Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Danmarks historie fra 1319 til 1536"

See other formats


^ * ^^ -^ 


.^>v 


>'^> r^' : 


c:^ u.%^ 


.. «^i 


'.\- -^ •<• '■':':''^- 


w^' 


^^:^ -^ 


m-..^. 


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto 


http://www.archive.org/details/danmarkshistori02barf 


DANMARKS HISTORIE 


FRA  1319  TIL  1536 


VED 


FREDERIK BARFOD. 


ANDET BIND: 
FRA  1481  Til  1536. 


Hellere den ringeste ad vejen til 
Kalmar end den ypperste ad vejen til 
Hamburg (Berlin) I 


KOBENHAVN  1885. 
KARL SCHOXBERGS FORLAG. 

BIAXCO  LUXOS  KGL. HOF-EOGTRVKliEKI tV. DREYER). 


o  JUN 1 -7 1977 


I 


Tredelt er Nordens stamme, 
men roden er kun én, 
og kronens løvtag samler 
tilsidst livær stammens gren. 


2rJeti april 1S40. 


J'^tf'il. Barfod, 


Da skal det fiie, 
mægtige Norden 
føre til sejer 
folkenes sag! 


felr. lSi2. 


r. c. Pfoiiff. 


PL 
111 

S 2 


DAXMAKKS HISTORIE 


FEA 1481 TIL 1536. 


Ingen glemsel I — mindes skal 
fædres sejre, fædres fald, 
Briinkebers' med Frederiksbald ! 


Sf. St. Blicher. 


I.  Kong Hans. 


1.   Kong Hans's kamp for tronerne. 

i riiis Hans var sin afdøde faders ældste og hans eneste 
våksne son. Han var fodt i xilborg kyndelmissedag, son- 
dagen d. 2den febr. 1455. var altså nn tyvesegs år og 
derover, og var i alle tre riger kåret og hyldet som 
faderens eftermand. Det danske rigsråd skrev strags til 
det svenske og det norske, underrettede dem om faderens 
afgang og foreslog dem et valgmode i Halmstad. Det 
gik dog ingenlunde så næmt for ham at sætte sig tril- 
lingkronen på hovedet. 

I iJainnark stodte han vel ingen vanskeligheder 
på, skont modet i Kolding (novb. 1481) gik overstyr, da 
der på grund af den sildige indvarsling kun var mødt 
få rigsråder og endnu færre (måske slet ingen) landråder. 
Det valg, han havde modtaget som barn, stadfæstedes 
imidlertid uden modsigelse d. 5te maj 1482 på rigsdagen 
i Kalundborg, til hvilken også valgmænd af borger- og 
bondestanden vare indkaldte; og slotsloverne bleve ham 
strags overgivne, skont han jo endnu ikke var kronet. 
Der var da heller ingen skellig grund til at fravige valget. 

Men i S rer rit/ havde det så meget længere ud- 
sigter; ti der holdt den dygtige Sten Sture med stor kraft 
og stor snedighed fast ved regeringens tummer, som han 
jo lige siden 1470 havde haft i hænde, mens folket alle- 


Q Kong Haus. 

vegne vare glad ved ham. Det måtte da også findes 
mere end tvivlsomt, om valget i Skara (1458) endnu 
kunde kaldes bindende, eftersom hans fader siden den 
tid gentagne gange havde kriget mod Sverrig. — Man 
kalde nu svenskerne ^^jprøferc^, hvis man lyster, så 
havde jo kong Kristian i hvært fald godkendt oprørets 
ret, da han satte sig selv i kong Karls tronsæde. På 
modet i Kalmar (147(3) havde jo desuden kong Kristian 
hetingelsesvis gået ind på et nyt valg; betingelsen var 
jo rigtignok ikke indtrådt, men muUrjheden af et nyt 
valg var lige fuldt indrommet. Og Sten Sture, ja, det 
er ikke svært at finde fejl hos ham: »Loften, eder och 
hedersord har han aktat ringa i bredd med hvad han 
ansåg fosterlandets væl kræfva», siger Palmen; men det 
var så tidens svaghed, at den svor meget og holdt kun 
lidt; og det var de færreste, om hvem man kunde sige, 
at de elskede fædrelandet over alt, også over sig selv. 
Sten Sture elskede dog sit fædreland, dets frihed og 
selvstændighed, og for denne hans kærligheds skyld må 
man bære over med meget, også dermed, at han kæmpede 
i tidens ånd og med tidens våben. 

1 No rye stod lige så lidt nu som for en menneske- 
alder siden hele gejstligheden på euhedsstadet. Ærke- 
biskop llavte Ivarssoii var, siger man, vunden af Sturerne, 
hvis dot ikke snarere var en norsk selvstændighedsdrift, 
som gjorde sig gjældende hos ham og hans. Vel var 
Norge fra gammel tid et arverige, men det var klart, at 
arveligheden måtte være stærkt læmpet, om ikke helt 
opgivet, ved den idelig gentagne bestemmelse, at Norge 
skulde " vælge <> konge sammen med Danmark og Sverrig. 
Nu havde hægge de andre riger brudt bestemmelsen om 
<'fæIJes» valg; de havde hægge gentagne gange gået på 
egen hånd; og det kunde derfor nok være tvivlsomt, om 
Norge  endnu var bundet ved valget i Skara. — Biskop 


Svenske og norske stemninger. 7 

Gavte stillede sig kækt i spidsen for rigsstyrelseii og lod 
noget senere endog en rigsforstander vælge, Jon Sralessoii 
Smor. Det ene mede efter det andet blev aftalt imellem 
rigerne, men enten fandt de slet ikke sted, eller der 
kunde intet vedtages, da mødet var ufuldstændigt. Til 
Halmstad (oktb. 1481) kom der således kun danske og 
norske underhandlere, ti Sten Sture mødte ikke, og hans 
sendemænd havde utilstrækkelige fuldmagter. I Lodese 
gav ikke en eneste svensker mode, da det efter et norsk 
forslag, som kun var tiltrådt af Danmark, skulde træde 
isteden for det tidligere vedtagne mede i Kalmar, h^^lket 
dog virkelig blev afholdt (avg. 1482), men til hvilket 
normændene ikke kunde nå, da man havde sendt dem 
for sent bud, hvad enten så skylden var danskernes eller 
svenskernes: ti derom var samtiden lige saa uenig, som 
nutiden er det. Kimeligvis bare de hvær sin gode del af 
skylden. Svenskerne og danskerne enedes da kun om et 
udkast til en fælles håndfæstning for alle tre riger, et 
udkast, der imidlertid fik sin store betydning. — Der- 
imod havde normændene allerede forinden (Oslo 1ste febr. 
1482) enets med et par af Sture sendte rigsråder om, at 
de vilde gore fælles sag med Sverrig ved kongevalget 
og det ene rige intet afgore uden i ening med det andet: 
de vilde trolig hjælpe hinanden til frihed, ret og velstand 
imod alle udlændinger og imod dem, som kun vilde 
rigernes fordærv. Ved samme lejlighed havde normæn- 
dene med fuld foje kkget over, at Norge var blevet skilt 
ved Orkenøerne og Shetlandsøerne; at biskop Torlak og 
Olaf Nilsson vare blevne liggende uhævnede, hvorved 
Norges krone var krænket; at kronens len bleve givne 
til udlændiuger o. s. v. ; ja, .der hørtes endog røster som 
den, at «det tykkes os ikke nyttigt, at de tre riger til 
evig tid skulle være under én og samme konge, da det 
hidtil ikke har gavnet, og det er at frygte, at det en tid 


g Kong Hans. 

vil føre til mere skade og storre uenighed." Norge vilde 
vist helst have stået ene, ligesom Sverrig, men det er 
klart, at for tiden foretrak det en forening med Sverrig 
fræm for en med Danmark. 

Så udbrød der uroligheder i Viken, hvor hovids- 
manden på Bohus, Jiirgeii Lim-itsoii (Oxe) ikke vilde god- 
kende det norske rigsråds myndighed. Eigsforstanderen 
Jon Smor lagde sig endog med en hær for Bohus, som 
han vilde tvinge til overgivelse, og henvendte sig til 
Sture om hjælp. Og d. 15te septb. skrev man til det 
svenske rigsråd: det er en skadelig fred, i hvilken ikke 
hvært rige må søge siti ret og værge sit eget land og 
sine egne undersåtter. Han fik dog ikke hjælpen, ja, det 
svenske rigsråd vilde endog have normændene til at hæve 
belejringen (man har ment, at grunden kunde være den, 
at det mulig agtede Bohus for en svensk fæstning! Så 
optindsom er mistænksomheden i at lave grunde!). Da 
vendte stemningen sig i Norge, og man nærmede sig 
atter Danmark. Der blev atter holdt et møde i Halmstad^, 
til hvilket Sten Sture dog heller ikke kom: han havde 
undervejs, i Vadstena, fået ondt i ojnene, — med denne 
undskyldning afsendte han i sit sted fire rigsråder, men, 
som Olof Persson siger: dom han rettsliga var sjuk, 
eller læt han så ryktet gå for omslag skull, kan man 
ikke enkande veta». — På halmstadmodet toges kong^ 
Hans d. 1ste febr. 1483 til Norges konge. Sten Stures 
fire rigsråder turde ikke deltage i valget, men dette er 
underskrevet både af ærkebiskop Gavte og af Jon Smor. 
Derpå kronedes såvel han som dronning Kristine d. 18de 
maj (pinsedag) 1483 i Kobenhavn af ærkebiskop Jens 
Brostrup, og d. 20de juli i Troudhjem af ærkebiskop Gavte. 

Foruden de norske var der i Halmstad mødt sejsten 
danske rigsråder,  gejstlige og verdslige,  og  kong Hans 


Håndfæstningen fra Halmstad. 9 

underskrev her en lang håndfæstning, gældende både for 
Danmark og Norge, den samme, som i udkast var ved- 
taget på kalmarmodet det forrige år. Selvfølgelig fik 
gejstlighed og adel alle sine gamle forrettigheder stad- 
fæstede og nye tillagte: « Intet rige skal sig fra det andet 
drage med nogen tvedragt og søndring, uden hvad det 
ene pågår med orlog, det skal dem alle pågå, dog i så 
måde, at intet rige skal have magt nogen orlog eller 
krig på at slå, uden det sker med alle rigers råds fuld- 
byrd og samtykke; og hvilket rige, som hjælp begærer, 
skal give dem, som til hjælp komme, deres nodtorft af 
kost, spisning og hestefoder, og vi [kongen] stå dem for 
skade på fængsel, skib, hest og have>. [ejendomj. Kongen 
skal styre og råde sit rige og sin gård med gode [adelige] 
indenlandske mænd, og »når vi drage af noget rige ind 
udi et andet, ville og skulle vi i [hint] rige skikke firo 
af rigens råd , som skulle være mægtige at skikke alle 
lov og ret i vor fraværelse.). Han skal skiftevis være et 
år i hvært af de tre riger, «uden så mærkelig behov 
gores, at vi længer og oftere der blive skulle, og det da 
sker med det riges råds råd». Tre rigsråder fra hvært 
af de tre riger skulle årlig træde sammen, skiftevis i 
Kongsbacka, Lødose og Konghelle, og i forening "over- 
veje, om der findes nogle ærinder, som kunne drage til 
uvillie og ubestand" mellem rigerne. Kongen må ikke 
bortgive noget slot eller len eller fratage nogen et så- 
dant uden rigsrådets minde. Som han nu modtog rigets 
slotte af rigsrådets hånd, skulde de også efter hans død 
stå til dettes rådighed, indtil en ny håndfæstning var 
given. Han skal »ingen magt have kronen i noget af 
rigerne at formindske på land, len, stæder, slotte, gårde, 
jordegods, landboer eller årlig rente". »Hvad der i hans 
faders tid var riget fraganget, skal han med al troskab 
og magt tilhjælpe, at det frit og kvit kommer til Norges 


10 Kong Hans. 

krone igeii». Desligeste og Sverrigs rige til rette stede 
og hjælpe om Gotland, "når de os i Sverrig annammende 
vorde for herre og konge ". Når dette sker, ^ skal han 
hværken have magt eller ret til "at sage, tiltale, arge 
eller fejde » på Sten Sture, Nils Sture, Iver Akselson 
eller deres arvinger eller medhjælpere for nogen skade, 
som er sket hans fader eller ham selv. Rigsråd, ridder- 
skab og adel skulde han holde i vedborlig ære og vær- 
dighed, ikke tillade, at de forurettedes, og ikke tro, hvad 
der blev dem påsagt, inden det var bevist for rigsrådet. 
Rigsrådet skulde fræmdeles være adelens værneting i 
æressager og i alle sager, som kongen eller hans foged 
anlagde mod en adelsmand; og ligeledes skulde kongen 
for rigsrådet stå enhvær mand til rette. Rigsrådet skulde 
vælge og fuldtalliggore sig selv, men, dersom nogen af 
dets medlemmer søgte ^at gore sig god hos kongen« ved 
at gå imod sine medbrødre, da skulde en sådan med 
blusel jages ud af rådet og aldrig mere komme ind 
igen. Kongen må på ingen måde, ej heller ved skri- 
velser eller bud til Rom , blande sig i bispers eller præ- 
laters valg, ej heller drage kirkens mænd, dens personer, 
hjon og gods for verdslige domstole, eller hindre dem i 
at domme deres egne undergivne; ej heller hindre dem 
så lidt som adelen i at befæste deres gårde, »dem selv 
og riget til nytte og gavn«. Hverken kongen, dronningen 
eller deres horn må tilkobe eller tilpante sig noget adeligt 
gods, hvilket ej heller nogen "ufri mandn ved kob eller 
pant må erhværve sig. Skat må kun pålægges købstæ- 
derne og almuen med rigsrådets, prælaternes, adelens og 
»iiofjen almues " samtykke. Gejstligheden, adelen og deres 
tyende skulle fræmdeles være skattefrie, men det samme 
skulle også deres ugedagstj enere være. Ingen 'n-anhyr- 
dincj^ og ingen udlænding må drages ind i regering og 
råd,  men  kun  rigets  i<(edli)igero,  indfødte  riddere  og 


Håndfæstningen fra Halmstad. 1 1 

svende, og de skulle tages efter rigsrådets råd. Ingen 
"vanbyrding", om han end har kobt sig adelig frihed, 
må få slot eller len eller blive landsdommer og således 
drages adelen over hovedet ved at have regimente både 
over kirke og ridderskab. Ingen udhending må sættes 
til borgmester, rådmand, tolder, foged eller overhoved til 
æmbedsmand i stæderne: ej heller skal nogen have kir- 
kens len eller (præste-) gæld uden indfødte. Kongen må 
ikke bortføre eller lade bortkomme rigens klenodier eller 
breve eller rigens rente, men så meget, som årlig lævnes 
af kronens skat, rente og indgæld, det skal blive og ind- 
lægges i hvært riges dressel. Hvært riges dresset og 
brevkister skulle overgives til to gejstlige og to verdslige 
mænds opsigt og gemmes på Kalundborg slot, på Ber- 
genhus og på Stokholms slot. Ingen ' adelsmand skal 
være pligtig at drage udenfor rigets grænser. Ingen 
fremmede tropper må uden rigsrådets samtykke fores ind 
i riget. Til det rige, hvor kongen tager ophold, må han 
tage tolv hofsinder med sig og så mang'e småsvende. 
som nødigt gores, af de andre riger. — Af den lange 
række bestemmelser skulle vi endnu kun medtage føl- 
gende: al told i Sverrig skal lægges udi solvtold, og må 
ingen æmbedsmand for told tage klæde, salt, humle eller 
nogen anden vare. Til rigernes hæder og værdighed 
skulle vi besorge, at universiteterne i København og 
Cpsala blive ved fuldmagt til evig tid. Kongen må hværken 
stadfæste de privilegier, som udenlandske købmænd hid- 
til have nydt i rigerne, ej heller tilstå dem nye, uden 
med samtykke af det riges råd, som sagen pårorer; men 
■ "købmænd af alle lande må felige og lejdede sejle til 
Bergen og andensteds i Xorge med sit købmandsskab. 
Norges rige til nytte og bistand, vor og kronens told 
uforsomt'), men købmænd af hansestæderne må ikke sejle 
på Island.   jSorges rigsråd skal holde møde hvæ.rt andet 


\2 Koug Hans. 

år, skiftevis i Oslo og Bergen, «il)vad vi ere inden eller 
uden riget". — End videre hedder det: "Desligeste skulle 
vi ingen forurette eller over\*åld gore, åndelig eller verds- 
lig, rig eller fattig, på liv, helbred eller gods, og ingen 
udi tårn eller hægtelse sætte, uden han lovlig forvunden 
er udi det rige, gerningen gores . . . Gore vi herimod, 
da være alle gode mænd i disse tre riger pligtige til at 
undervise os derudi, og, ville \i da ingenlunde lade os 
undervise, det Gud forbyde! da skulle alle disse rigers 
indbyggere ved sin ære troligen tilhjælpe det at afværge 
og intet dermed forbryde mod den ed og mandskab, som 
de os gjort have, for den skyld, om vi sådan overvåld 
og uret gjorde, da var det imod vor kongelige ed.>. 

De fire svenskere, som havde mødt i Halmstad, 
mente, som sagt, ikke at have fuldmagt til at deltage i 
kongevalget. Men den vedtagne norsk-danske håndfæst- 
ning sluttede således: «Vi Danmarks og Norges riges 
råd love og tilsige ... på vor tro, ære og sandingen, 
med al troskab at tilhjælpe, at fornævnte artikler skulle 
fuldkommelig holdes værdigste og værdige fædre, herrer 
og gode mænd, Sverrigs riges råd og indbyggere, når de 
have annammet denne fornævnte vor nådigste herre Hans, 
med Guds nåde Danmarks og Norges konge, med os for 
en fuldmægtig herre og konge udi Sverrigs rige». Der 
var altså ladet plads for Sverrig til at tiltræde valget og 
håndfæstningen. Og Sten Sture kunde nu ikke længer få 
magt med sit rigsråd , men på et nyt mode i Kalmar 
valgte det d. 7de septb. 1483 kong Hans «med sådant 
vilkår, at han samtykker, stadfæster og fuldgor alle de 
artikler og punkter, som han har svoret, lovet og beseglet 
Sverrigs, Danmarks og Norges riger og alle deres ind- 
byggere i Halmstad, hvilke artikler vi samtykke i alle 
punkter".   Dog bleve  disse  artikler i adskillige punkter 


Handtæstuingeii fra Halmstad samtykt i Kalmar. lo 

»forbedrede«. Såledos: «Enhvær god inand, åndelig og 
verdslig, skal være konge over sine egne landboer uden 
udi de sager, som ere kongens egne sager efter loven ». 
Der skal optages så mange klærker i rådet, som behov 
gores og dertil kvæmmelige ere. Kun ^'pi-e» (ikke tolv) 
hofsinder skulle felge kongen til Sverrig. De fire rigs- 
råder, som kongen skal udnævne, »skulle vi sætte til 
alle slotslover«, og de skulle ikke alene »styre og regere 
riget i vor fraværelse », men, »hvad af fornævnte fire i 
vor fraværelse domt og gjort bliver, skulle vi fast og 
uryggelig holde«. Dor nogen af dem, vælger rigsrådet 
en anden i hans sted, men, dor kongen, »da skulle de 
fire stande for riget, indtil disse tre rigers råd have 
sammen været og til ens vorde om kongevalget". De 
ni mænd, som årlig skulde sammentræde, skulde tillige 
»undersøge, om privilegierne holdes i rigerne i alle 
punkter og artikler, som tilborligt er», de skulde med 
andre ord føre retligt tilsyn med kongens forhold i et- 
hvært af rigerne, ja i euhvær af hans regeringshandlinger. 
Sin faders gæld skulde han betale, og erstatte under- 
såtterne al den skade, de ved ham havde lidt. Gejstlig- 
hed og adel skulde ikke alene have ret til at befæste 
sine gårde, men de havde ret til at nægte enhvær, ja 
selve kongen, adgang til disse, hvorimod de kunde optage 
enhvær flygtning i dem og ikke tvinges til at udlevere 
ham, for hans sag var undersøgt. — På disse vilkår 
skulde "de tre riger leve i bestandig fred, kærlighed og 
torbund under en fælles herre og konge », hvad alle de 
forsamlede lovede »på kristelig tro, ære og sandhed« at 
efterkomme. Også Sten Sture hængte sit segl under 
denne beslutning, ukalmarrecesseun, skont han rigtignok 
tolv år senere erklærede, at han »kun nødtvungen » (!!) 
havde gjort det. en undskyldning, som dog Styft'e lægger 
stor vægt på,  da  han  mener,  at den enkelte måske på 


14 Kong Hans.^ 

hin tid liar agtet sig pligtig til mod sit segl at stadfæste 
tiertallets beslutning, selv om han misbilligede den (!), en 
mening, som Styfte dog andensteds godtgor, at Sture 
selv ved given lejlighed i gerningen gendrev (jfr. s. 24). 

Alt dette havde kong Hans måttet indgå, men der- 
for var han dog slet ikke Sverrigs trone nærmere; ti han 
havde jo iblandt andet måttet forpligte sig til at godkende 
Gotland som en del af Sverrigs rige, at « stede og hjælpe 
dette til rette om Gotland", og"— Gotland kunde han 
ikke komme i besiddelse af, så længe Iver Akselsoii holdt 
oen. Dette havde Sten Sture forudset, da han tillige 
forudså, at han ikke længer kunde hindre kongevalget, 
og derfor var det sagtens, at han elleve uger tidligere 
(20de juni) sluttede den overenskomst, som vi i forrige 
bind (se s, 494) omtalte. På svensk side krævede man 
ubetinget, at øen forst skulde udleveres, inden man hyl- 
dede kong Hans, og på dansk side hge så ubetinget, at 
hyldingen forst skulde finde sted, inden oen udleveredes. 
Så stift holdt enhvær på sit krav, at ingen vilde give et 
hårsbred efter, og Iver Akselson, der var bægge parter 
lige utro, blev lige stadig ved at holde den uløselige 
hårdeknude i sin hånd. Som Palmen derfor siger: »Sten 
Sture hade i det diplomatiska dubbelspelet vunnit en 
lysande seger«. — På mødet i Kalmar d. 12te septb. 1484 
stadfæstedes både fra dansk og svensk side forrige års 
beslutning, men — ligefuldt udsattes kongens godken- 
delse på grund af det gotlandske sporgsmål! Endnu i 
fulde fjorten år vidste Sture at trække tiden ud med 
allehånde udflugter, og, når man aller bedst troede, at 
sagen var kommen til en endelighed, opdagede man 
pludsehg en ny hårdeknude i underhandlingen, som kun 
sejrherrens sværd kunde overhugge. Sture blev dog år 
for år mindre varsom og mere selvrådig; han kom i et 
spændt forhold til tiere af rigsrådet,  og der var i  dette 


Det gotlandske spOrgsmal : enkedroniiing Uortea. 15 

(lem, der alvorlig tæukte på at fU ham afløst som rigs- 
forstander af Anid Trolle, bvis svigerfader, Iver Akselson, 
derfor også i novb. 1484 fik et mindre oprør bragt til- 
veje i Stokbolm. Ja. hvad der var det mærkeligste, selv 
menigmand var ikke allevegne tilfreds med hr. Sten. og 
i Vestergotland var der 1488 — 86 et bonderøre, som han 
med stor strænghed måtte kue. Måske havde allerede 
dengang hans udsigter været mindre lyse, hvis kong 
Hans liavde været mindre fredfærdig. Men eiikedroiiiiin^ 
Portea rådede af alle kræfter sin son fra at bruge våld- 
somme midler. Hun havde i over en menneskealder 
fulgt begivenhedernes gang, og hun vidste bedst, hvad 
det førte til, når man tog på svenskerne med stålhand- 
sken. Desuden vedrørte sagen jo hendes egne dyrebareste 
interesser: hun havde sin store morgengave deroppe, som 
hun jo vel ikke havde haft indtægter af i mange år. 
men mulig kunde få i fræmtid'en; og den mulighed vilde 
hun ikke veje på spydsodden, hvor den let kunde gå helt 
tabt. Derimod skulde kongen underhandle og vedblive 
at underhandle uden nogensinde at trættes, og så skulde 
han oppebie det ojeblik, da der opstod indre kamp i 
Sverrig, og man indkaldte ham, for at han skulde ende 
kampen. Dette råd fulgte kong Hans, og vistnok fandt 
både han og Norden sig vel derved. — Vi lade da Sverrig 
ligge en stund. 


Men droniiiiis Dortea var langtfra i alle retninger 
enten et klogskabs- eller et dydsmonster. — Af en kær- 
lighed til sin yngste son, prias Frederik, der kunde være 
naturlig nok for moderen, men var utilgivelig hos dron- 
ningen, ønskede hun også ham en trone. Den ældste 
son havde jo mere end nok: han kunde gærne overlade 
Sonderjifll and  og Holstein  til  sin  yngre  broder, ja 


IQ Kong Hans. 

vel endog Norge eller dog en del deraf. Og hun var 
ingenlunde alt for nojeregnende i valget af sine midler. 
Under kong Kristians sidste sygdom vare nogle riddere 
sendte over til ham for at bede ham om at tage sig 
noget mere af » hertugdommerne », eller, hvis han ikke 
kunde, da i det mindste at sende sonnen Frederik over 
til dem, at han kunde opdrages hos dem, »landene til 
trost og gavn». Nu erklærede dronningen, at kongen 
deno-ang mnndtlig havde lovet (ti noget skriftligt fandtes 
der ikke), at de nok skulde få denne hans yngste son til 
sin herre. I sin håndfæstning havde han rigtignok fra- 
skrevet sonnerne enhvær arveret, og stænderne vilde 
heller ikke opgive sin valgret; men dronningen, som jo 
på livstid havde bægge hertugdommer i len, var aldeles 
utrættelig i sine stræv. Hun holdt møde med ridder- 
skabet både her og der og den ene gang efter den anden. 
Kong Hans var dog heller ikke orkesbjs, men gjorde 
med eftertryk gældende, at for Holsteins vedkommende 
kunde stænderne ingen valgret have, da dette vilde stride 
mod den almindelige tyske ret, og for Sønderjyllands 
vedkommende havde de så meget mindre valgret, da de 
såkaldte privilegier af 14G0 vare ugyldige, eftersom de 
vare givne af hans fader uden rigsrådets samtykke. 
Skulde der imidlertid ske valg, måtte dette ifølge over- 
enskomsten i Kolding foretages af tolv danske rigsråder 
i forening med tolv landråder. — Om det så var ridder- 
skab og prælater, fik de betænkeligheder. Men enke- 
dronningen var ufortrøden, og — det danske rigsråd 
vilde gærne slippe så næmt som muligt fra bestemmelsen 
i Danmarks og Norges foreningsakt: at de kongelige 
born, som ikke kom til kronen, skulde efter sin stand 
forsorges af <• bægge rigerne«. Dette havde kunnet ske 
ved en pengesum: det havde også kunnet ske ved per- 
sonlige len ; men i sin selvsyge foretrak rigsrådet at give 


Søuderjyllaiul (og- Holstein) deles. 17 

anvisning på <> fyrstendommerne". Alt sammensvor sig 
da i denne sorgelige retning, og dronningen listede sig 
endnu engang med prins Frederik til Kiel for i en hånde- 
vending at få sagen afgjort. Men kongen mærkede, at 
hun var liojen, anede uråd og satte efter hende. Så* 
længe underhandledes der dog fræm og tilbage, at kong 
Hans sluttelig (Kiel, 18de novb. 1482) lod både sig og sin 
elleveårige broder, for hvem han overtog formynderskabet, 
kåre til Sønderjyllands og Holsteins hertuger! hvorpå 
han d. 12te desb. i Levensau stadfæstede alle stæn- 
dernes privilegier, og stændernes hylding fandt sted. 

Og ikke nok hermed: kong Hans skaffede 1483 sin 
broder et kanonikat i Koln, sagtens for at få en gejstlig 
mand af ham, der måske kunde vende verden ryggen, 
men i ethvært fald ingen lovlige arvinger kunde få. 
Men aldrig så snart mærkede moderen uråd, for hun 
smækkede bøgerne i og lod ham mellem holsteinske 
adelsdrenge opdrage på Gottorp af en holsteinsk tugte- 
mester. Da så endelig hertug Frederik blev myndig, og 
udskiftningen skulde foregå — det var Lavrentii dag, 
d. 10de avg. 1490 — , skiftede man ikke således, at 
kongen beholdt Sønderjylland og lod hertugen få Hol- 
stein: i en sådan udskiftning og adskillelse havde der 
ingen ulykke været, men tvært imod en meget sund og 
fornuftig mening. Nej, man skar Sønderjylland, det 
Sønderjylland, der som dansk len endnu aldrig havde 
været delt, i mangfåldige stumper og stykker, og ligeså 
Holstein, der dog som tysk len var gammel vant til deling 
mellem de mange grevesonner: og kongen, der havde 
foretaget delingen efter iudtø&gterne, lod så hertugen 
vælge, hvilken lod han vilde. Han valgte «f/e« gottorpskes^ 
del, hvorfor kongen beholdt <^den segehergske^s, således 
kaldte man dem efter hovedslottene. Til hertugens del 
hørte  det  sydlige,  nordlige  og  en  del af det vestlige 

Danmarks historie 14S1— 1536. 9 


IS Koiig Hans. 

Sønderjylland med slottene Gottorp og Kuntoft, byerne 
Slesvig, Haderslev, Tønder, Løgumkloster og Egernførde, 
landskaberne Ejdersted, Stabelholm o. s. v. ; til kongens 
det mellemste Sønderjylland, Als, Ærø, Femern*) og 
^erne i Vesterhavet, med byerne Flensborg, Åbenrå, Søn- 
derborg, Norborg og liensborg. Men af sin del afstod 
kongen efter sin moders ønske end videre strags Nord- 
strand til hertugen, »for at han skal vise sig des ven- 
ligere imod os, vore bom og arvinger«. Ridderskabet, 
prælater og adel bleve ikke delte som ulandene", men 
vedbleve at stå under bægge herrers fællesregering ; 
landstænderne vare altså i forening med "hertugerne« 
de fræmtidige bærere af en vis polittisk enhed. Lige- 
ledes skulde de være fælles om hoj heden over Hamburg, 
hvor de bægge d. Ilte novb. vare hyldede, — Kongen 
gav i fire år hertugen lov til at bytte, hvis han måtte 
angre sit valg. Og desuagtet var hertug Frederik i sit 
manifest af 1523 fræk nok til at ville indbilde alverden: 
"Vor herre og broder haver nødt og tvunget landskabet 
til, hannem lige med os at hylde og sværge, og derpå 
efter sin egen villie indtaget slotte, stæder og byer og 
os den mindste part d eraf gi i^efn .' Men det stem- 
mer jo kun alt for godt med, at hertug Frederik d. 5te 
septb. 1490 gav sin broder en fuldstændig kvittering, 
"fritager ham og hans arvinger for al eftertale og fak- 
l-er for godt regnskab«, og ligefuldt klagede hau i 
hele sit liv over, at han Hxke havde "kunnet få sin broder 
til at aflægge regnskab, men var i alle måder bleven snydt 
af ham. 

"Men heri", siger Huitfeldt, "forså sig kong Hans og 


*) Femern Iiavde han d. 29de apr. 1489 for benved tyvefem tusinde 
mark måttet indløse fra liibeckerne, der liavde haft øen i pant 
siden grev Adolfs tid. 


Sønderjyllands (og Holsteins) deling. 19 

Danmarks råd, at de lode det fvrstendorDme Slesvig, som 
var en forlening her af riget, gå udi arv og skifte (om 
Holstein og Sturmarn taler jeg ikke), som dronning Mar- 
grete og kong Erik gjorde meget om. at de havde kunnet 
forene med riget, som det havde været udi fordums dage. 
hvilket kostede meget blod på bægge sider: men nu havde 
det kunnet ske uden alt sværdslag, hvis de ikke selv 
havde skiftet dennem fyrstendommet imellem, men taget 
der upartiske dommere til. De holster vare i det stykke 
for træske, at de forenede Slesvig med det fyrstendomme 
Holstein efter kong Kristians brevs lydelse, som vare to 
adskillige len, det ene fra det tyske rige og det andet 
fra Danmark". Og Palmen tilfojer: "Oldenburgarnp 
återupprepade Valdemar Sejrs odesdigra missgrep med 
Danmarks delning till forman for furstehusets yngre linie, 
och den foljande tidens historia visar mer æn en gang. 
iitt ingen fråga græft en dj upare klyfta emellan Nordens 
folk æn just denna^. — Ti fra nu af bliver den "schles- 
wigholsteinske» politik til en »hol stein g ottorp sk» og 
vedbliver dog at være den selvsamme, da hertug Frederik 
var mand for at fore alt det onde med sig fra "Schles- 
wigholstein« til Gottorp, slå det fast dér og endda lægge 
adskilligt til af sit eget. 


Vi vende tilbage til de svenske handeler. 

De årlige underhandlinger vedbleve, så på én vis. 
så på en anden — de vare jo, hvad Geijer kalder .amious- 
ålderns tidsfordrif» — , men de bragte ikke kong Hans et 
hårsbred nærmere til målet. Hans mode med Sten Sture 
på 4Jland have vi tidligere nævnt (se I. s. 495j. men 
>kulle dog her omtale det noget nærmere. — Sture var på 
mange måder trættet ved Irer Akselsous soroverier. Han 
onskede en mundtlig underhandling med hr. Iver og ind- 

2* 


20 Kong Hans. 

bød ham gentagne gange til en sådan, men forgæves. 
Så gik han i jan. 1487 over isen til øland og indeslut- 
tede Borgholm. Iver værgede sig med sin vante tapper- 
hed, men vilde dog ikke sætte alt ind på dette kart : kun 
på det faste Visborg kunde han hævde sin stilling, når 
han tillige drog Danmark ind i kampen. Han overlod 
da Borgholms værgemål til sin hustru, den ridderlige 
fru llagdaieiia, som også fuldtud svare.de til hans tillid: 
og selv smøg han sig en mork vinternat i en åben båd 
fra Borgholm, udenfor hvilken Sture havde femten orlogs- 
skibe liggende. Han undgik dem dog lykkelig og nåede 
Visborg, hvorfra han sendte bud til kong Hans, at han 
vilde overgive ham Gotland, hvis han vilde tilbagegive 
ham hans danske godser og angribe Sverrig. Kong Hans. 
som allerede selv havde æmnet sig til Gotland med firti 
dertil udrustede skibe, modtog budet ved Dragør, gik 
strags ind på købet og styrede ad Visborg til. Dengang 
havde endnu flere skyer formørket hr. Ivers synskreds: 
den ene af hans borge havde givet sig efter den anden. 
Således overgav Raseborg sig til Knut Fosse: efter en 
længere belejring overgav Stækeborg sig i slutningen af 
maj til Svante Sture og hans østgater: og udentvivl vare 
både Nykøping og Kalmar ligeledes faldne. Nu overgav 
han selv forst i juni Visborg med Gotland til kong Hans. 
Kongen styrede derfra til Øland og indbod Sture til en 
samtale, som denne også gik ind på efter at have mod- 
taget lejde og gisler. Samtalen var, det vidne alle, 
meget venskabelig: om den fra nogen af siderne var 
hjærtelig, er desuagtet et sporgsmål; men, når Svaning 
lader Sture forsikre, at han altid havde ønsket at se 
kalmareningen fornyet, men at det menige folk stadig 
havde stået ham imod: nu havde kongen jo imiillertid 
vundet Gotland og kunde således opfylde kalmarrecessens 
krav; og nu håbede Sture at kunne få mag-t over folket. 


Kong Hans i)å Øland: dronning Dorteas romerrejse. 21 

især hvis kongen vilde tvinge Iver Akselson til at over- 
give Sverrig l)land: — da er det vistnok utvivlsomt, at 
Svanings fræmstilling er en god del farvelagt. — Det 
kunde umulig være kongens hensigt at krænke svenskerne 
yderligere ved et åbent brud på kalmerrecessen , og Iver 
måtte love at udlevere Borgholm til Sture. Men det 
var ikke Ivers mening at holde loftet: han sneg sig til 
Sælland, hvorfra kongen måtte lade ham hente tilbage. 
Nu fik hr. Sten Oland, og det var et klogt skridt, der 
vidnede om ikke lidet mådehold, men. - Gotland fik han 
ikke. Kongen stolede ikke på hr. Sten , var heller ikke 
sikker på, at danskerne vilde tåle, at han udleverede 
Gotland, og havde allerede sat den tapre Jens Holgerson 
(Ulfstand) som hovidsmand på Visborg. Modet mellem 
kongen og Sture forte således ikke til andet end fuld- 
stændig at knække den stolte Iver Akselson: ti Stures 
gentagne løfte om at hylde kongen fik samme betydning 
som alle de tidligere lofter. Gotland vedblev at være 
stridens hængsel. 

Så drog droiiiiiiig Dortea til Kom. Hun havde været 
der én gang tidligere, i det store jubelår 1475, da hun 
d. 7de marts rejste fra Liibeck did. Om denne hendes 
rejse vide vi intet, men hun har selvfølgelig foretaget 
den for at få aflad for sine synder. Hun var så dog 
kirkens ydmyge datter, der iblandt andet hjalp observans- 
brødrene (de strænge gråbrødre) til at få deres kloster- 
kirke bygget i Koge og gav dem prydelserne til den, ti 
"hun ,var altid ivrig i at fræmme det regelbundne liv". 
Det var også hende, der fik knudsbrødrene (benediktinerne) 
genindsatte i det kloster, som biskop Karl Ronnow havde 
drevet dem ud af. — Men nu drog hun atter til Rom. 
som hun nåede d. 26te apr. 1488, modtaget udenfoi- byen 
af pavens kammerherrer og kardinaler. Det var den 
sidste pilgrimsfærd, som foretoges af noget kronet hoved 


22 Kong Hans. 

her fra disse riger, og hun synes just ikke at have gjort 
noget meget heldigt indtryk på de fine romere. Hun 
tog ikke hatten af, da hun skulde hilse, hvorfor også 
kardinalerne strags satte hatten på igen; og, da sere- 
monimesteren senere sagde til hende, at hun skulde lægge 
hatten, træde et par skridt fræm og hilse, vilde (?) hun 
ikke forstå ham eller vise sig det mindste venlig, hvorfor 
han måtte bede hende dog at boje hovedet til en hilsen. 
Hendes hofmester kaldte man »en lægmand og soldat, 
et menneske uden kundskaber og levemåde, en fuldstæn- 
dig bonde". Hun blev da heller ikke længe i Kom, men 
allerede d. 8de maj drog hun hjem igen i al stilhed, efter 
at pave Innocens havde lost hende fra hendes løfte om 
at drage lige til Jerusalem, imod at hun gav en ken- 
delse til hospitalet. Desuagtet fik hun selvfølgelig rigelig 
aflad, og desuden, hvad der sagtens har været hovedmålet 
for hendes rejse, fik hun paven til påny at bansætte 
Sten Sture, der nu i så mange år — trods pave Sixtus's 
banbulle af 14de febr. 1478 — havde forholdt hende 
hendes morgengave. Men hr. Sten lod sig heller ikke 
skræmme af dette slags krigsførelse; ti allerede for længe 
siden var det blevet et mundhædd, at »Sten Sture har 
lige så mange krigsmænd, som Sverrig har bønder.-. — 
Kongens tålmodighed var næsten udrunden, og, da hans 
moder døde, var der intet længer, som holdt sværdet i 
skeden. 

Sten Sture havde allerede 1490 sluttet et hemmeligt 
forbund med Liibeck, Hamburg, Stralsund, Wismar og 
Liineburg, hvis forhold til kongen var så spændt, at det 
nok kunde se ud til krig. Og dette forbund fornyede 
han tre år senere. — Kong Hans derimod havde i stil- 
hed indledet forbindelser med adskillige svenskere, og 
desuden havde han d. 8de novb. 1493 i Kobenhavn sluttet 
et forbund mod Sten Sture  med Ivan Vasiljevitsj ,  Rus- 


Dronning Dortea i Rom: det trækker atter op til krig.    23 

lands forste tsar, som skulde have fred og ro til at tage 
Lithauen, mens Hans satte sig i besiddelse af Sverrig: 
skulde desuden have de grænser mod Finland, som bleve 
vedtagne ved freden i Neteborg (1323), men som intet 
menneske hværken dengang eller senere vidste rede på*l. 
— Der rådede altså en stor dobbelthed, for ikke at sige 
falskhed, på bægge sider: mens man åbent gav sig mine 
af at underhandle om fred og gensidigt venskab, sluttede 
man på bæsge sider i dybeste hemmelighed forbund, den 
ene med den andens argeste fjende. 

Men Sverrigs gejstlighed havde næsten altid stundet 
efter kalmareningens genoplivelse, og særlig var dette 
tilfældet med den nuværende upsalske ærkebiskop, Jakob 
llfssoii (øniefot), skont han en tid havde været Sten Stur.es 
fortrolige ven. Misnojet bredte sig desuden stadig videre 
og våksede. Tilsidst blev man dog træt af evig og altid 
at have den samme ligemand til overmand, især da han, 
efter at have sat sig fast i sadelen, blev mindre hensyns- 
fuld end tidligere. Han spurgte nu ikke herrerne så 
jævnlig til råds som for, men afgjorde en xuængde sager 
på egen hånd og tilvældede sig som rigsforstander en 
langt storre magt og myndighed, end der havde kunnet 
tilkomme den hyldede og salvede konge. En gammel 
krønnike siger endog: -år 1493 byrjede Sten Sture bruge 
tyranni mod kirkens medlemmer og adelen, med rov. 
ulovlig skat. tynge og besværing; og han sagde over- 
modig, at han dog vilde prove, om det var sandt, som 
ordet gik, at den, der forfulgte kirkens personer, på ham 


*) Freden i Xøteborg, diplomaternes og historikernes pinebænk, 
var tydelig sluttet af mænd. der kendte lidet eller intet til de 
uhvre oderaarker i det nordlige Finland. Derfor blev grænse- 
linien således betegnet, at det ikke varede længe, inden man 
ikke vidste, om den fra Særkilaks skulde gk til Hvidehavet, til 
Ishavet eller til Bottenviken. 


24 Kong Hans. 

vilde det blive hævnet, så han vilde fare ilde». — T maj 
1494 holdt danske og svenske rigsråder et mode i Lodose, 
på hvilket man atter enedes om "den evige fred og det 
kærlige, forbund" mellem rigerne, stadfæstede kalmar- 
recessen og aftalte et nyt møde i Kalmar til sankthans- 
dag 1495. Og d. 12te avg. 1494 indgik tyvesyv gejstlige 
og verdslige svenske rigsråder med Anid Trolle i spidsen 
et "broderskab", hvorved de forpligtede sig til at fuld- 
byrde kalmareningen i alle dens stykker, og i sandhed 
tage kong Hans til konge. Med tydeligt henblik på Sten 
Sture hedder det her: »Skulde nogen findes, som våldelig 
vil skade eller forurette os på personer, slotte, gårde eller 
gods, så love og sværge vi alle ved vor rette kristelige 
ti-o, ære og sandhed, at vi efter vor bedste formue ville 
afværge og gengælde alt sådant med vort liv, gods og 
al vor magt". Sverrigs rigsråd tiltrådte og stadfæstede 
denne overenskomst og tilfojede, at den iklxe skulde være 
Sten Sture til skade. De havde dog lovet, at de vilde 
bære folgerne af dette skridt og handle med enhvær, der 
svigtede dette lofte, som med en meneder og forræder, 
der skulde forfolges på liv og gods. "Men om han 
[o: Sture] vil give sig fra os, det Gud forbyde! og be- 
slutte andet, hvoraf fordærv kan komme, og node og 
trænge os fra sig, og ikke følge vort råd, således som 
han har lovet og svoret, da skal Gud vide, at det skal 
være os hojlig imod«. Det kunde nok kaldes at sætte 
rigsforstanderen stolen for doren: de vilde nok følge 
hidii, når Juut vilde følge dem, men ellers ikke. — Efter 
en uges betænkning gik dog også Sten Slure ind på 
overenskomsten, men kun således, »at kong Hans fuldgor 
Sverrigs rige det, han bor«; og sit segl hængte han ikke 
under (hvad Styffe til hans forsvar udtrykkelig fræm- 
hæver; jvfr. s. 13), Næste nyår overrakte man ligefuldt 
i  Varberg kong  Hans  det således  stadfæstede  brev,  og 


De svenske rigsråders "broderskab-; mødet i Kalmar.    25 

han modtog det, som om han ikke lagde mærke til, at 
rigsforstanderens segl fattedes. 

Mødet i Kalmar (juni 1495) blev imidlertid lige så 
frugteslost som alle de tidligere. De ypperste af de tre 
rigers råd skulde her medes med kong Hans. Både 
han selv og sytten danske og norske rigsråder (iblandt 
dem : ærkebiskop Jens Brostrup, fire bisper, to provster, 
rigshovmester Povl Laxmand, marsken Æskil Goye, rigs- 
råderne Erik Otteson, Henrik Krummedige og Nils Hen- 
riksson) mødte i rette tid. Men på sjette uge væntede 
de forgæves på Sture. Endelig bleve de trætte: en del 
af kongens flåde blev under det lange væntende odelagt 
ved storm , et stort skib blev ved en krudtsprængning 
brændt og med det en del af kongens papirer; og d. 31ste 
juli droge de sytten atter hjem. Så kom endelig Sten 
Sture med sine råder. Modvind havde holdt dem den 
lange tid tilbage (I), sagde han, som om de ikke havde 
kunnet komme landevejen, når soen gik dem imod. Dog 
fandt kongen sig i at sende tre af de afrejste rigsråder 
tilbage (Nils Glob, Sten Bille og Nils Hog), hvilke d. 1ste 
septb. fornyede freden på et år og aftalte et nyt møde 
til sankthansdag 149G: men tilbudet om en treårig stil- 
stand vilde hr. Sten ikke modtage. 

Derved agede han dog kun sit råds uvillie, hvortil 
kom , at han var uheldig og syntes næsten ligegyldig i 
en krig mod russerne, som ødelagde Finland med 
umenneskelig grusomhed: <(hværken menneske, hund eller 
hane blev sparet ». Kong Hans havde sogt at afværge 
det russiske indfald og vilde derfor sendt et bud til Ivan 
Vasiljevitsj ; men Sture, som frygtede, at sendemanden 
kunde have et hemmeligt budskab, der gik i modsat ret- 
ning af det offentlig vedkendte, havde egenmægtig ladet 
ham fastholde i Viborg og hjemsende. Sture mente, at 
han  nok  selv  skulde  værge  Finland,  og rustede  os'så, 


26 Kong Hans. 

men blev dog liggende i Sverrig. Han mente sagtens, 
at hans kamp mod kong Hans og dennes venner i rigs- 
rådet var vigtigere end kampen mod «de umilde russer". 
Finlands værgemål overlod han til adelen og dens mand- 
skab. Derfor måtte også den ædle biskop Magnus Nilsson 
Stjerukors i Abo udfålde en næsten utrolig virksomhed 
for at ordne og lede forsvaret, da russerne brøde bræn- 
dende og myrdende ind både i nord mod Torneå og i 
syd. I septb. lagde de sig for Viborg, hvor helten fra 
Brunkeberg, den snilde og kække Knut Posse, var høvids- 
mand. De havde nedskudt de to af tårnene, og i det 
tredie havde de skudt store huller. Så stormede de 
d. 30de novb. 1495. Ad lange stiger klavrede de op på 
murene og fyldte snarlig tårnet. Men hr, Knut havde 
forudset dette og lagt krudtminer under det. Dem an- 
tændte han, og det sammenstyrtede tårn begrov de stor- 
mende russer under sine tomter. Det er dette, som man 
har kaldt ^^Vihorys smæU«. Den store, skræmmede 
russiske hær flygtede for sine få, kække modstandere, 
og Viborg var reddet. — Russerne kom dog snart igen 
og hærgede lige til Tavastehus. Sture kom også, men 
næppe for i desb., og selv blev han ivÅbo, mens han 
fordelte de utilstrækkelige stridskræfter trindt i landet. 
Så gik han tilbage til Sverrig og overdrog befalingen 
i Finland til sit næstsyskindebarn, Svante ?iilsson (Sture), 
en son af den nys afdode Mis Sture, hans egen strids- 
fælle i så mangen en hvas kamp. Hr. Svante og Knut 
Posse brugte de få kræfter, de havde, og værgede ikke 
alene, hvad de skulde, men førte i sommeren 1496 krigen 
ind i fjendens eget land. De gik over Finskebugten til 
Narva og stormede fæstningen Ivanogrod, som tsar Ivan 
nys havde bygget. Uden støtte hjemmefra kunde de 
dog ikke hævde erobringen, og misfornojet vilde Svante 
med rigsrådets hjemlov gå tilbage til Sverrig.  Det hjalp 


Kusserne i Finland: fjendsk-ab mellem br. Sten og hr. Svante.  27 

lieller ikke, at rigsforstanderen bad bam blive, og i sin 
harme tabte hr. Sten sin sædvanlige ligevægt og skældte 
Svante for en romningsmand, der flyede fra fanen. Der- 
ved havde han vundet sig en ny, uforsonlig fjende, som 
han ikke turde lade gå ene til Sverrig, men fulgte ham 
strags i hælene. Forinden havde han dog indledet under- 
handlinger med russerne, som allerede næste vår, d. 3die 
marts 1497, farte til den segsårige våbenstilstand i Nov- 
gorod, ved hvilken den gådefulde grænse i noteborgfreden. 
som sagt et begreb uden indhold eller forståelse, atter 
blev slået fast på papiret, selvfølgelig uden at kunne 
træde ind i livet, og det så meget mindre, som hr. Sten 
aldrig afsendte det nævn, der i forening med russerne 
skulde eftergå grænseskellet. Men det var den selv- 
samme skingrænse, som kong Hans for lidt over tre år 
siden havde aftalt med Rusland (se s. 23). 

Den gamle klage mod tidligere magthavere gjen- 
toges nu jævnlig mod Sten Sture: at han rev alle de 
bedste len til sig, så andre dygtige mænd ikke nær fik 
den Ion, de fortjænte. Selvfølgelig måtte han som den, 
der repræsenterede Sverrigs riges krone, varetage dennes 
interesser. Hertil kom den klage, at, når en rigsråd 
døde, optog han ikke noget nyt medlem i rådet, så dette 
blev stadig mere fåtalligt, for at han lettere kunde sætte 
sin mening igennem. End videre påstod man, at, da 
hans gamle ven og frænde iS'ils Sture døde, rejste han 
krav i dennes bo, som kun en vidtdreven nærighed kunde 
tillade sig. — Altså slog hr. Svante med en god del af 
rigsrådet og adelen sig til kongen. Men de mærkeligste 
af kongens nye venner, det vil da nærmest sige: af hr. 
Stens fjender, vare, næst ærkebiskop Jakob og hr. Svante, 
vistnok: Iver Akselsons svigersøn og arving, gamle Ar»id 
Trolle til Bergqvara og Lillø, hovidsmand på Kalmar 
slot:  hr. Arvids svigersøn,  ?iils Uossoii (Crip) til Vienæs: 


28 Kong Hans. 

Og høvidsinanden på Stækeholm, Karl Knutssons datter- 
son, Erik Eriksson (Gjilenstjoriia) til Fogelvik, hvis ene datter 
var gift med hr. Arvids son Erik Trolle. — Hr. Sten havde 
næppe flere mærkelige venner tilbage end Nils Klavsoii 
(Sparre) og Erik Tiiressou (Bjelke), hvis man da ikke med 
Allen »for slægtnavnets skyld" vil. medtage Erik Johans- 
son (Vasa), — og den ene af disse, hr. Nils, var dog en son 
af en dansk rigsråd, var selv gift med en dansk kone, og 
var oven i købet ejer af Ellinge i Skåne. — Men til al 
den anden vånde kom, at pest og hungersnød hjemsøgte 
Sverrig, og at Stnre i hansestæderne kun havde kølige, 
egennyttige og derfor såre varsomme venner. 

Et nyt møde i Lodose (juli 1496) havde atter været 
frugftesløst, os her var der slet ikke tale om nogen stil- 
stand, end siden om fred og venskab. Den sikkerhed og 
fasthed, med hvilken danskerne her imod sædvane havde 
optrådt, havde imidlertid slået alle: de vilde have et fast 
og endeligt ja eller nej, om man vilde kende kong Hans 
for konge: alt andet brøde de sig slet ikke om. Det 
var klart, at der måtte være ulve i mosen, og der var 
al udsigt til, at nu vilde sværdene komme til at skifte. 
I de følgende måneder vedligeholdtes der da også en 
stadig og venlig forbindelse mellem kong Hans og Sten 
Stures fjender. 

Hr. Sten havde to gange været i Finland, men havde 
hvær gang skyndt sig tilbage, da han ængstedes for de 
rænker, hans fjender i rådet kunde spinde. Og nu viste 
det sig, at hans ængstelse ikke havde været ugrundet. 
Uenigheden brød fræm i lys lue, og han indesluttede sig 
i Stokholms slot. Ligefuldt samlede rigsrådet sig d. 
12te febr. i byen, nedenfor slottet. Man vilde have ham 
til at give møde, men han krævede Erik Trolle og Mis 
Bosson som gisler. Det fandt man upassende og vilde 
ikke  give  dem.   Derimod  gav man gensidig hinanden 


Sten Sture afsættes;  borgerkrigen udbryder. 29 

lejdebreve. Så kom han da ned til rigsrådet; det var 
d. 7de marts 1497. Forst frikendte rådet aldeles Svante 
Sture som cromningsmando, afsatte derpå rigsforstanderen 
og opsagde haiii huldskab og troskab. Han syntes til- 
freds dermed; man gav hinanden hånden som kære med- 
brødre; og det vedtoges, at midlertidig skulde ærkebiskop 
Jakob, Arvid Trolle, Knut Eskilsson (Baner) og Svante 
Sture stå for styret. Men, da man krævede slotsloverne 
af ham (o: at han skulde løse slottenes hovidsmænd fra 
deres ed til ham), \ilde han betænke sig en dag; og, da 
han gik fra rådstuen, »kom han endeles listeligen på 
slottet igen«, så de rigsråder, der vilde have fulgt ham, 
kom ikke derind. Den stolte rigsforstander havde fiere 
gange tidligere truet med at nedlægge sin - værdighed, 
men netop nu kom hans krigsfolk hjem fra Finland, og 
«nu var han ieke så till sinnes». D. 9de marts lod han 
rådet vide. at også af Sverrigs almue havde han mod- 
taget magten, og forst når den var enig med herrerne, 
vilde han atter give magten fra sig. D. 1.3de marts 
sluttede så rådet stilstand med hr. Sten indtil ^olafsdag. 
men på bægge sider rustede man sig til borgerkrigen. 

Hr. Sten havde en mængde hværvede tyskere i sin 
sold, men desuden drog han op i Dalarne, hvor man 
d. 4de apr. lovede at ^ille "Vove liv og gods for ham 
og fædrelandet", og få dage senere sluttede vestman- 
lændinger og uplændinger sig til dalkarlene: ti næsten 
allevegne samledes almuen villig under hans banner. 
Han oppebiede heller ikke stilstandens udløb, men alle- 
rede i juni udgik der let og hurtig en skrækkelig straffe- 
dom over herrernes faste borge. Bispernes skånedes så 
lidt som adelens, men selv ærkebispens faste gård i Upsala 
blev brændt. Således fore hans folk fræm, især de lejede 
tyske knægte, at « russer og hedninger kunde ikke båret 
sig værre ad».   Ærkebispen lyste påny hr. Sten og alle 


30 Kong Hans. 

hans medhjælpere i kirkens ban, men han blev ikke 
mindre frygtelig for det. Ikkun Stæket, hvis belejring 
lian begyndte i juli, kunde han ikke tage. Indenfor dets 
stærke mure havde de skræmmede riddere flokket sig 
med sine fruer og jomfruer, og langt mindre frygtede de 
rigsforstanderens sværd end hungerens. Her vare Sten 
Stures bitreste fjender samlede, både ærkebiskop Jakob, 
hvis borg det jo var, Svante Sture, Nils Bosson, Erik 
Arvidsson og mange fiere. Det gjaldt altså, om kong 
Hans kunde komme dem tidsnok til undsætning. 

Der var for længe siden gået bud til kong Hans, og 
d. 13de marts sendte han Sten Sture sin krigserklæring. 
D. 21ste maj havde Arvid Trolle en sammenkomst med 
Povl Laxmand og Æskil Goye i Lyckeby, og Arvid er- 
klærede her på rigsrådets vegne, at man gærne vilde 
kende kong Hans for konge, når han kun vilde hjælpe 
dem mod den afsatte og egenrådige rigsforstander; ti 
det var ikke rådets skyld, når sagen ikke var bleven 
ordnet for længe siden. Den 27de njaj sendte ærke- 
biskop Jakob, bisperne Konrad Kogge i Strængnæs og 
Henrik Tidemansson i Linkøping samt Svante Sture, Erik 
Arvidsson og Nils Bosson kongen et fornyet troskabsløfte. 
Og endelig, i juli 1497, rykkede kong Hans igennem 
Skåne ind i Småland, medens en mindre styrke over- 
skibedes til Øland for at hindre tilførsel til S ver rig. Han 
havde en mægtig hær med sig, den storste, som siden 
Erik Menveds dage havde overskredet Sverrigs grænser. 
Af Danmark havde hvær tiende bonde måttet rykke i 
marken, foruden hvad lensmændene, adelen og kob- 
stæderne havde måttet stille så vel af folk som skibe. 
Desuden var der hjælpetropper både fra Brandenburg og 
fra Lauenburg, hvis hertug Magnus fulgte ham med to 
hundrede ryttere.   Endelig havde  han hværvet en fire. 


Kong Hans begynder krigen. 31 

segs tusinde landsknægte, den såkaldte sachsiske garde, 
en sammenløben bande af de forvovueste kroppe fra alle 
verden shj orner, hvis håndværk var krig og plyndring, 
hvad de i mange år havde drevet i den herres tjæneste, 
som' lonnede dem bedst. For tiden stede de under an- 
førsel af junker Tomas \. Sleuitz fra Koln. — I alt talte 
hæren vel omkring treti fusende mand, af hvilke de tre 
tusinde vare svære ryttere. Dens overanfører var Po?l 
Laxmaiid, rigets hovmester, men under ham bøde rigs- 
marsken tskil tove til Gisselfeld (død 150G), Jorgeii Rud, der 
havde skytterne under sig, og Jlarkrard Koiiiiow, som førte 
hovedbanneret, medens selvfølgelig heller ikke de kongelig- 
sindede svenske herrer vare udeblevne. — Foran kongen 
gik der en mængde offentlige breve, i hvilke han godt- 
gjorde sin ret til Sverrig: og fra Fyn havde han taget 
et tingsvidne for at gendrive den usandhed, at bønderne 
i Danmark vare retlese og deres tilstand så ussel, at de 
selv og deres kvinder måtte trække plov og harve, fordi 
de savnede heste og Bksne til at gore det. 

Imedens denne hær uden modstand drog igennem 
Sydsverrig. hvor almuen ikke var således ægget af JSture 
som nordpå: imens den næsten uden sværdslag tog Kal- 
mar (22den juli). Borgholm og Stækeholm (31ste juli), 
som de dansksindede høvidsraænd med god villie over- 
gave, og så drog videre ad Sverrigs ostkyst: — gik en 
norsk-svensk hær under Henrik kniminedige, Knut Alfsson 
og Ebbe Munk i vesten mod Elfsborg, som blev kækt 
forsvaret af den nysnævnte danskfødte ISils klavsoii, der 
holdt sin stærke borg fra maj indtil mikkelsdag (d. 29de 
septb.), da den endelig måtte give sig. 

Men vi ile til kampens afgørelse. — Turp Jonsson 
(en dattersøn af Erik Sæmundsson, se 1. s. 407) og Mis 
Bosson vare undslupne fra Stæket, som Sten Sture endnu 
stadig belejrede.   De ilede strags med Arvid Trolle til 


32 Kong Haos. 

kongen og bade ham fræmskynde hjælpen. Han sendte 
dem da strags til sos med folk tilbage, sine venner til 
undsætning. De nåede fræm til Mælarens skærgård d. 10de 
avg., og mellem Eotebro og Stæke kom det d. 17de avg. 
til en hidsig træfning. Hr. Stens værker bleve stukne i 
brand, hans skyts taget, en mængde af hans folk dræbte, 
og han selv måtte prise sit held, at han med en ringe 
del af sine mænd huggede sig vej gennem fjenden og 
slap lykkelig ind i Stockholm. Her vare borgerne ham 
tilgivne og spottede lydt fra murene belejriugshæren, som 
sluttede dem inde: de kunde kun gå hjem igen, da deres 
Cl humlestænger" (lange lanser?) kun vilde både dem lidt. 
Sten Sture øgede desuden deres frejdighed ved løftet 
om treti tusinde dalkarle, der mikkelsdag skulde falde 
fjenden i ryggen, så Brunkeberg endnu engang skulde 
se danskernes flugt, når de kun samtidig gjorde et rask 
udfald. — Det var heller ikke los snak med dalkarlene, 
men danskerne vare heldige nok til at opsnappe et brev, 
ved hvilket de underrettedes om hines tåg. De droge 
dem da skyndsomst imøde ved nattetid, så de belejrede 
ikke mærkede, hvor udtyndet belejriugshæren blev, og 
mødte dem ved Rotebro, der således påny skukle farves 
af de tapres blod. Dalkarlenes stærke pile faldt tætte 
som hagl, og danskerne kunde ikke komme dem på livet, 
da de havde brudt broen af, som gik over åen, der løb 
imellem hærene. Endelig fandt de dog på at vade over 
åen, hvis vand gik dem til armhulerne, og Svante Sture 
var selv iblandt de forste, som søgte den våde vej. To 
gange måtte de endda storme, og dalkarlene værgede sig 
længe og mandelig. Efter en hårdnakket modstand lede de 
dog tilsidst et skrækkeligt nederlag (mikkelsaften d. 28de 
septb.), nærmest fordi de savnede ryttere, og på flugten 
druknede fem hundrede, som vilde svømme over en sø, 
men kunde ikke for træthed. 


Kampene ved Rotebro og ved Stokholm. 33 

Sejrherrerne kunde dog ikke forfølge dem, men måtte 
'skynde sig tilbage til Brimkeberg, for at deres efterladte 
våbenfæller ikke skulde overvældes, hvis det tilfældig blev 
opdaget, hvor få de vare. Med de tagne dalfaner foran 
sig drog altså danehæren næste morgen de to mil til- 
bage, hvorfor Sten Sture, som kendtes ved fanerne og 
mente, at det var den væntede undsætning, skyndte sig 
at gore det tilsigtede udfald med ti tusinde hustropper. 
borgere og bonder. For sent opdagede han sin vild- 
farelse og måtte efter et nyt nederlag soge flugten. En 
mængde af hans folk, der vare trængte tilbage til udfalds- 
porten og her havde måttet klumpe sig, bleve nedhuggede 
eller drevne ud i strommen og druknede. Han selv blev 
også i fuldt harnisk trængt ud i den og blev kun reddet 
ved sin raske og kraftige hest, så han gennem en lou- 
port slap ind i byen. 

Midt under slaget sejlede kong Hans ind i Stok- 
holms skærgård. Han kom fra Kalmar, hvor han hidtil 
havde haft sager nok at ordne. Det forste budskab, der 
modte ham, var slet ikke tresteligt, men det næste, 
som bragtes ham ved den københavnske rådmand Ander? 
Kilsou Skriver, gav ham visheden om en fuldstændig sejr. 
— Dermed var hans stilling dog ingenlunde alt for god 
eller sikker: kunde Sten Sture vedblive at rejse bonderne. 
vilde den endog let kunne blive meget mislig, da vinteren 
stundede til; da det allerede så småt skortede hæren 
på mad og drikke: og da han nærmest kun havde sine 
hværvede tropper at støtte sig til, som ikke alene i 
længden vilde blive ham uoverkommelig dyre — de 
kostede ham femten tusinde rhinske gylden månedlig — . 
men som helt sandsynlig lidt efter lidt vilde blive op- 
revne af bondernes mængde. Heller ikke Sten Stures 
stilling var dog souderlig lovende, da tallet på hans 
fjender  både  mellem  de  gejstlige  og  verdslige  herrer 

Danmarks historie 1481 — 1536. 3 


34 Kong Hans. 

sandsynligvis vilde vakse stærkt ved de lidte nederlag. 
Der var altså grund nok for bægge herrerne til at søge * 
forlig, og for kongen kom endnu den grund til, at, vilde 
han ikke alene vinde Sverrigs rige, men tillige dets folk, 
måtte han sorge for, at kampen hværken blev for lang- 
varig eller for bitter. Forliget lod derfor også kun syv 
dage vænte på sig, ti, efter at biskop Nils Glob af Vi- 
borg med kongens billigelse havde indledet fredsunder- 
handlinger, overgav Sten Sture d. 6te oktb. ved et per- 
sonligt møde i Klarakloster Stokholm til kong Hans, 
nedlagde rigsforstanderskabet og kendte Hans for Sver- 
rigs konge. Hvad der var ham, hans tilhængere og 
kongen imellem, skulde være glemt; for sin rigsstyrelse 
skulde han intet regnskab aflægge; han skulde forsynes 
med kronens len efter sin stand; og alle fanger skulde 
frigives. I denne overenskomst samtykkede både ærke- 
bispen og rigsrådet d. 12te oktb., efter at Sture et par 
ilage forinden havde fået de dalkarle, der endnu stode 
bag Rotebro, til at gå hjem. 

Og onsdagen d. Ilte oktb. 141)7 holdt kong Hans 
sit hojtidelige indtag i Stokholm med hr. Sten Sture ved 
sin side. I spidsen for borgerskabet gik borgmestre og 
råd ham imode med stadens nogler; bag efter kom 
præsteskabet med brændende våkskærter; alle kirkeklok- 
kerne ringede, alle indbyggerne strommede ham imøde, 
og i alle kirker blev der gjort taksigelse til herren. 
»Har 1 nu gjort et godt gilde med mad og ol til jeres 
gæster, hr. Sten!« spurgte kongen spøgende, da de droge 
ind på slottet. Men hr. Sten pegede på bisperne, som 
fulgte tæt bagefter: »Det vide disse herrer bedst, ti de 
have bagt og brygget det hele, og turde vel gore det 
samme endnu engang.« — Hyldingsbrevet udstedtes d. 
18de oktb. samtidig med en kundgørelse fra det svenske 
rigsråd,  i hvilken den mærkelige ytring forekommer,  at 


Hans tages til konge i Sverrig og kroues. 35 

t'kalmarrecesseu skal forbedres efter Hans >'ådes, vort og 
Danmarks og Norges rigsråds råd, Hans Nåde, de tre 
riger og deres indbyggere til bedste og bestand... En 
sådan »forbedring" havde det svenske rigsråd ikke tid- 
ligere villet gå ind på; men nu havde både hr. Sten og 
hr. Svante sat sit navn under kundgorelsen. — D. 25te 
novb. fandt hyldingen sted på Stokholms rådhus, ikke blot 
af rigsrådet, men af afsendinger fra alle rigets landskaber 
og stænder; og næste dag kronedes kongen af ærkebiskop 
Jakob i Stokholms Nikolajkirke, ikke i Upsala domkirke, 
som han havde ønsket, fordi Upsala by jo nys var så ilde 
medtaget af hr. Sten. Ved samme lejlighed gav han femti 
mænd, danske, svenske og tyskere, «det efterlængtade 
riddarslaget, hvarmed foljde herren^mnet for mannen 
och titeln af fru for hustrun;» hidtil havde hr. Sten i 
mange år været den eneste ridder i Sverrig. — Efter 
kroningen fulgte der et prægtigt måltid. Under dette 
spurgte kongen sin omgivelse, om der fattedes noget ved 
festen, men de vidste intet at nævne. Da tog en tysker 
ordet, som var gammel vant til at have sit frispråg hos 
kongen: »Jo, ét fattes der!» o Hvilket ?» »En bøddel, 
som kunde lægge en del af de svenske herrers hoveder 
for deres fodder, og da særlig hr. Stens !» Den milde 
konge blev forstemt, slog forst ojnene ned, men straffede 
så den blodgærrige rådgiver med et hvast blik og et 
skarpt ord: »Jeg så hellere, at du selv blev ravneføde, 
end at jeg skulde stygge mig ved så uhørt en misger- 
ning!.. Derpå drog han sig tilbage til sit eget værelse 
og vilde efter den dag aldrig lade hin tysker komme for 
sine ojne. Heller ikke vilde han indlade sig på adskil- 
lige svenske opfordringer til hævn over Sture, skont han 
ved denne sin ordholdenhed skaffede sig mange fjender; 
ja, han lod endog senere Danmarks og Norges rigsråd 
stadfæste  det  givne  glemselsløfte.   Olof Persson siger: 

3* 


36 Kong Hans. 

"Och gingo en part af de svenska hr. Sten så hårdt efter, 
att de ville hafva haft halsen af honom , så att många 
af de danska undrado deruppå och straffade de svenske, 
som så stodo efter hans lif och vælfærd . . . Och hvai- 
biskop Kort [o: Ronrad Rogge] i Strængnæs icke hade så 
hårdt giff'vit sig ut for hr. Sten, så hade han visserligen 
kommit om halsen; och var dock samme biskop Kort 
den, hr. Sten trodde aller værst." iHan var biskop fra 
1479 og døde d. 5te apr. 1501.) 

Kong Hans gjorde Sten Sture til rigets hofmester 
og gav ham desuden store len , storre end en varsom 
konge vilde givet nogen undersåt, « storre, æn någon en- 
skilt man innehaft sedan Bo Jonssons dagar«: han gav 
ham på livstid næsten hele Finland med Norrbottn og 
Ålandsjøerne, Nykoping slot med len, Svartsjø slot o. s. v.. 
samt en mængde gårde og godser trindt i riget. Svante 
Sture gjorde han til rigets marsk, mens han var klog 
nok til også at give flere af hr. Stens nærmeste venner 
beviser på sin kongelige nåde. Hans egne svenske vennor 
bleve selvfølgelig heller ikke glemte. 

Ved et brev af 5te desb. samtykkede rigsrådet i, at 
kong Hans's ældste son, prins Kristian, skulde være 
konge efter faderens død. Tyvetre rigsråder hængte sit 
segl under dette brev, og iblandt disse hr. Sten. Og d. 
17de desb. fik han endnu den mærkelige indrømmelse af 
rigsrådet, at over alle de slotte og len, som hørte til 
kongens eller dronningens fadebur (o: Stokholm , Ny- 
køping, Kalmar, -Orebro o. s. v.), måtte han efter sit 
eget tykke sætte svenske, norske eller danske høvids- 
mænd og fogder. — Han valgte nu de fire rigsråder, der 
under hans fraværelse skulde styre riget: Jakob Ulfsson, 
Henrik Tidemansson, Sten Sture og Svante Sture, — 
altså atter hr. Sten: og d. 2den jan. 1498 drog han til- 
bage til Danmark, ledsaget til rigsgrænsen af hr. Sten. 


Lens uddeling;  forlig mellem ærkebispen og Sien Sture.   37 

Efter henved et års forlob vendte han tilbage til 
Sverrig og havde denne gang droiiuliig hristiue med sig. 
hvem han d. odie febr. 1499 lod krone i Upsala dom- 
kirke. Hun fik ved denne lejlighed Ørebro med Nerike, 
Xoraskov, Værmland og Dal som enkegods, altså det 
samme, som dronning Dortea tidligere havde haft. Derpå 
red han sin eriksgata. — Sten Sture tik han d. IGde febr. 
udsonet med hans mægtigste fjende, ærkebispen, som 
allerede havde rustet sig med et brev fra pave Aleksander 
for at nedkalde kirkens yderste straffedom over tidligere 
lidte krænkelser og forurettelser. Hvilke tidligere lofter 
der end ved Stokholms overgivelse måtte være givne hr. 
Sten, skulde de ikke hindre ærkebispen i at gennemfare 
hans sag. Ved kongens mægling slap den styrtede rigs- 
forstander dog nu med en læmpelig pengebøde, fire tusinde 
mark, som kongen endog lovede at betale ærkebiskoppen, 
hvem han senere gav Norrbottn i pant. — Fire måneder 
f'fter forliget, d. 2ode juni, bortbyttede hr. Sten de tre 
finske fæstninger Åbo, Viborg og Olofsborg med tilhorende 
len, det vil sige : det meste af Finland, imod hele Gestrik- 
land og et par len i Småland og Vestergotland. Kong 
Hans's uvenner ville påstå, at han tvang Sture til dette 
bytte; hans venner derimod mene, at han gik kun ind 
på Stures ef/ff ønske, som derved slap for det kostbare 
og mojsommelige vagthold mod russerne. Hvem der har 
ret i sin opfattelse, vennerne eller uvennerne, vil vel 
vanskelig nogensinde blive klaret. — Samtidig måtte både 
Sten Sture og de øvrige rigsråder afgive et nyt troskabs- 
lofte, hvad dog ingenlunde var noget usædvanligt i en 
tid, der var så rig på eder: skulde han, hvad Gud for- 
byde! atter gore nogen rejsning mod kong Hans eller 
hans son, da vilde han dermed have forfort sin ære og 
redelighed samt forbrudt adelig frihed og frelse med alle 
privilegier og kongelige benådninger. 


38 Kong Hans. 

Men allerede i våren var den attenårige prins Kristian 

kommen op til Stokholm, og d. 29de maj blev han på 
rådhustorvet med alle de former, som landsloven bød, 
hojtidelig valgt til tronfølger af lagmanden og tolv »for- 
standige og kloge » mænd fra enhvær af Sverrigs elleve 
lagsager, og det med lydeligt samtykke af hele den 
samlede folkemængde. Han svor da sin kongeed, hvorpå 
stænderne d. 22den juni udgave sit hyldingsbrev. Loven 
havde gældt i halvandet hundrede år, men så noje efter 
loven var endnu ingen af de tidligere elleve konger 
bleven valgt. — Den forordning, med hvilken prinsens 
valg indviedes, var, som Allen siger, "ligesom symbolsk 
for de grundsætninger, han siden som konge fulgte i sit 
forhold til det menige folk»: den sikrede almuen mod 
misbrug af den ulidelige skjutsfærd, som trykkede den: 
klagedes der over ulovlige skattepålæg, skulde lagmanden 
give indberetning derom til kongen, som strags vilde 
afhjælpe enhvær grundet klage; og: «er der nogen af 
vore fogder, som ter sig anderledes imod eder, end til- 
børligt er, da giver os sådant tilkende, og vi ville sætte- 
eder andre gode karle, som skulle lade eder blive ved 
lov og ret." — En måned senere rejste kongen og 
dronningen atter til Danmark, hvor kongen modtog en 
sendefærd fra den russiske tsar Ivan, der dels skulde få 
ordnet nogle grænsestridigheder mellem Sverrig og Rus- 
land, dels bede om kongens datter, den fjortenårige 
jomfru Elisabet, til storfyrsttronfølgeren Vasilej Ivano- 
vitsj, men lik en hoflig kurv. Prins Kristian blev der- 
imod endnu tre, fire måneder i Sverrig, så sig om i 
landet og sad til doms på kongens retterting. Og var 
Sten Sture altid omkring ham. 


Prins Kristian hyldes i Sverrig: — ditmarskerkrigen.     39 

2.   Nederlaget i Ditmarsken (1500). 

• Det er jo vist. at kæmper alle 
på det sidste uden sejer falde: 
at alle træ våkser efter Guds nåde, 
, dog iugeu over sin rette måde:- 

men — dette er så tung en lærddom at næmme for 
verdens mægtige. — Kong Kristian havde to gange fået 
Bifnia rsken til givende af kejser Frederik (se I., s. 553). 
og dette kunde hans sonner aldrig glemme. Rigtignok 
havde kejseren jo atter halvvejs taget sine gavebreve til- 
bage, og paven havde lyst ban over enhvær, der rørte 
ved sankt Peders ejendom i Bremen; ti under ham havde 
ditmarskerne jo henskudt sig; og lige siden kejser Ludvig 
den frommes tid havde Ditmarsken i det mindste kirkelig 
ligget under Bremens ærkestift, om det end i biskoi' 
Valdemar Knudsons tid (1188) havde sluttet sig til sankt 
Peders domkirke i Slesvig. De stolte, fribårne marsk- 
bønder, som aldrig havde tålt nogen herre imellem sig. 
vilde heller ikke nu underkaste sig en jordisk fyrste. 
men med liv og gods værge den fra fædrene nedarvede 
frihed. De kendte hværken adel eller trælle på sin jord- 
bund, men <• ditmarskerære, stolt ære!» var deres mund- 
hæld, hvis sandhed de vilde hævde, i hvad det end 
skulde koste. 

Det hjalp dog altsammen slet intet: "Jeg tog mig 
fast i hu og sinde, at jeg vilde samme Ditmarsken 
vinde." Og ditmarskerne selv vare ikke uden al brode: 
1496 havde rigtignok hertug Frederik afbrændt bremernes 
pakhus på Helgeland, som de havde bygget uden hans 
tilladelse, skiint han, og det vistnok med foje, regnede 
øen for sin; men 1497 afbrændte ditmarskerne i fællig 
med hamburgerne hans toldhus derovre, fordi de påstode. 
at oen var deres, og at de derfor ikke vilde svare nogen 
afgift,  når de kom  der for  den rige sildefangsts skvld. 


40 Kong Haus. 

Da så hertugen det næste år lod sin staller i Ejdersted 
gribe halvandet hundrede af dem, hævnede de denne 
våldsdåd ved at falde hærgende ind i Ejdersted. I Itzehoe 
nægtede de (juli 1498) både kongen og hertugen at under- 
kaste sig det kejserlige lensbrev, ^g på et nyt moda (9de 
febr. 1499) sluttedes der rigtignok stilstand iraellem dem 
og hertugen, men på ingen af siderne var harmen kolet. 
De havde desuden medhold både hos Hamburg, Liibeck, 
Liineburg og Bremen. Men på et møde i Rensborg (novb. 
1499) krævede kong Hans femten tusinde mark i skat af 
dem og ret til at bygge tre borge i deres land; hvortil 
bonderne svarede: "Det sker i evighed aldrig! så vove 
vi hals og gods'.i) Dermed vare underhandlingerne af- 
brudte, ti kongen, som nys havde været så hehlig i 
Sverrig, vilde ikke have slået et knips i lommen. Han 
blev da enig med hertugen om, at nu skulde det gå 
løs; af omkostningerne skulde kongen bære de to tredie- 
dele, men hertugen den tredie; og, for at sætte hertugen 
i stand hertil, udbetalte kongen ham en arv på tyveåtte 
tusinde ni hundrede og syvti gylden. 

Altså samlede kong Hans og hertug Frederik en 
mægtig hær, men fra Danmark skete der kun ledings- 
udbud i Sønderjylland, så af andre danske var det kun 
•kongens hofsinder og nogle få adelsherrer, der vare ind- 
budne til hans fastelavnsgilde på Segeberg, som gik med 
ham. Derimod var der foruden det holsteiuske opbud 
en mængde tyske fyrster og herrer samt deres følge- 
svende. Om hæren var på femten tusinde eller på treti 
tusinde mand, skulle vi ikke kunne sige, men der var 
femten hundrede pansrede ryttere og omkring firti karre- 
bøsser. "Det var en af de skønneste hære, der i lang 
tid var set nord for Elben, på én gang prægtig og 
glimrende og i en ualmindelig grad kampdygtig og strids- 
vant.«   Den  sachsiske garde  havde  man  atter hværvet. 


Ditmarskerkrigen. 41 

men,  da junker Tomas r. 8leuitz  kom til med den og så 

de store forberedelser, udbrød ban: "Er da Ditmarsken 
lænket til himlen!« Han var sikker nok på en let og 
hurtig sejr, og" det samme vare alle de holsteinske herrer. 
De gik pyntede som til et bryllup : harnisket lode mange 
af dem ligge hjemme og droge isteden brede guldkæder 
over aksler og bringe; hvad de bedst havde forsynet sig 
med, var rede penge, for at de strags kunde kobe og 
betale, hvad bytte de lystede; og signeterne havde de 
heller ikke glemt, da de jo dog måtte kunne udstede 
forskrivninger, hvis pengene slap op. Indbyrdes hilsede 
de hinanden efter de ejendomme, de vilde kobe, og de 
værdigheder, gejstlige og verdslige, som de håbede at 
skulle tilkæmpe sig; og tre tusinde trosvågne havde 
de taget med, for at de kunde have noget at pakke 
byttet på. 

Således udrustede begyndte de syvdageskrigen , idet 
de tirsdagen d. Ilte febr. 1500 rykkede ind i Ditmarsken. 
De omgik begge « Hammene » og droge lige mod Meldorp. 
Uden sværdslag stode de midt i landet, og det ubefa-istede 
Meldorp var hurtig taget og plyndret (d. lode febr.), da 
nogle få landsknægte, som ditmarskerne havde hværvet, 
strags toge flugten. Man lod det dog ikke blive ved at 
plyndre; der skulde gives alle dem en advarsel, som ikke 
vare sindede strags at falde til foje, hvorfor et hundrede 
og tyvefire ditmarskere, mest oldinger, kvinder og born, 
bleve slagtede af de vilde krigere med garden i spidsen. 
Ditmarsken var dog ikke derfor taget og marskbønderne 
ikke derfor kuede; især vilde kvinderne kun hore tale 
om kamp på liv og dod, og de vilde selv kæmpe med. 
Der var kun en eneste forræder imellem dem, en af deres 
firtiåtte oldermænd (styrere), Karsten Holm fra Heide. 
Derom vare alle de andre enige, at »Gud er en herre, 
som  hjælper det folk,  der vil hjælpe sig  selv,  og  for 


42 Koiiy' Hans. 

fædrelandet er det en evig ære at do». De havde jo da 
også lov til at stole på Hamburg og Liibeck, med hvem 
de for syv år siden havde indgået et tiårigt forband imod 
kongen og hertugen , et forbund , hvis forpligtelser stæ- 
derne imidlertid fuldstændig havde glemt, da der blev 
brug for det. De rørte hværken hånd eller fod, skont 
de kunde have afværget uvejret ved at hindre krigernes 
gennemtåg. — En frisisk spejder havde ditmarskerne fået 
fat på og aftvunget ham, hvad han havde hørt om fyr- 
sternes krigsplan: at de fra Meldorp vilde rykke de halv- 
ånden mil nordpå mod Heide. Altså opkastede de i huj 
og hast en skanse på en kratgroet jordhoj ved Du sent - 
duwelsirarf, som det værste stykke kaldtes af den 
trange marskvej imellem Eppenworden og Hemmingsted. 
De havde om natten mellem sondag og mandag bygget 
skansen' og plantet nogle få kanoner i den. De vare 
vel omkring fem hundrede mænd, forte af bonden Wolf 
IsebiMud fra Hemmingsted, en af landets oldermænd, som 
selv havde valgt stillingen og ledet hele skansearbejdet. 
De havde alle givet sig Gud og den hellige jomfru Maria 
i våld ; Telse Haiisdatter (af slægten WoUersien) , " en ren 
og kysk jomfru n, bar korset foran dem, og hun havde 
forinden lovet herrens moder, at hun altid skulde bevare 
sin kyskhed, hvis hendes folk måtte udrives af fjendens 
våld , hvorimod bønderne havde lovet hende et nonne- 
kloster. Til løsen havde de valgt: "Hjælp, milde Maria !» 
Mandagen d. 17de febr. drog kongen dem imøde: 
indtil da havde man spildt tiden med at vænte på deres 
frivillige underkastelse. Frosten havde pludselig ophørt 
om sondagen; en nordveststorm førte hagl, regn og tøsne 
lige i synet på den kongelige hær; og der var mange, 
som rådede til at udsætte angrebet ad den smalle, bund- 
løse, eneste vej, siden det oven i købet var en mandag. 
Men, ('hvem Gud vil ødelægge, gor han afsindig", og af- 


'  Ditmarskerkrigen. 43 

sindigt var det i et sådant vejr og et sådant føre at give 
sig ud på en sådan vej. Eådet, at man skulde oppebie 
et andet vejrlig, blev overhørt, da både kongen selv og 
junker Slenitz satte sig imod det: og de stolte herrers 
mange tusinder tågede bønderne imode under trompeters 
og kartovers lyd. Forrest gik garden og de øvrige 
hværvede landsknægte, i alt o. fire tusinde mand; så 
kom udbudet fra Sønderjylland og Holstein: og så — 
som om man vilde afskære enhvær mulighed af tilbage- 
gang — kom hele rækken af hærens rustvågne samt alle 
de tomme vogne, som herrerne forte med sig for byttets 
skjld. ]Man skulde næsten synes, at en vanvittigere ord- 
ning var umulig. 

"Nu wahr di, bur, de gård de kumtlo var de konge- 
liges feltråb, mens man pjaskvåd dirrede af kulde og 
vadede i dynd til knæerne. Til siden ad den snævre vej 
kunde man ikke komme for de brede grofter og hoje 
diger, og tilbagegangen, hvis man tænkte på en sådan, 
spærredes af det uhyre tros, hvis forspænd sank i til 
bugen. Det blev en rygende storm, og regnen skyllede 
ned i stromme. Klokken var allerede 1. Da, uden at 
man anede fjendens nærhed, spillede pludselig ditmar- 
skernes kanoner på de sammenstuvede masser, der sank 
som kornet for hagelbygen , som bundet kvæg under det 
sammenstyrtende tag. Et par gange søgte garden ved 
hjælp af risknipper og torrede kohuder, som spændtes 
over lanserne, at komme ud på markerne, omgå djævle- 
hojen og vinde plads til at udfålde sig; men grøfternes 
mængde gjorde enhvær udfåldning umulig. Kanonerne, 
der ikke vare dækkede som bøndernes, vilde heller ikke 
ret brænde af. — « Hjælp, hellige Maria og hellige Jorgen 
og hellige Valentin!" råbte bønderne, og ved hjælp af 
sine lange springstokke satte de ind på garden over de 
af dem velkendte grøfter.   To gange dreves  de tilbage, 


44 Koag Hans. 

mon de kom tredie gang igen. "Nu walir di, gård, de 
bur de kiimt!i> således vendte de gardens feltråb om, og 
med storre virkning. Ti imidlertid vare marskdigerne 
åbnede, som skulde skærme landet mod oversvømmelser, 
og Vesterhavet piskedes af stormen over mark, vej og 
grøft. Men således kæmper et stolt og hæderligt folk, 
der hellere vil se sit land ødelagt end sin frihed gå under! 
Det var umuligt for en fremmed at skonne, hvor han i 
oversvømmelsen skulde sætte sin fod, og, hvad der ikke 
var segnet for bøndernes kugler og spyd, blev de vilde 
vovers bytte, medens ditmarskerne strommede sejrsglade 
til fra hele det lille land, mænd og kvinder i fællig. 
Forst tilintetgjordes garden, så fodfolket, tilsidst det rid- 
derlige rytteri, og i tre timer vedvarede slagteriet. Aldrig 
er så stor en hær i så kort en tid bleven så fuldstændig 
tilintetgjort; aldrig har så stolt en styrke lidt så skam- 
meligt et nederlag. Især gik det ilde til med ridderne, 
ti, mens ditmarskerne råbte til hværandre: «Slå hesten, 
skån manden!') sloge de sårede heste, som selvfølgelig 
bleve vilde, rytterne af og trampede dem under hove. — 
Kongen og hertugen og en del andre reddede sig dog 
ved flugten, man ved slet ikke hvorledes (et senderjysk 
sagn vil vide, at kongen havde en ditmarsisk pige at 
takke for sin redning, da et hus, i hvilket han var kom- 
men ind, på alle sider omringedes af fjenden); men 
junker Slenitz fik forst en lanse gennem brystet og styr- 
tedes så med hesten på hovedet i grjøften. I ditmarskernes 
sejrssange siges der, at det var "den store llejmer med 
det lange, gule, krøllede hår», som dræbte ham med sin 
stridsøkse og styrtede ham ned i grøften; andre ville 
dog vide, at han jog ham sit lange spyd igennem har- 
nisket, med en sådan kraft, at odden krummedes og blev 
siddende, og at der desuagtet måtte to mand til for at 
trække ham af hesten  og kaste ham  og den i grøften. 


Ditmarskerkrigen. 45 

(Endnu i min barndom kaldte man i Jylland en jam- 
merlig skryder for »en rigtig junker SlentSi-, og dette 
lægn skal endnu ikke være helt glemt hværken der eller 
i Sverrig.) Den rige og strænge amtmand i Segeberg, 
ridder H.ins Ahlefcid til Torning, feltmarskalken, gik det 
ikke stort bedre, men, hvor mange der faldt, kan ingen 
sige: nogle regne kun fire tusende, andre tyvefire tusinde: 
sandheden ligger sagtens i mitten, dog vel nærmest ved 
de fire tusinde. Kun fire hundrede skulle være und- 
komne, ja, folkevisen synger jo endog: 

• De vare vel atten tusinde mand. 

som monne i Ditmarsken iare; 

der kom ingen tilbage igen, 

uden det var tre og trosver*j fem; 

det siger den svend, som med var i den skare«: 

men den minder jo rigtignok stærkt om Holger Danskes 
sejr over Diderik af Bern (»den tid de droge af Berne- 
land, de var vel atten tusinde mand; der kom ikke til- 
bage igen uden halvtredsindstyve og fem"). Kun det 
står fast, som visen også synger: »der blegned så mangen 
rosenkind. » 

Ditmarskerne tabte i alt kun segsti af sine egne 
foruden åtte landsknægte. Af danske og tyske adels- 
mænd, de aller fleste tyske, skulle tre hundrede og segsti 
(360!) være faldne, deriblandt to grever af Oldenburg 
(Adolf og Otto Gertsen, kongens kødelige fættere), fire 
Buchwalder, fire Rantzauer, fire Rathlouer, fire brødre 
V. d. Wisch, fem Pogwischer, syv Sehesteder, elleve Ahle- 
felder o. s. v., så der var næppe et adeligt hus i Holstein 
(og Sønderjylland), sorn var gået ram forbi. (Iblandt de 
faldne vare også bondebødlerne "Wolf Pogwisch og Joakim 
Eantzau;  se I, s. 52(3.)   Og ditmarskerne vilde ikke  ud- 


*') trøsver, trosser o: tre gauge. 


46 Kong Hans. 

levere et eneste af de plyndrede, nogne adeli(/e lig (de 
øvrige jordede de): de skulde ligge til føde for hunde 
og ravne; så bittert var fra gammel og ny tid hadet til 
de holsteinske riddere. Endnu mange år efter fandt man 
derfor benradene liggende i grøfterne eller plojede dem 
op af markerne. — Alt skytset blev ditmarskernes bytte, 
desuden fire læster krudt og fire hundrede rustvågne, 
af hvilke tre vare fyldte med plukkede hons oc/ andet 
fjærkræ; tre fade vin; et par tusinde heste; våben og 
harnisker i en uendelighed; klæder i en sådan mængde, 
at en eneste driftig ditmarsker fik fem hundrede klæd- 
ninger for sin del ; guld, sølv, pærler og ædelstene i over- 
tlodighed; kongens sværd, hue og signet; alt kongens og 
hertugens solvtoj, hvoriblandt tyvefem sølvfade; deres 
guldtallerkener og pærlesmykker samt hertugens guld- 
mundbæger; en vågn med sølv (til kongens mønt?); en 
anden med hertugens skat samt fjorten rustvågne med 
adelens kostbarheder; så der var bonder, som bandt sine 
lænkehunde ved tykke guldkæder, uden at ane, hvad bind- 
slet var af. Kongen alene regnede sit tab til over to 
hundrede tusinde gylden. oDar lag do sin perd, dar lag 
sin swert, darto de koniglike krone«, synger ditmarskernes 
gamle folkesang, ti hans tabte hue var prydet med en 
kongekrone. 

Endnu bleve åtte faner tagne og iblandt dem den 
himmelfaldne Dauehrocj! Den var besat med guld og 
pærler, men det var dog ikke dens skonhed, dens rigdom. 
Snart i tre hundredår havde den vajet hojt foran dane- 
hæren. Men på røvertaget til Dusentdiiwelswarf var det 
tyskere, den måtte vise vejen. Den nys nævnte Hans 
Ahlefeld, som bar den, skal have været »en riddersmand 
af prøvet tapperhed og troskab;., men han var ligefuldt 
en tysker, om end hans hovedgods lå i Sønderjylland. 
Der siges dog,  at han svøbte danebrog om sig,  da han 


Ditmarskerkrigen (Dauebrogl). 47 

mærkede, at han havde fået banesår. ]\Jen i hele Dan- 
mark, synes det, var der ingen, som havde oje eller 
hjærte for dens værd. Ditmarskerne hædrede den dog 
ved at give den til mændene fra Wohrden, hvis ud- 
mærkede tapperhed, i slaget, man på den måde vilde lonne. 
Men, mens man gjorde det ene frugtesløse forsog efter 
det audet på at udløse de faldne herrers lig, var der 
ingen, så vidt vides, der tænkte på at udløse danebrog af 
Wohrden kirke. Den blev hængende her og mugnede, 
indtil ditmarsken endelig blev underkuet (1559j. Da tog 
ikke kong Frederik den anden den til sig, mett hertug 
Adolf slæbte den til Gottorp, og i lang tid hang den i 
Slesvig domkirke. Om den blev tilintetgjort her, eller 
om den senere kom til Mkolaj kirke i Kiel og dér blev 
ødelagt, skal vanskelig nogen kunne afgore. (1 Køben- 
havns museum for nordiske oldsager findes under Nr. 5897 
en fanespids af stål med hulslebet firsidet blad, indlagt 
med sirlige guldprydelser langs skafterøret. Ved under- 
søgelser, som Frederik den sjette lod gore, blev den 1808 
funden i Kiels omegn , og konferentsråd Thomsen mente 
med ham, at der var stor sandsynlighed for, at dette 
stykke, tier er af udmærket og, som det synes, esterlandsk 
arbejde fra slutningen af det tolfte hundredår, er fane- 
spidsen af det gamle danebrog.) 

Men, for at vende tilbage til Ditmarsken, kong Hans 
fik andet at tænke på end at hævne sit skammelige 
nederlag, skout adelen få dage senere bevilgede fire gyl- 
den af hvær plov land til et nyt tåg; og skont ditmar- 
skerne strags nyttede sejren til at indtage og nedbryde 
det hertugelige slot Tilenburg og til at hærge grundig 
både i Stabelholm og i Wilstermarsk. Desuagtet blev 
der tre måneder efter nederlaget, d. 15ue maj 1500, 
sluttet eu  stilstand i Hamburg,  ifølge hvilken  de stri- 


48 Kong Hans. 

dende parters tvist skulde overgives til våldgiftsmænd 
fra — Liibeck, Hamburg og Liineburg! som dog alle 
havde jublet i vilden sky, da de fik nederlaget at høre, 
og i hele fastelavnstiden havde hånet både kongen og 
hertugen ved alle slags phimpc og kåde optag på gader 
og torve. Kunde disse våldgiftsmænd ikke enes om 
Helgeland, skulde sagens afgorelse overgives til domherren 
i Hamburg, "den værdige og hojlærde herre, mester Al- 
bert Krantz". Men han kom ikke til at domme; der 
blev overhovedet slet ingen kendelse afsagt; der vedblev 
at være stilstand, uden at den udtrykkelig fornyedes; og 
endnu i henved tvende menneskealdre vedligeholdt marsk- 
bonden sin velerhværvede frihed og velfortjænte uaf- 
hængighed. Da gjorde et nyt rovertåg, bedre ledet og 
heldigere gennemfort, ende på dem bægge. 


3.   Sverrig rejser sig atter (1501 — 04). 

En ulykke kommer sjælden alene, ti c skaden forer 
altid sin hale med sig, i hvor langt hun så flyver ». 
— Rimkronniken synger: 

'Havde jeg ladet Ditmarsken blive 
og været tilfreds med disse tre riger, 
da havde mig ikke timet den vånde, 
at Sverrig havde mig ganget fra hånde.« 

Det skammelige nederlag i Ditmarsken fræmkaldte 
vidt og bredt forbavselse, og, skont skammen igrunden 
hel og holden var tyskernes, måtte dog danskerne bære 
den, siden Danmarks konge jo havde været den overste 
krigsherre, og kampen var kæmpet under danebrog. 
Det fik i købet også hele skaden. — Alle Danmarks 
fjender glædede sig, og trindt i Sverrig gærede det påny. 


Xyt vore i Sverrig:  herredag i Stoklioliu. 49 

Men det var så kort siden, at Sverrig sidst blev kuet, 
og uenigheden mellem de herskesyge herrer var så stor. 
at gæringen ikke strags forte til noget udbrud. Der 
var da også tiere trofaste mænd, således den danske 
høvidsmand på ørebro, Jens Falster, der rejste omkring, 
holdt mader med almuen og beroligede den. Fra Bergs- 
lagen lød det jo rigtignok, at dalkarleue atter vare rede 
til at rejse sig, hvis der kun var nogen, som vilde fore 
dem: men Sten Sture fandt ikke, at tiden var der endmi. 
For at hjælpe på stemningen droge desuden kong Hans 
og dronning Kristine i jan. 1501 derop med et ringe 
folge, og i februar -holdtes der på kongens tilsigelse 
herredag i Stokholm. — Selve Stokholm by var for tiden 
på kongens side, og de fleste i rådet ligeså, men i det 
hele taget var stemningen dog slet ikke god: i Finland 
så det ud til en ny krig med Rusland, som krævede de 
nuværende grænser flyttede og lod en hojtidelig sende- 
færd fræmføre dette krav, hvorved det hemmelige for- 
bund mellem kong Hans og storfyrst Ivan blev almen- 
heden vitterligt og dets indhold selvfølgelig strags for- 
vansket. Man vidste ikke, at den grænse, kong Hans i 
forbundet 1493 og Sten Sture i stilstanden 1497 havde 
lovet storfyrsten, var netop én og den selv samme; ej 
heller, at storfyrsten i sine krav gik ikke lidet ud over 
det, som det hemmelige forbund havde hjæmlet ham et 
slags ret til: så lidt som at kongen med bestemthed 
havde modsat sig disse krav og var slet ikke fremmed 
for tanken om en krig med Kusland. Man skreg over- 
lydt, at han xilåe afstå to hundrede mile i længden (!) 
og tyve i bredden af Finlands jordbund til Kusland. 

Men lige så galt var det, at de umættelige herrer — 
lige fra hr. Steu og hr. Svante ned til den aller navn- 
løseste — forgæves krævede den sparsommelige konge 
for flere og storre len,  som de også tildels kunde have 

Danmarks historie 1481 — 1536. 4 


50 Kong Hans. 

fået, hvis han havdo villet oi)give den ham indrommede 
frie besættelsesret over fadeburslenene. Og alier værst 
var det, at Gotland endnu ikke var tilbagegivet fra Dan- 
mark til Sverrig, uagtet kongen jo dog havde lovet det 
i halmstadsrecessen 1483, — et løfte, som dog ikke var 
gentaget 1497, da Gotland, mærkeligt nok, slet ikke 
kom på tale: man synes med beråd hu fra hægge sider 
at have undgået at røre ved denne kildne sag. — Kongen 
havde dog, som sagt, endnu i februar de fleste rigsråder 
på sin side, måske fordi, hvad der i og for sig var mis- 
tænkeligt nok, så vel Sten Sture som hans venner vare 
udeblevne fra herredagen. Og hanmente at have fået 
misnojet dæmpet, da han havde ladet anstille under- 
søgelser med hensyn til nogle fogder, som der var klaget 
over. I marts gav han sig endog på hjemrejsen til 
Danmark. 

Men han kom ikke længere end til Vadstena. I 
(Jpland var der næmlig en ledeløs og tøjlesløs herre, 
ridder Steu Hristerssoii (Oxeiistjerna) til Salesta, som yppede 
en småkrig på sin egen hånd, fordi man ikke vilde over- 
lade ham laksefisket ved Elfkarleby, som han det forrige 
år selv havde været med at tildomme kronen, men som 
han ligefuldt nu mente at have ret til. Samtidig blev der 
hos kongen vakt en sikkerlig aldeles ugrundet men styg 
mistanke mod Sten Sture, som om denne i et lumsk bag- 
hold havde stået ham efter livet. Altså vendte han til- 
bage til Stokholm og udskrev en ny herredag. På den 
vilde hr. Sten dog heller ikke give møde, hvis der ikke 
stilledes ham gisler og gaves ham frit lejde. Da dette 
var sket, modte han med sine venner og med syv hun- 
drede fuldt rustede ryttere. Så lukkede kongen sig indo 
på slottet, hvis kanoner han vendte imod byen, og hvis 
besætning han forstærkede med mandskab fra orlogs- 
skibene.  En tilfældighed slog sig til og øgede yderligere 


Sverrig rejser sig atter: Hemming Gadd. 51 

spændingen: dronning Kristine liorte en dag messe i 
en af stadens kirker; da hun vendte tilbage til slottet, 
sluttede Sten Sture med sit følge sig til hende. Måske 
vilde han kun derved vise hende ære, men slotsvagten 
mente, at han vilde trænge ind i slottet og bemægtige 
sig det. Man smækkede altså porten i for ham, hvad 
enten det nu skete i følge kongens forskrift eller ikke: 
men ingen kan vel fortænke den stolte ridder i, at han 
folte sig krænket. — I øvrigt kom alle klagerne fra den 
forrige herredag også fræm på denne, og det med øget 
styrke. Men tallet på kongens fjender var dog endnu 
kun syv, der ikke engang vare indbyrdes enige, og til- 
syneladende kom der lidt efter lidt en storre ro tilveje. 
Ja, da herredagen, efter at have varet i segs uger, 
sluttedes den 10de juli, kui!de man endog fra rådhuset 
oftentlig kundgore, at nu var al strid jævnet, og der 
lystes en almindelig fred over hele riget. Dog vare Sten 
Kristerssons optojer endnu ikke stansede, og man fandt 
det underligt, at kongen ikke med storre kraft hæmmede 
en slig ufred i hovedstadens umiddelbare nærhed. Det 
var dog ikke fra Sten Kristersson, at faren nærmest 
truede;  dertil var han for ubetydelig. 

Men smålændingen doktor Hemming tadd var nys 
hjemvendt fra Eom, hvor han i tyve år og derover 
havde været hr. Stens sendemand ved pavehoffet, og 
hvor hans hværv selvfølgelig havde været at krydse alle 
den danske regerings planer. Hr. Sten havde ved nyårs- 
tid 1501 fået ham valgt til biskop i Linkoping, men 
hans valg var ikke godkendt af paven, som tvært imod 
havde sat en spaniol til biskop deroppe. Dr. Hemming 
var lærd som få og veltalende som færre, og trods sine 
segsti år var han ildfuld, klogtig, ubøjelig og utrættelig 
sum  hartad ingen.   Ved  sin  stilling og ved sit skarpe, 

4* 


52 Kong Hans. 

klare syn havde han fået rede på alle rigets sager, og 
der var vel ikke den mand eller kvinde af nogen betyd- 
ning, som han ikke kendte ind og ud, kendte deres 
ævner, deres hemmeligste forbindelser, deres svagheder, 
længsler og planer. Så vel til lands som til vands førte 
han sværdet, når hværken pennen eller tungen vilde slå 
til; men i sædelig forstand var han kun lidet hæderlig: 
på sandheden lå der ham liden eller ingen vægt; med 
stor færdighed vendte han op og ned på årsag og virk- 
ning; og en sådan fjende var han ad danskerne, at han 
gærne skal have kaldt dem »sonner af tyve og rovere, 
rene djævle, Guds og menneskens fjender, alverdens had 
og afsky, som under stadige eder og forbandelser lure 
på de skibbrudne ved Jyllands sandbanker." Ikke af 
navn men af gavn var nu Ikvi Sverrigs lorste mand. 
Han så strags, at, hvad der lammede det svenske folke- 
parti og gav kong Hans hans magt, var spliden mellem 
de svenske stormænd. På den vilde han altså gore ende. 
Det var ingen let sag at få stiftet fred mellem de to 
Sturer og deres venner, som gensidig misundte, skam- 
skændede og hadede hværandre; men tilsidst lykkedes det 
dog hans uopslidelige ihærdighed og ildfulde sindighed 
at få hadet dulmet, så Svante Sture trådte atter over på 
hr. Stens side. Glemme må man da heller ikke, at også 
Liiheck stadig var virksomt, fordi det håbede bedre at 
kunne råde for handelen, når Norden var tvedelt og 
svækket, end når det var enigt og stærkt; ej heller 
glemme, at kong Hans kun halvvejs havde efterkommet 
hr. Svantes nyeste nærgående krav at få Norrkoping og 
Søderkøping til sine ovrige len. — Sten Sture var villig 
til alt, når han kun kunde få hævn over sine fjender 
og særlig over kong Hans, som havde taget magten og 
myndigheden fra ham og krænket ham ved sin mis- 
tanke.  Svante Sture var vanskeliaere at komme til rette 


Hemming Gadd;  sammensværgelsen i Vadsteua. 53 

med, men i længden kunde han dog ikke modstå ud- 
sigten til at blive gamle br. Stens arvetager, når døden 
kaldte ham. ^len over alle disse mindre ædle grunde må 
man ikke glemme deres glødende fædrelandskærlighed, 
som i kong Hans så en udlænding og frygtede — vel 
ikke uden al foje — , at Sverrig lidt efter lidt skulde 
synke ned til at blive et lydland under Danmark. 

Og tre uger efter herredagens slutning var Hemming 
Gadd samlet i Vadstena med Sten Sture og Svante Sture 
og fire andre herrer: Bengt Ryimiiig, Johan Hansson (Bese), 
den danske Mis klavsou og den norske knut Alfsson ; og 
»i den hellige trefoldigheds navn« enedes disse syv om 
at rejse oprorsbanneret påny, fordi kalmarrecessen endnu 
ikke var sket fyldest og særlig Gotland ikke overgivet 
til Sverrig: fordi kongen satte danske høvidsmænd i 
Sverrig (dog Jiun på fadeburslenene, hvad rigsrådet jo 
havde givet ham ret til, om det end havde været klogt, 
at han kun havde nyttet denne ret med yderste varsom- 
hed og hensynsfuldhed); og fordi han havde indgået 
venskab og forbund med Sverrigs arvefjender, de vantro 
og umilde russer. De syv vilde vove liv, gods og velfærd 
"for den hellige kirkes, kristendommens, rigets, kronens, 
ridderskabets og det menige lands bedste og bestand. ■> 
I .s/// krigserklæring (ti hvær enkelt udgav sinj tilfojed^ 
hr. Svante, at han kun havde modtaget ringe Ion "for 
det, han hjelpt Hans Nåd till riket emot menige all- 
mogens vilja.> ! — Beslutningen kundgjordes strags, d. 
1ste avg. , fra Vadstena rådhus for hele den samlede 
mængde, — dog har man vist næppe meddelt, at man 
ligeledes havde besluttet at dele kronens slotte og len 
imellem sig, og at disse efter hvær enkelts død skulde 
tilfalde hans enke og born på livstid. — I hæftige ord 
æggede med det samme gamle hr. Sten folket til ny 
kamp  imod  kongen,  hvorpå der i  åbne  breve til alle 


54 Kong Hans. 

landskabernes beboere udslyngedes de våldsomste be 
skyldninger mod kongen, det meste vitterlig usandhed: 
kun var det, des værre! alt for sandt, at Gotland endnu 
ikke var tilbagegivet, mens det dog nu kunde været det. 
Ej heller undlod man i vidtløftige breve at underrette 
det danske rigsråd, den tyske ordens stormester o. s. v. 
om det skete og om grundene dertil. Dog må det ikke 
glemmes, at det svenske rigsråds store flertal endnu d. 
13de avg. i et brev til det danske rigsråd misbilligede 
opstanden, der var "Vor kære nådige herre og os alle 
til stor skade og fordærv ». — Hildebrand finder fielr- 
foUjeliy (må vi des værre sige), at «till en afsættning 
af konung Hans hade svenskarne lagliga skæl«. Allen 
siger, at »den sande grund til [den nye opstand], der er 
mindre forsvarlig end nogen af de mange andre, der have 
fundet sted i unionstiden, var de svenske stores ureger- 
lighed, herskesyge og egennytte ». Vi have allerede ud- 
talt som vor mening, at til denne kom der også ædlere 
grunde. Det menige folk (»den uskyldige almue, der 
ikke kendte sagens sammenhænge, som ærkebiskop Jakob 
udtrykte sig) fulgte kun »de naturlige følelser, som stærkt 
og dybt vare nedlagte hos den: kærlighed til fædreland, 
frihed og selvstændighed«: den fulgte sine gamle ferere 
og »syntes, at den fremmede konge, der var kommen for 
at regere i dens land, sætte den fogder og kræve skat, 
altid måtte have" uret». 

Så snart kongen d. 9de avg. havde modtaget op- 
sigelsesbrevene, gik han d. Ilte med flåden tilbage til 
Danmark for at hente flere og friske krigere, men dron- 
ningen lod han blive i Stokholm, et pant på, at han 
snart vilde komme igen. Modvind gjorde, at han fik en 
meget langsom tilbagerejse, og forst hen i septb. nåede 
han Kobenhavn. — I Sverrig væntede man selvfølgelig dog 


Ny krig:  Sten Sture påny rigsforstander. 55 

ikke på hans tilbagekomst, inden man begyndte kampen. 
Alle de kongelige slotte bleve strags indesluttede, og de 
fleste af dem tagne i en skynding; dog holdt Mis Bysse 
sig i fulde tre måneder, indtil d. Ilte novb., i Vesterås: 
og den kække Jens Falster, dronning Kristines strænge 
foged, holdt endog Orebro i henved syv måneder (fra d. 
10de avg. til slutningen af februar: efter sin overgivelse 
blev han fort til Arboga, hvor bønderne sloge ham ihjæl). 
Om Stokholm, som dronningen holdt, skulle vi senere 
tale. Men det stærke Kalmar slot holdt den ædle og tro- 
faste Abraham Ei-iksoii (Gyldeiistjeriie, Povl Laxmands sviger- 
son*), længe efter at byen ved ovrighedens og borgernes 
forræderi var tagen, og gav det heller ikke fra sig, for 
freden var sluttet. Til Oland, Gotland og P'inland var 
krigen endnu ikke fort over. Af alle kong Hans's for- 
bundsfæller kom kun to ham til hjælp: hans systerson. 
kong Jakob af Skotland, som efter shie omstændigheder 
endog ydede ham en såre »rundelig" hjælp : to gode orlogs- 
skibe og to tusinde mand; og hans svigerson, markgrev 
Joakim af Brandenburg, som sendte ham nogle fænniker 
knægte.   Frankrig og England undskyldte sig. 

Sten Sture valgtes påny til rigsforstander d. 12te 
novb. 1501, og hans kraft var endnu ikke brudt. Den 
gamle herre gik i sommeren 1502 til Finland, hvor han 
tog alle slottene. Rigtignok gave de fleste sig uden 
sværdslag: selv det stærke Viborg overgav Erik Turesson 
tillige med Nyslott, uden at nogen bøsse var losnet,  så 


Han havde fæstet Elisabet (Else) Laxmand, da hun vel nogen- 
ledes var den rigeste brud i Danmark. Så myrdedes hendes 
fader og b(3rnene mistede alt. -Siden havde min broder og 
jeg ikke mere, end hvad han [Abr. E.] klædte bade ham og 
mig i', skriver mange ar senere hans enke. »Men [skljnt han 
blev opfordret dertil af kongen] han vilde ikke forsmå mig i 
min fattigdom . . . Gud glæde hans sjæl i den evige salighed I- 


56 Kong" Hans. 

snart sten Sture havde haft en samtale med ham. Kun 
.Hagens Trille værgede på tiende uge Åbo slot med ud- 
mærket tapperhed , skont selve byen allerede var i hr. 
Stens hænder. Endelig overgav han sig d. 6te septb., 
tvungen dertil af de lejede tyske knægte, som ligefræm 
gjorde oprør. Og allerede i oktb. samme år stod den 
utrættelige gamle rigsforstander i Halland, hvor han be- 
lejrede Varberg, mens han samtidig pustede til den ny- 
tændte oprørslue i Norge. — Året 1503 gik derimod 
mest hen med allehånde underhandlinger, om end sven- 
skerne i marts indtoge det østlige Bleking. Fra rejsen 
med dronning Kristine (se næste fortælling!) vendte Sten 
Sture tilbage til Jonkoping, og her døde han pludselig 
(d. Ude?) desb. 1503. (Han blev jordet i det af ham 
selv anlagte Mariefreds kloster, ligesom også hans enke, 
Tru Iiigeb<»rg Thott, der døde i slutningen af 1507. De 
i^fterlode kun et eneste barn, datteren Birgitta, der gik 
som nonne i Vadstena kloster.) 

Selv Paludan -jMiiller, som dog ellers hingtfra er 
ham god, må sige: »Ingen kan miskende, at Sten Sture 
savnede intet uden fødselsretten til at være en konge. 
Han forstod at regere et så uregerligt folk, som det 
svenske dengang var: og han arbejdede ikke alene for 
sin egen hi^jhed, men også for sit fædrelands vel og 
ære". — Palmån siger: »Med historiska fakta for ogonen 
kan man icke bestrida, att han mångfaldigt brutit eder, 
lofter och hedersord for att kunna fræmja, hvad han 
aktade for Sveriges vælfærd»; . . . men »det maste forr 
eller senare komma till afgorande, huruvida Sverige skulle 
bestå såsom sjelfstændigt rike eller [som IS'orgeJ nedsjunka 
tiir dansk provins. Att i tid hafva insett detta, att hafva 
vetat upptaga frihetskampen, innan nationens kraft ænnu 
blifvit forsvagad, det ær Stures ododliga æra. Och denna 
æra ær nog stor for att berættiaa honom till ett utmærkt 


Sten Sttires død:  Svante Sture rigsforstander. 57 

rum i sitt folks historia. Han har dermed lagt vigtiga 
grundstenar till Gustaf Vasas och hans ættlingars verk». 

— Palmens udtalelse må vel enhvær ærlig nordbo istemme, 
og istemme dobbelt villig, jo mere han er enhedsnordbo. 
Dog må det ikke overses, at Norge dengang, des værre! 
var alt for svagt til at kunne aftvinge Danmark en polit- 
tisk og folkelig ligestilling, hvorimod Sverrig selvfølgelig 
ikke alene vilde have kunnet det, men også vilde have 
gjort det, såfræmt eningen havde vedvaret. Det vilde 
have gjort det til velsignelse for alle stammens tre grene. 

Nogle have ment, men sagtens uden fjærneste grund, 
at Sten Sture blev forgiven af fru Mette Dyre, Knut 
Alfssons efterleverske, som til denne udåd skulde have 
betjænt sig af dronning Kristines livlæge, doktor Karl 
Egen: og meningen skulde da været den, at hr. Svante 
Sture, med hvem hun nu var gift, allerede nu skulde 
blive Sverrigs rigsforstander. Dertil valgtes han oo-så 
uden ringeste modstand på rigsdagen i Stokholm d. 21ste 
jan. 1504, og skal Hemming Gadd for at sikre hans valg 
have skjult den gamle rigsforstanders dod så længe og 
bildt folket ind, at hr. Sten led af en ojensyge, hvorfor 
ingen  måtte komme ind i det morke værelse  til ham, 

— Hr. Svante var visselig hr. Stens uven og medbejler, 
men han var for hæderlig og for svensk til at kunne 
kræve hans blod. Han var hæftig både i sorg og glæde: 
hans åsyn var morkt, og han var en hård og stræng 
dommer: han var derfor også mere frygtet end elsket. 
For herskesyge og egennytte vil man vanskelig kunne 
frikende ham ; men han var efter tidens lejlighed ret- 
sindig og nogenlunde forsonlig. Han var veltalende, og, 
når han hlev vred, siges der, rullede hans røst som 
torden. Skont han af flere er skildret os som en stolt 
kæmpe, der lige så lidt som gamle Harald Hildetan tålte. 


58 Kong Hans. 

at hans kæmper blinkede med ojnene, når man hug bry- 
nene af dem, så har man dog ikke let ved at påvise den 
kamp, i hvilken han udmærkede sig; og der var andre, 
som mente, at han godt vidste at hytte sit skind. Kan 
være, og det synes næsten så, at han krævede en del 
mere af sine gode mænd end af sig selv. 

De begyndte fredsunderhandlinger fortsatte han. De 
vare allerede indledede i novb. 1502 af det svenske rigs- 
råd, men det danske rigsråd havde svaret: »I ville selv 
betænke, at vi aldrig kunne forsvare at gore nogen dag- 
tingning med eder, for I skikke eders og vor viede og 
salvede dronning udi frihed, fordi det endnu altid er 
uhørt og uset, at kristne undersåtter nogen tid have 
grebet og fanget sin egen viede og salvede dronning og 
holde hende imod hendes villie fra hendes rette herre og 
kære husbonde, som I nu gore, des værre!« Da hun var 
frigiven, toge underhandlingerne ved igen og fortsattes 
nu af hr. Svante, men en tid lang syntes det rigtignok, 
som om der på ingen af siderne var alvår i fredsenskerne. 
For en fejls skyld udstedte da også hr. Svante midt 
under underhandlingerne, d. 22den marts 1504, en op- 
fordring til alle normændene, både sønden- og norden- 
fjælds, at de endelig måtte slutte sig om den gode ?ills 
Raraldssoii (der ligesom Ture Jonsson var Erik Sæmunds- 
sons datterson ; se I, s. 467), hans egen og deres trofaste 
ven, hvem han nu havde gjort til sin lensmand i Dals- 
land, og hvem han altid skulde være villig til at støtte 
med krigsfolk, så tit og snart det tarvedes. Nils gjorde 
virkelig også fra Dalslaud et indfald i Borgesyssel, men 
desuagtet — det var Hellig -Eriks dag (d. 18de maj) 
1504 — undertegnede hr. Svantes sendemænd, biskop 
Matts Gregersson (Lilja) i Strængnæs og rigsråd Bengt 
Rynning, våbenstilstanden i Kobenhavn. Den skulde 
vare til vorfrueaften (1ste juli) 1505,  men tre uger for- 


våbenstilstanden i København : drdnninf,«- Kristine. 59 

inden dens udlob skulde alle tre rigers råd samles i 
Kalmar for at liandle om en endelig fred. Så længe 
skulde gode svenske mænd (Nils Gædda og Nils Bossen) 
holde Kalmar og Borgholm slotte til kong Hans's tro 
hånd (Kalmar len dog til Sverrigs rigsråds): så længe 
skulde det ligeledes være uafgjort, enten Gotland skulde 
hore til Danmark eller til Sverrig. ^Jen på modet skulde 
kong Hans og Sverrigs riges råd »lide og undgælde enten 
til minde eller til rette [o: ved forlig eller ved dom], hvær 
på sin side, hvad alle tre rigers råd vilde finde og kende 
dem imellem", og det i alle de <> sager og skyldninger«. 
som den ene kunde have mod den anden. Kalmarmødet 
skulde være on uafviselig højesteret. — Der var atter, 
en ganske foje stund, fred og ro i Norden! 


4.   Dronning Kristine. 

Kong Hans blev allerede gift som prins; søndagen 
d. 6te septb. 1478 gjorde hans fader hans bryllup i Ko- 
benhavn "Uied hovelig pris og ære«. — Der var furst 
(1472) underhandlet om et ægteskab med prinsesse Jo- 
hanne, den franske kong Karl den elleftes datter; dernæst 
om Johanne, hertug Ludvig af Savoiens datter. Og den 
sidste prinsesse gik ind på forslaget, ligesom også hendes 
moder ; men, som det synes, kom prinsessens død imellem 
som den afgorende hindring. 

Ti prins Hans's brud blev sluttelig frokeii Kristine. 
en datter af hertug Ernst af Sachsen, født i Torgau jule- 
aften 1461, altså næsten syv år yngre end prinsen. 
Brudekøbet var allerede sluttet 1477 af rigshovmesteren. 
den ædle og ypperlige Erik Ottesen (Rosenkraiitz), som havde 
biskoppen i Liibeck (I) og domprovsten  i Hamburg (I) til 


(30 Kong Hans. 

sine hjælpere; og medgiften blev sat til tyve tusinde 
rhinske gylden. Prinsessen afhentedes næste år i Sachsen 
af samme rigshovmester og modtoges i Warnemiinde af 
Lunde ærkebiskop, Jens Brostrup, og rigsmarsken Klavs 
Ronnow med et stateligt følge af riddere og svende. Hun 
var bleven ledsaget did af sin farbroder, hertug Albrekt, 
med mange grever, riddere og svende samt åtte hundrede 
heste og firtito vågne; men de fulgte hende næppe alle- 
sammen til Kobenhavn. Fra Warnemiinde gik hun til 
søs til Stubbekøbing. Udenfor København red hendes 
svigerfader hende imøde med fem hundrede heste og 
hendes brudgom med syv hundrede. I Fruekirke viedes 
de af ærkebispen. Foruden de hoje gejstlige og verdslige 
herrer vare også købstædernes borgmestre og rådmænd 
fem uger forinden xkærligeu" indbudne til bryllupet: «at 
I komme hid til os med eders hustruer og gore eder 
glade med os og flere venner, som kommendes vorde. » 
Da hertug Albrekt drog hjem igen, skænkede kongen 
ham og hans følge henved hundrede danske heste samt 
(Hl hel del pelsværk. — Måske har rimkrønniken ret, 
når den vidner: ulejlig er hun med alle!« men det er 
dog hværken om hendes dejlighed eller om al den store 
pragt ved bryllupet, vi nærmest ville fortælle. Kristine 
fortjæner en hc\j plads både blandt Danmarks folkelige 
og heltelige dronninger. Det er heltinden, vi her skulle 
dvæle ved. Bryllupsvisen lader rigtignok hendes fader 
medgive hende det gode råd: "Stund du aldrig efter 
Sverrig! det er ikke let at fån. iS'u vel, egentlig talt 
"Stundede.! hun sagtens heller ikke derefter: hun vilde 
kun værge, hvad der var givet hende i varetægt. Og 
vi skulle se, hvorledes hun gjorde det. 

De fleste af Sverrigs andre slotte havde allerede 
givet sig, da Sten Sture d. 80de septb. 1501 indesluttede 
Stokholm  med  en  mægtig  hær  af dalkarle.   Fem  af 


Dromiing Kristines bryllup: Stokholm iudesluttes 61 

rigets biskopper fulgte ham. Forinden havde han sendt 
borgerne et hårdt brev, hvori han truede dem både på 
liv og gods, hvis de holdt byens porte lukkede for ham: 
men, da han intet svar fik, angreb han forst >sorrmalm, 
så Sødermalm. Dronning Kristine holdt efter sin mands 
hjemfærd Stokholms by og slot med tusinde mand, danske 
og svenske. »Hun. der var så blod,» siger Allen, »at 
hun græd, når hun ikke kunde komme til at hore en 
messe, forsvarede med heltemod det hende betroede pant 
og udholdt med standhaftighed savn og lidelser, som 
kun sjælden falde i så hojbåren en kvindes lod.« Stok- 
holms øvrighed var hende fuldt tro ligesom hele det 
mere velhavende borgerskab, og hun havde hos sig både 
ærkebiskop Jakob Ulfsson, Erik Trolle, Ture Jonsson og 
flere svenskere. Besætningen gjorde strags et udfald 
mod ]!sorrmalm og et andet mod Sodermalm, men den 
blev bægge steder slået tilbage og måtte altså under- 
kaste sig belejringens skæbne. Så kom der en stor ildlos 
i byen, som fræmkaldte et våldsomt virvar, hvad enten 
den nu var påsat eller ikke, og, hvis den var påsat, hvad 
enten det så var gjort af det ene eller det andet parti. 
Ti man skød gensidig skylden på hinanden, og det gor 
man selvfølgelig (!) endnu. Sten Sture havde mange 
venner blandt de mindre borgere, og midt under det 
almindelige virvar åbnede disse ham søndagen d. 17de 
oktb. portene, og byen blev således hans. Dronningen 
måtte da med alt det mandskab, hun havde, trække sig 
tilbage til slottet, der var omgivet med mure og tårne 
og agtedes for meget stærkt, men hvor der hværken var 
tilstrækkelig plads eller tilstrækkelige levnedsmidler til 
en besætning på tusinde mand, så denne del af hendes 
styrke blev netop hendes svaghed. Imidlertid måtte hun 
se at holde sig vinteren over, til kongen kunde sende 
hende undsætning fra Danmark. 


(32 Kong Hans. 

Sten Sture blev dagen efter mårtensdag atter valgt 
til rigsforstander. Han havde mange andre steder, hvor 
han også måtte bringe liv i kampen, og han lod derfor 
Heinuiiiig Gadd lede Stokholms belejring. Snart gjorde 
besætningen et livligt udfald, snart prøvede belejrerne 
et kraftigt stormlob. Det hidsigste udfald fandt sted 
natten til andersmesse (30de novb.), og det var temmelig 
heldigt; den varmeste storm var langfredag (25te marts 
1502), men den blev heldig slået tilbage. Også havde 
besætningen store karrebøsser, som den brugte godt; 
især havde den en stor, som kaldtes Ingeborg, og for den 
vare belejrerne rædde, da den altid gjorde god virkning, 
så tit den blev brugt. Men lige lidt kunde dronningen 
skaffe sig luft, ti fjenderne, som omringede slottet, vare 
både for mange og for vel forsynede og støttedes stadig 
ved nye og friske kræfter. Efter Ørebros indtagelse kom 
således Svante Sture belejringshæren til hjælp med alle 
sine folk. Men isen spærrede både skær og indløb, så 
besætningen kunde ingen undsætning få, hværken af folk 
eller levnedsmidler. Da isen endelig brød op, sinkedes 
afsendelsen af undsætning ved urolighederne i Norge (se 
næste fortælling!) og ved underhandlingerne med Liibeck og 
lien gottorpske hertug Frederik, skont allerede i de forste 
dage af marts havde kongen udnævnt befalingsmændene 
(Povl Laxmand, Xils Bosson, Jorgen Kud o. s. v.), som 
skulde overbragt den. Bristen på levnedsmidler blev nu 
så stor, at selv den sidste hest måtte besætningen spise. 
Der kom da skørbug imellem den, og den ene døde efter 
den anden — vi vide af et brev fra dronningen, at af 
tusinde døde de ni hundrede — , så tilsidst kunde de 
levende ikke længer jorde de døde, men de bleve liggende, 
hvor de faldt om, i hvælvinger og kældere, og udbredte 
allevegne en ulidelig stank. Dronningen stod dog fast. 
Hun havde fra forst af villet dele  alt med sine  krioere 


Dronning Kristine i Stokholm. 63 

Og havde end ikko villet modtage den vin og de forfrisk- 
ninger, som Hemming Gadd på ærkebispens opfordring 
havde villet sende hende, hvorfor Hemming blev meget 
hadsk på hende. — I slutningen af april var der kun 
syvti levende af besætningen, og netop i de samme dage 
(d. 29de) løb svenskerne atter storm , denne gang førte 
af Knut Eskilsson (Baner). Langs strommen gik der et 
bolværk, ved hvilket besætningen havde nogle skibe og 
fiskerbåde liggende. Så vel hint som disse fik svenskerne 
nu held til at brænde; ja de trængte endog fræm til 
selve slotsmuren, stak ild i slotsporten og trængte et 
ojeblik ind i forborgen, men modtoge her så varm en 
hilsen af pile, kugler og stene, at de igen måtte trække 
sig tilbage; og slottet fik de endnu ikke. <'Selv uden 
hensyn til at det var en kvinde, som her udholdt belej- 
ringens farer og moje, fræm byder Nordens tidligere 
historie ikke let noget eksempel på et så langvarigt og 
kækt forsvar, fortsat under trykket af uhorte lidelser '>. 

Men besætningens kraft var dog brudt, og endelig 
måtte dronninden give sig: d. Gte maj 1502, dagen efter 
kristihimmelfartsdag , sluttedes overenskomsten i stor- 
kirkens kor. Besætningen, riddere og svende, adelige og 
uadelige, skulde være krigsfanger, men »ustokkede og 
ublokkede- og kun ved sit ord være bundne til at blive 
i de byer, som anvistes dem ; enhvær måtte tage hele sin 
egen ejendom med sig, men heller ikke mere. Dron- 
ningen, hendes hoftolk og hele hendes husholdning måtte 
frit drage ud med alt, hvad de selv ejede, men ikke 
med kongens eller kronens ejendom , og skulde i fuld- 
stændig frihed opholde sig i sortebrødreklostret, indtil 
man blev enig om, med hvilket følge af bisper eller rid- 
dere og frelsemænd dronningen med al hæder og ære 
enten til lands eller til vands kunde sendes tilbage til 
sin husbonde.   Ej heller skulde nogen give løsepenge for 


(34 Kong Haus. 

at komme fri (kim måtte ærkebiskop Jakob ifølge en 
senere overenskomst overlade til hr. Sten selv at afgore, 
hvad erstatning han og ærkestiftet skulde have for lidt 
skade). — Og mandagen for pinse, d. Ode maj, drog så 
dronningen ud med sine syvti udtærede krigere, blandt 
hvilke der næppe fandtes ti, som endnu kunde bære 
våben. Den gang havde hun holdt sig på attende måned 
imod tusinder af fjender, som Hemming Gadds veltalen- 
hed opildnede. 

Forst torsdagen efter (d. 12te) kom kong Hans med 
den undsætning, som, hvis den var kommen åtte dage 
tidligere, måske kunde have frelst slottet, men ganske 
sikkert kunde friet den heltemodige dronning fra fangen- 
skabet, forst i Stockholms gråbredrekloster, siden i Vad- 
stena kloster. Ti des værre overholdt man ingenlunde 
vilkårene for overgivelsen — nogen værre plet findes der 
næppe på Sten Stures ridderære — : den ædle dronning 
blev ikke alene holdt tilbage som fange, men hun blev 
behandlet med hensynslos hårdhed, og under halvandet 
års fangenskab var hun uden al forbindelse med om- 
verdenen og savnede tit både mad og drikke til sig selv 
og sine kvinder. Man agtede hende selvfolgelig for et 
kosteligt gissel, hvis fastholdelse kunde komme til mang- 
fåldig nytte ved fræmtidige underhandlinger. — Forgæves 
underhandlede hendes fætter og bradre om hendes fri- 
givelse; det var forst i novb. 1503, at hun ved Liibecks 
og pavens mægling kom fri; men det blev hojt udråbt 
fra rådhusets burspråg, at man frigav hende o på Lii- 
becks forbon og ikke af frygt for nogen herre eller præ- 
lats. Hun blev altså løsladt, og det med stor højtidelig- 
hed: efter messen i klosterkirken trådte hun fræm til 
altret for at ofre, og gik da hr. Sten på hendes hojre 
side, hr. Hemming på den venstre. De samme rede også 
hvær på sin side ad hendes karm den hele vej, ledsagede 


Dronning Kristines fangenskab og frigivelse. 65 

af svenske stormænd og unge lybske rigmænd, indtil 
hun i desb. betrådte Danmarks grænse ved Halmstad, 
livor hendes son, prins Kristian, tog imod hende. — 
Særtegnende for tiden er det, at hun et år senere mod- 
tog et skudsmål, et skriftligt vidnesbyrd, af det svenske 
rigsråd, at hun havde holdt Stokholms slot det længste 
mulijrt, ja længere, end nogen skulde have væntet af 
den magt, som hun havde; og at hun både under og 
efter belejringen, i al den tid hun havde opholdt sig i 
Sverrig, havde fort et ærligt og sommeligt liv. 

I tak til Gud for sin frigivelse og hjemkomst skal 
den fromme dronning strags have givet sig til at fuld- 
føre det Klarakloster i København, til hvis stiftelse hun 
allerede tidligere havde fået pavens tilladelse, og om 
hvis beliggenhed endnu "Klareboderne" minde. Næste 
års påske valfartede hun med et stort folge til Vorherres 
hellige blod i Wilsnack, som allerede tidligere var blevet 
besogt både af Kristoifer Bairer, Kristian den forste og 
kong Hans. På denne rejse havde hun tillige en sammen- 
komst med sin eneste datter, Elisabet, som havde haft 
bryllup, medens moderen værgede Stokholms slot. 


5.  Uroligheder i Norge. 

Også i Norge var  der  ufred.   De to rigeste mænd 
søndenfjælds vare Knut Alfsson og Henrik krummedige, men 

der rådede et gammelt slægthad imellem dem, fostret 
og næret ved deres fædres og deres egen gridskhed og 
skinsyge. — Knut var af æt en svensker (af slægten 
Eoos, t'tre roser »), men en datterson af Norge, ja på 
spindesiden nedstammede han vel endog fra kong Håkon 
den femte.   Hans fader, Alf Knutsson til Giske, var fra 

Danmarks historie  1481—1530. 5 


(36 Kong Haus. 

Vestergotland, men havde efter sin norske moder, en 
systerdatter af Sigurd Jonsson, arvet en hel del af 
slægten Romers store rigdomme og vundet sig endnu 
mere ved sit eget giftermål, ved arv og ved kob. Hol- 
steineren Hai-tvig Krummedige til Brunlavg (dod 1476), 
Henriks fader, have vi tidligere omtalt. Han havde 
forst ved sit norske og siden ved sit danske giftermål 
vundet uhyre rigdomme, og, da han var den, hvem 
Kristian den forste nærmest skyldte Norges krone, var 
han til gengæld gjort til Norges riges drost. Men Alf 
Knutsson var ikke alene hans medbejler, han var også 
hans uforsoidige fjende. Alf havde næmlig en broder, 
Jons Knutsson, der var gift med en datter af den Erik 
Sæmundsson (se I. s. 467), som Hartvig havde ladet 
myrde; og dette mord glemte ingen af dem. Da kong 
Kristian på modet i Skara (1458) vilde have sin son 
valgt til tronfølger i Norge, var en af de stillede be- 
tingelser den, at han skulde lade Hartvig falde. Det 
gjorde han da, fratog ham alle hans panter og len på 
Akershus nær og udstødte ham af rigsrådet. Således 
havde Alf sit spil vundet og viste med hån Hartvig til- 
bage, da denne prøvede på at nærme sig ham. Denne 
historie var vel nu halvanden menneskealder gammel, 
men både herrerne selv og deres souner havde en ud- 
mærket hukommelse, hvor det gjaldt lidte krænkelser. — 
Knut var hidsig, dristig og stortalende men, mener man, 
lidt enfåldig: Henrik (født 1466, død 1530) lignede sin 
fader i snedighed, træskhed og havesyge ligesom i mod 
og våldsomhed. 

Knut var siden 1497 høvidsmand på Akerhus og 
havde som sådan fulgt en afdod broder; mens Henrik 
siden 1489 var høvidsmand på Bohus. Men kong Hans 
tog 1499 Akershus fra Knut, i hvis len der herskede 
stadigt  bonderøre,  fordi man  klagede  over hans hårde 


Uroligheder i Xorge:  Knut Alfssun. 67 

fogder; derimod blev haus Qende, Henrik, overdynget 
med nye len og nye nådesbevisninger. Misnojet gik 
Knut da til Sverrig, så snart han fik hore om ueder- 
laget i Ditmarsken, og han var. som vi have set, en af 
de syv herrer, der det følgende år rejste oprorsfaneu på 
Vadstena rådhus. Medens Sturerne kæmpede i Sverrig, 
ramlede også han en hob krigsfolk i Dalarne og gjorde 
i oktb. 1501 et vildt og blodigt hærgningståg ind i 
Xorge, hvor dog Henrik Knimmedige strags kastede ham 
på doren. 

På Elfsborg sad imidlertid Erik Gylleiistjerua som 
hovidsmand. Det var en stærk fæstning, der således 
var betroet ham, og den havde oven i købet deu be- 
tydning, at det afhang af deus besiddelse, om Sverrig 
skulde have åben adgang til Kattegattet eller være ude- 
lukket derfra. Hr. Erik var ikke alene jysk af æt, men 
i forrige krig havde han, som vi vide (se s. 28), været 
en af kong Hans's ivrige tilhængere. Han var dog eu 
datterson af Karl Kuutssou og altså slægtet med Sten 
Sture, og han var en svåger til Knut Alfsson, hvis forste 
kone var hans syster. Rigtignok var Erik Trolle hans 
svigerson, men nu, da Sturerne åbenbart trak lykken fra 
kongen, fandt han det sagtens både nyttigst og klogest 
at skyde til deu vågn, som hældede. Vod nyårstid gik 
han derfor efter uogen slingring over til Sturerne og 
sendte kongen sin opsigelse. — På sin anden side havde 
Henrik Krummedige uormanden Mis Ravaldssuu som hovids- 
mand på Olafsborg. Han var også ved siu hustru svågret 
med Knut Alfsson og gik samme vej som denne. Stottet 
af disse to brod Knut altså i febr. 1502 atter ind i Xorge, 
og denne gang havde han ikke alene en mægtig krigs- 
hær med sig, da Svante Sture havde budet alle leus- 
niændeue i det vestlige Sverrig at stotte ham på euhvær 
måde;  men  han havde eu kæk og dygtig våbenbroder i 

5* 


68 Kong Hans. 

høvidsmaiiden over Vestergotland , den gæve og tapre 
Ake Johansson (Nattochdag). De gik lige på Oslo, og det 
varede ikke mange dage, inden Akershiis måtte give sig: 
det slot, som for tre år siden var taget fra Knut Alfs- 
son og givet til Peder Griis, måtte denne atter oplade 
til ham. Dernæst faldt forst Tønsberg, så Marstrand, 
som blev plyndret og brændt, efter at borgerne vare 
ihjælslagne; så faldt Sarpsborg; og endelig blev Henrik 
Krummedige allerede i april indesluttet på Bohus. Faldt 
også denne fæstning, var det rimeligt, at hele Norge 
vilde gå tabt, og der var da kun ringe håb om at tage 
enten det eller Sverrig tilbage. 

Kong Hans så i sin nød ingen anden udvej end at 
vinde hjælp hos hertug Frederik, hvem han i marts 
1502 på et møde i Segeberg med det danske rigsråds 
samtykke bød halvdelen af Norge (!). Hermed vilde her- 
tugen dog ikke nojes: han vilde tillige have halvdelen 
af indtægterne af Norge i de tyve år, som vare rundne 
siden faderens død. Heldigvis hværken kunde eller vilde 
kong Hans indvillige heri, men gik nu med flåden til 
Stokholm for at undsætte og udfri sin dronning, mens 
hans son, som blev i hjemmet, rustede af alle kræfter. 
Han udskrev fra land og fra by, både adel og menig, 
både fodfolk og søfolk, og hværvede desuden skotske og 
tyske landsknægte. 

I juiii vendte kongen tilbage fra sin frugtesløse 
stokholmsfærd, og strags gik den enogtyveårige prins 
kristian med skibe og folk til Gøtaelveu for at undsætte 
Bohus. Han skulde tjæne sine sporer, men det var 
ingen næm gerning, der var givet ham; dog reddede 
han Bohus, holdt både her og ved det nye Lødøse 
flere heldige træfninger mod fjenden, og, mens Henrik 
Krummedige uden held drog mod Tønsberg og Akers- 
hus, drog han selv mod Elfsborg.  Her blev I^rik Gyllen- 


Prins Kristian i Bohus:  Elfsborg. 09 

stjenia strags atter forræder, ti imoilt opgav han sit slot 
efter tre dages indeslutning (17de juli), imod at han frit 
ivuiide gå til sine venner, der stode ved Lerum, men 
hvis folk næppe så ham, for de sønderreve ham, skont 
Ake Johansson vilde dækket ham med sit eget legeme. 

Åke  Johaiissou  skummede  af  harme  over  Elfsborgs 
tab, og natten til d. 19de juli droge han og Knut Alfs- 
son  afsted  for  at tage  slottet  tilbage.   Den utålmodige 
Ake ilede forud med rytterne,  og i den tågede morgen- 
dæmring nåede han ubemærket den danske lejr.   Natte- 
vagten havde netop trukket sig tilbage,  og den skodes- 
løse dagvagt var endnu ikke på sin post.   Han  kunde 
have nedhugget de sovende danskere, inden de fik tid til 
at vågne.   Men  den  ridderlige sonneson af Engelbrekts 
hemske morder lovede en anden færd, og han tvang med 
spændt  bue  sin  hornblæser til at  vække  dem.   "Blæs 
strags!"  råbte han, da hornblæseren vægrede sig,  "blæs 
strags!  eller jeg skyder dig pilen igennem livet.  Det er 
ikke  sommeligt  at  anfalde  en  kongeson  og  sa mange 
hoj bårne  mænd,  mens  de  sove^.   Hornblæseren  måtte 
lystre, og lidt efter styrtede Åke med sine ryttere ind i 
lejren,  hvor  de  sovndrukne  krigere  bleve  nedhuggede, 
hvis de ikke  flygtede eller lode sig tage til fange.   Om 
det  så  var  de  to  høvidsmænd,   arkelimesteren  Anders 
Bentson Bille og fodfolkets  forer,  Otte Jorgens«jn Eud. 
der  netop  lå  i  telt  sammen,  undgik  de  med  nod  og 
næppe sine  krigeres  lod. — Der var dog en fanebærer, 
hvis  navn  vi  des  værre  ikke  kende:  han  plantede  sin 
fane på  en hoj midt i lejren og lod trommen rore;  om 
fanen samlede folkene sig efter gammel skik,  efter som 
de  fik  sovnen  gnedet  af  ojnene.   I  det  samme  kom 
prinsen til.   Han  havde ikke ligget i lejren,  men  på 
slottet, hvor larmen imidlertid havde vækket ham.   Han 
bragte atter orden tilveje, og nu vendte bladet sig.  Akes 


70 Kong- Hans. 

ryttere måtte kæmpende trække sig ud af lejren. Men så 
kom Knut Alfsson med fodfolket, og kampen strængedes 
atter. Også danskerne trak imidlertid forstærkning til 
sig fra skibene på elven, både folk og kanoner, og 
efter en hårdnakket kamp måtte svenskerne tidsidst soge 
flugten og lade hovedfanen i stikken. Men prins Kri- 
stian glemte aldrig Åke Johanssons ridderlige færd. "Ake 
og hans bud», skrev han flere år senere, <■ skulle overalt, 
hvor jeg har at byde, være så sikre, som om de færdedes 
i Upsala domkirke«. — Prinsen lod Elfsborg nedbrænde, 
og nu blev Lødøse indtaget og ødelagt, samt Oresten 
taget og brændt. Men skotter og tyskere kunde ikke 
forliges, og prinsen måtte fra Vestergotland vende tilbage 
til Halland. Her afskedigede han de stridige tropper og 
gik selv til København, hvor han modtog ridderslaget 
af sin fader. 

Henrik kniminodige drog derimod påny mod Tonsberg. 
som han denne gang hurtig indtog, og d. 14de avg. stod 
han for Akershus. Bispen i Roskilde, Jens Jepson, fulgte 
ham. knut Alfsson vilde sammen med Nils liavaldsson ile 
denne sin sidste fæstning til hjælp. Nils var dog endnu 
kun undervejs; i den sidstledne måned havde Knut kun 
kendt nederlag på nederlag; og han vilde derfor prøve 
sin lykke ved underhandlinger. Han krævede og modtog 
sikkert lejde, og den 18de avg. 1502 mødte han ombord 
på et af Henrik Krummediges skibe. Vel skal han have 
brudt vilkårene for lejden, iblandt andet ved at møde 
med halvandet hundrede mand isteden for hundrede, og 
herover skal det være kommet til mundhuggeri, og i 
hidsigheden skal Knut endog være kommen med et ord, 
der gik kongens ære for nær; men lige fuldt var det en 
nidingsdåd, at hr. Henrik lod sin gamle avindsmand og 
flere af hans ledsagere nedhugge. Ej heller reddede dot 
hans og bispens ære eller toede deres minde, at de strags 


Knut Alfssons mord: Mette Dyre. 71 

lode lagmændene i Oslo og Tønsberg udnævne tre tylfter 
mænd af Oslo borgere, som i en kreds af vrede krigere 
selvfølgelig måtte domme, at hr. Knut ikke alene var 
fredlos som forraxler, men at han lå på sin gerning, 
siden han havde brudt sit lejde. Hans lig domtes end 
videre «i kongens våld og miskundhed", det vil sige: 
uden kongens tilladelse kunde han ikke komme i kristen 
jord, ej heller kunde der læses sjælemesser for ham. 
Han lå da også i tolv år ujordet på Akershus, men 
grunden hertil var dog nok egentlig den, at han måtte 
(.ligge på morde«, som det hed, enten fordi man ikke 
kendte den rette drabsmand, eller fordi denne ikke vilde 
udsone sig med hans slægt ved at give mandebod. 

Med hr. Knuts mord var den norske opstand midler- 
tidig kuet, da Akershus strags gav sig. Dog var freden 
ikke lang, ti den myrdedes enke, fru Jlette Dyre (en 
datter af Iver Jenson til Tirsbæk), vilde hævne sin mand. 
hvad hun dog ikke synes at have haft nogen særlig op- 
fordring til, siden hun allerede i mandens levetid var 
almindelig kendt som Svante Stures elskerinde. Det har 
vel altså nærmest været elskeren, hun vilde støtte, men 
sit foretagende har hun villet give et pænere navn. Og 
endnu inden årets slutning fik hun atter almuen på 
benene. Den var let at rejse, da den i sin tojleslose 
selvstændighedsfolelse bar et bittert nag til enhvær myn- 
dighed, enhvær foged, men selvfølgelig især til de danske, 
skiint, som vi nylig have set, havde den også for få år 
siden gjort opstand mod Knut Alfssons norske fogder. 
— En svensk krigsmagt støttede fru Mette, og den 
dristige Piils Ravaldssoii trådte atter fræm, ja satte sig 
endog en stund fast i Konghelle, hvorfra han opfangede 
og dræbte kongens venner. Henrik Krummedige havde 
brudt  sin  mag;t  02: sin anseelse ved det troløse mord. 


72 Kong Hans. 

Altså blev han kaldt tilbage, og bans konebroder, den 
kække Otte Rud, måtte aflose bam. Nu vendte freden 
i Viken atter tilbage, om det end ikke kunde afværges, 
at Sraute Sture en måned senere, i våren 1503, gjorde 
ot pludseligt indfald og trængte fræm lige til Oslo, hvor 
ban dog ikke blev længe, og Akersbus måtte han kont 
lade stå. Som vi alt have set, kaldte han også i det 
folgende år norraændene til våben, men, som ligeledes 
fortalt, blev freden endnu dengang bevaret ved stil- 
standen i Kobenhavn. 

Freden blev dog ikke af lang varighed. Nils Ravalds- 
son sad endnu stadig på Olafsborg, og bans magt blev 
mer end dobbelt så stor, da Svante Sture tillige gjorde 
ham til sin lensmand i Dal. Han gjorde herfra det ene 
ødelæggende indfald i Norge efter det andet. Ved dette 
uvæsen kededes Otte Rud, og han besluttede at tugte 
bam. Det battede kun lidet, at han slog ham i åben 
mark, ti han flygtede kun hjem til sin roverrede, rustede 
sig påny og var den næste dag lige stærk. Olafsborg 
måtte vindes, men det var ingen let sag. Den lå på en 
klippe, hvis stejle sider gik næsten lodret ned i Bullar- 
sjøn; kun fra den nordre side var adgangen en smule 
lettere, skont også her gik der hoje og faste mure om 
borgen. Det var juleaften 1504. Jorden var dækket 
med dyb sne, og søen var frussen. Hr. Otte lod sine 
folk tage hvide skjorter over rustningerne, at de ikke 
skulde kendes fra sneen, og tågede så afsted, i stilhed 
og ad afsides stier. Uden at ænses nåede han soens 
vestside, og i «den danske klev», lige over for slottet, 
lagde han sig i skjul for at oppebie den belejlige stund. 
Stiger havde han med sig. Henimod midnat gik han 
over isen til den modsatte side af søen, klavrede op ad 
bjærget og over slotsmuren. Der var ingen vagt sat ud, 
ti i  »våbenstilstanden'.,  som  Nils Ravaldsson  dog ikke 


Julegildet på Olafsborg: nye underhandlinger. 73 

selv havde hævdet, og som heller ikke gjaldt for Xorge, 
havde hele besætningen samlet sig om juleøllet. Inden 
nogen anede det, stode Otte Kud og haus flinke svende 
midt imellem de drukne krigere, som dels bleve nedhug- 
gede, dels tagne til fange. Kun Nils Eavaldsson og et 
par andre havde åndsnærværelse og held til at flygte op 
i et af slottets tårne, hvor de natten over værgede sig 
mandelig med sværd og stenkast, til deres kræfter vare 
udtomte, og de ved juledagens fræmbrud måtte give sig. 
Intet under, at hr. Otte til tak for .J ul ef/ildet på 
Olafsborfj'' fik så vel borgen som dens tilliggende i 
arv og eje. 


6.  Fortsatte underhaLdlinger med Sverrig og Liibeck; 
kampen tager ved igen (1505 — 09). 

Olafsborg lå i Norge, og dens indtagelse var altså 
ikke noget ligefræmt brud på våbenstilstanden mellem 
Danmark og Sverrig. Af sådanne brud var der imidlertid 
sket nok både fra dansk og svensk side, så på freden 
kunde ingen lide. På hægge sider rustede man sig des- 
uden atter, og, da tiden for den nye dagtingning nærmede 
sig, så det ligere ud til en holmgang end til et freds- 
mode. — I rette tid, d. 10de juni 1505, var kong Hans i 
Kalmar, ledsaget af skotske og mecklenburgske sendemænd 
og af sin svigerson, kurfyrste Joakim: men desuden forte 
han elleve krigsskibe og to tusinde tre hundrede mand 
med sig, sagtens for at give underhandlingerne eftertryk. 
Også de danske og norske rigsråder (to ærkebisper, syv 
bisper, Norges riges kansler og Qorten verdslige herrer) 
indfandt sig i det fastsatte tal til den aftalte tid; men 
Sraiite Sture og hans rigsråder udebleve. De havde haft 
modbor, sagde de siden, men sandheden var dog snarere 


74 Kong Hans. 

(len, at hr. Svante intet mede vilde vide af; i det mindste 
sagde de andre rigsråder senere, at de havde været rede, 
så det ene var ham, der havde spildt mødet. Man væn- 
tede forgæves på dem i fjorten dage; så blev retten sat 
af det danske og norske rigsråd, og den veltalende Nils 
Høeg fræmstod paa kongens vegne som klager. Efter åtte 
dages forløb faldt dommen d, 1ste juli 1505. Kongen 
fik sig Sverrigs rige tilkendt og dronningen sit enkegods ; 
hr. Sten og hr. Svante domtes med alle sine arvinger og 
åtte medhjælpere (Erik Johansson, Sten Kristersson, Trotte 
Mågensson, Erik Turesson, Ake Hansson o. s. v.) samt disses 
arvinger som landsfjender og majestætsforbrydere; de 
skulde agtes for borgerlig dode og alt deres gods i hvil- 
ket som helst af de tre riger være kronen hjemfaldet. 
Det blev da også strags inddraget, så vidt man kunde 
overkomme det. — Mindre klogt var det, om end næppe 
helt uundskyldeligt, at kong Hans straffede på livet borg- 
mestere og råd samt nogle borgere, som for to år siden 
havde forrådt Kalmar til Hemming Gadd. Det blev i 
det mindste strags brugt til at udmale ham som en troløs 
og blodtorstig tyran og har endog i vore dage givet an- 
ledning til at tale om o blodbadet i Kalmar". Skal denne 
domfældelse nævnes således, bliver der i hele verden 
ingen ende på « blodbad". 

Desuagtet ophørte man ikke at underhandle, og alle- 
rede i næste februar måned var der, som vi strags skulle 
se, et nyt fredsmøde i Malmø. 

Men de danske og norske rigsråder havde end videre 
haft det mærkelige indfald — sagtens indgivet dem af 
kurfvrst Joakim — , d. l(3de juli at bede kejser Maksimi- 
lian om, at han med alle rigets kurfyrster, fyrster og 
øvrige stænder vilde stadfæste den dom, de havde fældet 
i Kalmar, og strængelig byde, at »ingen i nogen måde 
må  komme  de  svenske til hjælp  eller bistand med råd 


Dommen i Kalmar og kejserdommon. 75 

eller dåd og ikke med dem hemmelig eller åbenbar handel 
have,') samt at lyse dem, som måtte overtræde et sådant 
forbud, "i det hellige romerske riges akt.« Og kejseren 
var ikke prutten: d. 13de novb. 1505 stadfæstede han 
fra Passau som « kristenhedens hoved .> den afsagte dom. 
Videre gik han vel ikke strags, men noget senere ind- 
stævnede han for sin oy det fijske riges kammer- 
ret (!) alle de ti domfældte svenskere, af hvilke selvfølge- 
lig ingen gav mode, og efter en formelig retsforhandling 
domte han d. 2den oktb. 1506 i Gratz dem alle (også 
den afdøde hr. Sten!) / ri c/ et s akt , da de hårde brudt 
det hellige romer ske riges land efr ed (!! ) , gjorde 
dem fredløse og gav deres liv og gods i hvær mands 
hånd. Ifølge denne dom udsendte han end videre den 
23die oktb. et kejserligt mandat til alle rigets stænder, 
at de skulde afholde sig fra enhvær forbindelse med de 
domfældte svenske, som ved sit opror mod kong Hans 
havde brudt »det hellige« riges fred, hvis de ikke selv 
som fredløse vilde falde i rigets akt. Dette mandat lod 
han opslå på kirkedørene i Liibeck , Danzig og de andre 
søstæder. Det skulde i ét og alt se ud, som om de nor- 
diske riger vare tyske landskaber, og som sådanne henlå 
under kejserens domstol. — Heller ikke pave Julius sad 
med hænderne i skødet: han udslyngede den 20dc jan. 
1506 banstrålen over Hemming Gadd øg over enhvær. 
som viste ham lydighed ; ti Hemming var ingen ret biskop 
i Linkøping, da paven aldiig havde godkendt haus valg, 
men tværtimod indsat en anden biskop, der dog ikke 
havde kunnet komme til sit stift for hin urolige mands 
skyld. — Ikke en eneste af de hårde herrer blev dog 
derved mygere : mens kong Hans underhandlede med 
Kusland om et nyt forbund øg desuden søgte hjælp hos 
England, Frankrig og Skotland, underhandlede hr. Svante 
med held om en stadfæstelse af stilstanden med Rusland 


76 Koiiy Hans. 

Og, skont med mindre held, om forbund både med Polen 
og hansestæderne. 

Liibeckerne, som i al hemmelighed havde pustet til 
ilden, for den brod ud i lys lue, holdt dog ligesom alle 
de andre hansestæder med hr. Svante, da de vare arrige 
på kong Hans, som aldrig med sin faders letsindighed 
havde villet gå ind på alle deres mange krav. De havde 
måttet vænte i fulde åtte år, inden han havde villet stad- 
fæste deres handelsprivilegier, og alt siden havde han 
stadig villet knække deres overmod. Han havde ikke 
alene fræmmet sine egne undersåtters handel, men han 
havde stadig begunstiget engelskmændenes og hollændernes 
handel på Danmark og Norge. Desuden havde han lige 
fra krigens begyndelse forbudt stæderne al handel på 
Sverrig og havde taget og prisdomt ethvert skib, som 
desuagtet vilde bringe hans fjender tilforsel. Stæderne 
havde visselig måttet vedgå, at han var i sin gode ret, 
når han gjorde dette, men i længden trættedes de dog 
derved, lagde selv i novb. 1502 beslag på alle danske 
skibe og kastede mandskabet i fængsel. — I våren 1503 
havde man hvær dag kunnet vænte krigens udbrud, da 
en pavelig atladskræmmer, kardinal Kaimund Perauld, 
tog sagen i sin hånd og arbejdede så vedholdende, at han 
endelig d. 29de apr. fik den danske sendemand, biskop 
Jens Anderson, til at gå ind på en overenskomst, ved 
hvilken Liibeck så nogenlunde satte alle sine krav igen- 
nem: stadens gamle privilegier stadfæstedes; den skulde 
have fem tagne skibe og deres ladninger erstattede med 
tretini tusinde og fem hundrede mark ; og et tilgode- 
havende fra Kristian den førstes tid skulde den have 
betalt med sytten tusinde tre hundrede mark. Men her- 
for gik både hertug Frederik af Gottorp, de tilstedeværende 
holsteinske og sonderjyske adelsmænd og biskop Jens i 
borgen.   Vare  pengene ikke  betalte inden  d.  17. jan. 


Overenskomsten med Liibeck. 77 

1504, skulde de alle gå i indlager i Liibeck. Til gengæld 
skulde Liibeck arbejde på dronning Kristines frigivelse 
og på et fredsmøde mellem Danmark og Sverrig: indtil 
dette havde fundet sted, men i ethvert fald i hele inde- 
værende år, skulde de afholde sig fra al handel med 
Sverrig. — Kong Hans var meget misfornojet med en 
aftale, ved hvilken hans underhandlere havde overskredet 
enhvær given forskrift, ja endog trodset hans forbud mod 
at indromme llibeckerne nogen som helst pengesum ; dog 
stadfæstede han, nærmest af hensyn til den fangne dron- 
ning, d. 17de juni 1503 selve forliget, men il-ke den 
borgen, som udenfor forliget var indgået: den måtte være 
loftesmændenes egen sag. Hertug Frederik, som jo var 
en af disse, skont han fra biskop Jens kendte kongens 
bestemte forbud, blev ikke mindre ærgerUg, da han d. 
3die maj 1504 af sin egen lomme måtte gælde, hvad der 
var lovet liibeckerne (for den storste del måtte han dog 
sætte slottet og amtet Trittau i pant og fik det forst 
indløst elleve år senere). Og selv liibeckerne hittede på 
mange, mange grunde til også at give de misfornojede. 
Altså var freden kun lidet at bygge på, og endnu i samme 
sommer sluttede Liibeck, Danzig og flere stæder i Rostock 
et forbund, at de med fælles kræfter, med liv og gods 
vilde værge alle sine gamle friheder og rettigheder. — 
Så kom kejserens brev af 14de novb. 1505, fræmkaldt 
ved kurfyrst Joakim. Det bod under straf både Liibeck 
og de andre stæder at afbryde enhvær handel sforbijidelse 
med svenskerne, som de på ingen måde måtte yde nogen 
som helst hjælp. Men handelen var alt for fordelagtig, 
til at de skulde lade sig skræmme af forbudet, og deres skibe 
bleve da påny opbragte, deres handelsfriheder ophævede 
og al handel på Danmark og Xorge forbudt dem. Et 
møde i Kiel, juni 1506, førte ikke til nogen overenskomst, 
hvorimod alle de fyrster, som deltoge i mødet : kurfyrsten 


78 Kong Haus. 

af Brandenburg, hertugerne af Braunschweig, Lauenljurg, 
Liineburg og Mecklenburg, i striden mellem kong Hans 
og bertug Frederik kendte for ret, at kongen ikl-e var 
pligtig at godtgore sin broder, hvad denne ifølge forliget 
af 1503 havde måttet betale llibeckerne. — Men Liibeck 
kom lidt efter i en farlig krig med Mecklenburg; det var 
kommet på kant med fiere af de andre stæder; og vel 
nærmest af disse grunde sluttedes der d. 7de desb. 150G 
under hamburgsk og liineburgsk mægling en ny stilstand 
i Segeberg, ved hvilken handelen på Danmark og Norge 
atter blev given fri, men Lubeck måtte påny forpligte sig 
til at afbryde ethvært handelssamkvæm med Sverrig. 
Denne sidste forpligtelse blev gentagen i den endelige 
fred i Nykøbing på Falster d. 7de juli 1507, som des- 
uden indeholdt flere hårde betingelser for Lubeck: det 
måtte ikke engang købe svenske varer i ikke-svenske 
liavno (Riga og Reval, hvor der var nok af dem); det 
skukle anholde ethvært svensk skib, som kom med varer 
til Lubeck; dets fartojer skulde stryge sejl og fræmvise 
sine papirer, så snart de mødte kongens skibe. En så 
ydmygende og ødelæggende fred var endnu aldrig aftvunget 
den stolte hanse; og både Stralsund og Wismar vare dog 
medoptagne i den. — Kong Hans var selv tilstede på 
fredsmodet og med ham biskopperne Jens Anderson og 
Jens Jepson , men de fandt god hjælp hos de skotske og 
franske sendemænd, som ivrig støttede alle kongens krav, 
fordi de bægge nærede et varmt ønske om at få en lille 
fransk [»rinsesse gift med prins Kristian. 

Allerede forinden var den svenske krig atter udbrudt. 
— Strags efter dommen i Kalmar var der vel fra svensk 
side indledet nye underhandlinger, og det svenske rigsråd 
havde i en skrivelse til det danske iblandt andet sagt: 
"Betænker vel,  værdigste  herrer  og  gode  mænd,  at vi 


Predeu i Nykøbing ;  ny  krig med Sverrig. 79 

ere alle af ét tungemål og næsten alle frænder i ked og 
blod , så vi burde skifte os godt imellem og ikke tragte 
indbyrdes efter liværandres skade og fordærv med mord 
og brand.« Et m^de blev også fastsat til Malmø i februar 
1506, og, så nodig han end vilde, måtte Sraiite Sture dog 
ga ind på det. Men han sorgede da også for, at modet 
måtte blive frugtesløst, i det han undlod at give sende- 
mændene den nødvendige fuldmagt. Det danske rigsråd 
lod forlyde, at det svenske kunde vælge imellem tre kår : 
enten strags at indsætte kong Hans i styrelsen, eUer tage 
prins Kristian til konge på faderens vegne, eller yde kong 
Hans øo- dronnino- Kristine en årlig kongelig indtæut af 
Sverrigs rige (hvilken ved senere møder foresloges sat til 
tretten tusinde mark svensk) ; men Svante Sture afslog 
det ene kår som det andet, og en ny kamp var således 
uundgåelig. 

Den raske Ake Huiissoii (Thon), en sonneson af Ake 
Akselson, havde ved påsketid 1506, mens den danske adel 
var på herredag i København og havde taget en del af 
sine bedste svende med sig, gjort et kækt indfald i Skåne, 
hvor han havde hærget Helsingborg og tiere stæder, og 
hvorfra han havde vendt hjem med rigt bytte. Et lig- 
nende tåg havde Svante Sture gjort ind i Bleking, hvor 
Væ og Lyckeby bleve brændte. Og dernæst havde Hem- 
ming Gadd i de forste dage af avgust indesluttet Kalmar. 
Almuen i Småland var igrunden ligesom den i Oster- 
gøtland, Værend og Møre, villig til at underkaste sig 
kong Hans, hvis udliggere hæmmede al tilførsel og ud- 
førsel, skont den det forrige år havde erklæret, at al den 
skat, den vilde yde kongen, skulde være øksehug og pile- 
skud; men Hemming Gadds stormende veltalenhed rev de 
uvillige bønder med sig. Og dog fik han netop nu under- 
retning om pave Julius's banbulle, ja, bullen blev endog 
opslået allevegne i Sverrig, om det så var på Linkøping 


80 Kong Hans. 

domkirkedor. Alle rigsrådets medlemmer, de verdslige 
med de gejstlige, endog hans gode ven Svante Sture, 
pålagde ham ojeblikkelig at vise paven lydighed og opgive 
stiftet. Men han bojede sig ikke, fastholdt stiftet og førte 
desuden i tre måneder en hæftig kamp om Kalmar, ind- 
til det natten til d. 23die oktb. lykkedes ham at bane 
sig vej over stadsmuren og efter et stort mandefald at 
sætte sig fast i selve byen. »Der ledo dauskarne ett blo- 
digt nederlag, och svenskarne drogo dem fram ur hvalf 
och kællrar, der de sig understuckit, och dodade eller 
gjorde dem till fångar.i, siger Olof Persson. Den tapre 
og ufortrødne Jakob Trolle blev jo vel ved at holde slottet, 
men ligefuldt var byens tab et smærteligt stod for kon- 
gen, som derved mistede et fast udgangspunkt for videre 
erobringer. Derfor vilde dr. Hemming også have , at der 
skulde synges en taksigelsesmesse i alle rigets domkirker, 
og hr. Svante lod udsende skrivelser til hele landet og til 
alle stænder for at underrette dem om den store sejr. 
Fra Kalmar hjemsøgte dr. Hemming i vinterons løb både 
Bleking og øland, hvor Niels Kossoii dog holdt fast på 
Borgholm, skont ilden allerede havde taget fat både i 
slotsporten og forborgen, og røgen stod ham og haus folk 
lige i åsynet. 1 våren gæstede så Ake Hansson Halland, 
hvor han forst tog Varberg og d. 7de maj 1507 tillige 
Laholm, og lod dem bægge brænde. Ligeledes gæstedes 
både Skåne og Bleking. Niels Gædda havde visselig sam- 
let blekingboerne og manet dem til kækt at værge arnen ; 
men næppe viste Hemming Gadd sig, for de lob hvær til 
sit. — Det var ene den danske flåde under Jens Ilolgersoii 
og Anders Bille, som gjorde det muligt for den stolte 
Jakob Trolle at fastholde Kalmar slot; og det var atter 
disse helte, som tillige med Soreu Norby lukkede så godt 
for de svenske kyster, at svenskerne, som ingen storre 
skibe havde,  hværken kunde få krudt eller skyts i land, 


Xy krig med Sverrig: Kalmar, Øland, Åland. 81 

hværkensalt eller humle, eller lærred og klæde, eller en- 
gang den nødvendige nadvervin. Hvilke skibe, der søgte 
at bringe dem noget som helst, af hvad de trængte til. 
eller at udføre, hvad Sverrig havde overflødighed af, bleve 
strags ta^ne, og mandskabet måtte være såre taknæmligt. 
hvis det slap med livet. Ej heller lod man det blive ved 
at kapre: hvært ojeblik gjorde man landgang så på den 
svenske, så på den finske kyst, der bægge vare lige værge- 
løse, hærgede, plyndrede og brændte. Midt i juli 1507 
gik således Soren Xorby i land «på Åland, tvang det stærke 
Kastelholm til at give sig, gjorde et uhyre rigt bytte, 
udskrev en stor krigsskat og satte så til afsked ild på 
borgen. Dog holdt han sit ord og skånede ålændingerne 
for ødelæggelse, så snart brandskatten var betalt, var også 
ridderlig nok til at frigive lensmandens hustru, fru Anna 
Sparre, som han havde taget til fange, hvorimod lens- 
manden selv, Sten Turesson (Bjelke), måtte gå ned til 
Danmark. 

Nu tog modet til at synke hos svenskerne. De gejst- 
lige herrer havde stedse været unionssindede, og, når de 
nødtes til at sende rigsforstanderen krigsfolk, forbøde de 
dem udtrykkelig at tjæne under den bansatte "dr. Hem- 
ming, ti da bhve vi besmittede med ham, kirken og os 
til skade og e^igt fordærv. .. Og blandt de verdslige herrer 
våksede fredspartiet dag for dag, men Svante Sture og 
Hemming Gadd stode faste som klipper i brændingen. 
I Stokholm var borgerskabets stemning dem imod; selv 
bønderne bleve mangen steds trætte og uvillige; på ilden 
fra Kalmar slot måtte de svare med pileskud og stenkast, 
ti de ejede ikke en Qærding krudt og kunde heller ingen 
få ; den ene herre forlod dem efter den anden, og de tyske 
knægte gjorde opror, fordi man ingen sold gav dem; ti 
til al den anden ulykke slog sig endnu den pinligste 
pengebrist;  men  lige  fuldt vedbleve  de  to  stive  herrer 

Danmarks historie  1481 — 1536. 6 


82 Koni,'' Hans. 

at stå fast, støttede til Sverrigs menige almue, hvis kamp- 
mod de på hyppige landstingsmoder opildnede. ^Den 
milde jomfru Maria, som hjalp syv kirkesogne i Ditmar- 
sken, kan vel også, næst Guds bistand, hjælpe et helt 
kongerige, o mente dr. Hemming til afvæksling, skont han 
ellers skældte og smældte, lynede og tordnede. Og til 
hr. Svante skrev han: "I er så ædel og stolt en herre, 
og et helt kongerige ligger i eders hænder; spil derfor 
eders kart viselig! At stige ned af hesten og lade en 
anden ride den, mens man selv bliver fodgænger, synes 
mig ilde at rime." Alle hansestæderne opfordrede alvår- 
lig til fred, og hele rigsrådet var mere end villigt til at 
underhandle. Det turde ikke ubetinget stole på »Gud 
almægtig og vor almue », men i forening med Stokholms 
borgerskab afgav det i oktb. 1507 en betænkning, hvori 
det sagde: Der findes kun tre veje, ad hvilke man kan 
få ende på den langvarige krig : rettergang, fortsat kamp og 
dagtingning. Rettergang duer ikke, ti sagen er allerede 
afgjort ved kejserens kammerret (!), og at gå til endnu 
hojere ret, til paven (!), vil blive for kostbart. At slå lid 
til krigens afgorelse er ikke rådeligt, da fjenden er meget 
mægtig og landet udarmet. Altså står der kun tilbage 
at dagtinge, skont Sverrig ofte tidligere er blevet sveget 
ved dagtingning. Man havde derfor bedt ærkebiskop Jakob 
indlede underhandlinger med kong Hans. Trods rigs- 
forstanderens kraftige indsigelse indledede man også virke- 
lig de påtænkte underhandlinger. Der var kun en eneste 
rigsråd, som satte sig imod dette skridt: statholderen i 
Finland, den raske og årvågne Erik Tiiressoii (Bjelke). Han 
havde altid, når modet svigtede de andre, opfordret rigs- 
forstanderen til kun at holde ud, ti »Sverikes rike ær 
icke så snart vunnit, som dess tiender tænka, om Gud 
blott tæckes gifva endrægt och kærlek inbordes». Men 
tilsidst  måtte  selv  rigsforstanderen  give  efter, ja,  han 


Kigsrådet onskcr fred, men krigen fortsættes. 83 

måtte endog gore det efter Hemming Gadds opfordring, 
da Hemming mente, at man således kunde få et par års 
pusterum. Fra våren 1508 aftaltes der i de næste sejsten 
måneder ikke mindre end syv fredsmeder, af hvilke dog 
de færreste bleve holdte, og de øvrige ledede kun til nogle 
fa ugers stilstand. 

Ti man vedblev ufortrødent at kæmpe med ild og 
sværd. Ueurik kriimmedige indtog ved juletid 1507 det nye 
Lødøse, som han opbrændte: men til tak gjorde et par 
måneder senere, febr, 1508, Trotte Jlågeussou det samme 
ved det blomstrende Væ, der aldrig siden rejste sig. Om 
det så var Anholt, fandt den utrættelige Åke Hanssou vejen 
did (apr. 1508). Borgerne i Hallands købstæder havde 
bragt alle sine kostbarheder til den ode ø i Kattegat, 
hvor de mente dem sikre for fjendehånd; men Ake fik en 
del både samlet i Gøtaelven, gjorde et rask tåg derover 
og glemte ikke at gore rent bord. I juli hærgede Jeus 
Holgerson på Ostergøtland og Sødermanland, hvorpå han 
gik til Finland; d. 3die avg. sved han Borgå af, og en 
hel del herresæder fik samme skæbne. — Flere lignende 
begivenheder forbigå vi, og vi kunne heller ikke lade os 
opholde af kampene om Kalmar, som uden ophør fort- 
sattes i tre år. «! tusind djævles navn» læste den hårde 
Hemming hvær evige dag sin blodige messe i fuldt har- 
nisk, med sporer på rytterstovlerne og med sværd i hånd; 
og den djærve Jakob Trolle blev ham intet ojeblik svar 
på tiltale skyldig, ^klen for et års tid siden var Otte Rud 
forflyttet fra Bohus til Borgholm, hvor Mis Bosson ikke 
længer agtedes for fuldt pålidelig. Nils tog sig denne af- 
skedigelse så nær, at han opsagde kong Hans troskab og 
lydighed og gik kort efter over til Sture, hvad enten han 
så tidligere havde tænkt derpå eUer ikke. Men Otte Rud 
kappedes med de andre søhaner om i fejdetid at hærge 
de svenske kyster og i fredstid at opsnappe enhvær skude, 


84 Kong Haus. * 

der styrede med handelsvarer til eller fra en svensk havn. 
Hans sidste og mærkeligste færd gjaldt Ab o. Fra et 
nyt mode i Malmø vare svenskerne udeblevne, fordi Svante 
Sture atter væntede krig mellem Danmark og Liibeck, 
og kong Hans bød derfor at tage fat på fjendtlighederne 
igen. Natten til d. 3die avg. 1509 listede så hr. Otte og 
hans krigere sig ind i det rige bispesæde, og de fredelige 
borgere vaktes forst af sovnens arme, da han lod trom- 
merne rore. Mange af dem dræbtes, ja vel endog fiere 
præster og borgmestre, og mange bleve bortslæbte som 
fanger; men i hele fem dage blev byen plyndret. Enhvær 
krog blev gennemrodet, og hværken kirker eller klostre 
skånedes. Bispehuen, besat med ædelstene, og bispestaven 
af fuldt sølv (tilsammen værdsattes de til tolv tusinde 
mark), tog han med sig fra domkirken, desuden den koste- 
lige bispekåbe, bager og billeder, kirkekar og andet gor- 
sum af guld og sølv, prydet med pærler og ædle stene. 
Selvfølgelig var han ikke en smule nænsommere mod bor- 
gernes gemmer: intet blev sparet, og man mente, at hans 
bytte kunde sættes til halvtredie gange hundred tusinde 
mark. "Det rika Abo kom sedan oj mer till sin forrå 
vælmaktn, siger Topelius; men kort efter fulgte da også 
den lutherske kirkerensning, som allevegne gjorde præster, 
kirker og klostre fattige. — Fra Åbo drog Otte Rud om- 
kring i Finlands skærgård, og derfra til Roslagen, hvor 
han ligeledes hærgede og iblandt andet afbrændte øro- 
grund. (Åbos skæbne, eller vel rettere domkirkens van- 
helgelse, ængstede imidlertid strags den vilde krigers 
samvittighed, og for at sone sin synd gav han sig alle- 
rede næste år på en pilgrimsvandring til Vorherres grav ; 
men han nåede ikke længere end til Baiern ; i Landsberg 
faldt han i en sygdom og døde.) 

Fjorten dage efter Åbos plyndring sluttedes der ende- 
lig d. 17de avg. 1509 i København «en fuld, fast og sta- 


Åbos plyndring;  fred i Kobenbavn. — Norske bandeler.   85 

dig fred til lands og vands.) mellem de tre nordiske riger. 
Iblandt de segs svenske underhandlere skulle vi fræmliæve 
biskop Otte Svinbufvud i Vesterås, domprovst Hans Brask 
i Linkøping og hr. fh-ik Trolle. Kong Hans skulde hvært 
år, senest sankthansdag, have tolv tusinde og dronning 
Kristine et tusinde stokholmske mark af den svenske 
krones indtægter, indtil man besluttede at tage enten 
ham eller prins Kristian til konge; han beholdt indtil 
videre Kalmar, Borgholm og Visborg med Oland og Got- 
land; kom det til krig mellem Danmark og Liibeck, måtte 
Sverrig ikke hjælpe Liibeck eller yde det nogen tilførsel: 
ja, de svenske sendemænd forpligtede sig endog til, at 
de i så fald vilde stræve at få sat igennem, at Sverrig 
lukkede sine havne for lilbeckerne. «En sådan fred havde 
Svante Sture kunnet få for længe siden«, siger Allen; 
ja — hvis han havde villet undlade at kæmpe for Sver- 
rigs selvstændighed! Det vilde han ikke (des værre glemte 
han vistnok heller ikke sin egen magt og hojhed): derfor 
havde borgerkrigen varet i samfulde åtte år. Mon nu — 
var der atter fred, en stakket fred! 


7. Norske handeler (1506—12). 
Også i Norge vedvarede gæringen. Man havde lige 
så lidt glemt Knut Alfssons mord, som man kunde tinde 
sig i de mange danske herrer, gejstlige og verdslige, der 
indvandrede i landet, reve magt og myndighed til sig og 
dag for dag undergrove folkets selvstændighed. Vel var 
den gamle norske adel på det nærmeste uddød, men der 
var dog enkelte skud tilbage endnu, således foruden den 
stridbare Niels Ilavaldsson bægge hans svågre: Nils Gyl- 
denløve til 43stråt ogf Olaf Romer til Tomb;  men heller 


86 Kong Hans. 

ingen af disse var dansksindet, og endnu mindre var Olaf 
Galle det. Fra Sverrig pustedes der desuden idelig til 
misnojet, og mere end én dansk foged hjemsøgtes af 
norske bonder og svenske krigere i forening. 

For at gore en ende på roret sendte kong Hans i 
eftersommeren 1506 sin son prios liristiau til Norge som 
"fuldmægtig herre over Norges rige, ligervis og i alle 
måder som om kongen selv personlig var tilstede«. Det 
var en vanskelig post, men, skont det sydede og gærede 
i flere egne af riget, især langs Sverrigs grænser, i Rav- 
marike, Hedemarken og Soler, blev dog roligheden væ- 
sentlig holdt vedlige både det forste og andet år, prinsen 
var deroppe. Han var selv en dygtig og kraftig mand, 
og han havde et par trofaste hjælpere i Norges riges 
kansler, den gamle Jon Pålssoii, provst ved Mariakirken 
i Oslo, og i sin egen kansler, den danske Erik Yalkeiidorf, 
provst ved Roskilde domkirke. På et mede i Oslo ud- 
stedte endog Norges rigsråd og andre af dets ansete og 
lovkyndige mænd d. 1.3de marts 1507 den erklæring, at 
ifølge rigets gamle, gældende love var den fredløs, der 
handlede mod kongens bud og breve, og den havde for- 
brudt fred og fæ, odelsjord og liv, der forrådte land og 
folk fra rigets" rette konge og herre. Men det havde sin 
store betydning, at kongemyndigheden hævdedes, ved at 
dette påny blev slået fast, og tiden brugte da prinsen 
også på mange andre måder til rigets tarv, især til at 
indskrænke de uhyre handelsfriheder, igennem hvilke 
liibeckerne i Bergen og rostockerne i Oslo og Tønsberg 
udsugede Norges riges marv. Herom skulle vi siden 
nærmere tale. 

Men strags efter nyår 1508 udbrød der en bonde- 
opstand i det frugtbare og folkerige Hedemarken, fræm- 
kaldt dels ved nye skattepålæg, dels ved svenske stæmplin- 
ger.   En foged blev slået ihjæl, og en anden reddede sig 


Prins Kristian i Norge: Herlof Hofndfat: Torkel Joussijn.  87 

kun ved flugten.- Hovedmanden for oprøret var Herlof 
Hefudfat, sagtens en rig og anset storbonde, hvem vi dog 
ellers intet kende til: og, da bønderne vel kunde vide, 
at prinsen snart vilde gæste dem med sine krigere, spær- 
rede de den snævre skovvej med bråder, forhugninger og 
baghold. Prinsen havde da også i hast samlet alle de 
tropper, han kunde, men han vilde ikke som hans far- 
fader falde i fælden: han kendte fra tidligere tid hele 
bøndernes krigsførelse, banede sig en vej udenom bråderue 
og angreb bønderne på åben mark. Det var i de forste 
dage af februar, og østen for Mjøsen kom det til en hård- 
nakket kamp, i hvilken Herlof faldt med de bedste af 
sine folk. Da bønderne således vare uden førere, toges 
en mængde til fange, og de øvrige måtte søge flugten. 
Dermed var dette oprør kuet. 

Men et par måneder senere måtte et lignende bonde- 
røre kvæles i Telemarken, og kort efter et nyt i Solør 
og det østre Hedemarken. Dette sidste var nærmest fræm- 
kaldt af kanniken Torkel Jonssou, hvem kapitlet i Oslo 
et par år tidligere havde valgt til biskop, mens kongen 
havde udnævnt provsten i Viborg, Anders Muus, og skaff"et 
ham pavelig stadfæstelse. Torkel flygtede da til Værm- 
laud, hvorfra han nu, i maj 1508, vendte tilbage med 
høvidsmanden sammesteds, Olof Bjornsson, og en hel del 
krigsfolk. De vare dog ikke stærke nok i længden, men 
måtte snart prise hjemvejen. — De afvæbnede oprørere 
bleve strængt straffede : de mindre skyldige idomtes store 
boder, lederne henrettedes og stejledes. Udenfor Akers- 
hus sad i mange år den faldne Herlof med jærnkrone 
på hovedet og i kreds om ham hans vigtigste hjælpere. 
Det var nu således tidens skik. Men Torkel Jonsson, 
som dog var født normand, søgte strags et len hos hr. 
Svante, og, da han ikke fik dette, gik han i håb om et 
andet æmbede på timen over til danskerne.   Det var også 


3y Kong Hans. 

tidens skik: man søgte nærmest kun sin egen fordel : og 
den skik var dog næsten endnu værre. 

Ærkebiskop Gavte vedligeholdt stadig sin uvillie mod 
foreningen med Danmark; han var dog nu både fæld- 
gammel og skrøbelig, så af ham var der ikke meget at 
håbe eller frygte. Men jæmtelændingen Karl Jonsson var 
biskop i Hamar. Han var af adelig byrd, havde en mængde 
slægt i Sverrig, og selv var han halft svensk, halft norsk; 
havde sagtens også studeret ved Upsala universitet, inden 
han 1 486 sendtes til Kostock for yderligere at forfræmmes 
i videnskaberne. Han havde i lang tid vedligeholdt mis- 
tænkelige forbindelser med adskillige svenskere, især med 
Svante Stures hjærtensven, den veltalende og utrættelige 
præst i Mora, Arvid Siggessoii , der næsten kunde få det 
med dalkarlene, som han vilde, og desuden havde en 
mængde forbindelser i det nærliggende Norge, men nærede 
et grundigt had til Danmark. Ej heller må lagmanden 
i Vestergøtland og Dal glemmes. Ture Jiiusson, hvis gods 
i Norge var ham fradomt, men som desuagtet gjorde en 
mængde tåg derind, mest dog spejdertåg, for at mærke 
sig stemningen og i smug puste til ilden. — Desuagtet 
vil man sige, at kong Hans nærede en sådan tillid til 
biskop Karl, at han, inden sonnen gik til Norge, pålagde 
denne særlig at lytte til hans råd. Om pålideligheden af 
denne Svanings meddelelse nærer Allen dog med fuld 
foje tvivl. De fangne bønder sagde da også, at bispen 
var den egentlige hovedmand for oproret: at han i al 
hemmelighed havde hidset dem og stået bagved deres 
førere, skont han havde været med at afgive og forsegle 
den nys nævnte erklæring, som herrerne afgave i Oslo- 
Krumstaven skræmmede lige så lidt prinsen, som skov- 
øksen havde gjort det, og ved list tog han i februar 
bispen til fange. Denne havde dog mærket uråd og havde 
derfor villet liygte til Sverrig, men blev opsnappet af prin- 


Prins Kristian i Norge: biskop Karl i Hamar. 89 

sens folk. Ved en kæk list tog han også bispens stærke, 
murede slot i Hamar, som lå tæt op til domkirken og 
umiddelbart ved Mjøsen, så det kun vanskelig kunde 
beskydes. Den dag besætningen væntede bispen tilbage, 
sprængte prinsen med slap tojle og spændt bue mod slots- 
porten, fulgt af nogle af sine ryttere, og råbte til vagten, 
at den skulde skynde sig at lukke op for ham og bispen, 
da svenskerne vare dem i hælene for at fange dem selv 
og overrumple bispegården. Bispens hest og slæde vare 
ganske rigtig med, men i slæden sad biskop Anders Muus 
i steden for biskop Karl. Porten åbnedes med hast, og 
Kristian var herre på slottet, som han overdrog til Knut 
Knutsson (Båd), der var af svensk byrd og forrige år 
havde måttet afgive Akershus til den danske Jorgen 
Vestenie, hvorover han var bleven så harmfuld, at han 
havde tænkt at gåi Stures tjæneste. — Men. imens prin- 
sen så sig om på borgen, sagde han: »Kommer her igen 
en bisp, kan han bo i ladegården, om han vil: på det 
murede slot skal han ikke herefter sidde.« Han vilde 
ikke vide af den bispelige herrevælde. 

Forst sad biskop Karl i nogle måneder på Akershus, 
men senere førtes han til Bohus, da ingen af hans æmbeds- 
brødre enskede at tage ham i forvaring, skont prinsen 
foreslog dem det. Ærkebiskop Gavte krævede ham des- 
uden sat i frihed for at dommes af hans rette gejstlige 
dommere, hvad både ærkebiskop Birger og biskop Jens 
Anderson istemte. Kong Haus syntes heller ikke helt 
uvillig til at gå ind på dette krav, men må være bleven 
omstemt af sin son. — I Bohus kededes biskop Karl 
imidlertid ved sit fængsel, og en sommernat skar han 
sine lagener i stykker, bandt dem i to liner og hissede 
sig ned fra sit tårnvindue. Da han var kommen halvvejs 
ned, brast imidlertid linerne, og ved faldet brækkede han 
ot ben.   Med moje slæbte han sig hen til et hult træ, i 


90 Kong Haus. 

hvilket ham gemte sig, men blev fimdeii og atter sat fast. 
Han sad endnu på fjærde år, og var det da meningen at 
fore ham nordpå for at give ham i varetægt til den nye 
ærkebisp; men på rejsen did døde han i Oslo i slutnin- 
gen af 1511. — Ti Norge havde endelig fået en ny ærke- 
biskop. Gamle Gane Irarssdii døde d. 12te juli 1510 efter 
at have klædt ærkestolen i tretisegs år; og allerede d. 
16de avg. samme år fik prinsen pave Julius til at ud- 
nævne Erik Valkeiidorf til Norges ærkebiskop. Her havde 
han en mand, om hvem han kunde være sikker på, at 
han aldrig vilde gå i Gavtes fodspor. P]rik var visselig 
en dansk mand, men Norge blev hans andet hjem og 
derfor  skulle  vi senere  lære ham iiærmere at kende. 

På grund af hertug Frederiks logn, at »en mængde 
af Norges stormænd blev udrøddet ved tyrannens sværd, » 
så der kun blev (>fire» (!) af dem tilbage, — har man 
tidligere villet skylde prins Kristian for, at han som 
statholder kvalte Norges gamle adelsslægter i deres blod ; 
og denne tale er ikke helt forstummet endnu. Således 
siger jo Fryxell, at han kuede opstandene "medsåmycken 
grymhet, at han till storre delen utrotade hela den mæg- 
tigare norrska adeln. Några få kommo undan» . . .: 
og Hammerich er ikke langt fra at sige noget lignende. 
Men normanden L. L. Daae siger, at denne snak «i vore 
dage er udvist af historien som uefterrettelig tale-). Det 
skader dog næppe at minde om hans ord, som fuldt kunne 
stå til troende. — Des værre, men det var tidens og ikke 
bøddeløksens medfør, vedbleve de gamle norske adels- 
slægter både i denne og den følgende tid at henvisne. 
Siden gamle Håkon Håkonssons tid havde der været en 
stadig svinding i dem ; Borgerkrigene havde krævet deres 
hjærteskud; sortedøden kom til med sine frygtelige hærg- 
ninger; dvaskhed, fattigdom og uvidenhed holdt de til- 
oversblevne tilbage fra at indskrive deres navne i krøn- 


Den uorske adels undergang. — Forholdet til Liibeck.    91 

niken. Prins Kristian (og hans eftermænd) have ingen 
anden skyld, end at de imdlode at fræmdrage, hvad der 
endnu var brugbart. Og den kunde være stor nok. Nu 
trivedes mere og mere danske eller dansktyske eller helt 
tyske slægter på deres grund. Men i fjælddalene finder 
man den dag i dag under mangen en bondes sodede ås de 
granvåksne skud af Norges gamle ætstore hovdinger. 


8.   Ny krig med Liibeck og Sverrig (1509—12). 

Der var sluttet fred med Liibeck; der var sluttet fred 
med Sverrig : og der var fred i Norge : men derfor var der 
endnu ikke fuld fred i Norden. Ti liibeckerne kunde ikke 
finde sig i de forsmædelige vilkår, der vare satte dem i 
Nykøbing, særlig ikke deri, at de ikke måtte handle på 
Sverrig; og altså vakte de ny ufred. Den krig, som staden 
i et par år havde fort med hertugerne af Mecklenburg, 
var nu desuden endt, så den nok kunde vende sine tanker 
ad andet hold. — Freden i Nykøbing var da næppe sluttet, 
for liibeckerne atter begyndte at fare på Sverrig, som om 
der ingen ting var i vejen; og strags begyndte kong Hans 
selvfølgelig atter at lade sine udliggere tage deres skibe. 
Så købte de d. 17de febr. 1508 den pengeløse kejser 
Maksimilian til at hæve det forbud imod at handle på 
Sverrig, som han et par år tidligere havde udstedt og 
gentaget. Og kejseren stansede ikke herved: han opfor- 
drede kongen til at frigive de tagne skibe; havde han 
noget at klage på Liibeck, kunde han jo gå rettens vej 
(igennem den tyske kammerret!). Desuden forbød han 
strængelig alle Tysklands fyrster og stæder at hjælpe 
kongen i hans strid med staden. — Så meget trodsigere 
blev den stolte hanse,  der netop i disse år var særdeles 


92 Kong Hans. 

pirrelig, fordi den ikke kunde lukke Østersøen for hol- 
lænderne, ej heller få de andre østersøstæder til at lade 
al deres handel gå over Liibeck, ned ad Traven og Elben, 
til Vesterhavet. Staden lagde sig ud med alle sine venner, 
og med Danmark vilde den slet ikke vide af nogen under- 
handling. Og i Danmark var man ikke venligere stemt 
mod den gamle fjende: der fandt man, men med en noget 
anden folelse, at svenskerne havde fuld ret, når de sang: 
• For Liibeck vorder dansken god, for våkser figen af 
hylderod." - Endelig, i våren 1509, sendte Liibeck kong 
Hans en skrivelse, hvori staden underrettede ham om, at 
li'ibeckerne vare købmænd, som levede af handel og søfart; 
id handel imellem folkene efter al ret var en fri sag : og 
<d man vel havde forpligtet sig til ikke at handle på 
Sverrig, så længe krigen varede; men denne kunde jo 
gærne trække ud i en evighed, og Liibeck vilde da blive 
aldeles ødelagt , hvis man overholdt hin forpligtelse. Der- 
for vilde man heller ikke længer agte sig bunden ved 
freden. — På bægge sider søgte man nu forbund, og på 
bægge sider rustede man stærkt. Endnu var krigen dog 
ikke erklæret, men der var heller ikke fred, og stundum 
kunde det gå blodigt nok til. I våren 1509 væntede 
liibeckerne således åtte skibe hjem fra Keval med svenske 
varer. Otte Rud gik til Travemiinde for at opsnappe dem, 
og det harmfulde råd lagde strags beslag på alt dansk 
gods og alle danske mænd, som fandtes i staden, der- 
iblandt nogle bønder fra Låland og Falster, som havde 
medbragt korn, de vilde sælge. Men udenfor "Warne- 
miinde lykkedes det li ud efter nogen kamp at tage det 
storste og tre mindre af de åtte liibeckere (på grund af 
vindstille undslap de andre fire), hvorpå man også i Dan- 
mark lagde beslag på lybsk ejendom og lod alle liibeckere 
fængsle samt forbod al handel med Liibeck, særlig med 
fedevarer, kvæg og korn.   Denne historie er kun en af flere, 


Gensidige plyndringståg fra Danmai'k og Liibeck. 93 

Og endda skulde det hedde fred! Liibeck søgte desuden 
af alle kræfter at forpurre den fred, om hvilken der hand- 
ledes mellem kongen og Sverrig, i det rådsherrerne gang 
efter anden tilbede Sverrig et krigsforbund. 

Som alt fortalt blev freden med Sverrig ligefuldt 
sluttet; men nu udrustede llibeckerne en prægtig flåde 
på atten store orloggere. Den fortes af borgmestrene 
Herman Meszmann og Bereud Uomhouuer , havde totusinde 
et hundrede landsknægte og tusinde matroser ombord, og 
skulde bringe alle slags varer til Stokholm : salt, humle, 
korn, klæde og hvad ellers svenskerne mest trængte til. 
Undervejs gjorde den strandhug på Bornholm (septb. 
1509), hvor den plyndrede, brændte og brandskattede: 
og det samme vilde den d. 25te septb. gjort på Gotland, 
hvis ikke Visbys besætning havde afslået landgangen. Dog 
kobte det heltemodige Visby ikke sin sejr for intet, vil 
man sige, ti, inden dets gramme Qender dreves tilbage, 
skulle de have brudt igennem den nordlige del af ring- 
muren og have ødelagt og afbrændt så vel dette stykke 
som en del af selve byen, altså fortsat Valdemar Atter- 
dags ødelæggelsesværk. 

Nu blev kong Hans vred, og i oktb. sendte han fra 
Falster Soreu Norhj med en flåde af danske skuder og 
jagter og en mængde hværvede tyske knægte til Holstein, 
hvor Norby 18de— 23die oktb. hærgede og brændte alle 
liibeckernes landsbyer, men kunde hværken rore ved Trave- 
munde eller Liibeck, der bægge vare stærkt befæstede, og 
svært skyts havde han ikke med. Der var dog i forvejen 
gjort mer end fuldkommen lige for Bornholms plyndring. 
Kongen selv kom strags efter med en endnu storre styrke, 
stolende på, "skont rigtignok temmelig letsindigt," at 
hans broder nok vilde gore fælles sag med ham mod den 
fjendtlige stad. Men hertug Frederik svarede ikke alene 
nej :  tvært imod de gensidige forpligtelser i delingsakten 


94 Kong Hans. 

af 1490 sluttede endog han og hans holsteinske ridder- 
skab d. 12te novb. en pagt med Liibeck, ifølge hvilken 
både Holstein og Sønderjylland skulde holde sig udenfor 
en krig mellem Danmark og Liibeck; og kong Hans, som 
altså på det nærmeste var gået i en fælde, måtte tre dage 
senere gå ind på samme pagt, hvis han ikke vilde rejse 
både sin broder og ridderskabet imod sig, og hvis han 
vilde være nogenlunde sikker på at komme hjem igen, 
inden den store lybske flåde, der var langt stærkere end 
hans, vendte tilbage fra Stokholm. 

Men den store lybske flåde vendte aldrig tilbage, 
eller dog kun sorgelige lævninger af den: den havde af 
to grunde opholdt sig for længe i Stokholm. Man vilde 
gærne slutte et forbund med Sverrig, hvad rigsrådet dog 
så lidt var villigt til, at det d. 12te oktb. enstemmig 
vedtog ydelsen af de tretten tusinde mark, som man for 
fire måneder siden havde enets om i København, hvor- 
imod en handelspagt blev sluttet d. 14de oktb. Og des- 
uden vilde liibeckerne indtage så stor og rig en fragt af 
svenske udforselsvarer som muligt. Men de stærkt ladede 
skibe bleve d. 7de novb. under Kurlands kyst overfaldne 
af så våldsom en hoststorm, at de enten sank med mand 
og mus eller slyngedes mod kysterne, på hvilke de sender- 
brødes. Segs ynkelig tilredte skibe vare alt, hvad Liibeck 
nogensinde genså af sin ypperlige, kostbare flåde. 

Dermed var stadens stolthed dog langtfra kuet eller 
dens bitterhed kølnet. Den frygtede desuden, at Sverrig 
ikke længer vilde kunne holde sig, men at det helt måtte 
underkaste sig Danmark, så der atter blev fred og enig- 
hed i Norden. Kadet sammenkaldte da i jan. 1510 det 
menige borgerskab, og dette svarede med hoje råb, at 
det vilde vove liv og gods for Liibecks frihed og ret. 
Så ht>ldtes der strags efter et hausemøde i Liibeck. Men 
Danzig vilde  nok være  ene om  det dejlige sildefiskeri i 


Lfibecks krigserklæring efter årgammel krig. 95 

Øresund, ligesom Hamburg om sejladsen på Norge; ingen 
af dem vilde derfor træde op imod Danmark og Norge, 
men hellere være ene om handelen, hvær af dem på sit 
rige. Liineburg var angst for sin salthandel, og lige så 
nedig vilde Rostock og W-ismar inddrages i krigen, om 
de end nok vilde stotte Liibeck med lidt folk og penge. 
Stralsund. var således den eneste af stæderne, der gik helt 
med Liibeck. Men ligefuldt rustede den vrede by af 
yderste magt. — Også Danmark søgte at styrke sig ved 
forbund. Et forbund med Polen, sluttet i København d. 
24de avg. 1509, havde dog ikke stort at sige; England 
og Frankrig vilde ingen hjælp yde; kun Skotland sendte 
nogle skibe og folk. 

Og endelig, d. 21ste apr. 1510, sendte Liibeck Dan- 
mark en krigserklæring, efter at krigen uden erklæring 
allerede havde varet på andet år. Trindt omkring i alle 
Nederlandenes stæder lod Liibeck samtidig kundgore, at 
de skulde holde sig borte fra kongens stromme og ikke 
gore ham nogen hjælp eller tilførsel, da de i modsat fald 
vilde blive behandlede som fjender. — Men også kong 
Hans havde rustet: enhvær lensmand havde fået påbud 
om at holde sig rede med alle sine folk; rigsdagen i 
i Kalundborg, til hvilken to borgmestre og to rådmænd 
fra hvær købstad vare indkaldte, havde d. 3die marts 
1510 bevilget ham en overordentlig skat på tyve skilling 
(lig halvtredie tonde rug) af hvær bonde i landet, mens 
købstæderne, foruden skibe og folk samt brød og øl som 
sædvanligt, skulde yde dobbelt byskat. På de sydlige 
øer skulde der allevegne holdes strandvagt, og bavnen 
skulde tændes, så snart fjenden viste sig. I steden for 
Ravnsborg slot, som nedreves, byggedes ved Nakskov slottet 
Engelsborg som et tilflugtssted for de skibe, der skulde 
dække smålandene og holde den sydlige adgang til Store- 
bælt åben.   Kaperbreve udstædtes til enhvær, indlænding 


95 Kong' Hans. 

eller udlænding, som vilde gore jagt på lybske skibe 
og gods: og der tilsagdes kapergasterne beskyttelse af de 
kongelige orlogsskibe samt i alle danske havne. Fetallie- 
brødrenes dage vendte således tilbage. Ja enhvær lybsk 
borgers tilgodehavende hos danske borgere blev beslaglagt 
og indkrævet til kongens kasse. Men også liibeckerne 
udstedte kaperbreve, og således fortes der en ødelæggende 
kamp af vilde fribyttere trindt omkring på vore have og 
vidt udenfor dem, en kamp, i hvilken særlig skotterne 
Andrew og Robert Barton på dansk side, llibeckeren Kurt 
Konig på sin fødebys side, gjorde sig frygtede. Den sidste 
skal i kort tid have taget firti danske skuder. Kaper- 
krigen skal dog ikke opholde os. 

Liibeckerne lode strags, d. 12te maj, segs orlogsskibe 
løbe ud. De mødte tre danske skibe under Gedsør og 
joge dem efter en hidsig kamp på flugt. Derefter gjorde 
de landgang på Langeland, hvor de plyndrede og brændte. 
Men langelændingerne samlede sig til modværge. De 
vare jo vel ikke panserklædte som fjenden, og de fattedes 
oven i kobet skyts, men om halsen smede de særker og 
skorter, der nogenlunde som brynjeskjorter kunde dække 
for brystet, svøbte så lagener om armene og sendte de 
ubudne gæster så varm en hilsen med tætte slyngesten, 
at de efter et svært mandefald atter søgte skibene. — 
Fra Langeland gik de hjem igen, men lob kort efter ud 
med fjorten skibe. Gert StoIterUole og Herman Falck hed 
deres høvidsmænd, og de plyndrede og brændte trindt 
på Møn, hvor de iblandt andet lagde købstaden Borre 
med dens borg og kirke i aske, mente også, at de i en 
håndevending skulde tage Stege, hvorhen bønderne havde 
bragt alt sit bedste gods. Men Stege var befæstet med 
vålde og plankeværk, og foran ringmuren havde man kastet 
en bred og dyb grav;  borgere og bønder vare enige om 


Langeland og Mon hjemsøges : Helsingor. 97 

at værge sig til det yderste; slotsherren, den unge Anders 
Bille til Søholm, vilde heller ikke plette det ry for kæk- 
hed, han, hidtil havde vundet; om det så var kvinderne, 
gik de villig til vålds med mændene. Landsknægtene 
stormede d. 1ste juni, men man betænkte dem så rigelig 
med kågende vand og sydende beg, med smæltet bly og 
ulæsket kalk, hvær gang de fra gravene krøbe op ad 
våldene, og med kugler, pile og sten, når de trak sig 
tilbage, at de tilsidst bleve kede ad legen. Og da by- 
mændene så gjorde et udfald, kastede landsknægtene sig 
hovedkulds i havet og vadede så langt, at vandet steg 
dem til armhulerne, inden skibene fik dem fisket op. 
Men Stolterbole, som selv havde fort knægtene til storm, 
blev så hårdt såret af en bossekugle, at han strags efter 
sin hjemkomst døde. — Derfra sejlede de op i Oresund. 
men turde ingensteds gore landgang, da der allevegne 
stod folk for at tage imod dem. Kun sendte de Hel- 
singor to glatte lag fra alle skibenes sider, men det er 
sagt, at det eneste levende væsen, som ramtes af kugle- 
regnen, var en kat, som fik et lår skudt over; og ikke 
engang den kan dog have fået sit livsbrod, hvis man 
ellers kan tro verset: 

• De skød en kat for Helsingørs hus; 
den samme fanger end rotter og mus-. 

Derimod toge nogle bygninger skade, og tretten handels- 
skibe bleve tagne, som ikke i rette tid havde søgt havn. 
Landgang turde de ikke gore, da der på en bakke uden- 
for byen holdt både fodfolk og ryttere. 

Samtidig toge stæderne udenfor Greifswalde åtte 
svære hollandske skibe, som vare ladede med rug og 
hvede; og lidt senere toge de atter nogle hollandske 
skibe under Skåne. Dermed ind^•iedes deres krig med 
nederlænderne. Liibeckerne havde, som vi have set, i 
hundrede år været rasende  over,  at hollænderne turde 

Danmarks historie 1481 — 1536. 7 


98 Kong Hans. 

vove at handle på Osterseen, som de helt vilde have 
for sin egen mund. Der var fort den ene blodige fejde 
mellem de to handelsmagter efter den anden, og, i hvor 
tit der end var sluttet forlig, var ufreden dog strags og 
stadig udbrudt påny. Således gik det nu atter. — Men 
liibeckernps egne handelsskibe bleve heller ikke sparede; 
syvsoverdagen (d. 27de juni) 1510 toge de -danske ud- 
liggere således på engang fem prægtige lybske skibe, 
hvis samlede ladning regnedes til to tonder guld. 

Imidlertid havde Liibeck atter anstrængt sig. Til 
fører for et nyt tågt valgte de Klavs Hermeliiick, der ikke 
var borgmester, men en virkelig krigsmand, som både 
vilde og kunde stille store krav til byens kasse. Han 
og hans knægte vare misnojede, fordi der ikke var nok 
af hojtlonnede førere, fordi der var indrommet dem for 
ringe en del af byttet, og fordi de vare for fåtallige, 
mens der i Geldern stod femten hundrede ledige lands- 
knægte, som man godt kunde hværve. Der var heller 
ingen lastdragere, trosknægte, til det groveste arbejde, 
som ikke sommede sig for en ærlig landsknægt; ej heller 
var der tilstrækkeligt af stormstiger, bådshager, proviant- 
vågne, heste 0. s. V. På alle disse savn måtte Liibeck i 
ilyre domme råde bod, iblandt andet hværve de femten 
hundrede landsknægte, fire hundrede trosknægte o. s. v. 
Og en ny flåde gik nu i soen på tyvefire store og tolv 
mindre orloggere med syv tusinde mand ombord. D. Ilte 
juli nåede de Bornholm, hvor de strags gik i land og 
plyndrede, skændte og brændte til trods for alle de ban- 
breve, som ærkebiskop Birger af Lund havde ladet opslå 
på alle kirkedore; ti Bornholm lå jo endnu under ærke- 
stolen. Bornholmerne satte sig til modværge, men bleve 
efter en hidsig træfning kastede tilbage til Hammershus, 
livorfra de måtte dagtinge med den plyndrende fjende. 
Mod en  brandskat af åtte tusinde lod  solv lovede han 


Bornliolm plyndres;  Svante Stiu-e opsiger freden. 99 

at skåne landet og drage bort igen. Kvinderne gave nu 
sine smykker og kirkerne sine hellige kar, men det slog 
endda ikke til, så for det øvrige måtte der stilles gisler. 
Dem toge liibeckerne, men i købet toge de ligefuldt en 
mængde kvæg og fedevarer. 

Ved Bornliolm modtoge liibeckerne bud fra Svante 
Sture, om de vilde komme til ham ved Kalmar, som han 
havde indesluttet både til lands og vands. Og altså 
sejlede de did. Ti næppe havde hr. Svante og Hemmiug 
(ladd set, at krigen mellem Danmark og Lilbeck var 
uundgåelig, for de samledes i Vesterås med de eneste 
segs venner, som de endnu havde i rigsrådet : Mis Bossoii. 
Sten Kristerssoii, Ake Qaiissoii, Trotte Tlågeiissoii af Eka. Juhan 
.Håussou (Kattochdag) og Ture Jonsson (den sidste modte dog 
ikke personlig, men ved et brev), og erklærede d. 2den 
marts 1510 «den fulde, faste og stadige fredi) , som de 
for tyveåtte uger siden havde indgået, for ugyldig, efter- 
som de svenske ombud ved den havde overtrådt sine 
fuldmagter, da de havde gået ind på at yde kongen en 
årlig pengesum, inden han havde tilbagegivet Kalmar 
og Borgholm (at et forbud herimod var givet ombudene, 
var imidlertid en dristig, en vitterlig usandhed): og der- 
for bode de alle gæve svenske mænd slutte sig til dem 
i kamp mod "rigets åbenbare fjende, kong Hans». En 
hovedanke havde de endnu imod ham, og den var ikke 
sandfærdigere end den anden: det var atter den, at uhan 
stadig stræver med al list og læmpe at drage de tyranner, 
hedninger og kættere, hans svorne brødre, de afskårne*) 
russer, ind på riget og kristendommen, .ligesom han til- 
forn gjort og stæmplet har, stæmplende alt ondt på dette 
fattige rige og kristendommen, så vi vide os ingen stund 


'I 0: som have §ærnet sig fra den rumersk-katolske kirke. 

7* 


100 Kong Hans. 

t'ii for ilo afskårne russer". (Selv havde mau dog iietoj) 
i de samme dage fået stilstanden med Rusland forlænget 
i segsti år, indtil 1570! så fra den side kunde man fore- 
lobig mene sig sikker.) — Gamle ærkebiskop Jakob llfsson 
strittede imod og med ham alle de andre bisper og det 
store flertal af rådets verdslige herrer, men iblandt disse 
særlig den mægtige hovidsmand i Finland, Erik Tiiressoii, 
der ellers var langt fra at være "dansksindet", men som 
nærede en grundig mistillid til liibeckerne. Det hjalp 
dog altsammen ikke. Skont rigsrådet vred sig i fulde 
tre måneder, blev fredspartiet dag for dag mindre. — 
Hr. Svante rustede både til lands og vands, og i juli 
lagde han og Hemming Gadd sig atter for Kalmar og 
Borgholm. Det var hid, han. havde kaldt liibeckerne. 
Og her indgik han et foreløbigt forbund med de lybske 
rådsherrer og lod sine ni skibe under Hemming Gadd, 
der tog både Nils Bosson og Sten Kristersson med sig, 
slutte sig til liibeckernes. 

Så stod flåden da atter til søs og hærgede hele 
kysten af Bleking, hvor det blomstrende Avaskær med 
de sorgelige minder lagdes i aske for aldrig mere at 
rejse sig, og hvor både Ronneby, Solvisborg, Åhus og 
Ystad plyndredes. — Herfra gik den forenede flåde d. 
Ode avg. til Låland, hvor Rødby blev brændt og det 
åbne land skrækkelig plyndret. Nakskov blev ligeledes 
brændt d. 13de avg., og det rige Maribo • birgittiner- 
kloster, hvor lålikerne i tillid til helligdommens ukrænke- 
lighed havde gemt sine bedste kostbarheder, blev forst 
plyndret, derpå bra^ndt og nonnerne skændede. Men en 
såkaldt " biskop " (Gadd) var en af førerne på dette tåg-! Så 
stort var det bytte, landsknægtene allerede havde gjort, 
at de foreløbig vare ligegyldige ved mere og kun higede 
efter at få det lykkelig og vel bragt til Liibeck. For- 
gæves  pegede  høvidsmændene  på  det  nærliggende  Ny- 


Forbund mellem Sture og Li'ibect:  Lålaud plyndres.    101 

kobiiig med dets rige slot. Did vilde de nu aller mindst 
gå og bryde panderne mod dets mure, skont de jo havde 
både krigsmaskiner og stormstiger med i overflndighed. 
Det hjalp ikkp engang, at rådsherrerne lovede dem, at 
de bagefter skulde få lov til at plyndre Fyn. De mente, 
at de i år havde brændt bøndergårde nok for den sold, 
de havde faet, og der skulde jo da også være noget at 
brænde ad åre I — Mens de således kævledes og smolede, 
kom Henrik krummedige uforvarende over dem. Han var 
nys sat til overste hovidsmand over alle kongens skibe 
(»everste kaptejn for alle andre kaptejner i soeu', altså 
rigsadmiral). Han søgte da fjenden, hvor han var at 
tinde, gik i land ved Nakskov og tilfojede (d. 18de? avg.) 
tæt udenfor byen liibeckerne og svenskerne et sådant 
nederlag, at de rent tabte lysten til at slås videre, søgte 
skibene og skyndte sig hjem til Liibeck. ^len råds- 
herrerne måtte give efter for denne deres hjemlyst, da 
de fremmede landsknægte ellers godt kunde få i sinde at 
bemæstige sig flåden og overgive både sig og den til 
kong Hans. De fleste af dem havde så dog forrige år 
tjæut ham på hans plyndringståg imod Liibeck. — Da de 
så kom, forst til Travemunde, dernæst til Liibeck, rasede 
de hægge steder så vildt, at rådet måtte skynde sig at 
aftakke dem, og de uhyre summer, der vare satte i>å 
dem, vare så godt som kastede ud af vinduet. — Nu 
gjorde Jens Holgerson, Soren Norby, Andrew Barton. 
Tile Giseler og vore andre søhaner sig lystige, og stæ- 
dernes skibe turde knap vove sig i søen: ja. da den 
unge Sten Sture, der havde gjort hele tågtet med, i 
oktb. gik tilbage til Sverrig med de ni svenske skibe, 
turde man ikke lade ham afgå uden at lade tolv store 
lybske skibe ledsage ham. 

Hemming Gadd, der ligesom fire andre svenske rigs- 
råder hele tiden havde fulgt flåden, fik dog d. 17de septb. 


102 Kong Hans. 

i Liibeck sluttet et endeligt krigsforbund, til hvilket nu 
også Stralsund, Rostock og Wismar sluttede sig, ja, 
skont helt modstrævende , endog Hamburg og Liineburg. 
Til lands og vands skulde Sverrig og stæderne af yderste 
ævne stotte hinanden; ingen af dem måtte indgå nogen 
særfred; men, hvad de måtte vinde af lande, slotte og 
stæder, skulde uvægerlig tilfalde den af vennerne, for 
hvilken de lå belejligst. — Og Hemming Gadd blev 
næsten to år i Liibeck for stadig at holde sine nye 
venner varme. 

Imedens havde Skånes og Blekings bonder samlet 
sig med Smålands bønder på Hjortsberga landsting, hvor 
de d. 9de avg. havde indgået en ny fast og ubrødelig 
bondefred med hværandre. Enhvær bonde skulde uvæger- 
lig vedbhve at skatte til sin gamle landsherre, men, vilde 
den ene herre falde ind i den andens land, skulde den 
ene almue i tide advare den anden, og ingen folge sin 
herre længere end til landsgrænsen. Enhvær måtte frit 
fare fra land i andet, købe og sælge, som han kunde 
trænge til; men, vilde onde mennesker samle sig og 
drive stimandsfærd, skulde alle herrederne hjælpes at 
hindre og straife det. — I hvem af de krigsførende, der 
end sejrede, gik det jo stadig ud over de ulykkelige 
grænseboer, og derfor søgte de gensidig at sikre sig 
selv og hværandre ved slige frede, eftersom de dog vare 
naboer, slægtninger og venner, der hværken vilde eller 
kunde undvære hværandre. 

Anderledes herrerne. På Skånes grænser havde Åke 
Hansson, »rigets skjold og arm på vestsiden", allerede 
længe strejfet om og truet med indfald. Han havde d. 
9de avg. på rigsforstanderens bud opsagt Vestergøtlands 
stilstand med Skåne og Halland, og faldt nu ind i Skåne 
med svv hundrede svært væbnede rvttere.   Han trængte 


Bondefreden i Hjortsberga:  slaget i Fautehullet. 103 

fra 3Iarkaryd fræm mod Ørkelljunga. Dengang var Tjge 
krabbe til Bustrup liøvidsmand på Helsingborg og overste 
befalingsmand i Skåne. Han havde i sit tolfte år som 
.•småsvendn begyndt sin tjæneste ved kong Hans's hof 
med at passe hans hunde, og havde dengang, som han 
selv siger, »mangen fandens dag med dennem i kær og 
moser«. Det havde varet ved i en segs, syv år. Siden 
havde han fulgt ham på rejser og båret hans skjold og 
glavind. Xu var han i sin kraftigste alder og opbod i 
hast den skånske adel med dens ryttere, omkring fire 
hundrede mand, desuden en del fodfolk fra Væ. Med 
dem rykkede han imod Ake, hvem hr. Tyges frue, Anna 
]^ilsdatter (Rosenkrantz), imidlertid bad ham spare, da 
han var hendes frænde. Af en bonde, Tord hed han. 
der tidligere havde tjænt svenskerne som spejder, fik 
Tyge at vide, at det var Akes mening at trænge igennem 
Fantehullet, et dalstrøg, som skærer sig ind imellem 
et par skovgroede grene af Hallandsås og gennemrisles 
af en bæk med sumpede bredder. Ved udgangen af 
Fantehullet stillede altså hr. Tyge sine folk, og her 
stødte Ake uvæntet på dem , da han om morgenen d. 
27de avg. brød igennem dalen med sin rytterskare. Han 
havde intet valg, men måtte enten bane sig vej med 
sværdet eller falde, hvis han da ikke vilde vige, og den 
del af krigskonsten gad han nødig lære. Han stillede 
altså sine folk i slagorden og kæmpede længe med stort 
mod. Men hans venstre ftoj kom (ved forræ-deri?) i 
uorden, og, da han vilde ride hen til den for atter at 
bringe den i orden, kom han i kast med en af ærke- 
biskop Birgers svende, Lars Frost, som kastede ham såret 
fra hesten og dræbte ham. Herved vandt Lars Frost 
sit adelsskab, og Tord — blev frelsemand (!). Da foreren 
var falden, toge hans mænd flugten, skont de vare snart 
talte, som undgik død eller fangenskab (iblandt dem var 


104 Kong Hans. 

dog hr. Ture Jonsson); men Akes lig fortes på en kul- 
sviers vågn til Helsingborg, hvor hans frænke lod ham 
hæderlig jorde i sortebrødrenes kirke. Forinden lod hun 
dog sin husbond høre, at han kun slet havde efter- 
kommet hendes bon; men visen lader hr. Tyge svare: 
Langt hellere æder jeg af hunden, end han skal æde 
af mig". Og så glad blev kong Hans over denne sejr, 
at han gik med hr. Tyge under armen, da denne med 
stor hojtid bar de tre tagne faner ind i Kobenhavns 
Fruekirke. — Ej heller var dette svenskernes eneste tab, 
ti den ridderlige Åke Johansson druknede i de samme 
dage, efter at også han havde opsagt våbenstilstanden 
med normændene. Og den utrættelige fredsapostel, ærke- 
biskop Jakob, mente, at han endnu engang måtte råde 
hr. Svante til at slutte fred, inden liibeckerne fik at 
vide, hvordan det var gået Ake Hansson og hans vest- 
goter, da de sikkert ellers kunde få lyst til at drage sig 
ud af forbundet og nægte ham enhvær frivmtidig hjælp. 
Endnu blev det dog ikke fred. Forst i septb. tog 
Svante Sture Kalmar slot, som på fjortende år havde 
været i dansk våld, og hvorom der var kæmpet så 
mangen blodig kamp. Og i novb. traf de enogtyve 
svenske og lybske skibe, som skulde bringe Sten Sture 
hjem, under Bornholm på åtte danske skibe, som havde 
undsætning ombord til det belejrede Borgholm. Den lille 
danske tiåde måtte da søge tiltlugt i Visby havn, og 
Borgholm hk ingen undsætning. Men der var hværken 
levnedsmidler olier drikkeligt vand længer. Altså måtte 
den tapre knud Rud dagtinge, og d. 24de novb. måtte 
han overgive sig selv og sit slot til Ei-ik Aln-aliamsson 
(LeijonhutVud) efter et såre hæderligt forsvar i atten uger. 
Man havde i Sverrig i så mange år med længsel imødeset 
Kalmars og Borgholms erobring; det var jo tildels for dem, 
man atter havde begyndt krigen; men så dyb var sorgen 


Kalmar og Borgholm tages:  prius Ki-istiau i SveiTig.   105 

over den gæve Ake Hanssons  død,  at den knap kunde 
opvejes ved glæden over de to vundne fæstninger. 

Men også i Norge havde man rustet, skont langtfra 
alle vare lige villige. Oldermændene for de tyske køb- 
mænd i Bergen vare vel endog helt uvillige til at yde 
krigsstyr mod sine egne frænder; og de norske kanniker 
i Trondhjem. hvor jo ærkebiskop Gavte hidtil havde 
siddet, vare ikke sønderlig villigere. Endelig havde dog 
prins Kristian fået en lille hær samlet, med hvilken han 
i jan. 1511 drog ind i Vestergøtland , hvor han d. 30de 
jan. brandskattede Skara og gjorde rent bord på bispens 
og nogle adelige herrers slotte ; ti Ture Jonsson var for 
svag til at mode ham og turde heller slet ikke stole på 
folkets stemning. Herfra drog prinsen videre og var 
kyndelmissedag (2den febr.) i Jonkøping, som han lige- 
ledes brandskattede. Således slap da både Skara og 
Jonkøping for at gå op i luer. Efter et kort ophold 
her drog han gennem Småland tilbage til Halland, hvor 
han allerede stod i mitten af februar. Ingensteds havde 
bønderne villet lægge et strå i. vejen for ham, tværtimod 
vare de allevegne villige til at hylde ham og yde den 
skat, han krævede; ja endnu længe efter var der megen 
tale om den unge herres store mildhed. Ved Jonkøping 
vilde herrerne haft dem- til at bygge bråder i skovene, 
men de svarede, at de hværken vilde gore bråder eller 
ligge i dem, men sidde hjemme i fred. 

Der var også andre, som gærne vilde have »fred»: 
Hamburg og Liineburg tilbøde at mægle en sådan; men 
endnu ivrigere vare både den den altid vigtige kurfyrst 
Joakim af Brandenburg og kejser Maksimilian. I det 
mindste vilde de have en våbenstilstand. Men en af 
deres betingelser for den var, at Liibeck og de andre 
stæder, indtil fred sluttedes, skulde have lov til at handle 


106 Kong Hans. 

på Sverrig; og den var selvfølgelig nok til at kaste det 
hele fredsværk over ende. Den dygtige Lave Irue gik 
forgæves til Tyskland for at få kejseren til i det mindste 
at hæve forbudet imod, at Tysklands fyrster måtte yde 
kong Hans nogen som helst hjælp. Kejseren var meget 
høflig, men sit forbud vilde han ikke hæve. Sagtens 
har Lave Urne været mindre vel beslået med penge end 
Liibeckerne for tre år siden. — Da ingen våbenstilstand 
kunde bringes tilveje, måtte altså krigen fortsættes. 

De foregående år havde kong Hans brugt til at ny- 
skabe en dansk flåde. Hvor stor trangen var til en 
sådan, turde blandt andet fræmgå deraf, at d. 4de marts 
1511 tillod man Horsens borgere at udføre segs hun- 
drede oksne, odog skulde de føres vester om, fo"r ikke 
at komme liibeckerne eller andre rigets fjender til hænde-. 
Så lidt var Danmark nu herre på sine QgiiQ vande. Kigtig- 
nok skulde bisperne og enkelte af de sturre lensmænd 
stille orlogsskibe til rigets tjæneste, og købstæderne skulde 
stille både folk og skibe; men det forslog altsammen 
kun lidt imod hansestædernes flåde, så kongen måtte se, 
at han selv kunde bygge sig orloggere. Tildels efter 
hans egne "forskrifter- (tegninger? — kong Hans havde 
næmlig både indsigt i og lyst til alt slags byggevæsen) 
havde nu mester Hans og andre bygget ham orlogsskibe, 
så store og smukke, som de endnu aldrig vare sete i 
Østersøen. Når enten ^^ Engelen » eller ^ Maria ^^ gled 
stolt hen over bølgerne i en kreds af andre skibe, da så 
det ud, som når en and omsværmedes af sine ællinger. 
De vare hvært på fire hundrede læster, bare en mængde 
svært skyts og havde hvært en besætning af fem hun- 
drede skytter foruden skibsfolkene. Så stort var det 
ry, der gik af Engelen, at man sagde, det kunde jage 
en hel flåde foran sig;  02-,  da Soren Norbv 1514 forte 


Dauiuark far en ny flåde: Jens Holgerson. 107 

det til Nederlandene, kaldte man det derovre for »et forfær- 
delig stort skib, hvis lige i storrelse aldrig tilforn havde 
været set i Zeeland.- Foruden i Kebenhavn havde kongen 
også skibsværfter i Kalundborg, Sønderborg og andensteds : 
Engelen var således bygget i Kalundborg, om det end 
fik sin udrustning i Kobenhavn. Andre skibe lod han 
bygge i udlandet, eller han kobtc dem færdigbyggede 
i England og Skotland, eller han lånte dem af sin syster- 
son , den skotske kong Jakob. Slog det endnu ikke til . 
så tog man (det var således tidens og alle andre staters 
skik) de storste og stærkeste fremmede kebmandsskibe, 
som gik igennem sundene eller kom til rigets havnt?, og 
brugte dem , så længe der stod krig på, imod erstatning 
til ejerne, når krigen var endt. 

Endelig havde kong Hans fået en tiåde, som, mente 
han, nok kunde måle sig med liibeckernes. Xu skulde 
den prøves. Den var på tyve store skibe, og anforslen 
over den betroede han til Arvid Trolles svigersou, den 
kække Jeiis Hoigersoii til Ghmminge. Vi have allerede flere 
gange nævnt denne dannemand. Han havde 1487 fået Vis- 
borg og Gotland i len, da Iver Akselson måtte slippe dem. 
og havde alt siden holdt Gotland ved Danmarks krone. For 
to år siden havde han fratrådt lenet, sagtens for helt at 
kunne være kongen til hjælp med flådens bygning og 
udrustning; men, så længe han havde siddet på Visborg. 
havde han været mi skræk for de svenske kyster og for 
enhvær skude, som vilde gå til eller fra dem; så længe 
vare heller hværken Kalmar eller Borgholm faldne. Da han 
nu i maj 1511 lob ud med det kostbareste soværn, Dan- 
mark hidtil havde ejet, fik han Soreii Jiorby og Tile Giseler 
til underbefalingsmænd. Også dem kende vi fra tidligere 
tid, og Soren skulle vi senere lære endnu meget bedre at 
kende. — Jens Holgerson ledsagede forst en stor samlet 
hollandsk kobmandsflåde på  mindst  halvtredie hundrede 


108 Kong Hans. 

handelsskibe til kysterne af Preussen cg Lifland, da den 
ellers på farten gennem Østersøen stod fare for at blive 
opbragt og tilintetgjort af liibeckerne; ti den havde kun 
lire hollandske orlogsskibe til at værge sig. Dette hværv 
fuldførte Jens lykkelig og gik så til Travemunde. Men 
fæstningsværkerne her vare ham for stærke , mens de 
lybske skibe vare trukne så hojt op i Travefioden, at det 
kun var lidt, han her i fire dogn fik udrettet enten i 
den ene eller anden retning, D. 5te juni kom han der- 
næst til Wismar, hvor ingen havde dromt om hans komme. 
Da tårnvægteren anede uråd, mente borgmesteren endog, 
at han dromte, og forbød ham at røre trommen, så, da 
man kort efter fik syn for sagn, blev der en sand Jeru- 
salems forstyrrelse. Der var stort marked og en mængde 
markedsgæster, men der var intet skyts på våldene, der 
var næppe ti pund krudt i byen (!), og — noglen til 
rustkammeret kunde man ikke finde! Alt flygtede da, 
hvad flygte kunde. Havnen tomte Jens Holgerson næsten 
uden modstand for alle dens fjorten skibe, odelagde byens 
udenværker og hærgede egnen vidt og bredt. Det næste 
sted, han gæstede, var Warnemiinde, hvor han hærgede 
på bægge sider ad Warnowfloden og gjorde et stort bytte 
fra rostockerne. D. 10de juni gik han ved Jasmund i 
land på Riigen, hvor Stralsunds borgere ejede en mængde 
godser og landsbyer. Alle dem hærgede han, men ellers 
lod han øen i fred, eftersom den selv var fredelig, fordi 
hertug Bugislav og hans adel lå i strid med stralsunderne. 
Disse sidste bleve smækvrede, og på både og pramme 
satte de strags over til Riigen, åtte hundrede fodfolk samt 
en del kanoner og ryttere. Men enden blev værre end 
indledningen: de lede et fuldstændigt nederlag, mistede 
alt skytset, og få vare de, der ikke enten faldt eller bleve 
fangne, men fik held til at redde sig ved flugten. En 
måned senere,  d.  12te juli,  sluttede  hertug Bugislav  i 


Jens Holgerson i Meclilenburg, Pommern o. s. v. IQO 

København et angrebs- og forsvarsforbund med kongen 
mod stæderne og Sverrig. — Således vare Danmarks tyske 
fjender tugtede. Derpå hærgedes øland, skont Jens her 
fandt en modstand, han ikke havde væntet, da Johan Bese 
havde sendt tropper derover fra Kalmar, så han endog 
led folelige tab. End videre odelagdes fjorten landsbyer 
i Møre. Og i slutningen af juli lå Jens Holgerson atten- 
med sin flåde på Kobenhavns red. 

3Ien omtrent samtidig, d. 2Gte juli, lob der en flåde 
ud fra Liibeck på atten store, ypperlige orlogsskibe og 
tyvefem mindre, med fire tusinde landsknægte og tiere 
håndværkere ombord. Den fortes af rådsherrerne Frits 
Grawert og Herman Falck. En halv snes dage lå den 
udenfor Stralsund og Jasmund og væutede paa de tre 
skibe, med hvilke stralsunderne skulde forstærke den: 
men, da det som sædvanligt trak i langdrag med disse, 
og da man desuden af udsendte spejdere fik at vide, at 
den danske flåde var lagt ind i Refshalegat for ikke mere 
at løbe ud i sommer, så kededes de ved at vænte, satte 
stralsunderne stævne ved Bornholm og gik selv did. 
Tredie år i træk vilde man plyndre den ulykkelige o og 
var netop i færd med at udskibe folk og skyts for at 
storme Hammershus, da man pludselig varsnede den danske 
flåde. Jens Holgerson havde hort om liibeckernes udfærd 
og længtes efter en åben dyst med dem; derfor havde 
han strags atter forladt Kobenhavns red og kom nu bag 
på dem. — På bægge sider ordnede man sig til slag, og 
på bægge sider manede høvdingerne mandskabet til at 
stride mandelig mod de arvede, arrige fjender. Mand- 
skaberne svarede med hoje kampråb, og slaget tog ved. 
Det var den hellige Lavrentii aften, lordagen d. 9de avg. 
1511. Jens Holgerson havde lagt de storste skibe på 
bægge flojene, de mindre i mitten, men nogle havde han 
holdt tilbage fra slaglinien, for at de strags kunde ile til 


110 Kong- Hans. 

hjælp, hvor det mest måtte gores nødigt. Netop den 
samme var liibeckernes ordning. — Forst kæmpede bægge 
Hader i linie, og under den våldsomste ild gennemkrydsede 
jærn- og stenkugler luften, sonderreve tovværkerne og gen- 
nemborede skibssiderne. Lidt efter lidt brødes dog linierne, 
og skib kæmpede mod skib, eller flere skibe kæmpede 
mod ét, alt som det kunde falde. De to admiralskibe, 
det danske »Engelen" og det lybske »Maria", søgte hin- 
anden og søgte at foregå alle de andre med et priseligt 
foredomme. De kæmpede med tapperhed og forvovenhed, 
med en våldsomhed og hårdnakkethed, som gjorde det 
klart, at man fra bægge sider slog til af hjærtens grund. 
Blodet flød i stromme, og bølgerne rødmede. Siden 
Valdemarernes korstage var der endnu aldrig kæmpet så 
hæftig og blodig en kamp på Østersøens vande, og den 
varede ved fra den tidlige .morgenstund til den sildige 
aften. Forst det indbrydende morke og en stiv kuling 
fra sydøst gjorde ende på slaget. Da havde llibeckerne 
taget det lille skib , som tilhørte biskop Iver Munk af 
Kibe, men selv havde de fået fem skibe således tilredte, 
at de vare fuldstændig ukampdygtige. Det var da også 
llibeckerne, som i nattens morke søgte rum sø, medens 
danskerne holdt ved at krydse under Bornholm. Dog 
regnede bægge parter sig for sejrherrer, og det rimeligste 
bliver da vel, at ingen af dem har været det helt. Så 
meget blev imidlertid vitterligt, at llibeckerne ikke længer 
vare Danmarks herrer på havet, men det var, som Hilde- 
brand siger, »ett mærkligt tidens tecken, att ett af Nor- 
dens riken nu hade forværfvat sig en fløtta, som var 
jemngod med liibeckarnes," og, tilfoje vi, fået en admiral, 
der var mand for at bruge den. — Næste morgen kom 
de stralsundske efternølere, de tre skibe, af hvilke de to 
bleve et let bytte for Jens Holgerson, og kun det tredie 
undkom med nød og næppe til Kalmar. 


Jens Holgersons store uge. Hl 

Men heller ikke liibeckerne vare videre forknytte. 
De hørte, at ved Hela lå den hollandske kobmaudsflåde 
på halvtredie hundrede skibe, som i Kiga, Reval, Konigs- 
berg og Danzig havde indtaget en rig fragt af kornvarer, 
hor, hamp, tovværk, vaks, kobber o. s. v. Allerede den 
Ilte avg., to dage efter slaget under Hammeren, kastede 
liibeckerne sig da som grådige høge over det lette bytte. 
På modstand var der så meget mindre at tænke, som de 
fire hollandske orlogsskibe strags reddede sig ved flugten. 
Hvad der af købmandsskibene kunde, søgte derfor ind i 
Weichselen, men fra mange af skibene sprang hele mand- 
skabet i havet, for om det ved svømning kunde nå kysten. 
Liibeckerne kunde dog umulig føre alle de tagne skuder 
med sig, og de udsøgte derfor kun atten af de bedste og 
rigeste. Et halft hundrede borede de i sænk, og endnu 
flere stak de i brand, mens en mængde strandede på 
kysten; og »fra de mange brændende skibe flød det smæl- 
tede vaks som olie på havet.« — Storre skade havde ikke 
i mange tider ramt hollænderne, og storre bytte havde 
liibeckerne heller ikke i lang tid vundet. 

Men sagen var dog langtfra hermed afgjort, ti de 
fire flygtede hollandske orlogsskibe havde under Bornholm 
bragt Jens Holgerson underretning om nederlaget ved 
Hela: Altså søgte han atter fjenden for om muligt at 
tage byttet fra ham. D. 14de avg. traf han ham mellem 
Mecklenburgs kyst og Travemiinde, og der tog en ny 
kamp ved. Liibeckerne vare dog så kloge, at de kun 
sendte sine ti, tolv storste skibe i kampen , men i læ af 
disse lode de mindre skibe føre det kostelige bytte ned 
imod Traven. Forrest i den nye kamp lå Jens på "En- 
gelen", men han fik flere skud langskibs, som bortfejede 
hans mandskab ; hans forkastel blev ødelagt, og en kugle 
gjorde hans ror ubrugeligt. Han kunde nu ikke længer 
styre Engelen og måtte derfor lade sejlene falde.   Uette 


112 Kong Hans. 

misforstode de øvrige skibsførere,  som om det var hans 
mening, at de skulde stanse med forfølgelsen, og til Jens's 
store harme  slap  liibeckerne  uden mærkelig  skade med 
sit bytte ind i Traven, hvor det stærke Travemunde atter 
dækkede dem*). — I de segs dage fra d. 9de til d. 14de 
avg. havde Jens ikke vundet nogen glimrende sejr,  men 
det havde han dog vundet, at det nu var tvivlsomt, hvor 
vidt Liibeck også fræmtidig var Østersøens dronning; og 
det havde han  ærlig fortjænt,  at  kong Hans  samme år 
gav  ham  det  skriftlige  vidnesbyrd:  »Os  elskelige  Jens 
Holgerson,  vor mand,  råd og æmbedsmand på Visborg, 
har hertil  troligen  tjænt og bevist sig imod os som en 
ærlig, trofast dansk mand, at vi ere phgtige sådan troskab 
imod ham og hans born kærligen at forskylde.   Var det 
så,  at  os  noget tilkom,  eller  vi  bortkaldtes fra denne 
verden, forend vi finge belonnet den tro tjæneste og fast- 
hed, han os gjort haver og endnu daglig gor og beviser, 
da bede vi vor kære son, at han efter vor død betænker 
ham og hans born og ikke lader hans tro og villige tjæ- 
nester blive ubelonnede.   Var det  så,  det Gud forbyde! 
at nogen  vilde  os træde  på  halsen  eller  fortrænge vor 
kære son,  da er han den mand,  så tro og fast,  at vor 
kære son må fuldkommelig sætte og have sin tro og love 
til ham,  og intet tvivle,  at han  undfalder eller svigter 
ham i nogen mådei>.   Et varmere vidnesbyrd fik vel sjæl- 
den nogen undersåt af sin konge.   Men folket sang: 

"Det siges, han førte sin herre et ar 
fra 13-bske stæder mer bytte, 
end alle de slotte, i riget står, 
de hannem skatted og jtte**). 


'1 Sprinchorn vil dog efter hollandske kilder vide, at deu hollandsko 
handelsflåde -blef tili stor del återtagen af [de hollandsko] krigs- 
skeppen med dansk hjelp«. 

") ytte O: ydede. 


Jens Holgerson: — fredslyst i Sverrig. 113 

Hau lioldt i soen så stærk en fred. 
sin flåde han altid førte, 
så ingen turde der laste ved; 
der gruedes, livem det hørte-. 

(Gamle Jens Holgerson døde d. 6te febr. 1523, i de 
samme dage som jyderne rejste opstanden mod Kristian 
den anden. Han blev jordet hos sine forfædre i Valby 
kirke. Om indskriften på et af hans billeder på Glim- 
minge: »Jak ær en kempe stark och stoor» også skal 
gælde hans ydre, skulle vi lade usagt, skont det jo vel 
er rimeligt nok, at han har huset en stærk sjæl i et 
stærkt legeme. Til sin borg Glimminge lagde han grund- 
stenen d. 2den maj 1499, og den blev også stærk. Den 
er en af de få, som med sine åtte fod tykke sandstens- 
mure endnu stadig har trodset vore gamle borges sor- 
gelige vanskæbne.) 

I Sverrig sygnede krigen, mens den blussede hojt 
påOsterseen. Kong Hans kunde ikke fore den med fuld 
kraft på to steder, og han agtede det med rette for vig- 
tigst at få lubeckerne knækkede. Men svenskerne vare for 
længe siden så lede ved den evige krig, at de ingenlunde 
fortsatte den, når de ikke ligefræm bleve tvungne dertil. 
Utilfredsheden med Svante Sture tiltog desuden i alle sam- 
fundslag, og Hemming, som vedblev at Ugge i Liibeck, 
kunde imens hværken stive rigsforstanderen op eller med 
sin veltalenhed opildne den fredslystne almue. Om det 
så var dalkarlene vilde de i hesten 1510 hellere give 
penge end gå i leding, og af penge havde de dog aldrig 
haft mange. Afspærringen fra hele omverdenen medferte 
i Sverrig både næringsleshed og dyrtid, og pesten rasede 
i flere landskaber, så der alene i Upsala i kort tid døde 
tyve to af byens klærker. — Kun ved Bohus stod der 
d. 15de juni 1511 en lille træfning mellem prius Kristiau og 

Danmarks historie  1481—1536. 8 


114 Kong Haus. 

rigstorstanderens son, den unge Sten Sture. Det var fors te 
gang, disse to herrer målte sværd med hinanden, men et 
par måneder senere sluttede de en stilstand over hele den 
svensk -norske grænse. — Svante Sture var sygelig, og 
Hemming Gadd, hans ildfulde tunge og stridslystne hOjre- 
hånd, var endnu stadig fraværende. Ikke alene hos her- 
rerne våksede dag for dag misnqjet med rigsforstanderen 
og hans evindelige krige, men lige så meget våksede det 
hos borger og bonde, af hvilke der var flere, som svarede 
hans skattekrævere, at de betalte ham kun med kollen 
og påløksen. I Upland gjorde den urolige Sten Rrlstersson 
i juli 1511 åbenbar opstand, støttet af adskillige herrer. 
Han blev jo vel slået, men ligefuldt bredte opstanden sig 
til de fleste af mælaregnene. Og på en herredag i Stræng- 
næs (septb, 1511), som gamle ærkebiskop Jnkob llfsson 
havde fået sammenkaldt til trods for rigsforstanderens 
forbud, var man ikke alene uudtOmmelig i hårde og grove 
klager over ham, men man erklærede ham endog for afsat, 
fordi han havde vidst at forekomme eller at bryde alle 
overenskomster mellem rigerne, og således havde givet 
landet stadig ufred, hvorved mange havde mistet sine 
danske og norske ejendomme; fordi han havde tiltaget 
sig myndigheder, som slet ikke tilkom ham; fordi han 
på mange måder havde brudt den ed, han svor som rigs- 
forstander; fordi han vilkårlig og ulovlig bortgav rigets 
slotte og len og uden lov og dom havde frataget både 
mænd, kvinder og bom så vel kobe- som arvegods; fordi 
han havde slået dårlig mønt, hvorved kronen, kirken og 
ridderskabet havde mistet hvær femte penning af sin 
årlige rente; fordi ulovlige skatter vare folket pålagte 
0. s. V. Hr. Svante gjorde, som billigt var, krav på at 
høres, inden han domtes; i øvrigt skulde han gærne ned- 
lægge sit æmbede til våren, men ikke i rådets hænder, 
»utan infor friborna frælsemæn, kopstadsmæn och meniga 


I 


Freflslysten i Sverrig stiger: Svante Sture dor. 115 

allmogen.). Rådet gentog og øgede sine beskyldninger 
og krævede, at han strags skufde nedlægge styrelsen. 
Dette gjorde han dog ikke. — Under sådan strid slæbte 
året sig hen, og, at den ikke luede hojere i vejret, kom 
vistnok ene deraf, at Erik Turessen, hvem man allerede 
havde udset til hr. Svantes eftermand, kort forinden var 
død (i maj 1511). Ligefuldt — 'ett inbordes krig stod 
for dorreu". Da drog Svante Sture op til Vesterås 
for at rådslå med sine venner. Men, som han her på 
slottet, det var den 2den jan. 1512, sad i en samling 
af bjærgmænd fra Vestmanland og Dalarne, følte han sig 
svimmel, mens han talte, og vilde gå ud i den friske luft, 
men segnede om og var stendød, inden man endnu havde 
fået givet ham det brændende lys i hånden, som man 
ellers gav enhvær døende, og som næsten regnedes for 
lige så vigtigt som modtagelsen af den sidste hellige 
nadvere. 

Med Svante Sture var den væsentligste hindring for 
freden gået bort, så meget mere, som liibeckerne for længe 
siden havde måttet indse, at krigens fortsættelse kun var 
til ødelæggelse for deres egen handel så fuldt som for 
fjendens. I lang tid havde de jo så godt som ingen handel 
haft ; hvad de i krigen havde mistet af skibe, gods o. s. v., 
regnede de selv til en million gylden; de kunde derfor 
heller ikke betale den længer; de måtte i det mindste, 
have et pusterum. De sendte derfor et par borgmestre 
til kongen i Flensborg og gjorde ham den 22den novb. 
1511 fredsforslag. Desuden havde kurfyrst Joakim af 
Brandenburg allerede i høsten atter haft sine sendebud 
herinde, og i februar kom han selv. Hans utrættelighed 
havde det da også lykkets at fræmkalde en foreløbig stil- 
stand. Altså åbnedes der nye fredsunderhandlinger, i 
Halmstad med svenskerne, i Flensborg med liibeckerne, 
hine ledede af prins Kristian, disse af kongen selv.   Man 

8* 


11(3 Kong Hans. 

blev snart enig i det væsentlige, hvorpå underhandlingerne 
Hyttedes  til  Malmø.   Her  blev dobbeltfreden  også 
sluttet hellig-jOrgensdag d. 23die apr. 1512.   Med Sver- 
rig blev den tre år gamle  fred i København stadfæstet, 
og på  et møde i  næste  års  midsommer  skulde  det  så 
endelig afgores af tolv svenske og tolv dansk-norske rigs- 
råder, hvad enten  man i Sverrig vilde tage kong Hans 
eller prins Kristian til konge,  eller man vilde give dem 
en passende årlig sum i steden.   Ltibeck, Wismar, Rostock, 
Stralsund,  Hamburg og Liineburg skulde have alle sine 
gamle  handelsfriheder påny,  uden at dog enten hollæn- 
derne eller andre søfarende folk lede nogen indskrænkning 
derved;  under liibeckernes fejde med hollænderne skulde 
Danmarks og Norges stromme og havne stå bægge parter 
åbne, men de måtte ingen fjendtligheder ove i farvandene 
mellem Skagen og Falsterbo, ej heller under Skånes, Ble- 
kings og Gotlands kyster,  så Danmarks hojhedsret over 
Skagerak, Kattegat og en god del af Østersøen blev altså 
godkendt.   Kom det ikke næste år til  endelig fred med 
Sverrig, skulde al handel med dette rige atter være fuld- 
stændig forbudt.   Desuden  skulde Liibeck  alene  i løbet 
af de næste tolv år betale Danmark treti tusinde rhinske 
gylden; men, da de syv forste afdrag delvis havde fundet 
sted, holdt man inde med resten.   Så godt som enhvær 
anden betingelse i den »faste og ubrødelige« dobheltfred 
blev til vind.   Kong Hans's død inden <( næste midsommer » 
var vel en af grundene dertil. 

Kunne vi tro Huitfeldt, "havde kongen så viseligen 
ført denne langvarende fejde, at riget derover ikke blev 
i nogen måde forarmet, men mere var groet og tiltog 
udi al rigdom og lykke, imod al krigs natur, som plejer 
at udsuge og forarme land og riger. » 


Dobbellfreden i Malmø: — krønnikeboger. 117 

9.  Videnskab og konster i kong Hans's tid. 

Vende vi os fra krigens til fredens gerning, niå det 
vel siges, at det var en temmelig åndlas tid, den nær- 
værende, at, som ^^ M. Petersen siger: »tankerne bleve 
kløvede i mange splinter, og i steden for en god stærk 
bul, der havde varme i sig, lagde man pindebrænde på 
åndens arne.') Københavns universitet gav næppe noget 
livstegn fra sig, fattig udstyret som det var, dårlig for- 
synet med lærere og kun svagt besøgt af lærlinger. D. 
10de maj 1498 bød jo vel kong Hans, »at efter denne 
dag ingen god mands barn, købstadmands eller almues, 
skal færdes her af riget til studium , undtagen Upsala 
studio, med mindre de skulle tilforn stå her i København 
til studium i tre samfulde år i det mindste." Det var 
selvfølgelig for at trække lærlinger til universitetet og fore- 
løbig binde dem der ; men man mærker intet til, at dette 
lovbud bragte enten universitet eller videnskaber på fode. 

En ukendt forfatter gav os den såkaldte Karl- 
Magnus-lcronnike, hvis ældste skikkelse er bevaret 
os i et håndskrift, som 1480 blev taget i Børglum. C. J. 
Brandt mener, at det er en oversættelse efter en mundtlig 
meddelelse af indholdet af Karlamagnus-saga. Der er gjort 
et stærkt forkortet men <iskonsomt» uddrag af hele sagaen, 
og det er ifølge Røsen bergs vidnesbyrd <■ det bedste stykke 
dansk prosa fra det femtende hundredår«. Forst trykt 
ved Gotfred af Ghemen og senere (1534) omarbejdet af 
Ivristen Pedersen, vandt denne kronnike en overordentlig 
yndest, og som folkebog er den optrykt mangfoldige gange, 
lige ind i vore dage. — Langt mindre yndest end Karl- 
Magnus fandt og fortjænte i^den kyske dronning", en lille 
rimet oversættelse, der er bygget på en af vore gamle 
folkeviser. Dens forfatter, Jep Jepson, har selv sagt os, 
at han skrev den 1483. 


118 Kong Hans. 

Omtrent fra selvsamme tid, fra omkring åttitallet, er 
den ældste ånnskebibeloversæftel se, der dog kun om- 
fatter de åtte forste beger af det gamle testament (fra 
1ste mosebog til henimod slutningen af 2den kongernes 
bog). Den synes at stamme fra birgittinernes kloster i 
Mariager, og oversættelsen er temmelig tro, men stiv og, 
imod birgittinernes sædvane, jævnlig noget latinskladen. 
Fra samme kloster udgik 1488 en oversættelse af nogle 
kirkefædre, et arbejde af betydeligt omfang, der, som 
N. M.Petersen siger, « endnu væuter på en udgiver«. — 
Hertil kommer en del messebøger, legender, bonnebøger 
0. s. V., nogle oversatte, flere dog også hjemmegjorte. End 
videre nogle få kronniker, der ere lige så torre som magre. 
Endelig adskillige lov- og retsskrifter, stadsretter og gilde- 
skråer. 

Den mærkeligste forfatter fra hine dage var hr. iTlikkel. 
Mikkel Nilson var allerede 1492, og måske tidligere, 
vikarierende præst ved den hellige Albans kirke i Odense : 
siden blev han sognepræst ved samme kirke, men var 
allerede dod, inden man 1514 fik trykt den ældste udgave' 
af hans digte, som vi hidtil kende. Lyschander kalder 
ham nen gammel daunemand'i, som var udmærket hjemme 
i den hellige skrift. — D. 13de marts 1496 blev der i 
Odense efter tysk forbillede af præster og lægmænd stiftet 
et »jomfru Marias salteres broderskab«, af hvilket hr. 
Mikkel var medlem, og derfor modtog han sagtens dron- 
ning Kristines opfordring til at gribe harpens strænge 
for med det samme at godtgore, at han heller ikke sav- 
nede den indre opfordring. Vi have tre digte af ham: 
•'Jomfru Mariæ rosenkrans«, «0m skabelsen« og «0m 
det menneskelige levned. » Det forstnævnte er en meget 
fri gengivelse af en bonnebog, skreven af dominikaneren 
Alanus de Biipe fra Bretagne ; om de to andre digtninger 
ligeledes ere efterligninger, vide vi ikke.   Det var prædike- 


Hr. Mikkel: Gotfred af Ghemen. 119 

broderen Hans Bartolomæusson , som efter forfatterens- 
død fik Povl Ræff til at trykke dem. Med en sådan varme 
og inderlighed havde hr. JMikkel bedet sin rosenkrans, 
at selv de tidligste og strængeste lutheranere ikke næn- 
nede at slå vrag på hans sang, der igennem Hans Tomis- 
sons og Kingos salmebøger i små uddrag vedblev at være 
menighedens ejendom : ja endnu i vor nyeste salmebog 
("Roskilde konvents«) findes der tre af hans salmer: "Jeg 
lægges i jorden i hvide lin», »Den synd, den gor dig blind 
og lam« og »O Jesus, hor mig for din død." — Broder 
Nils's rimkrønnike og hr. Mikkels rosenkrans ere sikkert 
vore mærkeligste digte fra det femtende hundredår, og 
vist er det, at i dem var der liv, og at, da disse to sloge 
til lyd for sine sange, skulde ingen have skonnet, at vor 
midalder endnu kun havde en stakket menneskealder at 
leve i, at det var dens svanesang, der istemtes, mens 
lampen sidste gang blussede op, for den slukkedes. 

Den forste bogtrykker, som slog bo hos os, var 
(iotfred af Chemeu, sandsynligvis en hollænder fra byen 
Os i Nordbraband, efter hvilken han kaldte sig Gotfridus 
de Os på en bog, som han trykte i Gouda, inden han 
kom til Danmark. Det var i årene 1490—1510, han 
øvede Guttenbergs unge konst inden Københavns vålde. 
Allerede tidligere havde enkelte rejsende bogtrykkere sat 
en enkelt bog hos os. Det forste kendte skrift, som ud- 
kom i Norden, var den hellige Katrinas levned (på latin), 
trykt i Stokholm (1475?) af en tysker: det forste, som 
udgik i Danmark, Caorsins latinske fortælling om rhodi- 
serriddernes sej rige kamp mod tyskerne på Rhodos 1480. 
blev trykt i Odense 1482 af Johan Snel på hans gennem- 
rejse til Stokholm , sagtens ifølge opmuntring og under- 
støttelse af den lærde  domprovst  Hans  Urne*).   1486 


*) Tidligere kendte mau af dette skrift kun et eneste eksemplar. 


120 Kong Hans. 

trykkede end videre haroburgeren Stefan Arndes i Slesvig 
den slesvigske messebog, den storste og smukkeste bog, 
som i lange tider udgik fra en dansk presse. — Sagtens 
har Peder Albertsen indkaldt Gotfred for universitetets 
skyld, hvorfor også hans latinske skolebøger ere trykte i 
dr. Peders hus og på hans kostende, men i ovrigt vide 
vi kun lidet om den hæderlige prenter. Mange bøger 
udgik fra hans presse; vel fik han næppe fat på noget 
af hr. Mikkels digte; de geimtes til hans eftermand; men, 
så vidt man kan skonne, har broder Nils's rimkr^nnike, 
om den end ikke var « forstegrøden af prentekonsten i vort 
land," dog sikkert været den forste danske bog, der 
blev trykt i Danmark (1493?), så sandt som den er den 
eneste fra det femtende hundredår, vi hidtil kende. Til 
hin tids ære skulle vi tilfoje, at i de tyve år, han arbej- 
dede mellem os, måtte Gotfred tage tre og vel sagtens 
fire om ikke flere oplag af den; men til gamle Molbechs 
ære, at han 1825 besorgede den ældste fuldstændige ud- 
gave, vi kende, den fra 1495, optrykt påny. 

Omkring året 1500 synes allerede Århus og Odense, 
Kibe og Slesvig at have haft hvær sit trykkeri. Slesvig 
have vi nys omtalt. I Odense synes domprovsten Haus 
Iriie at have haft sin egen bogtrykker, Simon Brandt, 
som han lod arbejde for sig, mens den bogkære domprovst 
selv var forlæggeren. Han skal i det hele have brugt to 
tusind fem hundrede og femtifire mark (der omtrent vilde 
svare til femti tusinde kroner i vore penge) til trykning 
af bøger, som for en stor del kom fattige peblinger i 
Odense til gode. I Ribe trykkede Mattæus Brandes 1504 
den jyske lov med latinsk oversættelse og med Knud Mikkel- 


som ejedes af Upsala universitetsbibliotek, men 1866 opdagede 
man et andet eksemplar på universitetsbiblioteket i Lejden, 
hvilket det store kongelige bibliotek i København næste år 
modtog som gave. 


Gotfred af Ghemen;  andre bogtrykkere; Klavs Berg.    121 

SODS latinske anmærkninger, men flyttede så til København. 
I Århus synes en bog allerede at være trykt 1498. Det 
varede ingen menneskealder, inden de fleste andre af vore 
storre købstæder: -Nyborg, Viborg, Malmø og Roskilde, 
ligeledes fik trykkerier, men des værre vedblev den lærde 
PotI Uæ(f (Reff), som 1508 var universitetets rektor, i 
mange tider at være vor eneste danskfødte bogtrykker. 
Som sådan finde vi ham 1513 i København, senere i 
Nyborg, tilsidst (indtil 1533) i Århus. 

Dronning Kristine, gudfrygtig som heltemodig, var 
en varm ven af den fromme konst. Derfor indkaldte hun 
liibeckeren Klavs Kerg, at han til Odense gråbrodrekirke 
skulde udføre den smukke altertavle, som nu, efter grå- 
brødrekirkens nedriveise (1805), sidder i Odense Fruekirke. 
Mester Klavs var en fornem storborger, der fra ungdom- 
men havde haft lyst til "Udkastning«, og som havde været 
heldig nok til at kunne følge denne sin tilbojlighed. Selv 
arbejdede han ikke: han tegnede kun og ledede med omhu 
sine tegningers udforelse. Da han kom til Odense, hvor 
han siden slog bo, førte han derfor tolv hoviskklædte 
svende med sig, og både ham og dem gav dronningen 
månedlig Ion. Under hans tilsyn fræmstod således den 
nævnte altertavle, på hvilken den korsfæstede frelser fræm- 
stilles i himmelen, omgiven af alle tiders helgener. Hans 
nærmeste eftertid påstod med stærk overdrivelse, at der 
ikke fandtes mage til altertavle i Evropa; men selv i 
nutidens ojne er den et stort og mærkeligt arbejde, der 
vidner om en kraftig og selvstændig konstnerånd, som 
end videre gav sig nye vidnesbyrd i midpartiet af alter- 
tavlen i Sanderum kirke, krusifikset i Sorø kirke o. s. v. 

Omtrent samtidig, i årene 1514 — 21, udførte billed- 
huggeren Haus Briiggemanii fra Husum sin beromte, omfangs- 
rige, i egetræ udskårne altertavle til Bordesholm kloster- 


122 Kong Haus. 

kirke, fra hvilken den 1666 flyttedes til Slesvig domkirke, 
hvis mærkeligste prydelse den siden har været. Ifølge 
Hoyens dom overgår den endog Bergs altertavle ved figurer- 
nes naturlighed i bevægelsen, deres livlighed og sandheden 
i udtrykket. Tidligere havde han udført altertavlen i 
Segeberg kirke samt den til Greveradekapellet i Liibecks 
Mariekirke, men i dem er han endnu langtfra den modne 
mester. Han havde, som det synes, lært træskæringen i 
Liibeck og Nederlandene, men det er kendeligt, at også 
de beromte tyske malere, Lukas Kranach og især Albrekt 
Diirer have haft stor indflydelse på ham. Efter fuld- 
førelsen af bordesholmtavlen skal han have taget skade 
på synet, og vel omkring en snes år senere skal han i 
nød og elændighed være død i sin f-ødebys fattighus, i en 
alder af omkring segsti år. Det var trange tider for konsten 
og konstnerne. — Man har også, men vistnok med urette, 
tilskrevet ham adskiUige jyske konstværker, såsom alter- 
tavlen i Børglum , den tidligere prægtige altertavle i 
Husum osv. 


10.   Samfundsforholde (finanser, handel, gejstlighed 
og adel) i kong Hans's tid. 

Kong Hans var en sparsommelig herre, der med 
omhu sorgede for krongodsernes styrelse. Også havde han 
i sine forste år en dygtig og betroet rentemester, Anders 
Skriver, som dog, siges der, «i sin lykke blev stolt og 
hovmodig, så han så alle mennesker, indtil de fornemste 
af adelen, over akslerne ii, hvorfor han tilsidst blev således 
bagvasket af sine adelige misuudere, at han 1494 blev 
hængt. Man skyldte ham for, at han havde stukket 
penge til sig, som han ingen ret havde til, hvad han 
også under tortur bekendte,  men tilbagekaldte rigtignok 


Haus Briiggemami: Auders Skriver: haudeleu. 123 

bekendelsen, så snart han frigjordes for torturen. Hvor 
lidt eller megen sandhed der var i beskyldningen, lader 
sig nu ikke afgore, men, at kong Hans har fortrudt dom- 
fældelsen, turde fræmgå deraf, at han både blev så tung- 
sindig, at man ængstedes for haus forstand, og at han 
endnn samme år gjorde en pilgrimsfærd til Wilsuack. 
— Ved Anders's hjælp havde det lykkets ham at bringe 
det arvede dårlige pengevæsen på fode, og han vedblev 
altid at holde det i samme ypperlige stand. Uagtet de 
store udgifter, som hans langvarige krige medfarte, be- 
talte han derfor ikke alene det meste af sin faders gæld, 
men samlede sig en kon lille skat, uden at dog folket 
klagede over hårde pålæg. Ja, når i krigene med Liibeck 
hans undersåtter klagede over, at de ikke kunde blive af 
med alt det meget, som de af korn og kvæg o. s. v. havde 
tilovers, svarede han demgærne: "Bringer til mine maga- 
siner, hvad 1 have at sælge, og 1 skulle strags få betaling 
i rede penge' : ti han var, så at sige, aldrig i pengetrang. 
Og endda byggede han, som fortalt, de storste orlogs- 
skibe, man hidtil havde set i Ostersoen, skibe på fire 
hundrede læster, og sorgede tillige på andre måder foi- 
rigernes værgemål. 

Han slog en ny og god mønt og tik møntfoden gjort 
ens i Danmark og Norge. Til handelens opkomst gav 
han en Høret, i hvilken man vil skimte indvirkning af 
svenske (gotlandske) grundsætninger. Og han gav 1487 
en almindelig stadsret, som fastsatte, at der skulde være 
to borgmestre, ti rådmænd og fire fjærdingsraænd (rode- 
mestre) i enhvær kobstad, påbod orden og renlighed i 
stæderne og indskrænkede overdådigheden ved brylluper 
og barsler. — I hans håndfæstning var det ham forbudt 
uden rådets samtykke at tilstå fremmede h a ndel s ni æ n </ 
noget som helst privilegium. 1487 gav han dog rostoc- 
kerne deres gamle rettigheder i Oslo,  så de kunde ligge 


124 Koug Hans. 

i vinterleje dér, føre egen husholdning og handle med 
bønderne i stort og småt; ja, to år senere stadfæstede 
han endog i et og alt Kristoffer Bairers sorgelige brev 
af 1447. Men han kom hurtig bort fra denne skråplan, 
ti der var, som vi vide, en anden bestemmelse i hans 
håndfæstning, ifelge hvilken købmænd fra alle lande 
måtte fare og handle overalt i de tre riger, når de kun 
svarede den told, som tilkom kronen. Hansestædernes 
privilegier udsatte han fra år til andet at stadfæste, og, 
da han endelig gjorde det, d. 15de Juli 1489, gav han 
dem ingen eneret, men i henhold til sin håndfæstning 
hævdede han alle andre folks tilsvarende rettigheder. 
Han havde endog forinden, d. 22den jan. 1489, stillet 
engelskmændene på lige fod med hanserne i alle Danmarks 
og Norges købstæder, og særlig i Bergen, dog at hans 
købmænd fik de samme rettigheder hos dem ; ja, det føl- 
gende år gav han dem endog lov til at sejle på Island, 
dér «at ligge, fiske, sælge og kobe uden hindring«. D. 
28de marts 1490 gav han Amsterdam og de ovrige hol- 
landske stæder de samme rettigheder i Bergen og anden- 
steds i Norge, ja endog på Island, som hansestæderne 
hidtil havde haft; og i de følgende år sluttedes der lig- 
nende overenskomster både med Skotland og Frankrig. 
D. 4de desb. 1490 vedtog Norges rigsråd senden- 
fjælds, at ingen bønder eller bokarle må bruge eller sejle 
med storre skibe end på tre læster; at de ikke må løbe 
udenlands med lægter, sparrer, bord og andre varer, da 
almuen derved opgiver at ploje og dyrke landet, så mange 
gårde ligge øde, overgroede med skov, hvorved både gejst- 
lige og verdslige miste sin landskyld; at kun de rigens 
mænd, som sejle med malt, rug og mel, må handle med 
bønder, og det kun med forlov af fogden, som skal sætte 
prisen, ellers skulle de handle med kobstadmænd; at på 
bygden  må  intet landkob  finde sted;  at på bygden må 


Adskillige handelslove. 125 • 

heller hværken kobbersmedde eller kejnsmedde findes, 
men kun grovsmedde; og at enhvær bonde skal årlig 
lægge segs huuilekuler på sin ejendom. Således var rigs- 
rådet altså folkets omhyggelige formynder! således delte 
det land og by imellem! Senere gav dog kong Hans på 
almuens begæring lov til, at de måtte bygge skibene 
storre, men det var lige fuldt trange tider, da man ved- 
blev at holde på, at bønder ikke måtte sejle udenlands, 
for at de ikke skulde glemme at ploje jorden; og rt^ ingen 
borger uden tilladelse måtte have skibe på over hundrede 
læster, for at skovene ikke skulde skam hugges og skibene 
komme i fremmede hænder. 

1502 bevilgede kong Hans — vi gætte, at det var 
efter indstilling af landskabets styrer, prins Kristiau — , 
"at købstæderne over alt Skåne måtte én gang hvært år 
forsamles udi Lund om peders- og povldags tide, og dér 
skulde de overveje, hvis det menige land Skåne kunde 
komme til nytte og gavn, hvilke skulle så give Hans Nåde 
det tilkende." Det var altså et fast, årligt handelsmøde 
for henved fire hundrede år siden! — Vi gætte, at det 
var efter indstilling af prins Kristian, ti, skont kong 
Hans ikke slingrede som faderen*), kom der dog forst 
ret fasthed i hans sundere handelspolitik, da hans son 
trådte til med sit klare blik og sin sikre hånd, der ikke 
ænsede, tra hvad kant vinden blæste, hværken om fra ud- 
landets købmænd eller fra hjemmets stormænd. — Han 
havde da også knap været Norges styrer i et år, for han 
d. 13de septb. 1507 udstedte den mærkelige forordning, 
ved hvilken han gav Amsterdams købmænd fet til at 
handle i Bergen og overalt i Norge.   De måtte (ligesom 


*) Deime havde i øvrigt allerede 1472 tilladt de sællaudske køb- 
stæder at holde et årligt mode i Ringsted for at rådslå om 
fælles tarv. 


126 Kong Haus. 

hanserne) ligge i havnene, købe og sælge, fra korsmesse 
i vår (3die maj) til mikkelsdag; ja, de fik endog den sær- 
lige gunst, at tre, fire af dem måtte overvintre i Bergen 
og handle dér med de varer, som ikke vare blevne afsatte 
i sommertiden, eller de måtte, om de vilde, lægge dem 
i pakhus fra host til vår. Døde en af dem i Norge, til- 
faldt hans efterladenskaber ikke som hidtil kongen, men 
hans arvinger kunde i år og dag gore sine krav gæl- 
dende. I strandingstilfælde skukle den skibbrudnes gods 
sikres: ingen måtte trænge sig tilfor at hjælpe ham, når 
han ikke selv onskede det, men, når han ønskede det, 
skulde man yde ham hjælp for en rimelig bjærgelon, og 
godset i øvrigt være frit. Drev strandingsgods i land uden 
levende menneskers medfølge, skulde det gemmes i år og 
dag, for at ejermanden kunde mælde sig. Så billige og 
så menneskelige bestemmelser om strandingsvæsenet havde 
man endnu den gang knap noget andet sted i Evropa. 
— Ligeledes hævede han ved forordning af 7de jan. 1508 
de privilegier, som Kristofter Bairer havde givet rostockerne 
i Oslo og Kristian den forste og kong Hans stadfæstet, 
og hvis virkning havde været, at Oslo, som tidligere 
havde talt henved segs hundrede velhavende borgere, nu 
kun talte åtti fattige. Fræmtidig måtte kun de rostockere 
og andre fremmede købmænd drive handel med bønderne, 
eller -gæst med gæst", eller overvintre i byen med egen 
husholdning, der virkelig nedsatte sig som borgere i den, 
skattede og skyldte som andre købstadmænd og inden to 
år fæstede sig hustruer, indfodte eller fremmede. — D. 
24de juni 1509 var prinsen atter i Bergen og udvidede 
da atter borgernes rettigheder: byens torv skulde være 
det eneste sted, hvor der måtte handles med bønder og 
med fremmede, som kom for at købe og sælge, og her 
havde borgerne forkøbsret: ret til at købe, hvad de ønskede, 
for nogen fremmed måtte  købe det.   På bryggen,  hvor 


Adskillige handelslove; gejstlighed og adel. 127 

tyskerne havde sine pakhuse, måtte ingen småhandel drives 
med kram eller sild. Og, når skotter eller engelskmænd 
kom i havnen, måtte i de forste fjorten dage kun byens 
borgere kebslå med dem, forst senere måtte købmændene 
på bryggen deltage i handelen. De fremmede måtte gærne 
handle på Norge, når de kun svarede lovlig told og rettede 
sig efter de gældende love. — Men prins Kristian vågede 
med urokkelig fasthed over, at hans forordninger bleve 
efterlevede. Et kraftigt, selvstændigt handelsliv kunde vel 
umulig pludselig fræmtrylles, hvor det i langsommelige 
tider havde ligget i dvale; men det havde meget at sige, 
at det tyske handelsåg, der hidtil havde hvilet på folket 
som en mare, for fræmtiden var brudt. Derved vaktes 
der en drift hos landets egne købmænd til selvstændig 
virksomhed: de toge ved selv at udføre landets varer og 
selv at hente fra de fremmetle lande, hvad man trængte 
til; og denne rørelse, dette liv våksede med årene. Det 
var da også kendeligt, at i kong Hans's tid hævede borger- 
standen sig ikke lidt i anseelse og velstand. 

Povl Helgeson skriver: »Kong Hans holdt sig i den 
forste tid til de verdslige stormænd, og hans anordninger 
faldt ofte tungt på den gejstlige stand; men, da han kom 
under vejr med, at de verdslige herrer mere lode sig lede 
af indgroet had til gejstJ iglieden end af redelig iver. 
ændrede han sin handlemåde og var indtil sin død meget 
imødekommende mod klærkeriet.» Den gejstlige og den 
verdslige egennytte og magtsyge stode stift imod hinanden. 
Gejstligheden vilde gærne drage en mængde verdslige 
sager ind under sin afgorelse og for dem oppebære bøder 
og sagefald, hvorfor også (allerede 1478) riddersmænd, 
bønder og menige almue på Langeland indgik den over- 
enskomst, at ingen af dem skulde indstævne en anden for 
kirkens dom,  »uden det var for bornegods, kirkegæld eller 


128 Kong Hans. 

fattige enker«, hvilket alt efter den tids opfattelse lå 
uunder kirkens dom". Adelen vilde ikke alene nødig give 
tiende, men den vilde have et lonnet tilsyn med jomfru- 
klostre, hospitaler og andre milde stiftelser, og gjorde sig 
jævnlig dette tilsyn så indbringende, at stiftelserne ikke 
kunde forsorge halvdelen af de syge og fattige, for hvilke 
de vare æmnede; ja, den hæftige Povl Helgeson klager 
endog, at »i mange nonneklostre trakteres gode mænds 
born så ynkelig, at arme trælle have storre redelighed i 
tårn og fængsel ... og de lide for Guds og ærens skyld, 
hvad de ellers ikke led, var ikke Gud og æren dem så 
kær.'i Det er næppe usandsynligt, at kong Hans med 
sin rolige og sunde forstand i forstningen kan have stillet 
sig på adelens side, indtil han syntes, at man dog gik 
ham for vidt. Selv var han ifolge hele sin ejendommelig- 
hed næppe meget stærkt åndelig bevæget, og, når han dog 
tog knudsbrødrenes parti mod Odense biskop og byggede 
gråbrødrene klostre i Koge (1485), Malmø (1487) og Halm- 
stad (1494), har han sagtens hist tildels haft polittiske 
grunde, og er han her bleven stærkt tilskyndet af dron- 
ning Kristine, der virkelig fik ham til at give kongs- 
gården i Koge til brødrene. I det mindste var hans omhed 
for klostrene ikke storre, end at herreklostrene klagede 
stadig over, at han lagde så mange af sine mænd og 
hofsinder i borgeleje hos dem, så deres indkomster næppe 
bleve tilstrækkelige til gudstjænestens vedligeholdelse: og 
valget af deres styrere tilegnede han sig omtrent helt. — 
Med paven stod han sig næsten altid grumme godt, og, 
siger Helveg, «hvad der var vedtaget i kongens kanselli, 
det kom [dog med enkelte undtagelser] fræm i Kom med 
pavelig stadfæstelse," ingenlunde altid til glæde for præ- 
laterne, der ikke så gærne så, at »kronen og kurien rakte 
hinanden hånden« , hvorved deres egen myndighed ind- 
skrænkedes. — Af hin tids bisper have vi allerede (I. s. 


Gejstligheden:  adelen. 129 

564) omtalt tiere: den milde og velvillige ærkebiskop Birger, 
der gav Roune en skole, for at Bornholm kunde fa ind- 
fødte præster, have vi ligeledes tidligere nævnt og ville i 
det følgende jævnlig stede på ham : det samme gælder 
om den våldsomme og havesyge biskop Jens Anderson i 
Odense. Vi skulle da endnu kun med et par ord omtale 
Jens Jepsoii (Uaveiisberg) i Roskilde (biskop 1500, dod på 
Hjortholm 15de apr. 1512). Han var lærd. statsklog og 
veltalende, men tillige kendt før sin ødselhed og løsagtig- 
hed. Man mente desuden, at han i det mindste havde 
lige så megen del som Henrik Krummedige i Knut Alfs- 
sons mord, og endnu samme sommer førte han som kon- 
gens kansler sagen imod Povl Laxmand (se s. 136), ved 
hvilken lejlighed han gjorde sætninger af romerretten 
gældende, da den danske lov ikke vilde slå til. Som 
sagførerion fik han Povl Laxmands gård i København til 
givendes og skal. siger man, have vundet en sådan magt 
over kongen, at »siden skete der ikke meget i riget uden 
efter biskop Jens's råd». Det kan dog vel være, at hans 
mildhed i det mislige forhold til fru Ædle var nok så 
gyldig en grund til hans «magt». 

Adelen vedblev at trives, skont kong Hans gav den 
ikke storre råderum , end han lige var nødt til, og efter 
hans død førte den da også mange og hoje klager over 
ham: skyldte ham for, at han havde brudt sin hånd- 
fæstning i over halvdelen af deus led o. s. v., ja veg end 
ikke tilbage for den åbenbare logn, at »flere » af rådets 
medlemmer »ere komne på hans skrivelse« og have der- 
over uden rettergang mistet livet. — Adelen købte sig 
stadig nye gårde og udvidede hoveriet til dem; den drev 
småfejder til lands og røveri til søs, ja vovede endog 
stundum til trods for lovene at drive handel med sine 
vårnedbøuder.   Dens sørøverier kunde endog finde rege- 

Danmarks historie 14S1— 1536. 9 


130 Kong Haus. 

ringens billigelse. Olaf Nilssons arvinger (se I. s. 504), 
men særlig hans son Aksel Oliifssoii (til Gimdralof ?), havde 
stadig fejdet på hansestædernes skibe for at skafife sig 
selv den hævn, som kong Kristian ikke havde villet eller 
kunnet skaffe dem. Og d. 3die febr. 1490 gik Aksel 
ind på »at give kong Hans halvdelen, af hvis han kan 
fange af stæderne for sin faders død, og ikke at indgå 
nogen sone med dem, kong Hans uvidendes.« Men, når 
der i virkelig fejdetid udstedtes kaperbreve, blev det tit 
vanskeligt at drage den fine skelnelinie mellem kaperi og 
sørøveri; og bægge dele trivedes da samtidig. — Adelen 
gjorde ligeledes en ejendomsret over sine bønder gældende: 
den krævede sine vårnede tilbage, selv om de havde nedsat 
sig som borgere i en eller anden købstad; og kong Hans 
fik kun tildels gjort ende på denne selvtagne ejendomsret, 
da han 1504 forordnede, at sådanne borgere ikke måtte 
deles til stavn, "uår de have tjænt i krigen med bøsse 
og pil mod rigens fjender; haver nogen dem at tiltale, 
da tale sig dem til for kongen og hans råd.» — Adelen 
ramtes heller ikke af loven mod overdådighed. Rigsråd 
Oluf Stigsoii (Rrogeiios) købte således 1503 til sin datters 
brudepynt: åtte alen gulduior (hvær alen til ti rhinske 
gylden); tretiåtte alen rødt og sort tiojl (hvær alen kostede 
så meget som to staldøksne) ; tretten alen gult damask; 
sejsten alen sindal; firtisyv alen gront eller rødt engelsk 
klæde (hvær alen kostede så meget som en staldokse); 
åtti stykker hermelin; gråværk til at fodre tre kjoler og 
en kåbe; tyvesyv pærlelidser til brudens hue og brud- 
gommens skjortelinning (hans skjorte syedes altid af bru- 
den); to lod pærler til bindike (hårbånd) medbojle; segs 
lod pærler til en pærlekjole; segs lod forgyldt sølv; segsti- 
fire lod guldtråd til stikning; hundrede og fem alen lærred ; 
to guldsmykker; et hovedguld til to hundrede gylden; 
en halskæde, et halsbånd og et brystspænde, alt af guld 


Adelen: sørøveri, salg af vårnede, overdådighed. 131 

(kostede tilsammen balvandet hundrede gylden). Klæderne 
og smykkerne må mindst have haft en samlet værdi af 
halvfjærde tusinde tender byg eller firti tusinde kroner. 
Men hertil kom endnu det hele prægtige udstyr af sænge, 
sængeklæder, væggedræt, tæpper, hynder, duge, hånd- 
klæder, alle slags husgeråd o. s. v., en karm og et par grå 
heste ikke at glemme. Men ved selve bryllupet gik det 
ikke mindre flot til; der fortæredes : fire røgede kokroppe ; 
fem gronsaltede og fem færske aksne: firti røgede far: 
segsti lam; firti svinettykker; en tønde laks, to tønder 
ål, to tønder sild og fire tønder torsk (alt saltet): halv- 
trettende snese tor fisk (kabliav, langer og kulmuler): to 
tusinde spidfisk og en mængde flynder; segs tønder smor; 
en halv tønde honning; fire tønder eddike; brød af fire 
hundrede og firti skæpper rugmel og firti skæpper hvede- 
mel foruden indkøbt hvedebrød og peberkager: en mængde 
risengryn, vildt, fjærkræ og allehånde kryderier; åttito 
tønder øl fra Embden, Preussen og Hamburg foruden en 
mængde hjemmebrygget, hvortil der var brugt to læster 
og fire pund malt; tolv tønder mjød; segs hundrede og 
firti potter rhinskvin; Mte hundrede potter franskvin ; des- 
uden klaret, uvist hvor megen *). Hertil kom pærlestikke- 
rens « skueretter •>, nye for hvær ny ret mad. Heller ikke 
hestene bleve glemte; de fik ni hundrede skæpper havre. 
«De samlede omkostninger til bryllupet må være løbne 
op til en sum, hvorfor et stort herresæde kunde kobes.« 
Og en sådan overdådighed var langtfra enestående. — Men 
Huitfeldt siger om den beromte Erik Otteson (død 7de 
jan. 1503): "til hans bryllup blev drukket en halv ame 
vin;  kong Kristian  den  forste  og  dronning Dorte vare 


Brændevin kendte man endnu dengang ikke i Danmark; forst 
en snes år senere blev det indført ft-a Tyskland som — et koste- 
ligt lægemiddel, der købtes på apotekerne. 

9* 


132 Kong Hans. 

dertil.   Hvilket her antegnes ,  at vi skulle se ,  udi -hvad 
overflodighed og hofart vi nu ere stegne udi disse dage«*). 


11.  Kong Hans's eftermæle (Povl Laxmand, Nils Klemenson, 
fru Ædle); —  lians dad; dronning Kristine; deres bom. 

Kong Hans var hoj af vækst, med et trindt ansigt, 
bredt bryst, ført men veldannet legeme. Han kaldes af 
de fleste en god og trofast mand, jævn og ligefræm i alt 
sit væsen. Derhos var han en dansk mand, som holdt 
sig til de gamle skikke og havde dem kære. I sin klæde- 
dragt kunde han ikke skilles fra sine hofsinder; havde 
også "en dansk kårde ved siden, ti sådanne sværd gik 
han altid med efter gammel dansk vis.» I mad og drikke 
var han meget mådeholden: hele hans levemåde var »efter 
god gammel tarvelig dansk sædvane; hans drik var mesten- 
dels dansk øl, og han åd gærne gammel mad efter dansk 
vis.» Altid fræmhæves det gamle, « det danske" ved hans 
dragt og levemåde : derved blev han folket kær. — Vil man 
vide, hvad der af fødevarer brugtes ved holfet, viser f. eks. 
husholdningsregnskabet for 1493, at der i påskeugen det 
nævnte år afgaves til hoffets brug : tretito sider flæsk, halv- 
fjortende røgede og saltede aksne, fire færske øksne, halv- 
tredie tønde fårekød, tyvesyv røgede får, fire tønder kokød, 
to tønder vildbrad, halvtredie tusinde hvidlinger, fem 
vorder (o: halve snese) kabliav og kulmuler, tretito islands- 
fisk, tyve bergfisk, en tønde rosker (rødskær?), to tønder 
og en fjærding sild, ni pund mel, en læst malt og femti- 
syv tønder og tre skæpper havre.   Drikkevarerne ere des 


*) Eu arne var noget mindre  end  et oksehoved og kunde koste 
omkring syv gylden. 


Hofholdningen ; kongens danskhed. 133 

værre ikke opgivne. I årets løb brugte hoffet af sådanne 
ting, som ikke forekomme i påskeugen, iblandt andet: 
syv læster smor, en læst og halvtredie fjærding ål, halv- 
femte tønde hvalspæk samt treti og en halv læster rug. 
Af kryderier brugtes med undtagelse af salt ikke mange : 
1498 købtes der på én gang til hoffet: et pund safran, 
tre pund peber, et pund paradiskorn, et pund nelliker, 
tre pund kommen og åtte pund sukker, ^len kryderier 
vare dengang også dyre: et pund safran kostede fire 
gylden, et pund peber en gylden, et pund paradiskorn 
en halv gylden, et pund nelliker fire gylden, et pund 
sukker en fjærdedel gylden (eii gylden lig to lod sølv 
eller fire tønder rug). Kong Hans måtte 1508 give en 
halv gylden for stykket af pomeranser. 

Kong Haus og hans dronning bragte atter dansk 
språg til hove, så man læste danske bøger og sang 
danske viser af hjærtens lyst; ti de holdt ikke alene af 
god læsning, men de elskede både musik og sang. Om 
kongens danskhed må også dette vidne, at han gen- 
opfriskede og indskærpede den gamle bestemmelse, at 
man i Sønderjyllands klostre ikke måtte optage fremmede 
(tyske) mænd og kvinder, men kun indfødte danske. 
Hojskolerne i København og Upsala så han gærne til 
bedste , om han end ikke kunde gore stort for dem , og 
hans forbud mod at gå til fremmede universiteter, inden 
man havde studeret tre år her hjemme, har næppe fræm- 
hjulpet dem sonderlig. — Vel kan det have sin rimelig- 
hed, hvad P. A. Munch sagde, at »hans ægte danske 
sind passede mere for Danmarks konge end for en unions- 
konge", men så meget er dog vist, at så megen sand 
nordiskhed skulde man aldrig væntet af en tysk faders 
og tysk moders son, og det er Ligeledes vist, at i det 
mindste i denne henseende danner han en glædelig mod- 
sætning både til sine tre nærmeste formænd og til sin 


134 Kong- Hans. 

tyske broder og dennes ætlinger i mange, mange led; 
så kun den nordbo burde blive gnaven over hans dansk- 
hed, der kunde påvise os, hvor en virkelig «unionskonge» 
havde været at finde, eller som vilde driste sig til at 
mene, at det for Sverrig og Norge kom ud på ét og 
det samme, enten unionskongen var "dansk«- eller tysk- 
sindet. — At han som polittiker nyttede tidens våben: 
både list, svig og våld, står ikke til at nægte, og for 
disse pletter vil man vanskelig kunne frigore hans billede: 
men det skal desuagtet vidnes, at, »jemford med sina 
motståndare står konung Hans hogre, betræftande de 
anvænda medlens beskaifenhet n . — Det uheld havde han 
i sit sidste år, at hans systersOn, kong Jakob af Skot- 
land, kom i en farlig krig med England og gang efter 
anden bad sin morbroder om hjælp. Det var vistnok 
klogt, at kong Hans undlod at yde den, og både han 
selv og hans folk kunde nok være trætte af den idelige 
krigsfering; men ridderligt var det ikke, og det var 
heller ikke skonsomt, ti den systerson, som nu bad om 
hjælp, havde i de foregående år, da kong Hans var den, 
som trængte, altid været såre villig til efter' ævne at 
støtte morbroderen. 

I sit daglige liv var han stilfærdig og alvårlig, men 
godmodig og omgængelig. I et godt lag var han gærne 
lystig og skæmtsom, kunde godt drive spøg med andre 
og så slet ikke surt til en dristig skæmt af sine gode 
mænd. Således spøgte han engang med Otte Rud: "Det 
var mærkelige mænd", sagde han, «hr. Ivent og hr. 
Gavdian, som kong Artus havde i sin tjæneste; sådanne 
riddere finder man ikke nu om stunder mere». »Fandt 
man konger som Artus o, svarede hr. Otte, "fandt man 
vel også riddere som Ivent og Gavdian o. Men tiden var 
meget nojsom i sin moro: når skolens peblinger kom op 
på slottet for at synge eller  for at "lege et skuespil". 


Kongens karakter: — Povl Laxmand. 135 

uår en jomfru strøg sin gigp, eller en gagler sprang og 
tumlede, eller hofnarren klirrede med sin bjældehue. 
kunde selv de fornemste og adstadigste more sig koste- 
lig. Lykkespil holdt kongen meget af (skont han i sine 
love forbød det) og tabte jævnlig ikke så små summer i 
dobbel. — Desuagtet påstås der, at han ofte led af et 
tungsind, som endog nu og da kunde gå over til vanvid, 
og som nedarvedes på hans born. — Skont han til daglig 
var tarvelig i sin klædedragt, kunde han være prægtig, 
når forholdene krævede, at kongen trådte fræm i hele 
sin majestæt, ti da var selv det bedste ham ikke for 
godt: da savnedes der intet enten ved bord eller skænk. 
og «var han da prægtig klædt i en lang, sid gylden- 
stykkes kjole, som gik ham helt ned til skoene ». «Jeg 
vil", plejede han at sige, "at min undermand ikke skal 
være angst for mig, og min ligemand ikke ringeagte 
mig». Også roses han for sin fromhed som kristen, sin 
mildhed som menneske, sin ærlighed og redelighed som 
mand. Hans samtidige, Olof Persson, som dadler et par 
af hans fogder (Jens Falster og Anders Pederson) og 
mener, at de «voro deras herre mera till skada æn gagn 
med deras strænghet", siger derfor om kong Hans: «och 
var han.sjelf en from och redelig man«. 

Der er dog et par begivenheder i hans liv, som ikke 
ret dlle stemme med den givne skildring, når vi ikke 
tage hensyn til det omhandlede tungsind. Historien med 
Anders Skriver have vi nys omtalt og skulle ikke påny 
dvæle ved den: den er jo desuden så lidet opklaret. — 
Men så er der rigshovmesteren Povl Lasmand. Han ejede 
fem store herregårde: Sandholt, ■Vilstrup, Asserbo, Agerup 
og Valden, samt fjorten moller, henved ni hundrede 
bøndergårde, en mængde huse og gårde i ni af rigets 
købstæder og fire store  skibe;  havde desuden både det 


136 Kong Haus. 

ene og det andet slot (Solvisborg, Gøingeholm, o. s. v.) i 
pant for store summer; og var vel således den rigeste 
mand i Danmark på sin tid. Men han var en stræng 
husholder, og ved sin rigdom vandt han sig ingen venner, 
kun misundere og fjender. Han skal heller slet ikke have 
været nojeregnende med de midler, ved hvilke han vandt 
den (hvad i øvrigt kunde siges om hans fleste samtidige, 
hvad enten de så vare hans jævnbyrdige eller ikke); og, 
som han var stolt og hovmodig, holdt han kun dårlig 
tomme på sin tunge, selv når det gjaldt kongen. — 
D. 22den juni 1502 havde han været hos kongen på 
slottet, og, da han fra dette vilde gå over Hojbro, 
myrdedes han ved hojlys dag af et par adelsmænd, som 
havde passet ham op i Hojbrostræde: Ebbe Strangeson 
til Norholm (en s(ftines6ns son af Nils Ebbesons broder, 
se I. s. 121) og Bjorn Anderson (Bjorn) til Stenalt. De 
hug ham forst med sværd, smed ham dernæst i slots- 
graven og råbte efter ham: "Du hedder Laxmand; så 
løb nu i vandet, som din art er!» Der var mange, som 
så på mordet, men morderne bragte sig strags i sikker- 
hed, og de kaldtes ikke engang i retten for sin udåd, 
hvorimod kongen fem uger senere, d. 29de juli, ved 
sællandsfar landsting anlagde sag mod den myrdede, fordi 
han »havde med brev og bud oprejst Sverrigs riges ind- 
byggere imod Hans Nåde og alt Danmarks rige». D. 8de 
novb. domte hele rigsrådet »endrægtelig" alle hans ejen- 
domme, rørlige og urørlige, at være kongen hjemfaldne. 
Som vi allerede have sagt, førte biskop Jens Jepson 
sagen imod ham og tog ved den lejlighed sin tilflugt til 
romerretten. Så vist nu som kong Hans ikke var nogen 
"tyrkisk sultan« (P. A. Munch), og rigsrådet ej heller 
havde for vane at lade sig skræmme af ham, helst hvor 
det gjaldt en af dets egen mitte; så vist må der uden- 
tvivl  have  hvilet  en  vitterlig  brøde på den rige  hov- 


Povl Laxmand: Xils Klemenson. 137 

mester, skont vi nu ikke kunne påvise den. At ingen 
af hans frænder toge ham i forsvar, skont de opfordredes 
dertil, vil dog ikke sige meget, da forsvarerne, hvis han 
ikke frikendtes, ^iIde have kommet til at erstatte, hvad 
han måtte have forbrudt. (Langt senere klagede imidler- 
tid haus born over dommens uretfærdighed.) Man skyldte 
ham for at have gået i ledtåg med Sture og det svenske 
rigsråd; men, så snart der atter blev fred med Sverrig, 
godtgjordes det tilfulde, at denne beskyldning savnede al 
grund. Måske er han derfor nærmest domt, fordi han 
i en kreds af kongens gode og tro mænd havde sagt, at 
kong Hans var Danmarks rige »en skadelig herre og 
konge«, hvilken påstand øretudere kunne have bragt 
kongen i hans oprorte stemning over Sverrigs tab og 
Stokholms tab og dronningens fangenskab og oproret i 
Norge og ufreden med hansestæderne. Man skyldte jo 
desuden Laxmand for, at det var ved hans forsommelse, 
at kongen kom for sent med undsætningen til Stokholm. 
Man kan dog godt forstå, at kongen på sit dødsleje skal 
have angret sin (delagtighed i? sin overbærenhed med?) 
mordet, eller vel snarere sin hårdhed og gridskhed i 
dommen over den myrdede. 

Så var der den mærkelige tillid, han uden afbrydelse 
viste Mis klemeusoD, som Allen vistnok med fuld foje kalder 
«en lav natur ». Han var borgerlig fedt, men blev tidlig 
kong Hans's skriver og satte sig så fast i kongens gunst, 
at han fik skjold og hjælm og jordegods til givendes, 
blev landsdommer i Xorrejylland og fik det store Kalle 
len. Men ikke nok hermed: til usigelig harme for hele 
den gamle adel blev han rigsråd. Det kunde dog alt- 
sammen været godt nok, hvis han blot havde været en 
hæderlig mand, men han var en hård skattefoged, der 
med ubojelig strænghed gjorde hele kronens ret og lidt 
til gældende.  Mod de gamle slægter viste han ikke alene 


138 Koug Haus. 

et utåleligt hovmod, men skilte den ene efter den anden 
•fra gård og grund. Kom en mand på knæerne, lige godt 
om det var adel, borger eller bonde, var han strags til 
rede med sine egne eller kronens penge, gav lån imod 
godt og sikkert pant, men passede altid på, at han til 
slut fik pantet for sine ågerrenter. Og han vragede lige 
så lidt enkernes gård og gods, som mændenes. Skidne 
sager gik han glat ind på, og tvivlsomme krav købte 
han gærne, ti han vidste altid at vende og dreje retten, 
så den tilsidst gav ham medhold. Man kan vanskelig 
fatte, at kong Hans kunde vedblive at hædre en sådan 
mand med sin gunst, men noglen ligger sagtens deri, 
at kongen selv måtte hværken tilkøbe eller tilpante sig 
noget adeligt gods. Det kunde derimod den adlede Nils 
Klemenson gore, og så købte han i sit navn både til 
sig selv og kongen. Da han døde en fire, fem år efter 
kong Hans, bleve da også både hans gods, hans rede 
penge og hans udestående krav inddragne under kronen. 
En del af godset fik hans enke og born «af kongelig 
nåden, tilbage, en del gav kong Kristian til andre, det 
øvrige blev ved kronen. 

Endelig er der kongens løsagtige liv med en af 
dronningens jomfruer, den smukke, snilde og livlige Ædle 
.Hikkelsdatter (Jæniskæg). Hun var af en gammel adelig 
slægt og havde allerede fået kongen i sine garn, inden 
hun 1501 fulgte ham og dronningen til Stokholm; ti 
«hon kunde væl skæmpta med sina ord och tærning kasta 
ofver tafvelbord'), som rimkrønniken synger. Og hun 
fulgte atter ned med ham i avgust, mens dronningen 
blev i Stokholm. Strags efter hjemkomsten blev hun 
gift med Torbjorn Bentson (Bille), som købte Sandholt 
efter Povl Laxmand og nu blev kongens lensmand både 
på Vordingborg og Abraham strup ; men lige fuldt, påstås 
der, fortsattes det uterlige forhold, indtil hun i sommeren 


Xils Klemensori :  fru Ædle: jyllandsfærdeu. 139 

1512 døde i barselsæng, få måneder for sin kongelige 
boler. Han skal, siger man, have stået ved hendes døds- 
leje og trøstet hende med de ord: "Ædel var du i livet, 
og ædel er du i døden«. Om dette letfærdige spil med 
hendes døbenavn kan have givet hendes samvittighed 
fred, er dog vistnok et sporgsmål. — I øvrigt havde der 
tidligere været endnu andre kvinder, som kongen nok 
heller ikke kunde sige sig helt fri for. Det var slægtens 
forbandelse, at den var svag over for svage knnder. 

Kong Hans's sidste leje redtes i Ålborg, hvor jo 
også hans vugge skal have gået. Lidt for juletid 1512 
drog han med sin dronning og sin son igennem Sæl- 
land, Fyn og Jylland for at sidde på rettertingene. Han 
havde en hård overfart over Storebælt, og, da han efter 
overstanden livsfare nåede Nyborg, skal han have vendt 
sig om og sagt: »Farvel, bælt! du har således handlet 
med mig, at jeg ikke skøtter meget om at fare over dig 
tiere ». I Ribe vilde han være tilstede, når Iver Munk 
viede Lave Urne til biskop i Roskilde og ved samme 
lejlighed sang sin forste messe, skont han allerede havde 
været biskop på fjortende år. Dernæst vare alle de 
kongelige d. 13de jan. gæster ved et stort adeligt bryllup. 
En våldsom stormflod, som satte både Ribe og flere mile 
af omegnen under vand, holdt dem endnu Qorten dage 
tilbage i byen. En aften stod så kongen i borgmesterens 
dor og så ud efter vandet, om det ikke vilde falde. Men 
endnu faldt det ikke. Da sagde han: «Den herre her- 
oventil holder os fangen imod vor \illie, og det uden 
pil eller bøsse, kun ved elementernes magt. Til ham 
alene ville vi også give os fangne. Ham være lov, pris 
og sejr evindelig!« Endelig faldt dog vandet, og de droge 
nordpå, skont vejene vare bundlese, og der var hværken 
vej eller sti at finde.  I Tarm kær, tæt sonden for Skern å, 


140    ■ Koug Haus. 

« fluks navnkundig for den onde vej, der er om vinteren«, 
snublede hesten med kongen, skont han havde førere med, 
og han forslog sig slemt. Det kolde bad midt i vinterens 
hjærte blev hans dod, uagtet han strags gik ind til færge- 
manden og fik sine klæder torrede. Endnu flere men- 
neskealdre senere viste man på en af præstegårdens enge 
"kong Hans's pyt», det dybe hul, i hvilket han skal være 
falden. Han folte sig strags ilde, men fortsatte ligefuldt 
rejsen over Viborg (hvor han var den 6te febr.) til Ål- 
borg. Da han havde været her i nogle dage og imens 
siddet i retten, blev han virkelig syg og sængeliggende. 
Dronningen og prins Kristian forlede ham intet ojeblik, 
når ikke sonnen i faderens sted måtte fere forsædet på 
rettertinget. Han mærkede dødens komme, modtog den 
hellige nadver, tog en bevæget afsked med sin son, hos 
hvem han varmt forordede alle sine gamle tjænere, men 
særlig sin kansler, Ove Bille, hvorpå han, netop femti- 
åtte år gammel, befalede sig Gud i våld og sondag aften 
d. 20de febr. 1513 lukkede sine ojne i døden. P'oruden 
hans hustru og hans son vare mange af rigets herrer 
samlede om hans leje, da han sov ind. 

Allen giver ham det skudsmål: uhan havde et sundt 
blik for rigets interesser, særlig med hensyn til forholdet 
til Sønderjylland, som hans fader havde forkvaklet, og 
til hansestæderne, for hvilke hans fader bojede sig næsten 
ydmygt. Under ham fræmtræder forst en bestemt ret- 
ning og et stræv, som siden med endnu storre kraft og 
konsekvens fortsattes af hans son, efter at frigore Norden 
fra den forsmædelige afhængighed af hansestæderne. Han 
besad en sjælden villiestyrke og en udholdenhed, som 
aldrig trættedes . . . Han viste dette mod Sverrig; han 
var langsom til at drage sværdet og udtomte forst alle 
fredens midler; men, da han havde draget det, ned- 
lagde han det ikke, for han havde fået sin ret godkendt. 


Kong Hans's død:  Allens udtalelse om ham. 141 

Ligeså mod hansestæderne og hans broder Frederik . . . 
I sit forhold til andre fremmede magter var han varsom 
og tilbageholden og lod sig ikke friste til at lofte byrder, 
som han ikke kunde magte. I rigets styrelse var han 
flittig og arbejdsom. Understøttet af et stærkt og kraftigt 
legeme, skyede han ikke arbejdet og trættedes ikke ved 
moje og besvær. Han tog \nrksom del i alle bestyrelses- 
grenene og rejste flittig om i riget for at have tilsyn 
med retsplejen og forvaltningen. Han havde et godt lov 
på sig for ærlighed, oprigtighed og retfærdighed . . . 
Enkelte pletter kunne ikke forstyrre billedet af en ret- 
sindig mand, hvis idræt og stræv i det hele gik ud på det 
gode.). — Desuagtet kunne vi fuldt tiltræde Hildebrands 
udtalelse: «Blott for så vidt man kan tilltro [ham og 
hans fader] en moget genomtænkt plan att genom rikenas 
forening bilda en stark nordisk makt, hvilken i forhal- 
lande till sina grannar skulle intaga en forherskande 
stællning, egde deras beraodanden [for at hævde herre- 
dommet] berættigande« ; ti selvfølgelig må Hildebrand 
underforstå, at de ikke alene skulde kæmpe for at ind- 
tage den »forherskande stællning«, men samtidig og forst 
og fræmst arbejde på at gore alle stammens tre grene 
lige lykkelige. Vi mene, at kong Hans havde «en ærlig 
vilja» i så henseende, og Odhner kalder ham da også 
»en forståndig och rættskaff"ens herre, som stræfvade att 
uppfylla sina pligter och att forsona partieruao. 

Den hellige Frans var både hans egen og hans huses 
udvalgte helgen; derfor byggede han gråbrødrene klostre 
i Køge, Malmø og Halmstad og støttede dem mange 
andre steder. Derfor nedsattes også ifølge hans sidste 
villie hans lig i Odense gråbredrekirke foran alteret, 
skønt de roskildske kanniker gjorde indvendinger, da de 
påstode, at han havde villet jordes hos dem, hvis dom- 
kirke var udset til at være kongernes gravsted;  ja de 


142 Kong Hans. 

truede endog med at ville Hytte ham, når hans enke var 
død. Derfor måtte pave Leo ved et brev af 2den marts 
1519 på dronning Kristines bon ikke alene give sit sam- 
tykke til, at han blev liggende, hvor han lå, men true 
enhvær med ban, som vilde vove at flytte ham. Da grå- 
brødrekirken var nedbrudt, "flyttedes hans kiste tillige 
med de andre kongeligs 1805 til sankt Knudskirke og 
nedsattes her 1817 i en muret hvælving. 

At dronning Krislhie var en heltelig kvinde, have vi 
allerede haft lejlighed til at godtgore; ligeledes, at hun 
var en såre from kvinde og øvede som sådan ingen ringe 
indflydelse på sin mand. Hun var end videre flittig og 
virksom, hvorfor rok og væv vare i stadig gang blandt 
hendes jomfruer. Hun holdt en ypperlig orden i alle 
sine sager, og fra hendes hof har man danskskrevne 
dagbøger og regnskabsbøger. Hendes gavmildhed mod 
kirker, klostre og milde stiftelser var ubegrænset lige- 
som hendes godgorenhed mod syge og nødlidende. Ingen, 
som kom til hende og klagede, kunde hun lade gå bort 
uden hjælp og trøst. Den hellige Frans var, som alle- 
rede sagt, hendes udvalgte helgen, og derfor havde hun 
fransiskanerne kærere end nogen anden ordens brødre, 
gav også 1519 tyveto kostelige helgenlævninger til deres 
kloster i Roskilde, som dog i forvejen var så rigt, at for- 
tegnelsen på alle dets helligdomme udgjorde tolv trykte 
foliosider. En næsten samtidig krønnike skriver: »Med 
hvor stor kærlighed, yndest og nåde hun omfattede de 
strænge observansbrødre, vilde vi ikke med ord kunne 
udsige, selv om vi havde en Homers eller en Maros vel- 
talenhed". Men klaraklostrenes nonner fulgte jo fransis- 
kanernes ordensregel, og derfor stiftede hun både Klara- 
klosteret i København (1497—1505) og i sine sidste 
leveår  Klaraklosteret  i  Odense,   til  hvis  stiftelse hun 


Dronning Kristine og hendes born. 143 

d. 25te febr. 1513 fik pavelig tilladelse og endnu samme 
år lagde grunden. Hun gav dertil en kongsgård i byen, 
men det blev forst fuldt færdigt året efter hendes død, 
så det blev det sidste kloster, som stiftedes i Danmark. 
— Hun overlevede på niende år sin husbonde, styrede sit 
store enkegods med forstand og brugte sine rigelige ind- 
tægter dels til allehånde nyttige foretagender, dels til at 
stette konst og videnskab (hr. Mikkel, Klavs Berg o. s. v.) 
og til at gore vel imod dem, som trængte. Som enke 
holdt hun forst hof på Næsbyhoved slot, tilsidst i Odense, 
og her døde hun d. 8de desb. 1521 , knap segsti år 
gammel; men allerede i nogle år havde hun været syge- 
lig. Det var hendes sidste onske at blive jordet i fransis- 
kanernes fattige dragt, ved hendes husbondes side; og 
dette ønske blev selvfølgelig efterkommet. 

Dronning Kristine fødte sin mand fem born i det 
mindste: Kristian, Ernst, Hans, Elisabet og Frans; at 
der kan have været endnu flere, synes helt rimeligt, men 
de ere da sagtens døde som spæde. Kristian skulle vi 
strags nærmere omtale; Erust og Oaus dode sikkert meget 
små (de nævnes ikke engang i vore indenlandske kilder); 
Frans, født i København d. 15de juli 1497, døde samme- 
steds af « pesten » d. 1ste apr. 1511. — Elisabet, født i 
Nyborg 1485, død i Spandau d. Ilte juni 1555, blev 
almindelig beundret for sin skonhed og ynde. Tsar Ivan 
Vasiljevitsj af Rusland vilde 1499 haft hende til ægte for 
sin son, men derpå vilde forældrene ikke gå ind. Der- 
imod havde hun den 10de april 1502 bryllup i Stendal 
med kurfyrst Joakim af Brandenburg (født d. 21ste febr. 
1484, død d. Ilte juli 1535). Hun fik treti tusinde 
gylden i medgift, og hun og hendes mand måtte derfor 
give afkald på al arv for hende, kun — og her have 
vi atter den brandenburgske forsynlighed — hvis kong 
Hans's mandsstamme uddøde, skulde hun og hendes born 


144 Kong Haus. 

have arveret til kongeriget og til kongens del af »liertug- 
dommerne«. Arveretten til disse bad Joakim keiser Maksi- 
milian at stadfæste og tilfojede en bon om, at hans efter- 
kommere også måtte fortindes ret til den hertugelige del 
af Sønderjylland og Holstein, »når disse lande hjemfaldt 
til kejseren og det hellige romerske rige«, ved at hertug 
Frederiks mandsstamme uddøde. Kejser Maksimilian op- 
fyldte gærne denne hans bon, og eftermanden, kejser Karl, 
gjorde det ligeså. — Samme dag, som hun havde bryllup, 
havde hendes farbroder, hertug Frederik, bryllup med 
kurfyrstens syster Anna. Ved dobbeltbryllupet i Stendal, 
mener Huitfeldt, lærte den danske adel en hidtil ukendt 
pragt af den tyske adel, både med kæder og anden guld- 
stads (indtil den tid bare kun »fyrster, herrer, grever og 
riddersmænd" guldkæder); men efter bryllupet sloges den 
danske og holsteinske adel, så en mængde af dem bleve 
liggende på stedet, og hele den lille by kom i oprør. 
Tyvesegs år senere måtte Elisabet flygte fra sin strænge 
husbonde, som ikke kunde finde sig i, at hun, vunden af 
sin broder, kong Kristian og vejledet af Povl Kempe, 
med sind og sjæl havde taget ved Luthers kirkerensning. 
Hun var desuden i lang tid og på mange måder mis- 
handlet af sin ægteherre, der, som vi vide, altid var emsig 
for at mægle, men trængte stærkt til en mægler i sit 
eget hus; og det var hendes broder selv, der hjalp hende 
med flugten. Hendes morbroder, den ædle kurfyrst Johan 
af Sachsen, gav hende ly og læ på et af sine slotte, og 
hun vendte forst tilbage til Brandenburg, da hendes mand 
var død. Men det var kun for en foje stund, da hendes 
sonner ikke vare sønderlig kærligere mod hende, end deres 
fader havde været. Hun levede derfor sin meste tid på 
slottet Lichtenberg, hjemsøgt af svære sygdomme og trykket 
af den dybeste armod, men urokkelig i sin tro, urokkelig 
også i den levende og opofrende kærlighed, hvormed hun 


Datteren Elisabet. 145 

hang ved sin broder Kristian. — Dette var hidtil det 
mærkeligste, man vidste at mælde om bruden fra Stendal, 
vor uh^kkelige kongedatter, indtil den preussiske regering 
1864 hittede på, at det preussiske kongehus, der jo var 
prinsesse Elisabets ætlinger, igrunden var nærmest arve- 
berettiget både til Sønderjylland og Holstein! Sælsomt 
kun, at kurfyrsterne i året 1559, da kong Hans's »mands- 
stamme« var uddød, aldeles glemte at gore krav både på 
Danmark os Xoroje som deres lovlige arv! 


Danmarks historie 1481—1530. 10 


14<3 


2.  Kristian den anden. 


12.   Kristian den andens ungdom. 

Ilristiaii den anden var lienved treti to år, da lians fador 
dodo. Den ævnerigeste men den ulykkeligste af alle olden- 
burgerne fødtes på Nyborg slot vorfrueaften d. 1ste juli 
1481. Man fortalte, at han havde grædt hojlydt i sin 
moders liv; at han kom til verden med den ene hånd 
knyttet og fuld af blod; at en tam abekat stjal ham af 
vuggen og lob op på tagmonningen med ham , så alle 
gruede ved synet, men bar ham uskadt ned igen, da den 
en stund havde leget med ham. Alt dette får nu stå 
ved sit værd, men hans opdragelscshistorie er intet æven- 
tyr, og den er sælsom nok. 

Der boede i Kobenhavn, i HojJjrostræde, en rig og 
hæderlig kobmand, Hans Meisenheim, almindelig kaldet 
Huns Rogltinder, som forst i en række år var rådmand, 
derpå (1502 — 11) borgmester i København, hvært år gen- 
valgt. Rådmand Hans, der ejede flere gårde i byen og 
drev en udstrakt handel på mange lande, gik også jævnlig 
dronning Kristine til hånde med hendes pengesager og 
leverede desuden en mængde kostbare fremmede varer 
til hoffet. I hans hus og i hans badstue kom kong Hans 
jævnlig og kendte derfor godt både ham og hans kone, 
Kirgitte, en særdeles hæderlig og forstandig kvinde, som i 
over tyve år stod i fortroligt omgangsforhold til dronning 


Kristian den andens ungdom. 147 

Kristine. Hos dette ægtepar blev prinsen forst sat i hus 
og kost , men hvor længe han var der , \\åe vi ikke. 
Senere kom han i huset hos fynboen Jorgeii Hiiidse, en 
kannik ved Fruekirke, som allerede forinden havde været 
hans læremester, og som et halft hundredår senere fik 
det skudsmål af Peder Palladius, at "han var sin egen 
fattige slægts gode ven » og kunde i det stykke » være en 
og anden til et godt eftersyn.« Hos ham er det vist nok, 
at prinsen sprang omkring på hanebjælker og tagrygge, 
og , når kanniken truede ham med stokken , svarede han 
med selvfølelse: "For ringe folk sommer sig det jævne 
og lave, men huj heden er for herrerne-. For altid at 
kunne have et oje med vildkatten tog kanniken ham så 
i kirken med sig, hvor han vod ottesang og aftensang 
måtte bære fakler og synge i kor med de andre peblinger. 
Men dette syntes kongen dog ikke om, skont han godt 
havde fundet sig i, at byens drenge vare sonnens lege- 
kammerater, og han tog ham atter hjem til slottet. Så 
blev en mester Kourad fra Brandenburg prinsens lærer, 
og det var farligt, hvor han hersede ham i latinen. Kri- 
stian kunde godt både næmme lærddommen og holde ved 
den, blev også så dreven en latiner, at han endnu som 
konge både talte og skrev språget og kunde glæde sig 
ved at hore en dygtig professors forelæsninger; men den 
evige latin blev den halvvåksne dreng dog ked ad, under- 
købte derfor slotsvagten og færdedes til afvæksling ved 
nattetid i svir og sværm med byens andre unge mennesker, 
"helst hvor vinen smagte bedst, og de smukkeste folk 
fandtes." Det gik vildt til, for byens øvrighed var så 
hoflig, at den bod vægterne være både blinde ug døve i 
prinsens nærhed. Men de, hvem det gik ud over, nar 
de fik dore og vinduer slagne ind eller lede anden ufærd, 
kunde ikke vænne sig til øvrighedens talsomhed og tavs- 
hed.  De klagede altså til kongen,  der blev meget vred 

10* 


148 Kristian den anden. 

Og "læste prinsen et godt kapittel med ord og svøbe, ind- 
til han faldt på knæ- og lovede bod og bedring. — Des- 
uagtet, men det kunde han vel nærmest takke sin fromme 
moder for, var og blev han en flittig kirkegænger, der 
noje iagttog alle kirkens hellige skikke, nærede dyb ære- 
frygt for dens helgener, havde fuld tro og tillid til de 
mange kraftige under, som udgik fra deres lævninger, og 
udførte gærne en pilgrimsfærd. 

Sådan var den herres opdragelse, der var æmnet til 
tre rigers drot og allerede hyldet i dem alle. Midt i 
folket havde han lært at elske det menige folk, ti man 
må ikke tro, at det kun var dets ryhed og råhed, han 
havde taget ved. Han havde fået ojnene op både for de 
gejstlige og de verdslige herrers herskesyge og havesyge. 
Skolemestrenes tomme ordbram og herrernes stramhed 
og hovmod foragtede og hadede han i samme mål. Uog 
elskede han lærde mænd, når der hvilede ånd over lærd- 
dommen, og gjorde sig som konge umag for at få sådanne 
til universitetet, øgede også lærernes lonninger ved latin- 
skolerne og gjorde, hvad han kunde, både for at skafte 
dygtigere lærere og bedre lærebøger ; støttede ligeledes det 
såkaldte Hvidekloster, hvis mening var at fræmelske en 
alvårlig og grundig teologisk videnskabelighed. — Men sin 
danskhed godtgjorde han ikke alene ved sin kærlighed til 
sit folks historie, der bragte ham til at støtte Kristen 
Pedersens udgave af Sakse, som han krævede tro og nøj- 
agtig gengivet, og som han betroede samme Kristen 
Pedersen at fortsætte; men fuldt så meget godtgjorde han 
den ved sin kærlighed til sit danske modersmål. Uagtet 
han godt kunde både tysk og latin, vel også hollandsk, 
findes der så godt som kun danske breve i den mængde 
brevskaber, vi have fra ham : ikke et eneste tysk og kun 
et enkelt latinsk. Da hans tyske kammertjæner, Tomas 
Holste, engang skrev ham et tvsk brev til, svarede han: 


Kristians danskhed, hans udseende og færdigheder.     149 

^'Vid, at vi undres, at du ikke skriver os til på dansk, 
efterdi du ved, at vi forstå dette bedst. ^ Ved en anden 
lejlighed krævede han, at, hvad der skriftlig forhandledes 
med ham, skulde affattes på dansk. Medens han sad 
fængslet på Sønderborg, bad han om en bibel, ved hns 
læsning han kunde opbygge sig. Man sendte ham da en 
tysk, men han sendte den tilbage og vilde have en dansk. 

— Men vi tage næppe fejl, når vi mene, at denne sin 
kærlighed til alt, hvad der var dansk, havde han nærmest 
lært af det menige folk. 

Han var, som Allen siger, «en mægtig og kraftig 
personlighed, i hvis sjæl der var rum for alle tidens nye 
stræv og villie til at føre dem igennem... — For øvrigt 
var han af mellemhojde, men stærkt bygget, firskåren og 
akselbred, havde en krigers mine men en konges hold- 
ning. Så tit hans gode ånd rådede, faldt et venligt væsen 
ham let og naturligt. Hans ansigtsfarve var frisk og sund 
men noget morkladen ; næsen var noget stor men vel- 
dannet: om munden lå der et træk, som vidnede om 
kraft og fasthed. Han havde en rig vækst af brunt, krøllet 
hår; hagen, kinden og munden vare dækkede af et stærkt, 
rødligt skæg. Hans sortebrune ojne vare ildfulde ' og 
fængslende, når han var i godt lune, men indjoge skræk, 
når han i ondt lune lod dem rulle vildt og trodsig. Efter 
selve  Albrekt  Diirers  mening var  han  »mandig skon^. 

— I at bruge sværdet, s\inge lansen og tumle strids- 
hingsten var han en fuldendt mester, og i ridderspil løf- 
tede han den ene ridder af sadelen efter den anden, ja 
stundura to på én gang. Enten han så brugte bue eller 
bøsse, var han en lige ypperlig skytte, men i jagt søgte 
han lige så meget sin glæde, sin adspredelse, som sin 
sundheds styrkelse. Også var han en rask sømand og 
tumlede sig vel endnu hellere på søen end på landjorden. 

— At han havde store ævner, en dristig sjæl og engen- 


150 Kristian den anden. 

iiemtrængende forstand, varsnede man lettelig, men man 
havde heller ikke svært ved at opdage, at han, ved siden 
ad al sin livlighed og hæftighed, af faderen havde arvet 
et tungsind, der stiindum kunde grænse nær til vanvid. 
Han kunde dog, især som yngre, vinde magt over sig selv, 
og, når han var i godt lune, var hans væsen jævnt og 
vindende som faderens; men med årene vandt sygdom- 
men mere og mere magt over ham. Som faderen var han 
indesluttet og mistroisk, kun i endnu hojere grad: "Vidste 
jeg, at min hue var min medvider, smed jeg den strags 
i ilden,'! sagde han; men han var kraftigere, virksom- 
mere, herskesygere og hårdere end faderen. Sagtens uden 
at tænke derpå, gav han helt sig selv i en samtale med 
den lærde men varsomme Erasmus fra Rotterdam : denne 
mente, at Luther var for våldsom og vilde udrette mere, 
hvis han gik sagtmodigere fræm; »vist ikke!.) sagde kon- 
gen, "Ved milde midler udretter man slet intet; de læge- 
midler, som ryste hele kroppen, ere de bedste og virk- 
somste." Og dog holdt han af spog og kunde godt tåle 
frimodig modsigelse, endog alvårlig bebrejdelse, når den 
kom fra en ærlig ven eller tjæner. Med udmærkede 
videnskabsmænd, konstnere og statsmænd, håndværkere 
og handelsmænd talte han gærne og kunde da være livlig 
og meddelsom, men horte han noget, som ikke huede 
ham, kunde han blive kort, skarp, spydig, og så stam- 
mede han. Fremmede landes styrelse, krigsvæsen, handels- 
væsen, næringsdrift osv. var det ham en stor glæde at 
høre tale om og få kendskab til, og på sine rejser gav 
han stadig og noje agt derpå. Nye opfindelser, nyefræm- 
toninger i det borgerlige liv eller i næringsvejene, og alt, 
hvad der rørte sig på det åndelige livs enemærker, fulgte 
han med spændt opmærksomhed, for om han mulig kunde 
bruge noget af det her hjemme. — Ved hojtideligc lej- 
ligheder, eller  når han havde  fremmede,  var hans hof- 


Kristians ejeudommeliglied, iiaus videlyst og virksomhed. 151 

holdning prægtig, men til daglig var den tarvelig og 
sparsommelig. 

Vi have allerede tiere gauge set ham i hærens spidse, 
og han forte den med mod, kraft og dygtighed. I fire 
år havde han haft væsentlig del i Skånes og Hallands 
styrelse og forsvar, og havde i den tid boet på Helsing- 
borg slot ; men hværken herved eller ved Norges styrelse, 
som faderen 1506 betroede ham med fuld kongelig myn- 
dighed, skulde han have nødig at skamme sig. Og Xorge 
var dog dengang vanskeligt at styre. Vi have allerede 
talt om bonderøret i det sydøstlige Norge, om enkelte 
norske bisper og adelsmænd, som vare helt eller halft 
utilfredse, om de svenske stæmplinger osv. Vi have lige- 
ledes fræmhævet det kræftonde, som ved hansestædernes 
haudelsåg tærede på landet, ligesom i øvrigt også på 
Danmark, og hvorledes han ved at hæve dette onde gik 
fræm med en fasthed, der ikke kendte til at svaje hid 
og did, som farfaderen havde gjort, en fasthed, der også 
var adskilligt pålideligere end faderens. — Da han 1512 
efter segs års fraværelse vendte tilbage til Danmark for at 
stå sin aldrende fader ved siden, følge ham på hans rejser 
gennem de danske landskaber, og således selv lære disse 
nærmere at kende, — blev han derfor også modtaget med 
jubel. Alle beundrede hans mange indsigter, hans sunde 
omdomme og hans utrættelighed i at varetage de mange- 
hånde goremål. Selvfølgelig spredte også den hæder, han 
i krigene havde vundet, en glans over hans navn. Der 
var vel nok, især i Jylland, de herrer, som ikke delte 
den almindelige henrykkelse, men foreløbig måtte de tie. 

— Men i hosten 1507 kom prinsen til Bergen i 
anledning af den* omtalte forordning om denne bys handel. 
Borgerne gjorde da et stort gilde på rådhuset, i hvilket 
byens bedste mænd og kvinder deltoge. Dér var også 
Sigbrit Villomsdatter, som, måske af polittiske grunde, havde 


252 Kristian den anden. 

måttet forlade sit fædreland Holland og sit hjem i Am- 
sterdam. Nu drev hun vinhandel og gæstgiveri i Bergen. 
Hun havde sin datter med sig, en dejlig ung pige med 
et hæderligt rygte, som kaldtes Dyveke, hvad enten nu 
dette var hendes virkelige navn eller ikke. Under andet 
navn kende vi hende ikke. Erik Valkendorf, prinsens 
kansler, havde fundet hende i boden, hvor hun stod ved 
sin moders side og sålgte vafler og andet bagværk. Han 
havde da henledet prinsens opmærksomhed på den yppige 
og yndige skonhed, som havde så blidt et udtryk i sine 
fine træk, var så rank og smækker som et rør, så bly 
og stilfærdig i hele sin adbyrd. Moder og datter agtedes 
for fattige men skikkelige og sommelige folk, og særlig 
om datteren vidste ingen noget at sige, som kunde rore 
hendes ærbarhed. Prinsens nysgærrighed var vakt, og 
de bleve bægge budne med til ballet. Nu dansede han med 
datteren og tog hende med moderens samtykke hjem til 
sig. Moderen sålgte således sin eneste datters dyd og ære. 
Dyveke blev hans frille, og alt siden vare de uadskille- 
lige. Men Sigbrit selv blev lige så uundværlig for prinsen 
som hendes datter. Var Dyveke smuk og venlig og dertil 
så from, at ingen \idste andet ondt om hende end hendes 
■forhold til prinsen, så var Sigbrit klog og bydende. Kon 
var hun langtfra: hun var før og svært bygget, ansigtet 
var næsten kobberrødt, kinderne tykke og nedhængende; 
men ojnene vare skarpe, livlige og spillende. Et ypper- 
lig hoved havde hun og dertil ævner og kundskaber, som 
kvinder sjælden kunde rose sig af. 1 Oslo byggede han 
dem «et stenhus », et stort grundmuret hus i nærheden 
ad slottet, og de vare altid om ham. Ligeså i Koben- 
havn , hvorhen han kaldte dem ned , efter at kronen var 
ham hjemfalden. 


Sigbrit og Dyveke. — Krittian den andens hylding som prins.   153 

13.  Kristian den anden bliver konge: hans håndfæstning. 

Da faderen var dod, toge Danmarks og Norges rigs- 
råder Kristian Hen anden til konge , således som de ved 
tidligere kåringer og hyldinger vare forpligtede til. D. 
16de maj 1487 var han valgt af det danske rigsråd i 
Københhavn og endnu samme sommer hyldet på alle 
landstingene =^) , til hvilke hans fader selv rejste om med 
ham efter at være hjemvendt fra sit gotlandståg. D. 
25te juli 1489 var han "kejset, fuldbyrdet og samtykt ■• 
af det norske rigsråd og adskillige andre norske herrer, 
ikke dog i Oslo, men ligeledes i København. (Ved hægge 
disse valg brød man altså på grund af tidernes ugunst 
med den trufne aftale, at valget skulde ske samtidig af alle 
tre rigers fuldmægtige i Halmstad.) Og d. 5te desb. 1497 
blev han, som allerede sagt, valgt af det svenske rigsråd 
i Stokholm. Desuden havde det danske rigsråd to gauge 
stadfæstet hans valg ved nye valgbreve, forste gang i 
maj 1497, da faderen drog i en krig, i hvilken han jo let 
kunde finde døden, anden gang d. 13de juli 1512, da 
faderen begyndte at fole sig svag og ikke kunde vide, hvad 
hans broder, hertug: Krederil*, mulig kunde finde på, hvis 
han selv pludselig gik bort. Ti i "hægge hertugdommer» 
havde hertug Frederik både på mødet i Levensau (149(3) og 
på det umiddelbart efter følgende møde i Bornhoved vidst 
at forebygge sonnens valg, da stænderne efter hans anvis- 
ning erklærede, hvad de visselig kunde have ret i, at de 
ikke vare pligtige at hylde sonnen, så længe faderen 
levede. Det var altså en vel grundet mistanke til bro- 
deren, der havde bragt kong Hans til så tit og så stærkt 
at omgærde sonnens ret.   Ja,  foruden hvad vi alt have 


^) D. 18de avg. hyldedes han i Viborg, derpå i Odense og Kingsted, 
og d. •22den septb. i Lund. 


154 Kristian deu aiuleu. 

nævnt,  havde  han  endog taget særskilte forpligtelser af 
en mængde enskilte mænd. 

Rigsråderne toge ham da nu til konge ; det vil sige : 
de gave ham navnet, men tænkte selv at beholde gavnet. 
Og selve kongenavnet fik han ikke uden modstand. Ti 
uæppe var faderen død, for bisperne Nils Stygeson (Kosen- 
krantz) i Børglum og Iver Munk i Ribe sammensvore 
sig med Nils Høeg, Predbjorn Podebusk og nogle andre 
jyske rigsråder om at tilbyde hertug Frederik tronen, 
skont de alle for syv måneder skien med hånd og segl 
havde forpligtet sig til at kende Kristian for konge ved 
faderens dad. Men hertugen turde endnu dengang ikke 
tage mod tilbudet, da prinsen, som han vel vidste, havde 
hele det menige folk og særlig københavnerne på sin side: 
da øernes rigsråder heller ikke havde ytret nogen tilbøje- 
lighed til at følge de jyske i deres torbryderske færd; og 
da prinsen ifølge en særlig bestemmelse i hans valgbrev 
havde alle slottene i sin hånd og således rådede over hele 
den væbnede magt. Altså blev han på rigsdagen i Køben- 
havn kendt for Danmarks og Norges konge, efter at han 
d. 22den juli 1513 havde underskrevet den hårde hånd- 
fæstning, som han efter en måneds varme underhandlinger 
havde enets med herrerne om. 

Der havde i det hele mødt tyveni danske og syv 
norske rigsråder; desuden ni svenske (biskopperne Matts 
af Stræugnæs og Otte af Vesterås, ridderne Erik Trolle, 
Ture Jonsson og fem andre), disse sidste dog ikke for at 
deltage i kongevalget, ti dertil savnede de fuldmagt, men 
for at få våbenstilstanden forlænget. End videre havde 
der mødt fuldmægtige fra Liibeck, Wismar, Rostock, 
Stralsund, Hamburg og Liineburg, som skulde have sine 
privilegier stadfæstede af den nye konge og desuden mægle 
imellem ham og Sverrig. Endelig sendemænd fra de vester- 
landske stæder (i Holland, Zeeland og Frisland), der skulde 


Kristian den anden kendes for konge. 155 

se, 0111 de kunde få sluttet fred med de vendiske stæder. 
Men desuden stromraede den menige adel herind for at 
påvirke rigsrådet, støtte det i dets kamp mod konge- 
magten, men tillige lade det vide, at den også nok kunde 
gore krav på at have et ord med i laget. — Forhand- 
lingerne åbnedes med, at Kristians kansler, Ove Bille, 
bød herrerne velkomne og lovede, at hans herre, når han 
han var kommen til fuld magt og myndighed, vilde skikke 
sig mod alle rigets indbyggere, rige og fattige, som en 
kristen fyrste og gunstig herre. Så fulgte der dag efter 
dag skriftlige forestillinger og forslag fra rådet samt svar 
og modforslag fra prinsen. Rådet klagede stadig over, at 
kong Hans ikke havde holdt, hvad han i sin håndfæstning 
havde lovet, men i mangfoldige stykker brudt denne*): 
derfor måtte man nu passe bedre på. Skulde rådet glemme 
selv at gore fyldest, så sendte den menige adel det sytten 
punkter for »ydermere at ramme vort bedste,« og disse 
punkter gjorde rådet gærne til sine, skont det i forst- 
ningen studsede ved, at nogen turde blande sig i en sag, 
der dog ene, som det mente, vedkom rådet. 

I denne liån d fæstn ln<j ^k gejstlighed og adel om- 
trent alle sine forrettigheder stadfæstede og udvidede. I 
alle regeriugshandlinger blev kongen bunden ved rigs- 
jådets samtykke. Kirken skulde have frit valg af bisper 
og prælater, uden at kongen skal hindre eller hindre lade 
noget kapittels eller klosters valg. "Kongen skal styre, 
råde og regere Danmark og Norge med rigets gode æd- 
linger, som fødte ere af riddere 0(j svende; og antvorde 
dem og ingen andre slotte og len: og om nogle vanbvr- 


*) Ti år senere, da det gjorde rede for sit oprør mod kong Kristian, 
roste det kong Hans's 'kongelig dyd, retfjærdighed, stormægtig- 
hed, fromhed og godhed«, og beklagede, at sunuen -havde fra- 
veget sin kære faders, konning Hans"s kongelige fodspor- ! 


156 Kristian don anden. 

dingpr, som ikke ædlinger fødte erei. [hermed sigtedes 
der til Nils Klemenson], "have ini i Danmark eller Norge 
slot, len eller landsting, da skulle de med det forste af- 
sættes og gode indfødte rigets ædlinger i deres sted igen 
sættes." Ved kongens død skulle både slotte og len være 
til rigsrådets hånd. Kongen må ikke bede rigets råd 
(dier indbyggere om at udnævne hans son til eftermand. 
Den menige adel fik ret til alle firtimarkshøåer og der- 
under (hidtil havde den kun haft ret til alle tre- og 
nimarksbøder), men rigets råd og prælater skulde »be- 
holde alle kongelige sager og rettigheder af sine egne 
vårnede og tjænere« \.v. bonder]. De inilsatte birkedom- 
mere på sine godser, herredsfogder og skrivere på sine 
len og panter] og fik herefter løfte på alle landsdommernes 
æmbeder. Hværken kongen, dronningen eller nogen på 
deres vegne må købe eller tilpante sig noget frelsegods; 
og heller ingen «ufri» mand må gore dette, men, hvis 
en sådan var adlet og ved sin død efterlod sig frit jorde- 
gods uden fribårne arvinger, skulde alt godset inden år 
og dag sælges til riddere eller svende. Jordegods kunde 
ikke forbrydes til kronen uden ved at fore avindskjold mod 
riget. Hvad jordegods, der med uret var kommet til kronen, 
skulde tilbagegives, og hvad pantegods nogen havde mistet 
uden at få den hele pantesum betalt, skulde han have 
fuld erstatning for. Hværken kongen eller dronningen 
eller deres fogder og æmbedsmænd må påtage sig værge- 
mål for faderløse born med adeligt jordegods. Adel og 
gejstlighed skulle have skattefrihed både for sine personer, 
sine jordejendomme, sine hovbønder og ugedagstjænere. 
På alle andre statsborgere kunde kongen lægge skat, dog 
kun med rigsrådets, gejstlighedens, menige adels og »nogen 
almues ■> samtykke. Adelens og kirkens bønder skulle 
være frie for ægt og gæsteri samt al kongelig tynge og 
trældom, og hværken kongen eller hans fogder må blande 


Deu dauske liåndfæstiiing. 157 

sig i deres forhold til godsejeren. Imellem kongen og en 
adelsmand kunne kun rigsrådet [hværken herreds- eller 
landsting] domme, og dette har ligeledes udelukkende 
domsret i sager om en adelsmands ære. Kun i trætter 
om jordegods må gejstligheden drages ind under verdslige 
domstole. Uden hele rigsrådets samtykke må ingen "ufri» 
mand få frihed eller frelse, hvis han ikke har vundet 
dem i marken. Kongen må ikke give nye love eller be- 
gynde nogen krig uden rigsrådets minde. Adelen beholder 
den ret til at befæste sine gårde, som Margrete havde 
tvunget den til at opgive, men hendes eftermænd fundet 
sig i. En adelsmand, som har ihjælslået nogen, skal 
kunne købe sin fred for tyve lod selv. Adel og gejst- 
lighed skulle have uindskrænket handelsret med alle uden- 
landske købmænd, men ingen fremmede må rejse om i 
landet og gore indkøb hos bønderne. — Sine fleste ret- 
tigheder fik adelen således udvidet, men pligterne, i hvilke 
disse rettigheder grunelede, skubbede den så vidt som 
muligt af sig: ^ rigens gode mænd, verdslige eller gejst- 
lige", skulle ikke være pligtige at gore kongen nogen 
tjæneste udenrigs, uden når rigsrådet beslutter det; og, 
gjorde nogen det dog, skulde kongen erstatte ham skade 
og omkostninger. Selv i fredelige hværv kan kongen ikke 
uden en rigsrådsbeslutniug sende adelen ud af riget, og 
selv da skal han -holde den en sådan rejse uden al 
skade." Kort sagt, enhvær af disse herrer blev konge 
på hele sit gods, men uden håndfæstning og rigsråd, og 
over sine »egne tjænere og undersåtter » havde de så at 
sige bals og hånd. — Ikkun slutningen af samme hånd- 
fæstning skulle vi endnu meddele: «Gore vi imod for- 
nævnte artikler og ville ingenlunde lade os undervise derudi 
af rigens råd, det Gud forbyde! da skulle alle rigens ind- 
byggere ved sin ære og pligt trolig hjælpe det at afværge, 
og intet derved forbryde imod den tro, ed, pligt og mand- 


158 Kristian den anden. 

skab, som de os gore skulle ». Oproret var altså ikke 
alene gjort lovligt i ord, der endnu mindre kunde mis- 
tydes end de, der fandtes i kong Hans's håndfæstning; 
nej, det var påbudt som pligt, så snart der skete kun 
det ringeste, der lignede et brud på den håndfæstning, 
som gjorde adel og gejstlighed til herrer, kongen til deres 
«i forvalter') — for ikke åt sige deres lænkehund — , men 
hele det menige folk, borger og bonde, til en hartad 
retlos trællestand. (Holberg hævder dog atter og atter, 
at slutningsartiklen ikke gav stænderne magt eller ret 
til at af^d^fte kongen. Nærmere, synes os, kommer 
Paludan -Miiller sandheden, når han kalder det "Cn be- 
stemmelse, der under almindelige forhold ikke havde nogen 
praktisk betydning, men som stillede kongen under en 
trykkende kontrol og kunde give dem, der ellers måtte 
være tilbojelige til eller bestemte på at rejse sig imod 
ham, et velkomment påskud til at drage sværdet.«) 

Sammen med den danske håndfæstning udstedtes 
også den norske. De vare et og samme dokument, under- 
tegnet af alle de rigsråder, der fra bægge riger havde 
deltaget i modet, formændenes krav vare da også 
væsentlig de samme som danskernes og fik samme svar; 
men, da det norske rigsråd kræ-vede, at kun indfødte 
norske mænd skulde have rigets slotte og len, kun de 
indsættes i gejstlige æmbeder og kun de optages i Norges 
rigsråd, samt at alle fogder, som ikke vare indfødte, strags 
skulde afsættes, svarede kongen hertil, at <> adelen udi 
Norge er fast uddød, n og derfor vil han overdrage kro- 
nens slotte og len i Norge til Norges og Danmarks æd- 
linger og indfødte mænd. Samme frihed vilde han have 
med hensyn til de gejstlige æmbeder og rigsrådet, og, 
hvad fogderne vedkom*, vilde han derom i sin tid over- 
lægge med rigsrådet. Og herved blev det. Derimod gen- 
toges ligesom i  faderens  håndfæstning kongens pligt til 


Den norske håndfæstning; hyldingeu i Flensborg.     159 

at indløse Orkeii- og Shetlandsøerne, hvad han også 
umiddelbart efter sin kroning og i de følgende år arbej- 
dede på, men uden at kunne nå sit mål. 

I høsten tog kongen dernæst til Flensborg for at 
modtage ridderskabets hylding. Med Holstein var han 
allerede d. 31ste marts forlenet af Ltibecks biskop på 
kejser Maksimilians vegne, og i Sønderjylland var han 
jo selv lensherre. Desuagtet gjorde både hertug frederik 
og ridderskabet vanskeligheder, og forst d. 18de oktb. fik 
han hyldingen, efter at han havde forpligtet sig til at 
gælde hertugen de treti tusinde gylden, som denne ifølge 
forliget i Liibeck og andre adkomster påstod at have til 
gode hos hans fader, og til at stadfæste ridderskabets 
frihedsbrev. Hertugen gjorde endnu krav på hundrede 
tusinde gylden, eller det halve af den skat, som kong 
Hans 1483 havde udskrevet i Sønderjylland og Holstein 
til at dække deres faders gæld; men herom vilde kong 
Kristian selvfølgelig intet høre, så lidt som på hans evige 
klage, at han ingen arvelod havde fået efter faderen, 
hværken i Danmark eller Norge. 

Den Ilte juni 1514 kronedes han endelig i Køben- 
havns Fruekirke i en talrig og glimrende forsamling, ved 
hvilken ikke alene hans moder havde indfundet sig, men 
tillige sendemænd fra England, fra flere tyske fyrster og 
fra de vendiske stæder. Ærkebiskop Birger salvede og 
kronede ham , og segs af rigets bisper stode hos. Otte 
Krumpen bar kronen, Soren Nørby spiret, Henrik Goye 
rigsæblet, men holsteineren Jiirgen Pogwisch sværdet. 
I den følgende måned (olafsdag ■') kronedes han end videre 
i Oslo af ærkebiskop Erik Valkeudorf, og vare her atter 
både det danske og det norske rigsråd samlede. — For- 
uden Erik Valkeudorf, som dog, des værre! allerede næste 
år tabte hans gunst, vare Ove Bille, Idågeiis Goje, Soreii 
?iorbj- og  Lave Iriie  de  mænd,  som  havde  storst indfiy- 


1(30 Kristian den anden. 

delse hos  den unge konge;  og de fortjænte den  alle og 
beholdt den alle. 


14.  Kong Kristians ægteskab; Dyveke; Torbjom Oxe. 

To år efter sin tronbestigelse ægtede Kristian den 
anden en af de rigeste prinsesser i Evropa og, hvad der 
var endnu bedre, måske tillige den frommeste og elsk- 
værdigste. Hun var et godt og venligt barn , kærlig og 
trofast indtil døden, kraftig i sin rene villie og udstyret 
med gode ævner. En skonhed var hun egentlig ikke 
(således som hendes ældre syster, Eleonora, hvem kongen 
også af den grund vilde have foretrukket), men til trods 
for den tykke underlæbe, som er alle habsburgeres slægt- 
mærke, ((Vare ynde og tække udbredte over hele hendes 
væsen, og godheden lyste hende ud af åsynet og de milde 
ojne". — Det var den fjortenårige prinsesse Elisabet 
(Isabella) af Nederlandene, født i Briissel sondagen d. 
18de juli 1501, en datter af ærkehertug Filip den smukke 
af østerrig (tillige konge af Castilien, dod d. 25te septb. 
1506) og den sindssvage dronning Johanne af Castilien, 
samt en syster til ham, der siden som kejser Karl den 
femte strakte sit spir både over Tyskland, Nederlandene, 
Spanien og Amerika, så solen aldrig gik ned i den mæg- 
tiges rige. — I Elisabets fødselsstund rasede et frygteligt 
uvejr over Briissel og fræmkaldte store ødelæggelser både 
der og i omegnen. Efter sin faders tidlige død blev hun 
med sine to ældre syskinde opdraget på slottet i Mecheln 
af sin trofaste og kærlige faster, ærkehertuginde Margrete, 
Nederlandenes kloge og kraftige statholderinde , så det 
fromme, ævnerige barn havde glædet sig ved et godt og 
kærligt barndomshjem. 

Der havde  allerede i faderens tid været fort under- 


Prinsesse Elisabet, koug Kristians brud. 101 

handliuger om en brud for prins Kristian, og forslagene 
vare dels udgåede fra dansk, dels fra fremmed side. Der 
var således tænkt både på en fransk og en polsk (for 
ikke at tale om en russisk) prinsesse, men til nogen ende- 
lighed var man ikke kommen. Da Kristian nu var bleven 
konge, rådforte han sig med sin morbroder, kurfyrst 
Frederik den vise af Sachsen, og efter hans råd blev 
prinsesse Elisabet valgt. Efter haus råd blev ligeledes 
den sendefærd valgt, som skulde bede om prinsessens 
hånd. Den kom til at bestå af biskop Goske Ahlefeld i 
Slesvig, rigsråderne Mågens Goye og Albert Jepson Ravens- 
berg. Valget var i alle måder heldigt, ti Ahlefeld var 
en stor og statelig mand, lærd og veltalende i det latinske 
tungemål, i hvilket den hojtidelige tale skulde holdes: 
Mågens Goye til Kræukerup, rigets hovmester, var ikke 
alene en særdeles rig og agtet mand, men sindig, rolig 
og værdig i alt sit væsen; og den vidt berejste Albert 
Jepson var en såre forstandig og hovisk men livlig mand. 
Disse tre afsluttede d. 29de apr. 1514 i Linz arvepagten 
med prinsessens farfader, kejser Maksimilian, der lovede 
en medgift af halvtredie hundrede tusinde rhinske gylden, 
som skulde betales sankthansdag 1515, 1516 og 1518. 
hvær gang med en trediedel; men som enkegods lovede 
man hende Låland, Falster og Femern samt Kensborg 
med tilhørende len (i Holstein desuden Segeberg og Hane- 
rau, ligeledes med tilhorende len). Derpå rejste sende- 
mændene til Briissel, og her lod den ene af dem, den 
trofaste Mgens Goye, sig sondagen d. Ilte juni, kongens 
kroningsdag, på kongens vegne vie til hende, ved hvilken 
lejlighed der både fra den ene og den anden side udfål- 
dedes en overdådig pragt. For sin store ungdoms skyld 
holdtes hun dog endnu et år tilbage ved sin fasters hof. 
Da afhentede Henrik Krummedige hende med en 
prægtig dansk Hade, men den egentlige forer for den nye 

Danmarks historie  14S1 — 1536. 11 


162 Kristian den auden. 

sendefærd var ærkebiskop Erik ValUeudorf. Med ham fulgte 
både Henrik Goye til Gisselfeld og to andre rigsråder: 
Hans Bille og Nils Henriksen (Gyldenstjerne) ligesom også 
Otte Krumpen, Ditlev Smither og Here ansete mænd. Men 
i Briissel var man endnu langtfra færdig med udstyret 
(ikke at tale om medgiften), og, skont bryllupet i Køben- 
havn var sat til sondagen d. 1ste juli, kongens årsdag, 
afsejlede man forst fra Veere i Zeoland d. 26te juli. Heraf 
blev følgen, at de fleste fremmede fyrster og fyrstinder, 
også hertug Frederik af Gottorp, som allerede vare hid- 
komne i juni, tabte tålmodigheden og droge bort igen. 
Rygter om kongens forhold til Dyveke synes at have haft 
sin del i smølet med prinsessens udstyr. — Endelig let- 
tede dog flåden, der skulde bringe hende hid : åtte danske 
og tre zeelandske skibe; men i storm og uvejr sejlede hun 
søsyg og febersyg over Vesterhav og Kattegat. I Skagen 
vilde hun gærne været i land for at kunne gore slutningen 
af rejsen til lands; men man vilde ikke vise hende Dan- 
marks skonhed fra vrangsiden, og hun måtte fortsætte 
sejladsen. I Helsingør steg hun i land d. 4de avg. 1515 
for at komme en smule til kræfter igen, men efter nogle 
dages ophold her fortsattes rejsen. Ved Hvidøre, hvor 
ellers Sigbrit og Dyveke boede, forlod hun skibet, og her 
modtog kongen hende d. 9de avg., omgivet af sin moder, 
sin syster, fyrster, hoffolk og damer i det prægtigste 
optag — ikke at tale om de to ærkebisper fra Lund og 
Trondhjem samt segs danske, tre norske, en branden- 
burgsk og en liflandsk biskop, den sidste pavelig legat 
med fuldmagt til at give alle bryllupsgæsterne fuld aflad. 
Biskop Lave lirne modtog hende med en lang og prydelig 
latinsk tale, men hun var så træt, at hun måtte sætte 
sig i sin hofmesterindes skod, imens hun horte den. 
Det var desuden en øsende regn , som aldeles ødelagde 
hele  hoffets glimrende  stads,  og  på  slottet måtte hun 


Dronning Elisabets hidrejse: brvllupet. — Dyveke.    1G3 

for feberens skyld strags trække sig tilbage til sit eget 
værelse. — På grund af denne kunde vielsen heller ikke 
tinde sted i Fruekirke, men soudagen d. 12te avg.. sankt- 
klaredag, stod brvllupet på Kobenhavns slot, hvor den åtti- 
årige ærkebiskop Birger efter vielsen satte kronen på den 
unge dronnings hoved. Samme dag og den folgende var 
der stor middag ved hoffet samt ridderspil, dans o. s. v. 
Blandt de bryllupsgæster, som vare blevne tilbage, må vi 
dog ikke glemme biskop Otte af Vesterås og to andre 
svenske rigsråder. 

Der var nu såre meget at sige om den unge dron- 
ning, skunt intet uden det alier bedste og kærligste. 
Foreløbig skulle vi dog kun mindes, at hun strags lagde 
sig efter det danske språg og lærte det så godt, at hun 
siden både talte og skrev det, hvorom vi have vidnesbyrd 
nok i hendes breve til kongen. 

Men Kristian gav ikke derfor slip på Dyreke, skont 
ærkebiskop Valkendorf, da han var i Briissel. havde lovet 
dronningens faster det. Han havde også skrevet alvårlig 
derom til kongen, men kun vundet sig kongens ugunst 
og Sigbrits dødelige had derved. Det bånd, som han 
:>elv havde været den første til at knytte, kande han nu 
ikke atter lose. Man vedblev at overhænge kongen med 
forestillinger, men alle lige frugtesløse. Endelig mente 
kejser Maksimilian, at han skulde slå et hovedslag: han 
vilde sende en af sine fornemste mænd, Sigmund v. Her- 
Ijerstain; samtidig skulde også ærkehertuginde Margrete 
og kurfyrst Frederik af Sachsen sende et par (den sidste 
undlod det dog); og disse sendemænd skulde i stærke 
ord sige kongen, at hans samliv med frillen var både 
usømmeligt og ukongeligt, var lige så vanærende for 
ham selv, som krænkende før kejseren og alle drunuingens 
øvrige frænder,  der  hværken  kunde  eller vilde tåle det. 

11* 


164 Kristian den anden. 

Han måtte derfor strags gifte hende ud af landet, inden 
sendemændene forlode ham. Men agtede hans kongelige 
nåde sin egen samvittighed og Guds bud, sin ære, den 
kristelige skik og orden samt slægt og frænder ringere 
end en løsagtig og canhyrdi g kvinde, da skulde man 
"ved alle midler, enten med det gode eller på anden 
måde.., få hende bort: «og, vil hun ikke rejse, da skal 
man, i hvad det så koster, spille hende en grov streg og 
ingenlunde hvile, for hun er borte. » — Så længe kejsere 
og konger, fyrster og herrer, søle sig i alskons løsagtig- 
hed, var det vistnok et stift stykke at gå med en sådan 
truende maning til en enkelt konge, der ikke var et hår 
ugudeligere end alle hans selvkaldte skriftefædre. Man 
glemte oven i købet, at kong Kristian mindst af alt og 
alle lod sig påvirke ved trusler. Og sendemændene skulde 
dog ikke gå til kongen alene, men til dro nniii gen og 
enkedronningen med. — D. 1ste apr. 1516 røgtede den 
kejserlige og de to nederlandske afsendinger i Kykøbing 
på Falster det ejendommelige hværv, forst hos kongen 
alene, dernæst hos dronningen / sejsten danske jomfruers 
overværelse (!); enkedronningen, som lå syg i Odense, 
hjemsøgte de på sængen. — At ærkehertuginde Margrete 
og hendes skriftefader, biskop Hadrian (siden pave Hadrian 
den sjette), ifølge opfordring optrådte således, kunde dog 
mulig være i sin orden; de havde i al fald rene fødder 
at stå på; men de andres hykkelske dyd var da også sat 
i røre her hjemme fra, hvor det myndige rigsråd var 
fyldt af harme, ikke så meget over Dyveke, der aklrig 
havde gjort dem noget ondt, som over hendes moder, der 
idelig og altid krydsede deres planer, og hvis indflydelse 
man kun håbede at kunne bryde, når datteren var fjærnet. 
Sendemændene fik heller intet andet svar, end at »kongen 
vilde handle, som det sommede sig en konge, og som 
hans  fader  og forfædre havde gjort  for ham.»   Svaret 


Kongen trues: Dp'ekes død; Torbjorn Oxe. 165 

var tvetydigt nok, dog ikke kongens færd, ti lian boldt 
fast ved Dyveke, hvem ban endog flyttede fra Hvidøre 
til Købenbavn, bvor ban et par dage tidligere havde købt 
Mågens Goyes gård på bjornet af Amagertorv og Hellig- 
gejststræde (nu Nilshemmingsensgade). Et sagn vil vide, 
at han tillige til sommerbolig gav hende Svaneleje, nu 
Rødegård, i Sundbyøster. Dog dode hun pludselig, et 
års tid senere, (i juni?) 1517. og blev jordet i karme- 
litternes klosterkirke i Helsingør. 

Men der var tjænstvillige tunger, som bemærkede, at 
Torbjorn Oxe, der nys var bleven befalingsmand på Køben- 
bavns slot, et par dage i forvejen havde sendt hende 
nogle tidlig modne kirsebær, som gærne kunde have 
vaklet hendes dod, da ingen jo dog vidste, om de ikke 
havde været forgiftede. Sagen var slet ikke usandsynlig, 
men blev både dengang og senere troet, ti hr. Torbjorn 
var en rå og våldsom mand, altid rede til al slags lov- 
løshed. Povl Helgeson kalder ham »et menneske, der 
var besudlet med mange laster, våldsom i sin færd og 
utålelig for alle, med et grusomt og ugudehgt hjærte»: 
og flere retskendelser støtte denne dom over ham. Han 
var i dem blandt andet overvundet om våldforsel af sages- 
løs mand, om gentaget brevfalsk o. s. v. Han havde haft 
et godt iije til Dyveke, påstod man, og, siden han ikke 
selv kunde få hende, undte han sagtens heller ikke kongen 
hende. Der er heller intet i vejen for, at jo Torbjorn 
kan have gået enten kejserens eller nederlændernes ærinde, 
og, mindes man sendemændenes trusler, er dette endog 
helt rimeligt. Måske kan endog hans dåd ■ have været 
den købesum, for hvilken han af rig^srådet fik Københavns 
slot. Men, hvis rigsrådet håbede at bryde Sigbrits magt, 
når det led var bristet, som lænkede kongen til hende, 
er det dog helt uforklarligt, hvorfor man ikke hellere 
rakte Sigbrit selv giften. — Kongen rasede. — Torbjorn 


^(jg Kristian den andeu. 

var på ingen inåde vanskelig at komme til livs: kort 
forinden (d. 10de novb. 1516) havde han ladet en slots- 
skriver hænge, Hans Fåborg, en kæltring, som for at 
hæve sig selv havde lojet ham og mange flere på hos 
kongen, og som mente at kunne klare sit eget regnskab 
med den undskyldning, at man havde revet nogle blade 
ud af udgiftssiden af hans regnskabsbog. Der var mangen 
anden dåd, der tyngede på slotsherrens samvittighed, 
slfont i de fleste var der jo rigtignok gået dom. Kongen 
rorte nok heller ikke ved nogen af disse; som det synes, 
anklagede han Torbjorn for at have villet tage Dyveke 
med våld og siden forgivet hende. For den tilsigtede 
våldtægt havde han endog halvvejs Torbjorns egen til- 
ståelse : spurgt af kongen havde han ved en hoffest svaret, 
at han nægtede ikke, at han jo havde tragtet efter Dyvekes 
gunst og bedt om den (hvor vidt han i sin frækhed havde 
gået, fortav han dog), men han havde aldrig nået noget. 
— Det synes, at kongen har villet have sagen taget som 
en majestætsforbrydelse, så Torbjorn var fældet, når klagen 
ikke gendreves, men at, som Paludan -Muller gætter, 
rigsrådet har taget den som en almindelig misgernings- 
sag, der krævede hevis for klagens rigtighed. Derfor 
frikendte det vel ikke Torbjorn, men afviste sagen som 
urigtig stævnet. Men kongen sagde: "Havde vi haft så 
mange frænder og venner i rådet som Torbjorn, skulde 
vi vel have fået en bedre dom! Vil det ikke gå på denne 
måde, få vi dog prove en anden." Og han lagde til: 
"Havde han en hals så tyk som en tyrehals, han skulde 
dog miste å^i\\» Så kaldte han tolv bonder fra de nær- 
meste byer om København. Torbjorn var jo slotsherre og 
skulde nu dommes efter gårdsretten af et nævn af slottets 
bønder. Den nye ret blev sat på slotspladsen: udenfor 
slotsporten rejstes der fire spyd, og indenfor disse ting- 
stokke samledes bønderne.   Sagtens har klageren nedlagt 


Torbjuru Oses dom og benrettelse. 1G7 

påstand på livsstraf ; vi vide det ikke : men bønderne kendte 
ham skyldig i den påklagede brede og tilfojede med en 
retsformel, som, hvad Bricka bar påvist, vi også kende 
anden steds fra, hvor synderen har vedgået sin brede: 
"Vi domme ham ikke, men hans egne gerninger domme 
ham." Det er ikke usandsynligt, at der til denne ken- 
delse kan være knyttet en antydning af, at kongen jo 
kunde lade nåde gå for ret, men i så fald vai- den frug- 
tesløs: ti, hvad kongen vilde have, var en dødsdom, og den 
havde han nu. Forgæves bade adelen og hele det sam- 
lede rigsråd om nåde for Torbjorn (ti en herredag var på 
kongens tilsigelse sammentrådt i Kobenhavn d. 25te novb.j : 
forgæves bonfaldt med dem den pavelige legat Arcimbold: 
forgæves faldt dronningen på knæ med alle sine fruer 
og jomfruer: den forhadte lensmands hoved måtte lige 
fuldt springe (adventssøndag d. 29de novb. 1517) på hellig 
Gertruds kirkeplads: ti — kongen vilde nok »unde ham 
et. rettersted, der var lidt hæderligere end det alminde- 
lige." Dyveke var hævnet, hvad enten så Torbjorn var 
skyldig i hendes død eller ikke, men kong Kristian havde 
tynget sin samvittighed med mord, og følgerne udebleve 
heller ikke. Slusen for haus våldsdomme lidenskabelighed 
var åbnet, og han vidste nu, at fra denne dag havde han en 
uforsonlig fjende i hele den danske adel. En underlig magt 
må han imidlertid have haft over det rigsråd, der troede 
hans hænder bundne ved den stramme håndfæstning og 
dog nu, da han åbenbart krænkede både Guds lov og 
herrernes ret ved at lade en af deres mitte myrde, lod 
det blive ved at hede i steden for at htjde. — TorbjOrns 
fætter, den rå og våldsomme Knud Pederson (Gyldenstjernej 
til Timgård, som man skyldte for delagtighed i forgift- 
ningen (han var tilstede, da Dyveke spiste kirsebærrene), 
slap med nogen tids fængsel og med den forpligtelse 
aldrig mere at komme for kongens '<>]i\e. 


163 Kristian den anden. 

15.  Kristian den anden og lians nærmeste kreds; 
deres virksomhed. 

Det er muligt, at man har lagt og lægger alt for 
stor vægt på moder Sigbrits person. Vi skulde næsten 
mene dette. Trods al sin plumphed og våldsomhed var 
hun visselig et lyst og tænksomt hoved med en skarp og 
klar forstand ; hun havde mærkelige kundskaber i handels- 
og finansvæsen, og sagtens har hun tilhørt en rig køb- 
mandsslægt, der har sorget for, at hun i sin ungdom 
modtog en omhyggelig undervisning, og måske — vi 
kunne gætte således — har hendes mand været en stakkel, 
for hvem hun har måttet overtage husets og handelens 
ledelse, indtil han enten døde eller havde sat alt overstyr. 
Hun skrev en smuk og fast hånd, hvad særlig i den tid 
var sjældent for kvinder. Hun havde indsigter i natur- 
videnskaberne og kemien, som vare ualmindelige for sam- 
tiden, hvorfor man jo også vilde gore hende til en heks. 
I lægevidenskaben trængte hendes ry til fremmede lande, 
og selv den beromte Paracelsus (der synes at have været 
herinde 1520, ja måske endog dengang gjorde tjæneste 
som feltskærer i den danske hær mod svenskerne) tilstod, 
at han havde lært en del af hende som læge. Ved alt 
dette kunde hun visselig vinde både kongen og mange 
andre dygtige mænd , og lighed i følelser og anskuelser 
kunde gore, at forholdet blev stedse nærmere og betyd- 
ningsfuldere; men udet skal tidlig kroges, som god krog 
skal blive," og Kristian den anden var for længe siden 
modnet til mand, inden han dromte om nogen Sigbrits 
tilværelse. Vi mindes hans styrelse af Skåne, og at han 
havde givet sine forste norske love, inden han i Bergen 
traf på Sigbrit.' — Men vi mindes også hans ungdom og 
hans mærkelige opdragelse, og der kan næppe være tvivl 
om, at han allerede i Haas Itoghinders hus har modtaget 


Koni,'en mest påvirket af Sigbrit ? af Hans Bogbinder ?    169 

de indtryk, der våksede til en fast livsanskuelse hos ham, 
medens han selv våksede op til mand. I hint hus sam- 
ledes de dygtigste af Københavns borgerstand, og de 
kunde vel indgyde den unge prins både agtelse og ær- 
bødighed. Hans Bogbinder havde et par sonner, Hans 
og Ambrosius, der vel omtrent have været jævnaldrende 
med Kristian, og som bægge bleve hans fuldtro venner 
i lyst og nod. i liv og død. Bet er sikkert nok. at i 
dette hus har der lydt mangen bitter klage over den hov- 
modige og egennyttige adel, der så hånlig ned på «den 
ufrie-) borger os bonde, som adel og geistliehed havde 
trængt ud af enhvær lovlig indflydelse på statens styrelse, 
og som den endnu stadig vedblev at træuge ud af enhvær 
ædlere rettighed, enhvær fordelagtigere stilling, der lovlig 
tilkom dem. Tvært imod købstædernes privilegier erhvær- 
vede både gejstlige og adelige herrer sig prægtige gårde 
og ypperlige grunde i alle købstæderne og vilde endda 
hværken skatte eller skylde af dem. De deltoge altså i 
alle bylivets goder, men lode borgerne bære hele tyngen. 
De spottede og hundsede (-kræmmerne-), men selv vare 
de kræmmere, som dreve alskons handel med stort og 
småt. Og den toldfrihed, som de ved håndfæstninger og 
benådninger havde tilranet sig for alle tænkelige varer, 
som de indførte til e(/e)i brug, den samme tilvendte de 
sig også for sådanne varer, som de siden udhokrede, 
hvorved de ødelagde købstædernes handel, mens de svege 
kronen for dens lovlige indtægter. Hvordan herrerne 
handlede med bønderne have vi på flere steder antydet: 
lidt efter lidt havde bonden tabt sin myndighed, sin 
uafhængighed, sin frihed og var nu mer end halvvejs en 
stavnsbunden træl, der måtte tage sin odelsgård i fæste 
og plages både med hovning og tusinde andre ulykker. 
Alt dette hørte Kristian i sin tidligste ungdom, hørte 
det i klare, kraftige og varme udtalelser, og, «hvad man 


170 Kristiau den auden. 

i ungdommen næmraer, man ikke i alderdommen glem- 
mer". Det blev ham klart, at de strænge herrers (lige- 
som da et hvilket som helst andet enkelt samfundslags) 
utålelige overmagt var ikke alene til svækkelse for Dan- 
marks konge og Danmarks rige, men til forbandelse for 
hele Danmarks folk. — Og, vendte man så synet udad, 
havde Hans Bogbinder og hans venner let ved at godt- 
gore den unge prins, at hansestædernes privilegier vare 
en kræftskade for folk og rige, og at der aldrig blev 
fred, frihed eller velstand i Danmark, for dette frygte- 
lige handelsåg var fuldstændig brudt. Det samme kunde 
prinsen lære af sin fader, der oven i købet kande sige 
ham, og tit nok sagde ham, hvad den gottorpske hertug 
Frederik bar i sit skjold, og — hvad enhvær tilkommende 
gottorpsk hertug med selvsagt nodvendighed også måtte 
bære i det. 

Som sagt, Kristian den anden var sig selv, inden 
han lærte Sigbrit at kende, og så vel i fred som i krig 
havde han alt dengang åbenbaret sit væsen. Derfor, 
vi gentage det, mene vi, at man lægger alt for megen 
vægt på Sigbrits person, når man halvvejs påstår, at 
det var hende, som støbte kuglerne, der senere udskødes 
af hendes kongelige ven. Lige fuldt er det vist, at 
hun var såre meget for ham , var ham noget helt andet 
og mere end hans frilles moder. Ja, efter Dyvekes død, 
våksede jo netop åbenbart hendes indflydelse. Hun var 
grundenig med ham i alle hans betragtninger af stats- 
og folkelivet; og hun kunde godtgore ham, at ved disse 
anskuelsers gennemforelse trivedes både velstand og lykke 
i hendes fædreland. Hun var enigere med ham end nogen 
af hans mænd, kan man vel sige, og derfor gav han 
hende en magt og myndighed, som han ikke indrummede 
nogen mand, ligesom han tålte af hende, hvad han aldrig 
vilde have tålt af nogen mand, og det selv stygge skælds- 


Sigbrits overmægtige indflx^dclse. 171 

ord (tåbe, tossohoved o. s. v.): ti hun havde en slem og 
utæmmelig tunge, der smældte og skældte ved enhvær 
lejlighed. Hendes mandige kraft, hendes klare forstand, 
hendes indsigt, hendes kendskab til fremmede lande, i 
hvilke man havde flere indretninger, som man her sav- 
nede, måtte ligefræm forbavse og fængsle ham, da han 
hos hende kunde fa syn på meget, som ingen af haus 
råder kunde eller vilde meddele ham. Han betroede 
hende ikke alene sin årgamle ældste sons opfostring — 
herved kan der være taget hensyn til hendes lægekyndig- 
hed — . men fra 1517 overdrog han hende hele told- 
væsenets styrelse med sise, konsumsjon og hvad derunder 
lå; og det fik dog netop ved samme tid en ny ordning, 
hvorved ikke alene eresundstoldens oppeborsel flyttedes 
fra Helsingør til København, men indtægterne samtidig 
iøgedes og tilsj'net skærpedes; ja, hele finansvæsenet var 
hende overgivet med samt montvæsenet. Næsten alle 
rigets indtægter og udgifter gik igennem hendes hånd: 
hun gav tilståelse for alt, hvad der indbetaltes, og ordre 
til alt, hvad der skulde udbetales : og med sine skrivere 
forte hun hele statsregnskabet. Enhvær sag af vigtighed 
droftede kongen med hende, selv om han gik udenom 
rigsrådet, og, når han rådslog med hende i hendes 
hus, stode herrerne i hans folge jævnlig timevis udenfor 
porten, om de end måtte gnide sig i hænderne og stampe 
med fødderne for at stå imod regn og kulde, storm og 
slud. "Både adel og råd sogte hende med hat i hånd-, 
siger Huitfeldt; både lensmænd og bisper, både hærens 
og flådens forere henvendte sig skriftlig til hende eller 
hujede ærbødig ryggen for hende, når der var et eller 
andet, som de vilde nå enten for sig selv eller for det. 
der lå under dem, såsom hærens og flådens udrustning. 
Selv fremmede regeringer sendte hende gaver, og frem- 
mede fyrsters sendemænd undlode ikke at hilse på hende, 


172 Kristian den anden. 

når (le kom til København, ja udlandets magthavere be- 
tænkte sig lige så lidt på at henvende sig skriftlig til 
"den værdige, vise og fromme frue, moder Sigbrit«. Nu 
var Dyveke ikke længer, og selv med den godmodige 
dronning kom hun derfor på en god fod, var jævnlig 
hos hende på slottet og savnedes således aldrig ved 
dronningens barselsænge. Men heller ikke her kunde 
hun holde sin tunge i ave: således blev hun vred, da 
der kom tvillinger, fordi landet jo dog ikke kunde fode 
de mange dierrkens". — ^I ovrigt.>, siger en samtidig 
tysker, som forinden kalder hende både fræk og ond, 
«i øvrigt var hun en renlig kvinde, som gærne vilde se 
konne og prydelige stæder, huse og gader, hvorfor hun 
også fik påbudt, at man ved sommertid ikke måtte lade 
gå kvæg i byerne, men skulde holde alle gader, stræder 
og torve rene; ja, hun vilde endog have borgerne til at 
feje og vaske deres huse og pynte dem udvendig på hol- 
landsk VIS, hvad der nok kunde være trang til o. 

Om kong Kristian og moder Sigbrit samlede der sig 
selvfølgelig en Vennekreds, som ikke havde noget med 
rigsrådet at gore, men hvis hele retning var dettes stik 
modsat. Denne kreds omfattede helt uHge personer og 
storrelser, lige fra den stille og alvårlige men grund- 
hæderlige og kærnefaste Hans iTlikkelsson, den rige borg- 
mester i Malmø, efter Torbjorn Oxe befalingsmand på 
Københavns slot, en folkeven og folkeleder af det reneste 
og ædleste slags, der åbent misbilligede enhvær våldsom- 
hed, man tillod sig, — indtil den skamløse og neder- 
drægtige llidrik Slaglieck; men det kan dog vel være, at 
ingen anden hofkreds i det hele taget var enten dyg- 
tigere eller hæderligere. Og, at det ikke nærmest var 
hofsolen, den drejede sig om, godtgjorde den ved med 
rørende trofasthed at følge sin herre i al hans nød og 
elændighed.  Men det er også, som Allen siger, «værd at 


Kongen, Sigbrit og deres kreds. 173 

lægge mærke til", iit, skoiit rigshovmester mågens (ioye 
1520, som det synes, indgik en sammensværgelse med 
liere andre herrer (Jorgen Skodborg, Henrik Tornekrans 
0. s. V.) for ved pavens hjælp at styrte moder Sigbrit, 
og, skout Sigbrit fra den stund forfulgte »kongen i Norre- 
jylland-, som hun spotvis kaldte ham, med alt det ufor- 
sonlige had, som hun trods nogen rådede over, lod kongen 
sig dog ikke af Sigbrit rokke i sin tilUd til Goye, og 
denne lod heller ikke sit had til Sigbrit gå ud over 
kongen, men blev ham urokkelig tro. Mågens og Sigbrit 
hadede hinanden, men de elskede bægge kongen, og han 
elskede dem igen. — Men hværken de gejstlige eller de 
verdslige herrer kunde finde sig i en styrelse, i hvilken 
slige »fandens skalke« som Sigbrit, Haus Mikkelson og 
deres lige vare delagtige. Den forekom dem lige så op- 
rørende og ugudelig , som den var fremmed for deres 
egenkærlige tankegang. Den bedste undskyldning, de 
kunde finde for kong Kristian , var altså den , at han 
hværken talte eller handlede af sit ' eget , men at det 
hele var indblæst ham af «mor Sigbrit, den gamle hore 
og troldkvinde'., i hvis årer der sagtens næppe flød en 
eneste dråbe » adeligt n blod. 

Og hvad gjorde da kong Kristian, der var så up- 
rorende? — Han gjorde meget, af hvilket vi her kun 
skulle hidsætte en ringe del, som må antyde ånden i 
alt det øvrige. 

Inden han endnu endelig var tagen til konge pa 
rigsdagen, skrev han d. 10de apr. 1513 til slotsherren i 
Kobenhavn, den strænge og egenrådige Æske Bille: "Vi 
ville, at du i al ting retter dig efter og lader den 
menige mand, fattig og rig, som udi dit len boende er, 
både til herredsting og andensteds vederfare, hvad lov, 
skel og ret er, og skikker dig redelig og skellig imod 
dem«. — Under selve rigsdagen, d. 20de juli 1513, op- 


174 Kristian den anden. 

hævede han den ulveskat, som sællandsfarerne endnu 
stadig havde måttet svare, uagtet der ikke længer fandtes 
ulve i Sælland (hvorimod de fandtes i mængde både i 
Jylland og Skåne). — Ved hyldingen i Flensborg hørte 
han, hvorledes tre holsteinske adelsmænd, to Ahlefelder 
og en Sehested, på egen hånd havde byrjet en fejde med 
hansestæderne og drevet seroveri. Dem lod han domme 
fra livet og henrette. Deres fornemme venner vilde ud- 
virke skånsel for de (lædlen forbrydere, men han svarede: 
"Adel er kun den, som handler adelig. Kunde enhvær 
være sin egen dommer, hvortil havde vi så lov og ret i 
landet?" Det lød jo næsten, som om Hellig -Knud var 
genopstanden fra de døde. — Ved kroningen i Norge fri- 
tog han borgere og bonder for flere ægter og skatter, de 
hidtil havde svaret, nægtede at stadfæste rostockernes 
gamle »velerhværvede rettigheder-) i Oslo og Tønsberg, 
og gav menige almue lov til at sælge dens varer «til 
hvem den lyster, og ingen skal tvinges til at sælge til 
vore fogder og embedsmænd", hvad de hidtil havde været 
tvungne til. — Han var utrættelig flittig og arbejdsom, 
hvad enten han var hjemme eller ude. Kejste han om 
i landet, sad han idelig på tinge, hvor han hørte og 
og domte i sager og trætter så vel imellem bønder som 
adelsmænd, overtydede sig om, at styrelsen gik sin rette 
gang, og at de givne anordninger virkelig bleve over- 
holdte. Hjemme var han oppe om morgenen inden kl. 5, 
og kl. (j sad han ved sit arbejde med kansleren, blev 
også ved indtil sent ud på aftenen og stansede kun, 
mens han to gange daglig gik i messen og umiddelbart 
efter spiste til middag (kl. 10—11) og aften (kl. 4—5). 
Derfor fræmmedes også sagerne med uvant hurtighed. 
— Til arbejdets fræmme omordnede han end videre sit 
kanselli og gav alvårlige forskrifter med hensyn til forret- 
ningsgangen.  Han  sluttede  disse  således:  »Vor kansler 


Adskillige anordninger: kanselliet: købstæderne. 175 

skal gore en god skikkelse i kanselliet, så den fattige 
almue ikke utilbørlig afpresses penge, og give vel agt 
på, at det, der således bestemmes, bliver fast overholdt, 
så kongen ikke, som hidtil er sket, skal få skyld for 
uret. Fræmdoles må de ikke i kanselliet holde vore 
fattige undersåtter længe op med lese ord til deres store 
skade, men, så snart de få befaling, skulle de udfærdige 
brevet til dem og gore ende på sagen. Gor nogen her- 
imod, skal vor kansler lade det alvårlig straffe ». 

For at sikre købstædernes næring forbød han 
allerede d. 1ste juli 1514 de tyske landprangere og bisse- 
kræmmere at strejfe omkring på landet, gore opkøb af 
alle slags varer og udsælge andre, hvorved de under- 
grove købstæderne og bedroge almuen. Hidtil havde 
sådanne landprangere opkøbt kvæg allevegne hos herrer 
og bønder og ført det i store drifter ud af landet. Dette 
blev nu forbudt, og, for at forbudet ikke skulde omgås, 
måtte heller ikke landets borgere gore opkob på de 
fremmedes regning. Men, traf man en bissekræmmer, 
vare alle hans varer forbrudte, halft til kronen og halft til 
den nærmeste købstad. — End videre udgav han tre vig- 
tige forordninger: i den for Norrejylland og Fyn (af 23die 
oktb. 1515) forbød han abbeder, priorer, provster, kan- 
niker, fogder og bonder således som hidtil at købe øksne, 
heste, korn, smor, huder, skind, talg, ål, sild o. s. v. for 
dermed at drive købmandskab, til skade for kronen og 
til fordærv for købstæderne; ligeledes forbod han adels- 
mænd og andre at drive handel i en købstadborgers navn: 
ej heller måtte nogen håndværker drive handel, uden 
han forst nedlagde sit håndværk. — I den for Skåne, 
Halland og Bleking (af 2den marts 1516) forbødes det, 
under straf af varernes forbrydelse og strænge bøder, 
enhvær  bissekræmmer at fare  fra landsby til anden og 


176 Kristian den andeu. 

kobslå med lensmænd, fogder og bonder: det forbedes 
lensmænd og fogder under æmbedsfortabelse at tiltvinge 
sig købet af de varer, som almuen vilde sælge; ej beller 
måtte lensmænd, fogder og bønder til skade for køb- 
stæderne fræmtidig have oplag og udsalg af klæde, lærred, 
bumle, salt, jærn o. s. v. Bønderne måtte ikke heller, 
som hidtil, sejle udenrigs med sine varer, men skulde 
sælge dem til landets købstæder. Alle markeder på 
landet afskaifedes. Ingen som helst måtte drive handel 
på en købmands navn og med hans penge; og ingen 
foged eller lensmand måtte krænke købstæderne i ud- 
øvelsen af deres jurisdiksjon, hvad hidtil jævnlig havde 
fundet sted. — Af samme indhold var forordningen af 
23die marts 1516 for Sælland, Låland, Falster og Møn; 
den forbød desuden præster og adelsmænd at opkøbe 
øksne for udenlandske købmænds regning. — Ved andre 
forordninger forbødes det udenlandske købmænd, som 
kom hid, at drive handel i småt. Det indskærpedes 
påny, hvad der allerede tildels var fastsat af Valdemar 
Atterdag og Erik Pommerinke, at al handel og håndvau'k 
skulde udelukkende tilhøre borgerne. Kun skræddere og 
skomagere måtte tage bo på landet, i behurig afstand 
fra købstæderne. — Hans store almindelige kobstadlov 
af 1522 skulle vi senere omtale, men allerede her skulle 
vi mærke, at han ordnede mønt, mål og vægt, som han 
gærne vilde have gjort ens og gængs i alle tre riger, 
hvad mønten 1514 også blev for Danmarks og Norges 
vedkommende; at han gjorde de forste forsøg på at ind- 
rette et ordnet postvæsen ved lonnede »løbere", som 
skulde findes i enhvær købstad og for betaling (to skilling 
for milen) skulde bringe breve fra sted til andet; at 
'O ej ene bleve forbedrede, broer byggede og herberger for 
vejfarende folk anlagte langs landevejene, omtrent med to 
miles mellemrum.  Kom nogen rejsende til skade på grund 


Haudel, fiskeri, skove, jagt. 177 

at vejenes slethed, skulde vedkommende hen-ed erstatte 
ham hans tab. Faste vågnmandslag oprettedes, og i en- 
hvær købstad skulde der beskikkes vågnmænd, som skulde 
holde heste og vågne og for betaling befordre de rejsende. 
Enhvær adelsmand eller præst, som ejede mere end én 
købstadgård. skulde af de andre tage lige del med bor- 
gerne i byens byrder og afgifter. 

Også drog han ved flere forordninger omsorg for 
fiskeriet, at yngelen ikke skulde ødelægges ved uhen- 
sigtsmæssige redskaber ^ ved for små våd eller garn ; og 
(apr. 1516) for at den danske fisk i udlandet kunde ved- 
ligeholde sit gode navn som handelsvare. Han bød, at 
der på fiskerlejerne skulde ansættes offentlige vragere, 
som skulde undersøge den saltede sild og indbrænde et 
mærke på tønderne med gode handelsvarer, »på det at 
den handel, som danske mænd hidtil have haft på Riga, 
Keval, Danzig og Rusland, ikke skal ophore, og enfåldige 
folk ikke bedrages med slette varer"; hvorfor han også 
bød dem påse, at tønderne havde det rette mål. Kun 
således mærkede varer måtte føres til udlandet. — Med 
kronens skove holdt han skarpt oje, at lensmændene 
ikke lode hugge i dem »til upligt » , og for selvejer- 
bøndernes skove gav han strænge forordninger, at de 
ikke måtte hugge eg og bøg uden efter udvisning. 
Adelens og kirkens skove kunde han intet lovgive om. 
1 øvrigt havde også kong Hans vist en levende interesse 
for vore skove, der gave ham tømmer til skibsbygning. 
— Ligeledes holdt han strængt o\q\ jagtretten , der i 
hin tid på grund af vildtets mængde havde en langt 
storre betydning end nu tildags, og især fredede han om 
adelvildtet. Han forbød præster, bønder og andre »ufrie" 
mænd at holde mynder, støvere og andre jagthunde, at 
skyde dyr eller sætte snarer. De umenneskelige straffe for 
krybskytter tilhøre dog ikke ham men hans eftermænd. 

Danmarks historie 1481—1536. 12 


178 Kristian den anden. 

I Danmark fræmkaldte hau både krudt- og olie- 
møller, da han 1513 lod sin lensmand anlægge et par 
sådanne, der dreves ved vandet fra Ronnebæksholms sø. 
Denne lensmand, der altså anlagde den forste kritdt- 
III ol le i Danmark, var »mester Gert besseskytte-) , som 
hvær sommer skulde lave krudt til kongen, der gav ham 
det nødvendige salpeter og svåvl, imens han selv måtte 
sorge for hvad- andet, han ellers skulde bruge. — I 
København og Helsingborg havde kongen desuden ypper- 
lige ko Hoiistofjerler, som Age Anderson (Thott) stod 
for. — I Norge skabte han den />j (i-r;/ rærh-sdr/ft, 
som hidtil havde ligget akleles brak, men som siden 
blev en af Norges vigtigste indtægtskilder. Det var især 
ærkebiskop Erik Valkendorf og dennes bitre tjende, den 
alt andet end hæderlige høvidsmaud på Akerhus, Hans 
Mule, som vare hans kyndige og nidkære rådgivere i 
denne sag, og både tyske og svenske bjærgmænd bleve i 
lien anledning indkaldte. Også til jærnværkerne i Skåne 
(ved Kullen) indkaldte han tyske bjærgværksfolk. — 
Grij ni (( Ild gemme vi en stund. — i)^, fur endnu kun 
at medtage dette ene: fra Waterlandene hentede han 
1521, rimeligvis efter Sigbrits råd, henved to hundrede 
hollandske bondefamilier, som han overdrog hele .dL»/r<//f r 
med undtagelse af Drager, for at de skulde forsyne Koben- 
havn med alle slags havesager, ost. smor o. s. v., "hvilket 
var til evigt gavn for Kobenhavns by end på denne dag", 
siger Huitfeldt. Ligeledes fik de Saltholm, hvor de kunde 
bryde kalk at sælge i København, og end videre blev 
svanejagten overdraget dem. (Efter Kristian den andens 
fordrivelse bleve en del af de tidligere beboere førte til- 
bage til Amager, og en del. af hollænderne måtte der- 
imod nedsætte sig på Sprogø og Bøtø. Endnu langt 
senere nedsatte nogle af dem sig i Ny-Hollænderby eller 
det nuværende Frederiksberg.) 


Krudtniolle, kanonstoberier o. s. v. :  sæder og dannelse.   179 

Men også på sæder og dannels(' vilde kong Kri- 
stian gennem love indvirke. Herefter skulde hekse og 
troldmænd ikke brændes, men, efter at være piskede, 
skulde de jages ud af byen; og samme straf skulde den 
lide, som blev advaret og dog fulgte deres råd og anvis- 
ning. — Retten skulde være sommelig: derfor skulde 
den ikke længer holdes under åben himmel , men der 
skulde opføres tingsteder. Ingen måtte komme drukken 
i retten, ingen stoje og larme i den, ingen true, slå 
eller undsige dommeren, mens han sad i retten; men 
ingen dommer, enten han så var gejstlig eller verdslig, 
måtte heller bande eller udskælde nogen, mens han sad 
i dommersædet. For usommelig opførsel i retten skulde 
en prælat eller ridder bede tolv gange så meget som en 
bonde, en adelsmand åtte gange, en præst eller købstad- 
borger to gange. Det er sjældent, at den formodede 
dannelse " skattes » på den måde. — Bryllupsgilder må 
kun vare i to dage, sondag og mandag, og ikke flere 
gæster indbydes, end huset kan rumme i den sædvan- 
lige beboelseslejlighed : men i hostens tid må bønderne 
slet ingen gilder holde, "da bonden skal bjærge det, som 
han skal have gavn af hele året», hvorimod de »om 
helligdagene og sankthansnat må gå og danse på gaden 
og øve andre bekvæmmeligheder og glædskab». — Kun 
syge og vanfore må gå om at tigge, og skulle dertil 
have et tegn af menigheden : derfra undtoges dog de fire 
egentlige tiggermunkeordener (fransiskanore, dominikanere, 
karmelitter og avgustinere), som jo selv slet intet måtte 
eje. Heller ikke de såkaldte "Stænkedegne.' måtte tåles 
o: folk, som især på helligdagene gik omkring og for 
penge stænkede vievand på maden. Det var altså også 
en form af tiggeri. 

Præster og degne skulde lære banderbornene fader- 
vor, avemaria og troen på dansk, for at de kunde forstå 

12* 


130 Kristian don anden. 

dem: hvis boinene vilde gå videre, skulde de la^re dem 
at læse og skrive dansk. Borgerne skulde lade sine born 
lære at læse, skrive og regne, og, inden de havde lært 
dette sanit endnu et eller andet håndværk, måtte de ikke 
sætte dem til handelen. — De latinske skoler vare i en 
jammerlig stand, men der blev nu givet en til tiden 
svarende skoleforordning : lærernes Ion blev betydelig for- 
bedret: lærerne skulde så vidt muligt have gået på Køben- 
havns hojskole; gamle, ubrugelige skoleboger blevc af- 
skaffede (ja brændte!), og nye, formålstjænlige udarbejdedes. 
Det blev lærerne forbudt at straffe hornene <.så umådelig 
og uskellig" som hidtil, så at deres sundhed og førlig- 
hed led derunder. Derimod blev det hornene forbudt at 
gå omkring og synge for dOrene, et tiggeri, som dog 
strags blev optaget igen, da Kristian den anden var for- 
jaget og hans love tilintetgjorte med ham. 

Mangfåldige andre love og goremål må vi helt over- 
springe', for så vidt vi ikke i det følgende lejlighedsvis 
komme til at omtale dem. 


16.   Kristian den anden og de svenske handeler. 

Sytten dage efter Svante Stures død valgte rigsrådet 
på et møde i Arboga (19de jan. 1512) enstemmig Erik 
Trolle, en son af Arvid Trolle, til Sverrigs rigsforstander. 
Den unge Sten Sture havde krævet og modtaget lejde 
for at deltage i mødet, og han deltog også i valget: 
men gamle ærkebiskop Jakob var endnu dengang både 
rigsrådets formand og styrer, og Erik Trolle var hans 
personlige ven. Erik var allerede en ældre mand og var 
vide navnkundig for sine usædvanlige kundskaber: men 
efter Gustaf Vasas mening var han <ångalunda till något 


Skolelove. — Erik Trolle og Sten Sture. 181 

verldsligt regemente tjenlig, utan heller till att vara en 
prestman... Som en født Trolle var han en bitter fjende 
ad Sturerne og på mangfåldige måder knyttet til Dan- 
mark: ved herkomst, ved giftermål, slægtskabsforbindelser 
og ejendomme- Meningen med hans valg var da også, 
at han skulde bringe fred tilveje med Danmark, ti lige 
som rigsrådets var hele landets stemning overvejende for 
fred. Da var det jo også, at freden i Malmø strags l)lev 
sluttet (se s. 116). 

Men den unge Sten Srantesson Stiire havde været 
raskere end rådet og den nye rigsforstander; hans fader 
var næppe død, inden han havde vundet alle slots- 
herrerne, de finske med de svenske: almuen trindt i 
landet vandt han ligeledes, både østgøter, vestgoter, up- 
lændinger, dalkarle og gestringer; og, om det så var 
den yngre og ringere adel, sluttede den sig ligeledes til 
ham, misnojet med det egenmægtige rigsråd, som ikke 
alene havde villet være ene om valget i Arboga, men 
desuden, hvad der var endnu langt værre, havde revet 
alle rigets bedste len til sig. Desuden var der enkelte af 
den hojere adel, som hurtig gik med ham: ikke alene 
hans svågre Gyllenstjernerne, men også Erik x\brahams- . 
son (Leijonhufvud), ja selv hans faders fjende, den ube- 
regnelige Sten Kristcrsson, der sagtens har folt sig forbi- 
gået ved Erik Trolles valg. — Ved et møde med almuen 
på Upsala torv d. 18de maj 1512 sagde ærkebiskop Jakob 
l'lfsson, at rådet havde været enigt om at vælge Erik 
Trolle, men fra almuen lod det, at de vilde ingen Trolle 
have, da Trolierne vare dansksindede, — «om de, som 
så svarade, voro bonder eller nogre andre i bondaklæder, 
kan man icke veta« , siger Olof Persson. På et andet 
mode, som Sten Sture aldeles samtidig holdt med en del 
bonder på Kongsengen ved Upsala, var stemningen af- 
gjort for hr. Sten.  Således kæmpedes der tidlig og silde. 


132 Kristian den anden. 

offentlig- og hemmelig. Under rigsdagen i Stockholm 
forenedf d. 30de juni enogtyve gejstlige og verdslige 
rigsråder (iblandt hvilke: ærkebispen, bisperne Vinsens i 
Skara, Matts i Strængnæs og Otte i Vesterås, domprovst 
Hans Brask, herrerne Knut Eskilsson, Erik Trolle, Nils 
Bosson og Ture Jonsson) sig ved ed og ære om «med liv 
og magt" at hævde, hvad der var vedtaget i Malmt), 
fordi de vel havde ^ overvejet, hvad drabelig skade med 
mord, brand og blodsudgydelse Sverrigs riges indbyggere 
have haft af den langvarige fejde mellem rigerne«; hvor- 
for de forpligtede sig til ikke alene — hvad der vistnok 
var dem hovedsagen — af al magt at stå imod dem, 
som vilde trænge rådet fra den frihed, magt og vælde, 
det ifølge Sverrigs lov fra gammel tid havde til at styre 
riget, når konge fattedes, — men tillige at tilvejebringe 
fred og enighed påny med Danmark. Hvo der bred 
denne aftale, skulde agtes og behandles som den, der 
bar avindskjold mod fædrelandet. Og d. 8de juli sluttede 
endnu syv andre herrer sig til dem, så de nu vare tyve- 
åtte. De havde lejret sig på Gråmunkeholmen, medens 
hr, Sten og hans tilhængere havde lejret sig i selve 
staden, hvor de havde slottet inde. Det kom jævnlig til 
slagsmål, der kunde synes truende nok. Men allerede 
d. 23die juli måtte herrerne lade Erik Trolle falde og 
hylde den tyveårige hr. Sten som faderens eftermand i 
Sverrigs styre. Selv hans modstandere måtte da også 
vedgå, at hr. Sten ikke alene var en rask og kæk men 
en ridderlig og vennesæl herre. Han var stor og stærk 
og vel ovet i våbenbrug, men jævn i omgang, væsen og 
klædedragt; under det tilbagestrøgne hår hvælvede sig 
en hoj og alvårsfuld pande, men hans ærlige blå ojne 
vare milde og venlige. — Desuagtet Hød der ligefuldt 
blod ved hyldingsfesten. 

Hr. Sten tog da også fat, hvor faderen havde sluppet. 


Sten Sture bliver rigsforstander. 183 

Og. hvad han aller sidst tænkte på. var at kende enten 
kong Hans eller kong Kristian for Sverrigs konge. Endnu 
samme høst og vinter rejste han riget rundt, ja endog 
Finland, for allevegne at ordne forholdene oe sikre sig 
stemningen. De svenske rigsråder, som modte på herre- 
dagen i Kobenhavn (juni 1513). Iiavde da heller ingen 
fuldmagt hværken til det ene eller det andet, uden til 
at få stilstanden mellem rigerne forlænget: og, da kong 
Kristian endnu ikke sad souderlig fast i sadelen, indgik 
han også virkelig d. 15de juli en forlængelse på henved 
tre år, indtil påske 1516: ja, ved pavelig mægling for- 
længedes stilstanden endog senere {29de juli 1515) indtil 
påske 1517. Så længe skulde hansestæderne frit kunne 
sejle på Sverrig. men ligeledes hollænderne, med hvem 
Liibeck under modet (d. 27de juli) havde afsluttet en stil- 
stand. Både i Danmark og Sverrig var man næmlig enig 
om — noget nær det eneste, hvorom der var enighed — . 
at lilbeckernes enehandel var en ødelæggelse for rigerne, 
fordi alt, hvad der kobtes, måtte betales i dyre domme, 
mens man kun fik ringe betalinsf, for hvad man sålgte. 
da der ingen sælger eller køber var, som kunde byde 
liibeckerne enten under eller over. Det så kong Kristian 
godt, men i Sverrig var der ingen, som betonede det 
stærkere end gamle Jakob Ulfsson. 

Men ærkebiskop JakoU llfssoii blev træt af krum- 
staven: han havde holdt kampen ud med to Sturer og 
folte sig nu for gammel til at tage den op med den 
tredie. Altså steg han ned af ærkebispestolen og gik 
ind i Mariefreds kloster. Forinden havde han dog sikret 
sig valget af sin eftermand. Det var hans gamle vens. 
Erik Trolles, son med den danske Ingeborg Thott, mester 
(jliistaf Trolle, på hvem hans valg var faldet, og dom- 
kapitlet havde  villig  gået ind  derpå,  mens  Sten Sture 


184 Kristian den anden. 

heller ikke modsatte sig det, i det mindste ikke åben- 
bart, men endog skriftlig forordede valget hos paven og 
lånte Erik Trolle sølv til at købe stemmer i Rom med. 
Det var ved pinse 1515, at Gustaf Trolle modtog ind- 
vielsen af pave Leo. Han var en meget lærd og dannet 
mand, der, dengang udenlands, var bleven domprovst i 
Linkoping, da Hans Brask steg fra domprovstiet til 
bispedommet; han havde set sig meget om i verden, og 
under et længere ophold, forst ved fremmede hojskoler, 
siden ved pavehoffet, havde ban vundet en verdenskund- 
skab som få; han var kæk og kraftig og havde så vel 
tungen som sværdet til sin rådighed; men han nærede 
et brændende had til stureslægten, med hvilken hans 
egen slægt både på fæderne og møderne side igennem 
tre eller fire slægtled havde ligget i åben fejde. Den 
havde dojet meget ondt af Sturerne, mangen uret og 
mangen bitter ydmygelse, men havde kun sparsomt fundet 
held til at gore dem lige skel. Det sidste nederlag, som 
han havde at hævne, var endnu ikke to år gammelt: det 
var, da Sten Sture spændte hans egen fader ud af rigs- 
forstanderskabet. — Han godtgjorde da også strags sit 
sindelag mod hr. Sten: da han i septb. hjemvendte for 
at overtage sit æmbede, havde rigsforstanderen tænkt at 
modtage ham med stor hojtid og derfor indbudt ham til 
sig; aien hr. Gustaf vilde ikke være hans gæst og lagde 
derfor vejen udenom Stokholm for således at undgå at 
hilse på ham og love ham troskab og lydighed. — Og 
hr. Sten havde endnu mange andre fjender. . Her skulle 
vi dog kun nævne hans stifmoder, fru Jlette Dyre, som 
han af gode grunde aldrig havde kunnet dojc, og som 
strags, da han blev rigsforstander, havde måttet give 
afkald på alle sine rige len, sin morgengave fra hans 
fader, og derfor i harme gik tilbage til Danmark, hvor 
li lin  blev  priorinde  for Agneteklostret i  Roskilde.   Så 


Gustaf Trolle bliver ærkebiskop:  Mette Dyre. 185 

skamløs var tiden i sin egennytte og selviskhed, at ikke 
alene slog hmi sig sammen med kong Kristian, men 
hendes stifson, den unge br. Rari Kiiutssou, trådte åben- 
bart i hans tjæneste (29de juli 1515) efter at have fået 
løfte på sit fædernegods i Norge, skont de dog bægge 
(vistnok med stor uret) agtede ham for delagtig i det 
skammelige mord på deres husbonde og fader, den for- 
hen omtalte Knut AlfssOn (se s. 70), hvis morder, Henrik 
Krummedige, imidlertid stod hojt i kongens gunst. — 
Fru Mette indledede da også på en måde fredsbruddet 
mellem Danmark og Sverrig, i det hun ved et krigsskib 
(som dog fortes af en af kongens hevidsmænd, Tile 
Giseler) d. 9de novb. 151(3 i Travemunde havn tog et af 
Sten Stures skibe, hvis ladning af salt, klæde, harnisker, 
våben o. s. v. regnedes til syvtifem tusinde gylden. Hun 
vilde deri soge en erstatning for det gods, hr. Sten havde 
taget fra hende, sagde hun, og kongen gav hende fuld- 
stændig medhold. Han stod da sikkert også bagved 
hendes våldsfærd og gjorde strags liibeckerne undskyld- 
ninger, som disse med god mine modtoge. — Men dette 
brud på våbenstilstanden glemte hr. Sten ikke at fræm- 
hæve, når han talte til Sverrigs almue. 

Forst brod borgerkrigen ud imellem Sture og Trolle. 
— Sten Sture havde i febr. 1516 søgt møde med ærke- 
bispen i Upsala domkirke, men det kom der kun ondt 
ud af: ærkebispen havde været så grov og bitter, at de 
skiltes som værre tjender, end de mødtes. Det må dog 
ikke overses, at rigsforstanderen forinden havde tilegnet 
sig Stæke len {ikke slottet), hvortil kronens adkomst i 
det mindste var meget tvivlsom ; og at Jakob Ulfsson og 
Gustaf Trolle et par gange forgæves havde søgt sammen- 
komst med ham. Så holdt ærkebispen i maj på Stæke 
og andensteds hemmelige møder med sine venner;  men 


18(i Kristian den anden. 

(le bleve ikke hemmelige for Sture. Ærkebispen og hans 
venner (Erik Trolle, Mils Bosson, Sten Kristersson o. fl.) 
udebleve alle fra herredagen i Sødertelge (juli 1516), og 
samtidig underhandlede de med kong Kristian. Kigs- 
forstanderen hævnede sig dog let og hurtig på den ene 
af vennerne efter den anden. Allerede d. 15de avg. måtte 
Sten Kristersson efter det forste storm lob overgive sig selv 
og sit stærke slot Nykøping, da hr. Sten kom uvæntet 
over ham , og det gamle uro var nu fejg og nedrig nok 
til at robe alle sine medsammensvorne og deres planer, 
sagtens for selv at redde livet. Ligefuldt døde han et par 
måneder senere i fængslet (8de desb.?). Også Erik Trolle 
blev tagen til fange i Stokholm. Stækeholm blev taget 
fra Per Turesson (Bjelke) og han selv indespærret; og 
ikke bedre gik det liere af de andre; kun Nils Bosson 
slap med skrækken. — Men ærkebispen selv sad i trodsig 
sikkerhed på sit faste slot Stæke, hvis besiddelse netop 
var et af hovedstridssporgsmålene mellem de to herrer. 
Han havde rigelig forsynet det med alt slags krigstoj, 
og på levnedsmidler skortede det ham heller ikke, selv 
om han skulde udholde en lang belejring. Altså inde- 
sluttede Sture ham i oktb. med sine svende og sin 
almue, efter dog forst i septb. at have gjort en udflugt 
til Dalarue og ved sin ildfulde tale vundet alle dal- 
karlene. Samtidig havde hans afsending i Rom , den 
snilde Erik Svensson, degn ved Linkopings domkapittel, 
fået pave Leo til at udfærdige fuldmagt for legaten 
Arcimbold til at krone Sten Sture som Sverrigs konge: 
og det var kun biskoppen i Reval, Johan Blankenfeld 
(den samme, som ved kong Kristians bryllup på pavens 
vegne skulde meddele alle gæsterne fuld aflad), der fik 
paven til at tilintetgore udkastet til hin fuldmagt. For- 
gæves søgte både bisper og herrer skriftlig og mundtlig 
at mægle  mellem  rigsforstander  og ærkebiskop,  og på 


Krig- mellem Sture og Trolle:  kong Kristian ruster.    187 

rigsmødet i Arboga d. 6te jan. 1517 førte hr. Sture sin 
sag med så veltalende en varme, at der knap var nogen, 
der vovede at sige ham imod. Den, som bedst havde 
kunnet det, gamle Jakob Ulfsson, havde da også måttet 
udeblive fra rigsdagen, siden hr. Sten ved juletid havde 
ladet ham vide, at han vilde handle med ham som en 
åbenbar fjende, hvis han flyttede foden fra Arnø slot, 
på hvilket han opholdt sig. På samme rigsmøde enedes 
Sture med almuen om, at de aldrig vilde kende kong 
Kristian for herre, ham, som jo nys i Travemilnde havde 
brudt stilstanden; og heri måtte herrerne finde sig. 
Fredsmødet i Halmstad (febr. 1517) kunde derfor umulig 
føre til fred, og en ny sammenkomst mellem rigsfor- 
standeren og ærkebispen under Stækes mure førte atter 
kun ved gensidige bitterheder og forhånelser til øget 
fjendskab. 

Kong Kristian havde forudset alt dette, og, da stil- 
standen allerede udløb til' påske, havde han forinden 
henvendt sig til naboer, venner og frænder om hjælp i 
den forestående krig. Han bankede dog allevegne for- 
gæves på: alt, hvad de villigste (Polen og Danzig) vilde 
love, var, at, hvis det blev krig, vilde de ikke tillade, at 
der overførtes våben og krigsfolk til Sverrig: ja, hos sin 
kære svåger Karl, der nu var bleven Spaniens konge, 
kunde han end ikke opnå en eneste hvid af den store 
brudeskat, hvis to trediedele dog længst vare forfaldne. 
I løbet af et år blev den kongelige sekretær, mester 
Jurgen Skodborg, tre gange sendt til ham, men fik kun 
snak for pengene. End ikke det prægtige skib Engelen, 
som han for tre år siden havde lånt samme sin svåger, 
vilde denne give tilbage, da han mente, at han selv 
havde bedre brug for det, når han fra Nederlandene 
skulde sejle til Spanien. — På herredagen i Kalundborg 


188 Kristian den anden. 

gav derimod rigsrådet d. 29de marts 1517 ikke alene sit 
samsykke til krigen, men gav endog kongen ret til at 
udskrive hvær tiende borger og bonde i landet. Det var 
nu godt nok, men det kneb med pengene, og penge 
kunde han kun tilvejebringe ved at sælge ledingsfrihed 
til enhvær, der lystede at købe den, samt ved dyre Ian. 
Han liværvede et par tusinde tyske landsknægte, som lå 
ledige i Holland; og, for at landets egne kyster ikke 
skulde blive plyndrede, påbod han stræng strandvagt og 
opiriskede doniraen af 1428 fra sællandsfar landsting 
(1. s. 37-0). — Allerede i februar havde ærkebiskop Birger 
i Lund som Sverrigs primas sendt Sten Sture en truende 
advarsel, men Sture, som sagtens tillige mindedes., at 
ærkebispen kun var son af en fattig klokker i Linde- 
berg, havde kækt svaret ham: c Som det nu står til 
imellem rigerne, skal I ingensinde være dommer i en 
sag, der vedrorer enten mig eller Sverrigs rige, 1, som 
kender min og Sverrigs åbenbare fjende for eders konge 
og på mange måder er afhængig af ham». Så erklærede 
ærkebiskop Birger d. 30de maj Sture og alle hans hjælpere 
i kirkens ban for deres ugudelige angreb på ærkebiskop 
Gustaf; men Sture tog sig heller ikke banstrålen nær, 
skont han ved den blev "forskudt af Guds nåde og det 
kristne samfund«, hvad ligeledes gjaldt enhvær, der måtte 
være ham hørig og lydig. — Endelig blev kongen færdig 
med sine rustninger, og d. 2den juli udstedte han sit 
opråb til det svenske folk, hvori han mindede det om. at 
han for længe siden endrægtig var lovlig kejset til Sver- 
rigs konge, men at Sten Sture hidtil havde forholdt ham 
riget; og lovede enhvær, der nu underkastede sig, at han 
vilde holde dem ved Hellig-Eriks lov og ret samt ved god 
gammel sædvane og være dem en kristen konge og gunstig 
herre. Men Sverrigs menige almue gik villig og gærne 
med den nærværende Sture  som  med  hægge de ældre; 


Kristians 1ste krigståg mod Sten Sture. 189 

ikkun i Vestergetlaiid var stemningen "helt skrøbelig", 
fordi dér mindedes man endnu kong Kristians store mild- 
hed i den forrige krig. I Dalsland indgik fogderne også 
en ny bondefred med Yiken. Men i Dalarne, Xerike. 
Sodermanlaud og østergetland var man strags rede til 
at gå »mand af huse», hvis så skulde være nødvendigt. 
Alle lensmænd fik bud om at holde sig rede med sine 
svende: i Lifland hværvedes en del tyske ryttere; fæst- 
ningerne på hele østkysten styrkedes: og alle fjorde og 
sunde skærmedes ved skyts og nedrammede pæle. 

Allerede i maj var kong Kristians flåde løben ud. 
Den talte omkring tyve skibe med fire tusinde krigere, 
hælften danske, hælften hværvede tyskere. Dens forere 
vare Jakob Trolle, Rarl kiiutssoii og Soreii ^orby med nogle 
enkelte af kongens svenske venner. D. 4de juni angreb 
Karl Knutsson Stækeholm, som han skød ild i med sine 
brandpile, og, hvad der ikke indebrændte, måtte strags 
overgive sig, iblandt dem den hårdt sårede høvidsmand, 
Johan Arendsson (Ulf), hvis hustru og fire born fandt 
sin død i luerne. Derpå blev Vestervik brændt, Søder- 
koping brandskattet, Smålands og østergøtlands kyster 
hærgede. Alandsøerne og hele den finske skærgård: Ny- 
land og Viborgs len, bleve ligeledes hjemsøgte med mord 
og brand; men forst d. 4de avg. lob flåden ind i Stok- 
holms skær, hvor Sødermalm strags måtte gå op i luer. 
Kun ved en storre vunden sejr kunde man imidlertid 
bane sig vej langs Mælaren til Stæke, som man skulde 
undsætte; og det var ikke let at vinde vejen, eftersom 
Sture vågtede de snævre gennemgange med sine ryttere 
og sine bønder. Han havde jo faet tid til at ruste sig. 
mens dans"kerne spildte tiden på unyttige plyndringståg. 
Dog var han ingenlunde rolig for kampens udfald, og d. 
12te avg. lod han sin kansler, den dygtige og trofaste 
Peder Jakobsson, endnu engang prøve på at nå en over- 


190 Kiistiau den anden. 

enskomst med ærkebispen. . Men til ingen nytte: den 
ellers så alvårsfulde ærkebiskop var bleven som ellevild af 
glæde, da han af rogen fra Sodermalm så, at danskerne 
måtte være komne; han håbede sikkert, at nu var også 
tiden kommen, uda jeg med skarpe glavind skal lyse 
velsignelse over mine fjender!« — Endelig, det var (d. 
13de?) avg. , udskibede den danske hær sig på Ladu- 
gårdslandet, og strags kom det ved Vædla til en hæftig 
kamp. Karl Knutsson førte fortropperne og brad dristig 
fræm, men hr, Sten mødte sin sammenbragte broder i 
spidsen for sit rytteri og kastede ham efter en hidsig 
fægtning, i hvilken han selv søgte ham med sin lanse 
og nær havde gennemboret ham. Rytteriet forfulgte sin 
sejr uden at kakle fodfolket til hjælp, og heller ikke den 
danske hovedstyrke kunde modstå dets våldsomme an- 
greb, men trængtes lidt efter lidt tilbage til stranden. 
Skibsfolkene havde givet agt på slagets gang, og, da 
de frygtede, at sejrherrerne samtidig med flygtningerne 
skulde trænge ombord på skibene, havde de trukket disse 
fra land. Altså bleve flygtningerne nedhuggede, hvis de 
ikke gave sig til fange eller kastede sig i søen, i hvilken 
dog de Heste druknede, inden de nåede skibene, trukne 
tilbunds af de tunge rustninger. — Nederlaget var fuld- 
stændigt; Sture holdt sejrsglad sit indtag i Stokholm 
med tre erobrede faner og en stor mængde fanger; men 
"det faldt kong Kristian tungt at le«, tilfojer liibeckeren 
Reimar Kock, »da han på Sønderborg fik denne tidende 
om sin hær». Hårde høststorme forfulgte end videre 
tlåden på dens sorgelige hjemfærd, og mere end ét skib 
led søskade undervejs. Dog rokkedes Kristian ikke et 
hår i sin beslutning: han vilde rejse en storre flåde og 
en stærkere hær, og næste år vilde han så selv føre 
dem til sejr. 

Uer blev mytteri på Stæke, da man hørte om neder- 


Nederlaget ved Vædla;  Gusfaf Trolles afsættelse. 191 

laget ved Vædla, men det blev dæmpet med kraft og 
alvor af ærkebispen og hans kansler, den hårde Jon 
Eriksson. Ligefuldt vilde ærkebispen nu gå ind på Stures 
tidligere vilkår, men det var bagefter, og Sture vilde nu 
kun vide af overgivelse på nåde og unåde og nedlæggelse 
af ærkebispestaven. Da vendte ærkebispen tilbage til sin 
gamle trods. — Men i Stokholm samledes der en ny 
rigsdag, til hvilken ærkebispen fik frit lejde. Her sam- 
stemte imidlertid hele almuen med Sture, som kaldte 
ham en landsforræder. Der vår ingen af alle de andre 
bisper, der vovede at tage hans forsvar, men med stolt 
holdning og trodsig bitterhed svarede han selv midt i 
en forsamling, der fnysende slyngede skældsord imod 
ham: "Landsforræder skulde man nødig kalde mi(j, der 
er bleven tro imod laudets lovlige herre, hvem rigets 
stænder selv have kejset, hyldet og svoret som konge. 
p]r "der landsforrædere tilstede, må det være dem, der 
nægte denne konge lydighed og styrke andre til det 
samme . . . Jeg kender ingen anden dommer over mig 
eud paven, og hans dom underkaster je'g mig villig, men 
ikke denne forsamlings , der er intetsigende og ugyldig, 
og som, om den end ikke havde anden brf)st, er ufri, da 
den er afhængig af en ubesindig yngling, hvis ærgærrighed 
styrter riget i fordærvelse ». Det forsvar bådede ingen- 
lunde haus sag: den harmfulde rigsdag erklærede ham 
enstemmig for afsat (23die novb. 1517), og man enedes 
om, at, hvis han af den grund tik en pavelig banbullc 
udslynget imod dem, vilde de som svorne brødre med 
samlede kræfter og af al magt sætte sig imod, hvad der 
så end måtte folge, det komme nu fra paven eller fra 
hvilken som helst anden. Dog holdt man det givne 
lejde, og Gustaf Trolle drog atter tilbage til Stæke, hvis 
belejring således blev fortsat. Men nu havde besæt- 
ningen tabt modet, og ved nyårstid måtte han opgive sit 


192 Kristian den anden. 

slot, som han modig havde værget i falde fem fjærdingår, 
nedlægge sin ærkebiskoppelige værdighed og gå i fængsel, 
forst i gråbrødreklostret i Vesterås, siden i et hårdere 
fængsel på slottet sammesteds. f]fter nogen tid fik han 
dog lov til under bevågtning at opholde sig på sin gård 
Ekholm. Men Stæke blev jævnet med jorden, skont 
gamle Jakob Ulfsson advarede: c Det er ikke rådeligt, 
om J nedbryde det indviede kapel med de indviede altre, 
hvori mange helgenlævninger ere indmurede. Der folger 
gærne hævn efter«. 

Men krigen skulde jo fortsættes og det med endnu 
storre kraft. Altså henvendte kong Kristian sig atter 
til alle sine ældre forbundsvenner om hjælp, men atter 
forgæves. Kun den preussiske stormester Albrekt for- 
pligtede sig ved en forbundsakt (Konigsberg d. 21ste 
septb. 1517) til at stille to hundrede ryttere, to tusinde 
knægte, tolv kartover og hundrede tønder krudt; men 
alt, hvad han af al denne herlighed magtede at bringe 
tilveje, var en eneste kartove! Så meget stærkere måtte 
da kongen dels selv ruste her hjemme, dels hværve i 
Tyskland. Lensmændene vare dog ilde tilfredse med de 
hyppige udbud, da de ikke alene skulde klæde og væbne 
alle sine svende, men også koste dem, så længe felt- 
tågene varede; og allerede nu groede der en uvillie hos 
dem, der »ulmede længe, indtil den omsider slog ud i 
luer». Og, hvad de hværvede tyskere angår, siger en af 
deres egne landsmænd, at mange af dem »ere ikke bedre 
værd, end at de alle burde hænges«. Værst af alt var 
dog pengenoden, og Kristian måtte ty både til byer og 
til enskilte mænd om storre eller mindre lån. En lånte 
ham femten hundrede mark og en anden fem hundrede 
gylden og således fræmdeles, alt i almindelighed mod 
gode panter;  men det kunde altsammen ikke forslå,  og 


Kristians 2det krigståg uiod Sten Sture. 193 

han måtte mangen gang tage til takke med lån på femti 
gylden. Også kirketienden (« kirkekornet") lånte han trindt 
om i landet, da der jo dog skulde en mængde mad til de 
mange munde. Desuagtet fik han .hværken sin hær til- 
borlig forsynet med krudt eller levnedsmidler. Ved Hans 
Holm underhandlede han endog med de nederlandske 
stæder (Amsterdam, Antwerpen o. s. v.) om at pantsætte 
dem hele Island for treti tusind eller mindst tyve tusind 
gylden; men heldigvis forgæves. — Endelig gik han om- 
bord d. Kjde juni 1518, og på omkring hundrede førsels- 
skibe havde han en hær, som man vel nok tor regne til 
omkring tyve tusinde mand, af h^^.lke dog rigelig halv- 
delen vare hværvede tyskere. — Men heller ikke i Sverrig 
sov man, og særlig arbejdede man måned efter måned 
og dag for dag på at gore Stokholms forsvar så stærkt 
som muligt og at forsyne byen både med våben, levneds- 
midler og mandskab. Såvel dalkarle som vestmanlæn- 
dinger ilede villig byens egne borgere til hjælp. 

Allerede d. 29de juni besatte kong Kristian Brunke- 
berg, hvorfra han dog to dage senere gik over til Søder- 
malm. Ti på Brunkeberg havde han nærmest kun lagt 
sig, fordi han her væntede en kamp i åben mark med 
Sture: fra Brunkeberg at storme Stokholm var ikke hans 
agt, for så måtte han strags i lag med det stærke slot, 
og det havde han ingen lyst til; det var at tage tyren 
ved hornene. — Med sine store stykker beskod han fra 
Sødermalm de stærke fæstningsværker med stor våldsom- 
hed, men, hvad han skod ned om dagen, blev istandsat 
næste nat af den flinke besætning; og han var lige nær. 
Flere storme bleve forsøgte, men de sloges alle tilbage. 
— Således gik det i falde tre uger. Da hørte han, at 
Sten Sture nærmede sig sydfra med en hær af gamle 
krigere og et mægtigt opbud. Han lod da kun tre 
tusinde  mand  blive  tilbage  i lejren,  og med de ovrige 

Danmarks historie 1481 — loob". 13 ^ 


194 Kristian deu audeu. 

brød han op for at mode sin fjende. Han stansede ved 
Brænnkijrka , hvor han stillede de danske fodfolk på 
sin venstre floj, ved et streg af bakker og klipper, men 
rytteriet og tyskerne på hojre tloj, der dækkedes af kær 
og gunger. Det var d. (23die?) juli, og den hårdnakkede 
kamp tog ved. Forst brugte man skytset på langt hold, 
men så brede danskerne fræm og toge med storm det 
tjendtlige skyts. Heller ikke tyskerne sakkede af, og 
svenskerne bleve allevegne kastede. De brode dog fræm 
påny, men bleve atter kastede og toge flugten ind i en 
nærliggende skov. Her samlede og ordnede de sig igen, 
mens de kongelige linier opløstes under forfølgningen og 
plyndringen, og uvæntet brode de atter fræm til et samlet 
og kraftigt angreb. Dette kunde de spredte hobe ikke 
modstå. Nu var det dem, der måtte vige, og af tyskerne 
bleve en mængde hængende i gungerne, hvor de strags 
fandt døden. Kong Kristian måtte trække sig tilbage 
til sin lejr, men Sture havde selv lidt så meget, at også 
han trak sig tilbage for ad en omvej at slippe ind i 
Stokholm. Han forte dog tre hundrede fanger med sig. 
Af hans bønder skulle sejsten hundrede være faldne, og 
endnu hæve sig vidt og bredt kæmpehojene, der gemme 
venners og fjenders smulnede ben. 

Stokholms belejring fortsattes, men der var stor 
brist både på krudt og levnedsmidler, skont kongen skrev 
både til stormester Albrekt og til Danzig og sendte Tyge 
Krabbe hjem til København for at få savnene afhjulpne. 
Så bleve de tyske knægte vrangvillige: lystre vilde de 
ikke og gå på ikke heller; således nægtede to fænniker 
(o: tusinde mand) af dem en nat at tage udenværkerne 
ved den søndre port ved overfald, og det hjalp ikke, at 
nogle af hovedmændene for mytteriet henrettedes , hvor- 
imod adskillige tyskere smuttede over til fjenden, som 
stod bag ypperlige vålde og havde fuldt op af alle ting. 


Slaget ved Brjvnnkyrka :  uuderhaiHlliiiger. 195 

Altså var der intet valg for kongen, men en uge ind i 
avgust måtte han afbryde belejringen og søge tilbage til 
skibene, fulgt til dors af Sture, som nedhuggede to hun- 
drede mand i hans bagtrop eller tog dem til fange. På 
et hærgningståg til Upsala forsynede kongen sig dog 
atter med levnedsmidler og lagde sig igen på Brunke- 
berg. Men det varede ikke længe, inden hungersnøden 
vendte tilbage, endnu værre end tidligere: og han måtte 
påny gå ombord. Det kom desuden til strid om solden 
med tyskerne, og de leb hobevis over til fjenden. 

Endelig måtte kong Kristian bide i det sure æble 
og tilbyde underhandling. Efter fjorten dages forhand- 
linger, forte fra dansk side af Nils Lykke, Hans og 
Anders Bille, blev der d. 12te septb. sluttet en stilstand 
på heuved to år, og det aftaltes, at et nyt fredsmede 
skulde næste sommer holdes i Varberg. Og Kristian 
gik et skridt videre: han tilbod at sende nogle af sine 
forste mænd som gisler, når Sture vilde komme ud og 
personlig underhandle med ham. De vilde da b^dre 
kunne komme til rette, end når der som hidtil skulde 
underhandles ved mellemmænd. Den ridderlige Sture 
skal have været villig dertil, men burgmestre og råd 
have forbudt ham det, og de allerede modtagne gisler 
sendtes tilbage. Da tilbod kongen, at han selv vilde gå 
i land til Sture, når man vilde sende ham segs gisler 
ud til Dalaro, hvor han lå for modvind med sine skibe. 
Og d. 25te septb. sendte man ham : Heiumiiig (iadd, ilustaf 
Eriksson (Vasa), Lars Siggesson (Sparre), Joran Siggesson 
(Sparre), Olof Eynning og Bengt Nilsson (Oxenstjerna). 
Alen han lod Sture vænte forgæves i to dage og gik 
ikke til det aftalte møde. Derimod opsagde han åtte 
dage senere (2den oktb.) den nys sluttede våbenstilstand, 
da han atter vilde fejde på Sture og alle hans tilhængere. 
Derpå sejlede han forst i oktb. tilbage til Danmark,  da 

13* 


19(3 Kristian den anden. 

boreii var bleven ham gunstig, men — han undlod des 
værre at løsgive gislerne! Dem tog han med sig! Denne 
skammelige troløshed bedrede selvfølgelig ikke svenskernes 
stemning imod ham. 

— Hele to stokholmståg havde altså været ulykke- 
lige, ja det ene endnu ulykkeligere end det andet: men 
Kristian vilde ikke give efter, hans mod var endnu ikke 
brudt. — Han tog strags fat igen. Han havde kun 
været et par dage i København , for han bød lens- 
mændene gå til Skåne, hvor de med sine svende skulde 
vågte grænsen. Han forbød al udførsel af våben og 
levnedsmidler til Sverrig; og han sendte hværvere til 
Tyskland, Skotland og Frankrig. Hele året 1519 rustede 
han af yderste kraft, skont det var et strængt år, i 
hvilket både sæd og olden mislykkedes, så dyrtid slog 
sig til al den anden trængsel. Af dronningens brude- 
skat fik han endelig i løbet af 1520 den forste trediedel 
udbetalt af sin svåger kejser Rarl, der forrige år havde 
afløst sin farfader Maksimilian som Tysklands kejser; 
men for at opnå denne afbetaling måtte Jørgen Skod- 
borg atter gang efter anden gå til ærkehertuginde Mar- 
grete i Nederlandene, mens en anden afsending gik til 
kejseren selv i Spanien. Han havde måttet give de hol- 
landske regeringsherrer over ti tusinde gylden i stikpenge; 
og dog fik* han forst denne brøkdel efter at have grebet 
til det våldsomme middel at beslaglægge en mængde hol- 
landske skibe, fordi hværken underhandlinger eller trusler 
havde villet hjælpe. En fræk afladskræmmer, den pave- 
lige legat Arciinbold, som havde ligget her i flere år og 
gjort en rig høst både i Danmark og Sverrig, lettede 
han for den største del af hans indtægter i penge, korn, 
smor, ost o. s. v. , så snart han kom under vejr med, at 
den træske legat ikke alene havde røbet for Sture, hvad 


Troløsheden mod gislerue;  pengenød og peugelan.     197 

kongen  havde betroet ham,  sværtet såvel kongen som 
TroUe, forst med sin giftige tunge i Stokholm,  dernæst 
ved breve i  Eom,  men  endog  på  rigsdagen i Arboga 
(desb. 1518) havde fået den fængslede Trolle til at give 
en ny,  hvad der skulde kaldes en frivillig,  afsigelse af 
ærkestolen,  som han så selv vilde tage sæde i,  skont 
Trolles genindsættelse på den netop var et af de hværv. 
hvis udførelse Arcimbold aller sikrest havde lovet kongen. 
_ Lån måtte dog påny gores trindt i riget,  hos bisper 
os kapitler, købstæder, klostre o. s. v.   Ved at pantsætte 
Als, Ærø og Sundeved fik han sytten tusinde og to hun- 
drede mark" lybsk til låns af segs  sønderjyske  og hol- 
steinske adelsmænd, og desuden lånte Otte Uolgersoii (Roseii- 
krauti) ham  tolv tusinde mark lybsk  (i værd o. firtito 
tusinde  tønder rug) imod  at fa Torning slot  og len i 
pan't.   Næste år måtte han af den samme adel låne hen- 
ved firti tusinde mark, af hvilke DitleT Broekdorf skod de 
tolv tusinde til.   Også til hertug Frederik gik han, men 
denne stillede så ublu krav, at der umulig kunde være tale 
om at gå ind på dem. - Store, byrdefulde skatter måtte 
udskrives:  tiere købte sig atter lov til at blive siddende 
hjemme eller købte sig andre friheder: tillige opfordredes 
der til frivillige gaver, hvilke heller ikke udebleve, skont 
den bemærkning gjorde man,  at de rigeste herremænd 
vare gærne de trægeste til at gore greb i lommerne; og 
skont^ivrige skattefogder gjorde,  hvad de kunde,  for at 
omsætte begrebet frivillighed til tvang, således den våld- 
somme og havesyge Hans Bartolomæusson, lensmand pa 
Alborghus (der da også var en af de forste,  som blev 
ihjælslået,  da oproret tre år senere udbrød).  — For at 
de fremmede også skulde komme til at deltage i byrderne, 
øo-edes  både  skibstolden  og varetoldeu  så  vel  for hol- 
lænderne som for liibeckerne.   Island prøvede man atter 
forgæves at pantsætte til Amsterdam eller Antwerpen. - 


IQQ Kristian den anden. 

Også med åndelige våben væbnede man sig: pave Leo 
gav ærkebiskop Birger og biskop Lave Urne fuldmagt 
til at udslynge et nyt ban over Sture og hans hjælpere, 
lægge forbud over hele Sverrig og give straffedommens 
udførelse i kong Kristians hånd.   Og de gjorde dette. 

Danmark og Norge bragte en anselig hær på benene, 
da både gejstlige og verdslige lensmænd og alle købstæder 
måtte stille folk og skibe; fra Frankrig kom der denne 
gang to tusinde mand hjælpetropper, dygtige og strids- 
vante folk: en del andre kom fra Skotland, mest dog 
fredløse ildgerningsmænd, der nu fik udsigt til benåd- 
ning som Ion for ærlig kamp; og i Tyskland lejede man 
påny, hvem der havde lyst til at lade sig slå ihjæl for 
penge. Men af franskmændene lob adskillige søfolk hjem 
igen på skibe, som de røvede i Helsingør; og i Køben- 
havn sloges tyskerne med skotterne, forst på Frue kirke- 
plads, siden på Amagertorv, brændte huset af over hovedet 
på dem og fyldte hele staden med den vildeste våbenlarm 
oo- mord. Selve kongen vilde man ikke agte, da han red 
ud for at dæmpe myrderiet, men en skotte, som sogte 
tiltlugt under hans hest, blev ligefuldt gennemboret af 
en tysker. 

Man holdt da ikke længer på de vilde krigere end 
hojst nødvendigt, men, så snart man kunde, slap man 
dem løs. Ja, egentlig talt havde der jo slet ingen stil- 
stand været. Vi sagde nys, at i hele året 1519 rustede 
man, men man gjorde adskilligt andet end at ruste. 
Den vilde Kavl Riiutssoii brod i februar ind i Vestergøt- 
land og hjemsøgte i ustanselig fart både dette og en del 
af Småland med mord og brand. Høvidsmanden i Vester- 
gøtland, Eiik Abrahiimsson (Leijonhufvud) , som ikke havde 
været rask nok til at redde sit eget landskab, kom nu 
endelig på benene og gjorde i marts forst Norrehalland 
siden Yiken samme skel, mens dalkarlene næsten samtidig 


Kustninger:  Ivrigsbandeler i året 1519. 199 

brode ind i Jæmteland, hvor lensmanden, Olaf Galle, fandt 
det passende at være fraværende, og hvor stemningen 
var fuldt så meget svensk som norsk; hvor desuden de 
normænd, som Erik Valkendorf havde sendt derind, lode 
sig overrumple og nedhugge. Henrik Krummedige på Var- 
berg havde været meget loj, da det gjaldt om at værge 
Halland: han blev siddende i ro på sit slot, og den op- 
bragte almue, som samlede sig om det, gav han tomme 
ord for kraftig handling; men det glemte Knut Alfssons 
son selvfølgelig ikke at underrette kong Kristian om, 
hvorfor hr. Henrik også strags blev straffet, ved at både 
Varberg og hans norske len bleve ham fratagne. . Men 
kiiiit Båd, lensmanden på Bohus, havde været endnu lojere 
og desuden vist kongen åbenbar ulydighed, hvilket havde 
til følge, at en hel del skytter bleve nedhuggede. Hertil 
kom endnu , at han (se s. 89) for liere år siden havde 
indladt sig i forræderske underhandlinger med Svante 
Sture, hvilket Karl Knutsson ligeledes bragte for en dag: 
og det ene med det andet måtte Knut Båd endnu samme 
host (oktb?) bøde for med sin hals, skont rigsrådet havde 
været standssygt nok til at frikende ham og endnu fire år 
senere klagede hojt over hans henrettelse. — Derimod 
satte karl knutsson sig i april fast på den klippeholm, hvor 
EJfshorg havde ligget, og under hans raske hændm- 
våksede den stærke fæstning i en hast fræm påny og 
stængede Sverrig ude fra Kattegat. Om Elfsborg blev 
der så kæmpet det meste af sommeren, men den vedblev 
at holde sig. Erik Abrahamsson belejrede den med al 
sin konst og kløgt og stormede den med hele sin magt. 
men den tapre klars Bille (Norby), som nu var høvids- 
mand der, lod sig den ikke fratage. Især led hr. Erik 
et blodigt nederlag i stormen d. Ilte juli og måtte natten 
til d. 18de i al stilhed romme sin lejr, som strags blev 
stukken i brand. — Men samtidig blev der også kæmpet 


200 Kristian den anden. 

østpå. Kar] Kniitssou og tyskeren Stefan Webersted bleve 
i juni sendte fra Elfsborg til Øland med omkring tusinde 
tyske landsknægte og en del skotter. Den ulykkelige ø 
plyndrede de med blodig vildhed for fæ og for indbo, 
svede både huse og byer af og joge de folk til skovs, 
som ikke dræbtes, så der blev kun en ork tilbage. Derpå 
lagde de sig for det stærke Borgholm. Men, inden de 
endnu havde taget dette, måtte de midt i juli gå til 
Finland, som de sagtens gjorde samme skel, så langt og 
så vidt de kunde række. Soreii >orbj fortsatte imidlertid 
Borgholms belejring, som efter et hæderligt værgemål 
endte med, at borgen måtte overgive sig i avgust. — 
I Visborg og Borgholm havde man således to dirke til 
Sverrigs lås. Men så var der Kalmar, Sydsverrigs nogle, 
som var betroet den gamle, kække Johan Hansson, en son 
af Engelbrekts morder. Også Kalmar blev belejret, stærkt 
beskudt og flere gange stormet. Men forinden havde 
Sten Sture selv kastet sig ind i byen, og ved et kraftigt 
udfald jog han tilsidst belejringshæren bort. Der kom 
vel en rytterskare, mest franskmænd, fra vest for at 
støtte denne, men den kom for sent til sin gerning; 
derimod kom den tidsnok til at blive hugget sønder og 
sammen (7de septb.) af den årvågne hr. Sten, hvis gen- 
tagne forsøg på at tage Borgholm og Øland tilbage der- 
imod ikke vilde lykkes, da heller ikke Soren Norby sov 
på sin post. 

Hermed endtes året 1519, men nu skulde den rigtige 
krig tage ved. Den krigshær, man nu havde samlet, var 
dog for stor, til at man kunde fore den til skibs til 
Stokholm og samtidig føre alt det, som den trængte til af 
levnedsmidler, skyts o. s. v. j\lan måtte da vælge lande- 
vejen. Helligtrekongersdag (Gte jan.) 1520 brod altså 
hovedhæren, hejived tyve tusinde mand, fra Helsingborg 
af over Engelholm gennem Halland ind i Sverrig.   Dens 


Kristians '6åie krigstfig- mod Sture : slaget ved Bogesund.   201 

fører var den unge, kække væbner Otte krumpen til Truds- 
holm. Blandt hans underforere skulle vi særlig nævne 
Karl Knutsson; Klavs Bille, Mågens Gyldenstjerne (som 
bar rigsbanneret) , Mikkel Blik og Henrik Goye. Alle- 
vegne slog man banbuUen op, ved hvilken paven havde 
overdraget kong Kristian med ild og sværd at udrodde 
Sten Sture og hans tilhæng som hårdnakkede kættere. 
-- Sture havde i ingen henseende rustet sig med den 
alvår og omhu som kong Kristian; måske var han gjort 
tryg ved de foregående års held og mente derfor, at 
faren vel heller ikke nu var så stor. En stærk frost 
havde tillagt alle vandene; folket var allevegne flygtet 
fra byerne ind i skovene, skont det ved brandskat kunde 
fri sig for mord og brand; og på fjorten dage nåede 
danskerne til den frusne Asunda se ved Bogesund. 
Her stod Sture med sin bondehær, omkring ti tusinde 
mand stærk foruden fem hundrede hofmænd. Det faste 
krigsfolk stod på den frusne so, og for at hindre fjendens 
adgang havde det iset bredo våger og opkastet skanser 
og skærme af tømmer; almuen stod på landjorden med 
stærke bråder foran sig. Det var d. 19de jan. Stykkerne 
begyndte strags at spille, og der blev stridt mandelig på 
bægge sider; men ved "det andet skud, som skudt var«, 
slog en kugle mod en bjælke i en af skærmene, sprang 
derfra op i Stures lår og kastede både ham og hans 
skimmel omkuld. Desuagtet sloge bønderne de to forste 
angreb tilbage, men endelig tabte den hovdingløse hær 
modet og flygtede. Bogesund blev da brændt, Skara, 
Falkøping og Skøfde brandskattede. 

Krumpen forfulgte sin sejr >ibåde ved dag og nat», 
og tretten dage efter stod han ved Ramundaboderue, 
midt i Tiveden, den brede, skovgroede bjærgryg, der 
går fra Venern til Vettern og skiller imellem Svea- og 
Gøtarike.   Men  over Tiveden  fører et snævert skovpas 


202 Kristian den anden. 

fra syd mod nord i henved fire danske miles længde, fra 
Hofva til Ramundaboda. Igennem dette pas måtte dan- 
skerne, hvis de ikke vilde vende om igen; men foran 
sig havde de ikke alene den nu atter samlede svenske 
hær, men vejen var gjort yderligere ufræmkommelig ved 
mægtige bråder, som vanskelig eller vel slet ikke kunde 
omgås. D. 1ste febr. kom det til en vild og hårdnakket 
kamp, i hvilken franskmændene særlig skulle have ud- 
mærket sig, i det mindste synes de at have tabt en 
mængde folk og iblandt dem en af sine ypperste førere, 
Kude de €niissaiiis, der havde et stort navn som artillerist: 
men sluttelig blev gennemgangen tiltvungen, om end 
med blodige ofre, og således sejren vunden. 

Kort efter, den 3die febr., dode den tyveåtteårige 
heltemodige Sten Sture i sin slæde, da han til trods for 
sit sår og de hæftige smærter vilde over Mælaren kore fra 
iStrængnæs til Stokholm for at ordne alt til hovedstadens 
forsvar. Dagen forinden havde han modtaget efterret- 
ningen om kampen ved Kamundaboda og havde så sendt 
biskop Matts i .Strængnæs, hr. Mågens Gren og nogle flere 
ti) Ekholm, at de skulde mægle forlig imellem ham og 
Gustaf Trolle. Og forliget blev indgået samme dag, som 
Sten Sture døde. Gustaf Trolle lovede at sværge ham 
huldskab og troskab, ja han udbrød endog: "Gud forlade 
dem, som satte splid imellem min frænde hr. Sten og 
mig! Vi ere dog ikke så langt ude i slægt [de vare 
næstsyskindeborn], at vi burde skifte således imellem os, 
som sket er». — Det vidnesbyrd gav Geijer tre hun- 
drede år senere hr. Sten, at han var uden ædlaste och 
ridderligaste af Sturarne", mens Hildebrand kalder ham 
"en af de ædlaste mæn, historien kænner bland Sveriges 
regenter«; og heri samstemme jo så nogenlunde alle de 
ellers så stridige forfattere, danske og svenske. 

Men  med Sten Stures  død var Sverrig endnu ikke 


Slaget ved Ramuntlaboda : Steu Sture dor ; flugten ved Elgsund.  203 

vundet. Krumpen gik over ^h-ebro, Arboga og Køping 
til Vesterås, livor han tavede i ti dage. Det var ikke 
muligt at holde de vikle skarer i tomme; de mente, at 
de havde meget at hævne efter den sidste blodige kamp. 
og de røvede, myrdede og brændte, uden at hovids- 
mændene kunde fa magt over dem: så det kan nok 
være, at både de nævnte" byer og flere ere blevne hjem- 
søgte med brand o^ plyndring. Nu samledes herrerne 
fra de nærmeste landskaber snart hos rigsråd Knut 
Bengtsson (Sparre) på Ængso, snart hos biskop Matts 
(Lilje) på Tynnelsø. Rigsforstanderen var borte, og man 
så ingen anden udvej end at underkaste sig kong Kri- 
stian. Det var ikke alene vejrhanen Ture .Jonsson, der 
fandt dette nyttigst, det var også mænd sum Erik Abra- 
hamsson og biskop Matts, af hvilke den sidste altid 
havde været Sten Sture hengiven, medens den forste 
som hans høvidsmand i Vestergøtland havde kæmpet 
mangen blodig kamp mod hans Qender. (Men dette hans 
hurtige omslag var det selvfølgelig, som gjorde, at man 
siden i Sverrig skyldte ham for, at han som en forræder 
havde vist Krumpen vejen gennem Tiveden.) Xu vilde 
de underhandle med Krumpen om stilstand. Men det 
vilde almuen ikke vide af: den holdt også møder, og 
den vilde slås, og ved EUjsund (lUersund) samlede sig 
mange tusinde mænd, ikke alene bjærgmænd (dalkarle) 
og bønder, men også adelsmænd. Da gik Krumpen 
fastelavnsmandag, d. 20de febr., over den islagte Mælar 
til Elgsund. Men, inden kampen tog ved, vilde nogle 
herrer vide, hvem der skulde fore, og for hvem de skulde 
slås. Da ingen kunde svare dem herpå, så lob de. 
<• herrerne forst og menigmand bagefter«, hvorpå Stræng- 
næs måtte åbne sine porte for Krumpen. Men med de 
vilde og byttelystne landsknægte kunde han ikke fa bugt: 
»de føre et ganske ondt regimente, så, hvad de udlove os' 


204 Ivristiau den anden. 

tilsige almuen og andre, det holde de intet udaf", siger han 
selv. — Desuagtet kappedes herrer og præster om at slutte 
sig til kongen, og dagen efter væddeløbet ved Elgsund 
sluttede biskop Matts på manges vegne en elleve dages 
stilstand i Strængnæs. Inden dens udlob skulde rigs- 
rådet samles i Upsala for at overveje, hvad der nu var 
at gore. Ti kalmareningen vilde de gærne håndhæve, 
når kun alle deres forseelser måtte vorde dem tilgivne, 
og de så selv måtte dele rigens len imellem sig. Men 
Pil var der dog, som ikke vilde opgive fædrelandets sag: 
en kvinde, en ung enke med fire småborn kravlende om- 
kring sig! Svagelig var hun (siden 16de novb. 1511, 
da hun havde bryllup, havde hun fedt i det mindste 
segs born), men hun var klog, hojhjærtet og fast, og 
hun havde både Stokholm og almuen på sin side. 

Kristina Gylleustjerua, Sten Stures enke, kastede 
sig ind i Stokholm, byggede fæstningsværker, kobte våben 
og hværvede knægte. Hun var en datter af Xils Eriksson 
Gyllenstjerna til Fogelvik, altså en sonnedatter af Karl 
Knutssons datter Kristina, men hun udmærkede sig lige 
så meget ved sit stolte mod og hoje sind som ved sin 
ædle byrd. Hun vilde heller ikke lade møde for sig i 
Upsala: hun vilde »ikke have med den handel at gore». 
1 Upsala modte d. 2den marts på grund af det korte 
varsel kun tre gejstlige og syv verdslige rigsråder (ærke- 
biskop Gustaf og bisperne Matts og Otte, herrerne Knut 
Bengtsson, Erik Abrahamsson, Sten Turesson (Bjelke), 
Holger Karlsson (Gera), Johan Arendsson (Ulf), Knut 
Nilsson (Sparre) og Bengt Gylta). Her mindede Gustaf 
Trolle om, at "danskere, normæmd og svenskere ere af 
ét blod, have språg og sæder tilfælles, og ere af Gud 
bestemte til ét legeme. De kunde vel påny, som et 
eneste enigt folk, blive en skræk for hele Evropa, som 
da de i gamle dage kuede det stolte Rom,  — hvis kun 


Kristiua Gyllenstjerua .-  modet i Upsala:  Stokholm.   205 

ikke Stiirerne vare, som nu i så lang tid havde forfort 
sine landsmænd til det ene oprør efter det andet ». Og 
d. 6te marts sluttede den lille herredag "på hele rigs- 
rådets vegne og som fuldmægtige for hele Sverrigs rigel- 
en virkelig fred med kongen, hvem man påny under- 
kastede sig : han skulde styre efter Sverrigs gamle lov 
og kalmarrecessen, glemme alt, hvad der var forbrudt 
imod ham, og holde enhvær ved de friheder og len, han 
havde. Hvis Stokholm eller andre stæder viste sig ulydige 
og ikke vilde slutte sig til denne overenskomst, skulde 
de stå sin egen fare og rigsrådet hjælpe til at straft'e 
dem som kongens og rigets åbenbare fjender. — Dette 
brev forseglede Otte Krumpen, Karl Knutssiin og to andre 
herrer på kongens vegne og lovede snarest muligt at få 
kongens og det danske råds stadfæstelse, h\ilken da også 
blev given d. 31ste marts. — Vestergotland, Ostergot- 
land. Småland og Upland hyldede strags kongen, derimod 
hværken Vestmanland, Nerike, Dalarne eller Værmland. 
Men mændene i Yærend, som helst, inden de toge nogen 
fast beslutning, vilde se, hvem tiden og lykken bragte til 
magten, sluttede d. 14de maj på Hjortsberga landsting en 
ny bondefred med blekingboerne. 

Men i Stokholm — som dengang endnu var ind- 
skrænket til tre holme imellem Saltsjøn og Mælaren, og 
som næppe talte mere end omkring fjorten tusinde ind- 
byggere, halvdelen svenskere, halvdelen tyskere — vidste 
fru Kristina således at meddele sin egen ild til hele 
borgerskabet, at det lovede hende hojt og dyrt at slå til 
sidste mand. Også blev hendes mands kloge og vel- 
talende kansler, Peder Jakobsson (SiinnniiTæder), hende tro. 
Det samme gjorde enkelte andre herrer, iblandt hvilke 
dog særlig skal mindes den kraftige og ubojelige rigsråd 
mågens (jiren, der nærmest ledede hele forsvaret. Han var 
en sonneson af Kristian den forstes Magnus Gren,  men 


206 Kristian den anden. 

var lige så pålidelig, som hin havde været upålidelig. 
Det hjalp da ikke, at Gustaf Trolle og biskop Matts 
sendte et par fredsbud til Stokholm (iblandt disse den 
sidstes kansler, historikeren Olof Persson); ti de kom ikke 
længere end til den yderste vi-ndebro, da Mågens Gren 
uden videre lod skyde skarpt på dem. Den utrættelige 
rådmand Lambert .^nttssoii havde desuden med megen omhu 
sorget for stadens sikring, særlig mod saltsjosiden. End 
videre stode både Kalmar, Nykoping, Vesterås, Stæke- 
borg og alle de finske fæstninger på Sturernes side. — 
Men forgæves henvendte fru Kristina sig om hjælp til 
Polen, Danzig, Liibeck og de andre vendiske stæder; hun 
fandt kun dove øren, om end Danzig og Liibeck næppe 
havde haft noget imod at støtte hende, når de kun havde 
turdet. Derimod rejste bondorne sig for hende trindt i 
landet, fangede eller belejrede de dansksindede herre- 
mænd og bisper (både den gamle aukebiskop Jakob og 
biskop Otte, den sidste som han stod for hojalteret i 
Vesterås domkirke) og tilfojede danskerne selv adskillige 
mindre nederlag. Således ved Badelundsås d. 29de marts, 
hvor det forst efter en hed og blodig kamp lykkedes 
kongens ryttere at hugge sig igennem og finde vejen til 
Upsala, men hvor Jutekærret endnu stadig minder om 
de mange, som bleve trængte ud i det og druknede. — 
Langfredag d. 6te apr. havde de endog på Fy ri sv ål cl 
nær slået selve den danske hovedstyrke. Otte Krumpen 
havde sendt en del af hæren andensteds hen, hvor der 
også var brug for den, og kunde derfor kun stille åtte 
tusinde mand i marken, da han, fuldstændig overrumplet, 
ilede fra messen for at mede de henved treti tusinde 
bønder, borgere og bjærgværksmænd, som pludselig faldt 
over ham, og iblandt hvis førere den flinke Lambert 
Mattsson var. Krumpen havde et hårdt snevejr lige i 
ansigtet,  så lunterne bleve våde, og ikke en bosse vilde 


Træfiiiugen ved Badelundsås ; laugfredagsslaget på Fvrisvald.  207 

brænde af for ham, medens bøndernes pile iloj lystig for 
vinden. Tøsneen klampede sig under hestenes hover, så 
de styrtede, når han vilde hugge ind. Bannerføreren 
Jlågeus ii.videnstjeriie til Tommerup, var så hårdt såret af 
iire sår, at han næppe kunde holde sig i sadelen og 
endnu mindre bære banneret hojt. Blodet lob ham ned 
i ojnene og blændede hans syn. To fjender havde alle- 
rede fået fat i ham og slæbte ham bort imellem sig for 
afsides i ro at kunne plyndre ham. Da kom den unge 
Poder Skram lobende til, hug den ene ned og jog den 
anden på flugt; men banneret var frelst. Krumpen holdt 
stand, skont også han var såret af to pile, og mange 
dannemænd vare sårede med ham , ja tre og vel endnu 
flere af hans fornemste hovidsmænd lå slagne på marken. 
En gammel dansk soldat, hvis navn man dog ikke har 
nedtegnet, så, siges der, den venstre tioj give efter, da 
banneret ikke længer viste den vej mod fjenden. Men 
han rev fanen fra en modløs fændrik, naglede den fast 
på en gærdestolpe og kaldte folkene tilbage: « Lader dog 
ikke vor konges fane falde uhævnet i fjendevåld!" råbte 
han: og det hjalp. Så mange svenskere, som vilde ned- 
tage den genopplantede fane, bleve liggende på sin ger- 
ning; og, da bønderne desuden spredte sig vel tidlig for 
at plyndre, samledes fænnikerne atter, huggede ind fra 
flere sider^ og Krumpen gjorde nu et sådant nederlag på 
bønderne, at over ti tusinde af dem skulle have fundet 
døden på marken eller i åen eller i en tegllade, som de 
bleve drevne ind i, og som der så blev sat ild på. Men 
også Krumpens tab skal være gået op til nogle tusinde, 
og i^l anyfr edag sslag et » var det blodigste af alle de 
mange, som kæmpedes i unionskrigene. — Alle de sven- 
skere, som faldt i det blodige stævne, lod Gustaf Trolle 
ligge ujordede, til bytte for hunde og ravne! de vare' jo 
alle  kættere,  som havde gjort den bansatte Sten Stiires 


208 Kristian den anden. 

sag til sin ; alle de faldne kongsmænd lod han derimod 
med stor hojtid jorde i og ved domkirken. — Dalkarlene 
lode sig dog endnu ikke skræmme: på landstinget ved Tuna 
vedtoge de tolv dage senere, den 18de apr., at de vilde 
fortsætte kampen for friheden til det yderste, og ind- 
bøde vestgoterne til det samme; men disse, med biskop 
Vinsens, Ture Jonsson og Erik Abrahamsson i spidsen, 
rådede tværtimod dalkarlene og alle de evrige landskabers 
almue til fred og underkastelse. 

Der var endnu meget at fortælle om mangen en 
heltedåd fra bægge sider. Således kæmpedes der ved 
Sødertelge mod biskop Matts's ryttere, hvor dog stok- 
holmerne atter trak det korteste strå; men Ørebro slot 
måtte Erik Abraliamsson overgive til bonderne og selv 
blive deres fange. Biskop Brask belejrede man forst på 
hans gård i Linkoping (27de juni), dernæst på hans 
faste slot Munkeboda. Erik Rynning var utrættelig i 
østergøtland og Upland; Xils Eskilsson i Nerike; Mågens 
Jonsson i Vestmanland; Olof Valravn i Dalarne: flere 
andre at forbigå.   Vi vende os mod kampens slutning. 

Krumpen lagde sig midt i maj med sin hær for 
Stokholm og slog lejr både på Sodermalm og Norrmalm. 
Ved pinsetid kom kong Kristian selv med sin flåde og 
lagde sig i skærgården. Han havde haft nok at skøtte 
i hjemmet med at skaffe penge, hværve friske tropper, 
sorge for levnedsmidler o. s. v. til hæren, men havde dog 
endelig brudt overtværs og omkring d. 26te apr. givet 
sig under sejl efter at have overdraget rigets styrelse 
under sin fraværelse til dronning Elisabet. Da han 
sejlede gennem Kalmar sund, vilde han haft Kalmar til 
at åbne dets porte, men den stolte Anna Itjelkc, som 
holdt slottet efter sin nys afdøde mand Johan Månsson, 
gav ham det samme faste og afgørende nej, som hendes 
mand vikle givet.   Derved måtte han da lade det blive: 


Stokholms belejring. 209 

han måtte skynde sig til Stokholm. — Mod bonderne 
var han allevegne mild og venlig og sparede ikke på 
salt, når de atter droge bort: en halv tønde til hvær 
bonde; ti »salt eller løfte om salt havde på bonden 
samme virkning som len eller løfte om len på adels- 
manden". Også stadfæstede han d. 3die juni i et møde 
udenfor Stokholm påny alt, hvad der på hans vegne var 
lovet i Upsala, hvorpå de forsamlede rigsråder og herrer 
ligeledes svore ham huldskab og troskab påny. Da nu 
også Soreii >orbv kom med hovedtlåden, var indslutningen 
fuldstændig. — Desuagtet trak belejringen i langdrag, ti 
Stokholm var en af de stærkeste fæstninger i Norden og 
vel forsynet med alt slags skyts, mens de heltemodige 
borgere gjorde alt for at styrke, vare og værge den. Men 
ved disse arbejder udmærkede sig atter den Hinke Lninbert 
nnttssoii. "Sit bedste værn-, siger Allen med foje, »havde 
Stokholm i sine tapre borgeres frejdige mod, der syntes 
at vakse med faren ■. Storm fandt dog ikke sted, ej 
heller udfald, men ved stykkernes kugler arbejdede man 
af al magt på at ødelægge hinanden. For en sådan 
kugle fandt den vilde, tapre Rarl kiiutsson døden og mange 
andre med ham. Fra kongens side blev den stærke 
sønderport skudt sammen, men borgerne erstattede den 
strags, forst ved tommerskærme, så ved murværk. 

Der måtte gores storre anstrængelser, der. måtte 
sørges yderligere for levnedsmidler til hæren, og denne 
måtte førstærkes. Altså rejste kongen midt i juni til- 
bage til det af pesten hærgede København, hvorfra der 
ellers var flygtet, hvad flygte kunde. Ved løfte om god 
fortjæneste fristede han I Hbeckente til at sende be- 
lejringshæren levnedsmidler, øg de vare lumpne nok til 
give efter for fristelsen. Han udskrev nye folk både til 
hær og flåde. Og fra Holland fik han en hjælp af segs 
krigsskibe (derimod måtte han,  i  hvor hårdt han end 

Danmarks liistorie 14S1 — 1536. J4 


210 Kristian den anden. 

trængte til penge, vænte endnu et par måneder, indtil 
d. 12te septb., inden han af sin svåger fik den tredie 
syvendedel af brudeskatten udbetalt). Og midt i juli 
var han atter ved Stokholm. — Det så ilde ud både i 
Ostergøtland, Upland og Dalarne, ja hevidsmanden på 
Vesterås slot, den . raske .Hagens Jonsson, overfaldt og 
plyndrede endog Strængnæs. Men herover blev Kristian 
vred og lod nu endelig i avgust det stærke Vesterås slot 
storme og indtage. Den tapre Mågens Jonsson blev 
fangen og henrettedes en måned senere på Stokholms 
stortorv. 

Vesterås's tab gjorde et stærkt indtryk i Stokholm; 
et endnu stærkere gjorde det dog, da man så liibeckerne 
komme kongen til hjælp med levnedsmidler. Herrerne 
byrjede vakle, og tyskerne i Stokholm var det ligegyldigt, 
enten deres herre kaldtes Sture eller Kristian. — Byen 
lod sig dog vanskelig storme, og med levnedsmidler var 
den bedre forsynet end den kongelige lejr. Men de for- 
nemme udenfor byen gik rask over til kongen, ja selv 
så støtte mænd som iJ^iis Eskilsson og Erik Rynning. 
liygtet herom påvirkede deres standsfæller i byen: og 
kongen måtte da prøve, om ikke det levende ord kunde 
arbejde nok så godt som sværdet. I sit følge havde han 
den gamle iiemuiiiig Gadd, den ene af de for to år siden 
bortslæbte gisler: men til trods for den troløshed, der 
var vederfaret ham og dem, havde han i sit fangenskab 
ladet sig omvende fra sit rasende danskerhad til en ivrig 
beundring for Danmarks folk og konge. Det havde måske 
hjulpet til at fræmkalde dette omslag, at Sten Sture 1513 
havde fået Hans Brask sat på Linkøping bispestol, som 
den bansatte Hemming altid kaldte sin; men endnu mere 
hjalp det vel, at man i Sverrig havde fundet på at kalde 
ham forræder og at påstå, at det var haus skyld, at 
gislerne, han selv med, bleve førte til Danmark.   Dette 


Stokholms belejring:  overgivelseu. 211 

er nu vistnok on grundlos påstand, medens Allen sikkert 
har ret, når han siger: '-Han elskede sig selv hojere end 
sit fædreland". I avgust slap Hemming med et par andre 
svenskere ind i Stokholm for at prøve på en fredelig 
underhandling: og således sloge hans ord igennem, at, 
skont byens almue fnøs, og Peder Fredag nær havde 
slået ham ihjæl, fandt dog adelen og hele den fornemme 
verden samt alle tyskerne, at hans tale var såre priselig, 
og i sine hjærter gik de over til kongen. Frafaldet blev 
storre og storre, og tilsidst indså fru Kristina, at hun 
ikke længer kunde holde byen, som hun alt havde værget 
på syvende måned efter sin husbondes død. Altså måtte 
hun oplade den til kongen som "Sverrigs rette herre og 
udvalgte konge«, efter at der et par dage var ført under- 
handlinger med nogle svenske og danske rigsråder, som 
kongen havde overdraget dette hværv, og iblandt hvilke 
både biskop Matts, Erik Abrahamsson og Johan Arends- 
son fandtes samt den Erik Kynniug, hidtil høvidsmand 
på Stækeborg, som indtil for kort siden havde været en 
af hans ivrigste og heldigste modstandere, men nu var 
bleven hans mand; desuden biskop Jens Anderson, Pred- 
bjorn Podebusk (Jg Tomas ISilson Lange. 

D. 5te septb. udvæksledes de gensidige, strænge og 
omhj-ggelige forsikringsbreve. Alt skulde være glemt og 
tilgivet, også Stækes nedrivning, samt hvad man ellers 
havde forbrudt mod gamle Jakob Ulfsson og Gustaf Trolle 
(derfor måtte den sidste også sætte sit navn og hænge 
sit segl under brevene) ; ligeledes tilsikredes der på fru 
Kristinas forbon adskillige navngivne mænd udtrvkkelisf 
straftefrihed, således Gustaf Eriksson (Vasa), >;ils Eskils- 
son, Peder Jakobsson og x4.rvid Sigesson. Kalmareningen 
skulde stå ved magt, men Sverrig styres efter sine egne 
love og skikke. Fru Kristina skulde have liere gode len 
(iblandt  dem  Tavastehus  og  Kymenegård),  og  hendes 

14* 


212 Kristian deii andeu. 

mænd ligeledes. Stokholm skulde have alle sine privi- 
legier stadfæstede. — 1 overgivelsesbrevet hed det, at 
Stokholms stad og slot skulde overgives til ^ kongens oy 
rigsrådets tro hånd", men i rigsrådets brev af 7de septb. 
overgives de til l-o)igens hånd, efter hans død til hans 
sons, efter dennes dod til dronning Elisabets, og forst 
efter alle disses dod til rigsrådets. Det er således klart, 
at kongen allerede nu tænkte på at gore Sverrig til et 
arverige. 

Så åbnede Stokholm sine porte, kongen modtog dens 
nogler af borgmestrene og holdt sit hoj tidelige indtag 
vorfrueaften , fredagen d. 7de septb. 1520. Som visen 
synger: c vorfrueaften med kors og fane toge de hannem 
i Stokholm ind". Han red på en prægtig smykket strids- 
hingst gennem den nedbrudte sonderport over Sodermalm 
ind i byen, ledsaget af en glimrende skare. Alt, hvad 
der var fornemt, drog ham i hojtideligt optag imade; alle 
klokker ringede, og gaderne vare fyldte med mennesker. 
Forst gik han ind i storkirken til messe, så en foje stund 
op på slottet, derpå ind til den tyske rådmand Gorius 
Holste. — Norden var atter bragt under det samme spir. 
Men, da han stod i Gorius Holstes storstue, med ryggen 
imod kaminen og omringet af lykønskende herrer, skal 
han på en smigrende tiltale have svaret: "Ja, endelig have 
vi nået det mål, som vi så længe have tragtet efter; men — 
Liibeck ere vi endnu ikke herre over. Dog — Liibecks 
ene port [Stokholm] have vi jo nu, og det skal ikke vare 
længe, inden vi også ville vinde den anden. Og — snart 
skulle vore hunde go udenfor Gottorp!" Det kan ikke 
nytte at fordybe sig i gætninger om, hvad der mulig 
kunde have sket, hvis han havde fulgt sin gode og ikke 
sin onde ånd. 


Stokholms overgivelse;  kougeus indtag. 213 

17.   Det stokholmske blodbad . 

Da Stokholm havde givet sig,' tik en del af krigs- 
folket hjemlov, og kongen gjorde d. 15de septb. en hurtig 
kebenhavnsrejse. I København udstedte han iblandt andet 
en forordning om, at i alle huse og gårde, som lå ud 
til gader eller stræder, skulde lervægge og lergavle ned- 
tages og igen opmures med bindingsværk inden næste 
pinse, samt alle ode grunde bebygges. — Strags efter hans 
tilbagekomst til Stokholm midt i' oktober, holdt rigsrådet 
d. 30de oktb. et møde i gråbrodrekloster, og, efter at 
biskop Jens .tiidersoii i et flydende foredrag (han var jo 
gammel vant til at dreje, hvad lov det skulde være) havde 
godtgjort kongens '< arveret >< , såsom han var "byrdig af 
kongelig svensk æt. erklærede Sverrigs rigsråd, at Sverrig 
skulde tilhore ham, «ikke ved udvælgelse, men ret arve- 
ligen, efterdi Hans Nåde nedstammer fra Hellig-Erik, vor 
hellige patron-. (Han var virkelig en sonnedatterdatters 
sonnedattersons sonneson af Erik den hellige! men efter 
den regning vilde nok de fleste af os blive Erik den 
helliges arvinger.) Hertil gav menige almue allehelgens- 
dag sit samtykke ved burspråget på Brunkeberg, efter at 
Jens Anderson havde holdt en tale som den foregående. 
— Så holdt kongen et nyt indtag i Stokholm, men denne 
gang igennem Norrmalra, hvis port ligeledes var bleven 
slojfet. Et par dage senere, sondagen d. 4de novb., 
kronedes han hoj tidelig i Stokholms storkirke af den 
genindsatte ærkebiskop Gustaf Trolle, som understøttedes 
af rigets andre biskopper. En mængde domherrer og 
andre prælater, hele rigsrådet og ombud fra borger- og 
bondestanden varø tilstede. Med hånden på den hellige 
læst svor han derpå sin kongeed: at styre riget med 
indfødte svenske mænd, skærme kirken og alle forsvars- 
løse,  agte enhvær  stands  rettigheder og holde alle ved 


214 Kristian den anden. 

Sverrigs lov og ret. — Allerede det var mærkeligt, at 
rigsklenodierne, som det synes, ved kroningen bleve bårne 
af danske og ikke -af svenske mænd, samt at det var 
lutter danske og tyske herrer, som sloges til riddere 
(iblandt dem: Otte Krumpen, Mågens Gyldenstjerne, Klavs 
Bille. Nils Lykke, Soren Norby og Berend v. Mehlen): men 
det stødende øgedes derved, at herolden måtte lydelig 
kundgore, at, såsom kongen nys havde taget Sverrig med 
hærskjold, kunde han ikke denne gang vise nogen svensk 
mand sådan ære. (Det forekommer os klart, at, da denne 
erklæring blev given, kan der endnu ikke være tænkt på 
noget >. blodbad".) Imidlertid mildnedes indtrykket dog 
noget ved det prægtige gæstebud, som kongen samme 
dag gjorde på slottet, og som vedvarede hægge de nær- 
mest følgende dage; ti her sade mænd og kvinder af 
alle tre riger i bunterad, og kongen var livlig og venlig 
imod dem alle. — Stokholms by forærede ham ved denne 
lejlighed et konstig udarbejdet gyldent solvdrikkekar, hvori 
lå segsti ungerske gylden. 

Men tredie dagen efter kroningen (engelbreksdagen, 
d. 7de novb.) vendte sig alle de venlige dromme til grue- 
lige anelser. Kongen var imidlertid bearbejdet af den 
onde IMdrIk Slagheck og vel adskillige andre, såsom den 
nys nævnte biskop Jens Aiidersiin af Odense og svenskeren 
Klas Holste, ærkebiskop Gustaf Trolle ikke at glemme. — 
Slagheck var fra Westfalen og klærk i stiftet Miinster. 
Han havde i et par år været Kristian den andens skriver, 
da pave Leo, strags efter sit valg, ikke alene borttog 
den plet, der klæbede ved hans fodsel som uægte son af 
en præst, men tillod ham samtidig at klæde flere hoje 
gejstlige æmbeder. selv om det var bispedommer, ja til- 
kendegav ham, at han havde til hensigt at udnævne 
ham til ærkebiskop i Lund, et æmbede, som den frem- 
mede æventvrer,  den  rinoe  klærk,  der endnu hværkcn 


Kroningsgikk't :  forhøret. 215 

var doktor eller magister, havde frækhed iiok til at efter- 
hige. Han synes dog atter at have forladt Danmark, 
men var for fire år siden atter bragt herind af den pave- 
lige legat Arcimbold, i hvis tjæneste han var trådt, og 
som i desb. 1517 sendte ham til Stokholm for at mangle 
en ny stilstand. Efter at Arcimbolds rænker vare blot- 
tede, gik han som kongens sendemand til paven med en 
bilter klage over sin forrige herre. 1520 havde han af 
paven fået degnekaldet i Roskilde, som var blevet ledigt 
ved Ove Billes forflyttelse til Århus bispestol. Nu var 
han doktor i den kanoniske ret, men han var tillige 
læge, og han var lige så skamløs og træsk, som han var 
ryggesløs og ondskabsfuld. Kongens tungsind grænsede 
nu og da til afsindighed, og det er sandsynligt, at Slag- 
heck i sådanne ojeblikke har været læge både for hans 
sjæl og hans legeme, skont en værre sjælelæge kunde 
ingen konge vælge sig end denne doktor i den hellige 
ret, der altid med synlig glæde vadede i blod. 

Onsdagen efter kroningen stævnedes altså en mængde 
svenske herrer og damer til at mode i slottets store sal. 
De fleste vare adelsmænd eller prælater, dog var der 
også en del borgere, især fra Stokholm. Portene lukkedes 
efter dem, og der kom ingen ud igen. Klokken var 1. 
I salen sad kongen selv, omringet af sine ypperste mænd. 
Efter aftale fræmtrådte som klager tiistaf Trolle, Sverrigs 
riges hojærværdige ærkebiskop, i hvem både kirkefyrsten 
og kirken vare krænkede. Han mindede kongen om hans 
kroningsed: at han vilde værge kirken og hævde den i 
dens rettigheder mod al våld og uret. Sine klager havde 
han opsat skriftlig og bad, at hans gamle ven og kansler, 
prøvet som han selv i ulykke og forfølgelse, upsala- 
kauniken mester Jon Eriksson, måtte oplæse dem. Men 
klagemålet fræmførtes både i Gustaf Trolles, gamle Jakob 
rifssons og biskop Otte Svinhufvuds navn.   Det lod på 


216 Kristian deu anden. 

våkl imod kirkens tjænere, i det man liavde afsat Trolle 
fra hans ærkesæde og nedbrudt hans faste slot Stæke, 
taget Jakob Ulfsson til fange på Arnø, Otte Svinhufvud 
i Vesterås, og holdt dem i lang tid fængslede. Det var 
jo rigtignok dette, som man ved Stokholms overgivelse, 
med Gustaf Trolles egen hånd og segl under, havde 
lovet at glemme. Nu krævede han sine avindsmænd 
straffede i henhold til kroningseden, og han vilde intet 
forlig vide af med " sådanne, som med slige åbenbare og 
uærlige gerninger havde kastet sig op imod al kristen- 
dommen, hværken med den døde hr. Sten eller med 
nogen af de øvrige.., af hvilke atten navngaves, der- 
iblandt to kvinder: fru Kristina Gyllonstjorna og hendes 
moder, fru Sigrid Baner. For plyndringen af bispegård 
og domkirke, for afsavn af æmbedsindtægter i fire år, 
krævede han en erstatning af segs hundrede tusinde 
lødige mark sølv, ^alt efter regnskab , for det nedbrudte 
Stæke slot og for den ham overgåede mishandling fire 
hundrede tusinde lødige mark, for plyndringen af Arnø 
slot og for ærkebiskop Jakobs bortforelse og fængsling 
et hundrede tusinde mark o. s. v. ; og han lovede kongen 
"Ion af Gud og lov af al kristenheden ^ . når han til- 
borlig vilde straffe alle ildgerningsmændene. — Kongen 
spurgte, om han vilde have sagen afgjort i mindelighed 
og ved forlig efter gode mænds mægling, eller om det 
skulde gå efter lovens strænghed; men Trolle krævede 
lovens fulde strænghed og vilde have fyldest i alle måder; 
han havde allerede andraget sagen i Rom. »Sagen skal 
afgøres her i riget!., sagde kongen og lod banbullen op- 
læse, ved hvilken straffedommens fuldbyrdelse «ved ild 
og sværd., jo var ham øverdraget. 

Næppe hørte fni Kristina sigtelsen imod hendes af- 
døde ægteherre, for hun fræmdrog brevskabet, hvorved 
Sverrigs rigsråd med navne og segl havde vedtaget den 


Gustaf Trolles klage over kætterne: fængslingeu. 217 

udførte beslutniug om ærkebispens afsættelse og Stækes 
nedbrydelse, ja havde -sammensvoret', sig om i forening 
at trodse selve pavens bansættelse, hvis en sådan skulde 
blive udvirket. Men her havde man jo det alier gyldigste 
kætterbevis mod enhvær af underskriverne, eftersom træ- 
ringen i Linkoping, biskop Hans Brask, var den eneste af 
dem alle, som havde været lun nok til at gemme en 
seddel under sit segl med de ord: »Till denna besegling 
ær jag nodd och tvingad-, hvad Olof Persson med foje 
kalder "ett listigt romarestycke-. Det sijite!< næsten, at 
tanken om bloddommen forst nu er opstået. At Kristian 
onskede at straffe, og straffe alvårlig, kan der ingen t\'\\\ 
være om, men forst vidnesbyrdet om det gruelige kætteri : 
en åbenbar sammensværgelse til oprer imod den hellige 
faders myndighed, gav en anvisning på eller et påskud 
for brugen af oksen. Herpå havde fru Kristina selv- 
folgelig ikke tænkt: hun væntede kun en dom til erstat- 
ning, og den skulde hun og hendes bom ikke være ene 
om at udrede: i den måtte alle de deltage, som havde 
fattet den fælles beslutning. — Kongen gik strags efter ud. 
Det var nu blevet morkt, og vagten kom ind med fakler. 
Forhøret fortsattes, men var forholdsvis hurtig sluttet, da 
ingen kunde undgå at vedkendes sit navn og segl: men 
foruden Hans Brask var Otie Sviiihiifvud den eneste, som 
gik uskadt af ilden : ti han havde jo optrådt som Trolles 
medanklager og havde jo desuden været holdt fængslet 
af Trolles Qender. - Henad kl, 10 bleve alle "kætterne- 
grebne, mænd og kvinder, frelse og ufrelse, og kastede i 
tårnet; men det var .Soren Norby, som tillige med Klavs 
Bille måtte udfore dette liemske fogedhværv. 

Men i lonkammeret lod Didrik Slagheck, doktoren i 
den kanoniske ret, kongen vide, at vel havde han til- 
givet de svenske herrer deres mange forbrydelser imod 
ham selv, men deres forbrvdelser imod kirken kunde han 


218 Kristian den anden. 

aldrig tilgive dem, og banbiiUen luåtte han udfore. Han 
fræmhævede kiiu ikke, at selv sammensværgelsen mod 
paven kunde, som Paludan-Miiller siger, »i det hojeste 
gælde for et skisma, en mindre grad af kætteri : og selv 
den egentlige kætter nægter kirkens lov ikke afløsning 
og genoptagelse i kirkens skød, når han, strags efter at 
være greben i kætteri, afsværger dette og- underkaster 
sig den pålagte bod". Heller ikke, at »de gejstlige, hvis 
hoveder skulde falde, forst måtte have været degraderede 
og en [ordentlig] retshandling være foretaget med dera^. 
"Kongens lidenskab måtte strags slippes los-, da han 
ellers let kunde modtage bedre undervisning. Og de 
andre herrer stemte i med <h\ Di drik. Men kongen selv 
lyttede ikkun alt for gærne til en sådan tale, da han 
dog var overtydet om, at der aldrig blev fred i Sverrig, 
så længe der endnu knejsede en eneste af de stive nakker 
på de hårde herrers halse. 

Næste morgen kl. 9, det var torsdagen d. 8de novb.. 
blev retten sat, men forinden havde herolden redet igen- 
nem alle stadens gader og under livsstraf budet, at en- 
hvær skulde holde sig hjemme i sit hus. Retten bestod 
nærmest af dem, som havde overværet det foregående 
møde, og som. uden egentlig at have været fængslede, 
havde måttet tilbringe natten i et fælles værelse. Med 
undtagelse af biskop Jeiis Anderson fra Odense, der var 
rettens ordforer, bestod den altså udelukkende af sven- 
skere, næmlig ærkebiskop Gustaf Trolle, der i går havde 
fræmstået som klager, men i dag forte forsædet blandt 
dommerne, samt de to nys nævnte biskopper Hans Brask 
og Otte Svinhiifrud (af hvilke den sidste jo også var klager) 
tillige med ti andre gejstlige mænd, alle kirkelig lovlærde 
mænd, tiere af dem endog doktorer i den kanoniske ret, 
de tre domherrer i Upsala. Men retten var sikkerlig 
således  sammensat af Didrik Slagheck og Jon Eriksson, 


Domfældolseii. 219 

fordi, iiår de anklagede vare kendte for kættere af en 
gejstlig ret, kunde lægmænd ingen forargelse tage af, at 
kongen lod vitterlige forbrydere mod kirken straft'e. — 
Mester Jon Eriksson fræmlagde i dag det samme klage- 
skrift, som han i går havde oplæst, og satte sltittelig i 
rette, om ikke sådanne misgerninger mod den hellige 
almindelige kirke vare vitterligt kætteri; hvorpå Jens 
Anderson bad retten noje granske sagen. Og efter et 
par timers drøftelse, uden at nogen af de anklagede fik 
lejlighed til at forsvare sig, enedes man om, at, da de 
anklagede havde sammensvoret sig om med magt at 
modsætte sig pavens bud og ban, så vare de både efter 
kirkeret, kejserrot og svensk ret skyldige i kætteri. 
Dommen kom altså til at lyde således: "Oftnævnte hr. 
Sten og andre nævnte, der ham villig og utrængte til- 
faldne vare, skulle kaldes og holdes for kættere ». Næppe 
har nogen af dommerne {itiaskc med undtagelse af ærke- 
bispen) haft nogen anelse om . hvad rækkevidde deres 
dom vilde få. -- Klagen bad: -Eders hojmægtighed at 
lade straf overgå samme kættere^, men dommen fast- 
satte ingen straf: dennes udmåling var altså overladt til 
kongen. Men kongen vidste fra Didrik Slagheck, om han 
ikke havde vidst det tidligere, at den romerske kirke satte 
livsstraf for hårdnakkede kættere. Det stod jo desuden at 
læse i den banl,)u]le, hvis udførelse var ham overdraget. Og 
»ærkebiskop Trolle hade bedt honom utfora påfvens dom 
ofver dessa domda kættare, kyrkans fiender och fædernes- 
landets forrædare...   Ej heller betænkte han sig længe. 

Det er dog mærkeligt, at dommen ikke kom til at 
ramme alle dem , som havde underskrevet beslutningen 
af 2odie novb. 1517, og at den derimod kom til at ramme 
fiere, som iH-c havde underskrevet den. Vi give atter 
Paludan-Muller ordet: <'Hvem har afgjort valget af slagt- 
ofrene? og hvad har været det bestejnmende? J)er fore- 


220 Kristian den anden. 

Hyyer ikke en eneste ordre fra kongen self, 
hværken skriftlig eller mundtlig: han lukkede sig inde i 
sit værelse under henrettelserne og lod ingen komme til 
sig. Hans personlige gunst eller ugunst kan ikke have 
afgjort- valget, i det mindste ikke ene, da så hværken 
Vinsens af Skara eller Matts af Strængnæs kunde været 
medtagne . . . Han overlod udforeisen til Didrik SlagherU. 
hvem den almindelige mening strags og stadig har ud- 
peget som den rette ophavsmand«*). — Det er dog ikke 
meningen hermed at ville vælte blodskylden fra kong Kri- 
stian: han burde have kendt mester Didrik; han burde 
ikke have lyttot til hans tale, når han vilde godtgore 
ham, at her forelå en aldeles ny sag, som ingen havde 
kendt det mindste til, da overenskomsten om Stokholms 
overgivelse blev underskreven: han burde aller mindst 
have givet dette umenneske frie hænder med hensyn til 
valget af ofrene og disses skæbne. Heller ikke Adam og 
p]va bleve jo dog frifundne, skont også de kunde udpege 
fristeren. 

Afzelius siger: mXu ær till att fortælja om ett skåde- 
spel af ohord[?] grymhet och blodsutgjutelse, derifrån 
hvar svensk man skulle med missmod vænda sina ogon, 
så framt icke de fiesta utaf de biskopar och herrar, som 
lemnades åt bodelsyxan, med sin kallsinnighet och afund 
mot den ædle [Sturen] och sitt forakt for folkets rætt 
væl fortjent en ærelos dod". Kan være! Ligefuldt må 
enhvær nordbo onske, at han kunde udrive dette blad 
af kronniken.  ■ —  Samme  dags middag blev altså blod- 

• *) Når Gustaf Vasa i et brev til [laven kalder Gustaf Trolle -det 
rif/tifisfe redskab til bispernes henrettelse og det stokholniske 
blodbad , kan dette næppe være andet end udtrykket for en 
ojeblikkelii? stemning, skont vi meget gærne med rigsdagen i 
Strængnæs (juni 152:3) skulle kalde Gustaf Trolle -en oprorsk, 
grusonii og blodtorstig mand-. 


Henrettelsen. 221 

dommen udført udenfor rådhuset på Stokholms stortorv: 
men Didrik Slagheck havde allerede den foregående aften 
ved nogle glas vin meddelt den tyske offiser, som skulde 
være bøddel, Jiirgen Homuth.  hvad arbejde der væntede 
ham.   Xu førtes de dedsdomte gennem en dobbelt række 
vagt fra slottet til torvet.   Da de havde nået dette og 
vagten slået kreds  om  dem ,  holdt  den  danske rigsråd 
>ils Lykke,  en af dem,  som på kroningsdagen sloges til 
riddere, fra burspråget en tale, hvori han sagde, at ingen 
måtte forfærdes, fordi disse misdædere, der havde krænket 
den  hellige  kirke  og sat sig op imod paven,  nu skulde 
lide den  straf,  som  de ærlicr havde  forskyldt,  og som 
ærkebispen havde krævet.  Biskop Vinseus af Skara råbte, 
at det var altsammen logn,  og at kongen handlede som 
en forræder;  og et par af de domte rådmænd,  Anders 
Ruth og Ånders Karlsson,  nedkaldte himlens straf over 
ophavsmændene til denne udåd.  Forgæves bade de deds- 
domte om herrens nadvere som en tærepenge på rejsen; 
Didrik  Slagheck  nægtede det:  den  kunde  umulig gives 
til domte,  vitterlige  kættere.   Hans grund var dog vel 
nærmest, at det vilde kræve tid,  og hvem indestod ham 
for,  at kongen ikke imidlertid  betænkte sig I — Forst 
rettedes biskop Matts Lilje af Strængnæs;  at  han havde 
været  den  ivrigste  og virksomste  til at fræmme kong 
Kristians herredomme i Sverrig,  kunde ikke frelse ham, 
ti her måtte  ingen persons anseelse gælde,  når han jo 
dog var rettelig overvunden om  at være kætter.   Der- 
næst biskop Viuseiis af Skara,  der også ved mangen tid- 
ligere lejlighed havde trådt op som åbenbar dansksindet, 
og som ikl-e havde været med til at afsætte Gustaf Trolle; 
men — Didrik Slagheck måtte jo dog have et par bispe- 
stole gjort ledige,  for at han selv kunde fa en af dem. 
Så tretten  rigsråder  og  riddere:  Erik Abrabainsson,  der, 
som vi så, var en af de forste, der gik over til kongen; 


222 Kristian den anden. 

Erik Kiiiitssdii, eii broder til den Karl Knutsson, der nys 
var falden som kong Kristians hojt betroede mand, men 
selv en ivrig og virksom stureven; Erik Joliiiiissoii, Gustaf 
Vasas så temmelig farveløse fader; Erik Rynniiig, som på, 
kongens vegne havde handlet om Stokholms overgivelse; 
Bengt tij'Ita, den ene af dem, som for åtte måneder siden 
vedtoge overenskomsten i Upsala: Olof Valravn, dalkarlenes 
kække forer; Någeiis Gren, hvem vi ovenfor nievnede som 
fru Kristinas trofaste hojrehånd: Erik huse, hans stal- 
broder, der med så stor omhu og kløgt havde affattet 
vilkårene for Stokholms overgivelse: Erik og Eskil ISIIssoa 
(iiyilenstjerMa) , fru Kristinas to brødre: Joakim Hrahe til 
Tærna, gift med Gustaf Vasas syster Margreta; Knut 
Kurk og Bengt Eriksson, hvem Gustaf Vasa for et par 
måneder siden havde gæstet på Skællenæs, og hvem han 
da, ligesom lidt senere sin svåger, havde frarådet stok- 
holmsfærden. Endelig tre borgmestre og tretten råd- 
mænd fra Stokholm samt femten af de anseligste borgere 
i byen. — Kæste dag skulle syv eller ni (Fryxell siger: 
■isex eller åtta") have lidt samme skæbne. — Tallet på 
dem, som i disse to dage henrettedes, skulde altså 
have været femtitre eller femtifem. (Hvis man kan tro 
Jilrgen Homuth, skulde derimod tallet på dem, hvem blod- 
dommen overgik, løbe op til åttito. Huitfeldt siger, at 
der henrettedes sijtteu rigsråder og riddere, men kun 
tretten borgere.) — Men, når der end videre tilfojes, at 
adskillige. andre bleve rettede, fordi de ikke kunde dolge 
sin medfølelse, da er dette visselig kun en digtning; ti 
der var jo ingen andre tilstede end de allerede domte 
og vagten — mest tyskere — , hos hvem vi vanskelig 
kunne tænke os nogen ytret medfølelse. Og så meget 
have da også både danske og svenske historikere op- 
daget, at man må være såre varsom, inden man slår lid 
til, hvad der tillægges kong Kristian, eftersom det var i 


Heurettelseu. 223 

alle følgende danske og svenske kongers interesse, at han 
maledes med de sorteste farver, man kunde overkomme, 
hvorfor bagvaskelse af ham agtedes som troskab og hen- 
givenhed mod hans eftermænd*). Derimod er det rime- 
ligt nok, at de blodige landsknægte bagefter have udøvet 
mangen selvhævn på egen hånd; ti de vare næppe lettere 
at styre i Stokholm i år end i København ifjor. Og at 
Stokholms tyske borgere trolig have hjulpet dem, siger 
os jo rimkroniiiken: 

•De tyslce redde fast dertill, 

sora eue ville regera kopmaiisspill. • 

— To dage lå de henrettedes lig på stortorvet. Men det 
blev stærkt regnvejr, og blodet flod fra torvet gennem 
rendestenene hele byen igennem. Derfor bleve ligene af 
bøddelknægtene læssede på karrer, forte udenfor staden 
og, ifølge romerrettens bydende, opbrændte på Soder- 
malm, dér, hvor Katrinakirken siden rejste sig. Også 
blev Sten Stures opgravede lig kastet på kætterbålet til- 
lige med hans spæde barns: men, da man ved, at Gustaf 
Trolle ligeledes lod liget af en af Sten Stures skrivere, 
præsten Mårten Jonsson, opgrave og kaste på bålet, er 
det vel ikke alt for vovelig sluttet, at det også har været 
ham, der brod Sten Stures gravfred for yderligere at 
mæske sit had**). — Sten Stures enke med hendes tre 


*) Euduu. des værre, er der fuld grund til at sige om mauge 
forfattere, livad Alleu siger om Fryxell ug Strinuholm: -mau 
fristes virkelig til at tvivle om, at disse forfattere, når der er 
sporgsmål om at berette noget ondt om Kristian den anden, 
anse sig forijligtede til at bruge almindelig kritik eller historisk 
judisium-. 

'"*) Hadets lidenskab rådede dog ikke udelukkende på den ene side, 
og det skal mindes, hvis man oliers vil have et sandt billede. 
En ellers lidet kendt junker Johan Slingewater havde forsvaret 
kongsgården Hof,  men blev i juni 1521  dreven ud af den af 


224 Kristian den aiuleu. 

mindste born og hendes moder, fru Sigrid Baner, bleve 
med åtte andre kvinder holdte i forvaring i sine huse 
for i næste års september at nedføres til Blåtårn, et 
fængsel for statsforbrydere, som lå i det nordostlige 
hjorne af Kobenhavns slot. Her gjorde dronning Eiis»l»et 
alt, hvad hun kunde, for at lindre deres hårde skæbne, 
men tre af dem (fru Kristinas lille datter. Gustaf Vasas 
moder og syster) bleve angrebne af pesten og døde (de 
jordedes på Nikolaj kirkegård). Siden førtes de over- 
levende til Kalundborg, hvor de holdtes fangne til jan. 
1524, da de endelig bleve frigivne. (Om de fangnes be- 
handling udspredtes der siden de skammeligste logne, 
hvilke hværken Fryxell eller Strinnholm agtede det under 
sin værdighed at gengive.) — De henrettedes gods blev 
inddraget under kronen, men Gustaf Trolle lagde beslag 
på alle de huse med gods og løsøre, som havde tilhørt 
aflivede eller fredløse gejstlige for således at komme til 
noget af den skamløse erstatning, som han havde gjort 
krav på. 

Otte kriiuipeii, der som forste mand havde sat sit 
segl under upsalaforliget , tog sig dets krænkelse ved 
blodbadet så nær, at han nedlagde sin post som hærens 
fører og vilde ikke længer tjæne kongen. Den ridderlige 
Soieii ?iorb>, der ellers kunde være hård nok, hvor det gjaldt, 
ytrede frit sin harme i  kongens  egen  nærværelse samt 

Arvid Vestgøte og tiygtede til Munkeboda. Herfra blev hau 
kort efter lokket ud i et baghold og således mishandlet, at det 
blev hans død. Hans Brask lod ham hemmelig jorde i Lin- 
køping domkirke, da almuen ikke vilde tillade, at han kom i 
kristenjord. I avgust måned var så Gustaf Vasa hos Hans Brask 
i Linkøping, og under dette hans ophold her blev Johan 
Slitigeioaters lig gravet op i domkirken, ført iid 
under galgen og brændt. Hans Brask kan umulig have 
udført dette; vi ville heller ikke lægge skylden på Gustaf Vasa; 
men bægge tålte dog [måtte tåle?), at det skete. 


•Stemninger efter blodbadet:  Finland. 225 

frelste <■ uppenbart" , hvem han kunde, ombord i sine 
skibe. "Allenast var Severin Norby deras tillflykt», siger 
Olof Persson; men, handlede han »uppenbart« — og det 
siger selve Fryxell — , er det mærkeligt, at nogen har 
kunnet tro, at de nedhuggedes, som kun ytrede » med- 
følelse": og det er atter mærkeligt, at man slet ikke har 
lagt mærke til, at Norby trods denne sin åbne færd ikke 
mistede det mindste af sin konges gunst. — Men Stok- 
holms øvrighed eller vel rettere (iorius Holste, en rig 
tysker, som havde vundet borgerskab i staden, hvor han 
nu var borgmester, lod knap blodet størkne i gaderne, 
for han gjorde et stort gilde for kongen med god leve- 
måde, dans og anden lystighed. Grunden hertil var, at 
en lille prinsesse, Dortea, var født to dage efter blodbadet. 
Og ikke alene kongen og hans hofsinder vare indbudne. 
men en mængde adelige fruer og jomfruer samt stadens 
fornemste borgerlige kvinder; og de undlode heller ikke 
at give møde. Ditmarskeren Klavs Boye, en anden af 
borgmestrene, kappedes i øvrigt i tjænstivrighed med 
Gorius Holste, skont det siges, at det eneste, der havde 
frelst hans hals under blodbadet, var hans umenneske- 
lige tykkelse, som havde gjort, at vagten ikke kunde få 
ham hurtig nok ud af fængselsdøren. 

Men enden på blodsudgydelsen var ikke endda. Ved 
Raseborg måtte gamle Hemmiug (iadd d. 10de desb. række 
hals, skont han var sendt derover som "kong Kristians 
fuldmægtige sendebud over menige Finland« og i kongens 
navn havde besat Åbo, Raseborg og Viborg; ti også han 
var jo en. af « kætterne«. Og med ham måtte adskillige 
andre bløde, iblandt hvilke den mærkeligste var den Nils 
Eskilsson (Baiiér), som i Nerike havde gjort kongen så 
hård og langvarig en modstand, men siden sluttet sig 
tii ham.   Dog er det vanskeligt at skonne,  hvor meget 

Danmarks historie 1481—1536. 15 


226 Xristiau den anden. 

af alt det blod, som her udgødes, der kommer på Kri- 
stians samvittighed, hvor meget på hans alt for villige 
håndlangeres; ti mange af disse havde også en særhævn 
at jøve. — Så drog kongen i desember ned til Danmark, 
efter i Sverrig at have indsat et regeringsråd, dannet af 
Didrik Slagheck, Gustaf Trolle, Jens Anderson, Otte 
Svinhufvud, Erik Trolle, Knut Bengtsson og Godskalk 
Erikson (af hvilke det dog nærmest var de tre forst- 
nævnte, som styrede det hele), og efter at have givet 
alle fæstningerne nye høvidsmænd, af hvilke vi dog kun 
skulle nævne: Soren IS^orby, der fik Kalmar lagt til Vis- 
borg; Henrik Slagheck, som fik Stokholm, en tapper og 
redelig broder til den nedrige Didrik; Berend v. ^lehlen 
fik Stækeborg, Henrik v. Mehlen Vesterås og Tile Giseler 
Raseborg; Anders Pederson beholdt Orebro. — Endnu 
forinden havde han gjort Didrik Slagheck til biskop i 
Skara og Jens Anderson til biskop i Strængnæs; men 
bægge disse ledsagede ham på en stor del af rejsen 
gennem Sødermanland, Ostergotland og Småland. Julen 
tilbra;gte han hos Haus Brask i Linkoping, nyårsdag 
sammen med Hans Brask og Jens Anderson i Vadstena. 
Også på denne rejse blev der holdt dom. i Seder- 
køping blev den fæle Rlas Uolste hængt med sin skriver 
ved siden, fordi han i sin blodige virksomhed havde 
gået langt videre, end kongen vilde haft. Et par af hans 
tjænere, der havde været hans villige håndlangere, måtte 
da også dingle, den ene i Linkøpiug, den anden i Vad- 
stena. — I Vadstena henrettedes end videre et par an- 
sete mænd, Peder Smed og Stcu flok, der havde været 
meget virksomme i østergotland , øvet store våldsom- 
heder mod den dansksindede gejstlighed og belejret selve 
Hans Brask i hans bispegård; nu fik bispen dem fat ved 
almuens hjælp. — Kort efter greb Ture Jonsson et par 
af slægten Ribbiiig og deres to « småsvende -> ,  som under 


Henrettelser i landskaberne. 227 

selve kongens gennemrejse havde villet afstedkomme et 
oprør. De bleve alle fire henrettede i Jonkøping, men 
af disse usmåsvennar« (tjænere) lavede man senere helt 
kækt f(Bibhin(/s to små s o tin er«, gjorde den ene til segs, 
den anden til åtte år, og udmalede lidt efter lidt disse 
"småsonnersi) henrettelse med de mest hjærteskærende 
farver. Det er da ikke så underligt, at denne lognagtige 
historie, således udpyntet, er, som Afzelius siger, bleven 
mest «namnkunnig» blandt Kristians »illbragder». — I 
Nydala kloster blev abbeden druknet med fem eller 
segs af sine munke, fordi de havde stukket fodevarerne 
til side, og en af de reddede munke kunde alene takke 
mester Jesper Brokmand, kongens kansellist, for sin 
frelse. Da bødlerne vare ham i hælene, flygtede han 
næmlig ind i Brokmands skriverstue. Her kastede denne 
en kåbe om ham, gav ham en hat på hovedet og pen i 
hånden og satte ham mellem sine skrivere. Da så bod- 
lerne kom for at oplede den undvegne, sagde Brokmand 
skæmtevis, at munke havde han ingen af, mon, vilde de 
have en skriver, kunde de jo tage en sådan. 

I alt, siger krønniken — men den er, som sagt, 
slet ikke at lide på, når talen er om Kristian den anden 
og hans udåd — i alt skulle segs hundrede svenskere 
være faldne for bøddeløksen eller strikken. Den (Afzelius) 
tilføjer imidlertid: »konungasmickrare, forakteliga och 
skadliga varelser, funnos nog. De fægnade den grymma 
kungens hjerta, hvar han kom, med angifvelser mot 
hederligt och frisinnadt folk, deraf han fick lægenhet att 
utgjuta æn mera oskyldigt blod". Dette kan være fuldt 
sandt, men endnu én ting må man mindes: i munkenes 
mord i Nydala kloster havde kongen ikke skygge af del: 
det fandt sted d. 2den febr., og da var han allerede i 
København. Det var Didrik Slagheck, som på egen hånd 
øvede denne grumhed.   Således  kan  det have gået ved 

15* 


228 Kristian den anden. 

tiere lejligheder. Det er ikke uden foje, at P. A. Muncli 
skriver: c Mangen en benrettelse have måske de egen- 
nyttige magthavere i provinserne foretaget på egen hånd, 
uden kongelig tilladelse, for at tilrive sig de dræbtes 
ejendomme« og — tilfoje vi, for at tilfredsstille en per- 
sorilig hævn. Derfor skriver jo endog Fryxell: »Många 
af de svenska herrarne voro nog låga och nedriga att 
forråda hvarandra for danskarne, sokande derigenom en 
foraktlig och afskyværd hæmnd for enskilda och obetyd- 
liga tvister'). 

Så meget om blodbadet! — «At ville sætte smykke 
på sådant", siger Holberg, «er at forarge verdens end 
videre: uingen kan nægte, at jo gerningen var ukristelig 
og hojst lastværdig, så ingen ærlig mand og god kristen 
kan og bor tage den i forsvar«; samt: »jeg for min 
part underskriver gærne de hårdeste domme, som ere 
fældede over denne konge, når andre historieskrivere 
ville bekvæmme sig' til at sætte udi samme klasse visse 
af deres regenter, der undertiden have øvet storre våld 
mod sine undersåtter for ringere årsager og myrdet nogle 
tusinde mennesker, alene fordi de ikke have kunnet be- 
gribe Guds ord på samme måde som de selv eller rettere: 
deres skriftefædre. Men man har, des værre! det men- 
neskelige kon til forargelse, set lærde mænd ikke alene 
forsvare sådanne gerninger, men endog gore dem til 
heroiske dyder«. — Også, tilfoje vi, må man se enhvær 
begivenhed i samtidens lys. Vi skulle, skont vi gore 
det såre nodig, iblandt meget andet minde om lands- 
tinget ved Tuna d. 26te febr. 1528, og vi ville gore det 
med Alins ord: «Æfven de, som kænde §ig brottsliga, 
hade kallats att infinna sig under lofte om fri, felig, 
kristlig lejd till och från samma landsting. Detta lofte 
holls  dock  icke.   Då  menigheten  var  samlad,  upp- 


Hvordan "blodtjadet • blev betragtet. 229 

stælldes konungens krigsfolk rundt omkring, och kano- 
nerna riktades mot mængden. Mans Bryntesson lioll å 
konungens vægnar ett skarpt och hotande formaningstal, 
ocli, då detta ej tycktes gora beræknad verkan, befalde 
konungen [o: Gustaf] utmonstra af bopen daljunkerens 
ofversta råd och många andra, som hade brukat sin 
skamlosa och ofortlugna mun uppå honora, læt dem 
der af rådet domas efter Sveriges lagbok, och afrætt- 
ningen foljde omedelbart på domen«. — Man mærker 
heller aldeles intet til, at «det stokholmske blodbad" af 
Kristians forbundsvenner eller af andre samtidige herrer 
agtedes som så »uJwrf» en begivenhed, at de af den 
grund måtte trække sig tilbage fra ham. Under sit op- 
hold i Nederlandene (juni — avg. 1521) omgiks han ikke 
alene venskabelig med sin svåger kejser Karl, men med en 
mængde hæderlige mænd af alle samfundslag; ikke alene 
med håndværkere og handelsmænd, men også med konst- 
nere og videnskabsmænd plejede han jævnlig omgang. 
Vi skulle nævne Albrekt Diirer og Quentin Metsys, der 
bægge malede ham, men fræmfor alle den navnkundige 
Erasmus fra Rotterdam, der var hans daglige bordgæst, 
og hvem han onskede stadig at kunne have om sig, 
uagtet de ingenlunde vare enige i sin dom om Luther, 
og uagtet der vanskelig kunde tænkes to storre modsæt- 
ninger end den lidenskabelige kong Kristian og den rolige 
Erasmus, en fodt modstander af al hæftighed og våldsom- 
hed. — Heller ikke svækkede blodbadet hengivenheden for 
ham i Norge eller mindskede i Danmark de borgerlige 
klassers troskab og kærlighed. Den hojst hæderværdige, 
men af kongen og hans venner så mishandlede ærke- 
biskop Erik Valkendorf skrev endnu i febr. 1522 fra 
Kom: ((Hans Nåde er dydelig og god nok, når han blot 
haver gode rådgivere ». — Men, hvad der mere end alt 
andet må gore os  varsomme i  vor dom,  er dette,  at, 


230 Kristian den anden. 

skont Luther visselig umulig kunde billige den blodige 
gerning, fandt, han i den dog heller ikke tilstrækkelig 
grund til at drage sig ud af sit forhold til kongen, men 
sendte ham endnu i det følgende år Carlstadt til vej- 
ledning i hans påtænkte reformer, ja, synes endog en foje 
stund selv ikke at have været helt utilbøjelig til at træde 
i hans tjæneste. I sit skrift: »Om krigsfolk kunne blive 
salige » (1526) drog han skarpt tilfelts mod de oprørske 
jyder og liibeckerne; og, da Kristian den anden 1523 
var i Wittenberg, boede han hele tiden hos Lukas Kra- 
nach, Luthers fortrolige omgangsven. — Vi hværken for- 
svare eller undskylde Kristian den anden, selvfølgelig aller 
mindst hans blodige dåd, men vi kræve retfærdighed, 
og vi påstå, at: han skulde kun gået som sejrherre 
ud af kampen, og i såre meget vilde mængdens døm 
have været en hel anden, så vist som den er en helt 
anden både over Karl den niende øg Karl den ellefte. 
Da er det sikkert nok, at nidingslægnet i^tyran» aldrig 
vilde blevet klæbet til hans navn, ti — lykken lovsynger, 
kranser og kroner man; kun på ulykken kaster man for- 
brydelsernes hele knusende vægt. Og — hvordan vilde vel 
selve Gustaf Vasas billede have stået for øs, dersom det 
ene var blevet malet os af de herrer, søm i brevet til 
kejseren af 27de septb. 1530 kalde ham (Gustaf) »en 
tyran, søm aldrig aktat Gud eller menniskor, æra eller 
rykte», og søm ikke alene fortælle kejseren, »att kløster- 
jungfrurna i Sverige blifvit offentliga skokor.), men til- 
føje, i.att kønungen i sin plundring af kyrkorna går så 
langt, att han låter uppgræfva kyrkogårdarne for at sjuda 
salpeter af de dodas ben!« 


231 


18.  Island:  Norge:  Erik Valkendorf. 

Vi så (I. s. 490) hvor nær det under Kristian den 
forste var kommet til krig mellem Danmark og England 
for Islands skyld. Island havde en helt ejendommelig 
stilling: lige siden det kom under Xorge, havde det 
ligesom Hålogaland og Finmarken ligget til kongens 
fadebur: kongen havde hele indtægten og udgiften af 
det, ligesom han havde enehandel derpå, og denne handel 
gik fra gammel tid over Bergen. Vilde ellers nogen 
handle deroppe, måtte de købe tilladelse dertil. Det var 
dog ikke let at hindre smughandelen på de udstrakte 
kyster, men den dreves stærkt både af engelskmænd og 
skotter, hollændere og hanser, der således sparede tolden, 
foruden hvad selve kobet af tilladelsen kostede. Enkelte 
byer købte sig dog retten, men Liibeck, som havde 
magten i Bergen, syntes kun ilde derom, og det norske 
risfsråd led det heller ikke: det fandt denne handel på 
Island "lige skadelig for Norge og Liibeck« (!), og den 
blev derfor forbudt i kong Hans's håndfæstning. Men 
smughandelen kunde man ikke derved gore ende på, og 
den fortsattes ligefuldt, da den var alt for fordelagtig, 
når den kfm lykkedes. — I hundrede år og derover var 
den således dreven fra England, og en enkelt havn' 
såsom Havnefjord, kunde stundum i årets løb gæstes af 
flere hundrede engelskmænd, der dels selv fiskede, dels 
købte fisk og andre varer og dreve al mulig handel, 
men afholdt sig heller ikke fra plyndringer. Den konge- 
lige kasse blev altså besvegen, kvæg og får ja mennesker 
bleve jævnlig røvede og bortførte, og det kom tit til 
blodige sammenstød mellem kongens fogder og smuglerne. 
Således blev Bessestad i lobet af få år fire gange plyndret. 
Der sluttedes det ene forlig efter det andet, men de 
brødes lige  så hurtig,  og jævnlig truede det med krig. 


232 Kristian den anden. 

Vi have (se s. 124) set; hvorledes der 1490 gaves både 
England og Amsterdam tilladelse til fiskeri og handel 
deroppe, men uordenerne og voldsomhederne vedbleve. 

Så snart kong Kristian som prins kom til Norge, 
søgte han ved klager og underhandlinger at råde bod 
derpå; men det hjalp ikke. Sorøverne byggede sig' endog 
et blokhus, og det kom til en ordentlig fægtning med 
dem. Et af hans skibe, der skulde hjemføre årsskatten 
fra Island og havde en kostbar ladning af varer og penge 
ombord, blev 1511 taget ved Vestmane, og hirdstjoren 
Svein Torlejfsson blev dræbt med en halv snes af sine 
folk. Et par andre af hans skibe bleve ligeledes tagne, 
og hans krav på godtgorelse våksede op til tyvefem 
tusinde pund sterling. Men bedre gik det selvfølgelig 
ikke adskillige kostbare købmandsskibe. Et par dygtige 
mænd, den københavnske købmand Hans Holm og pro- 
fessoren provst Ditlev Smither, underhandlede forgæves 
med kong Henrik den attende. Da var det, at kong 
Kristian 1515 sendte Soren Norby til Island, hvad vi 
senere nærmere skulle fortælle. 1 hans tid var der 
orden, men, da han et par år senere hjemkaldtes, fort- 
satte engelskmændene sin færd: de vedbleve at handle på 
Island uden at svare told, og de vedbleve at øve en 
mængde våldsomheder. Hans Holm sendtes da atter til 
England, men Henrik den attende havde nys sluttet fred 
med Frankrig, og der var altså aldeles intet udkomme 
med ham. Kong Kristian blev nu desuden således op- 
tagen af de svenske handeler, at han ingen tid havde til 
at tænke på Island, — uden da han fik det ulykkelige 
indfald at prøve på at pantsætte hele øen. 

I Norge vare forholdene heller ikke lystelige. 1 
Nordlandene var der nød og dyrtid, så folk måtte æde 
bark,  og mange  døde  af  sult;  i  Bergens  stift rasede 


Tilstaudeu i Island og Norge. 233 

pesten med eii sådan våldsomhed, at mange gårde lå 
øde og ubyggede; og i Bergens by rasede garperne som 
sædvanlig. 1521 lå der en hel flåde af tyske skibe i 
havnen; bådsmændene sloge sig sammen med de tyske 
købsvende og håndværkere i byen, overfaldt kvinder og 
andre sagesløse folk, ja overfaldt endog den kongelige 
byfoged. Men Jorgeii llaiiseii var en dygtig høvids- 
mand, og med slottets besætning gjorde han lyst imellem 
tyskerne. Da kampen var endt, indstævnede han kontorets 
æmbedsmænd. som gærne vilde haft sagen tysset hen og 
mente, at den ene parts våldsomheder kunde gå op imod 
den andens. Jorgen Hansen krævede imidlertid straf efter 
Norges lov, hvortil oldermændene svarede, at det dog 
ikke kunde være til både for forholdet mellem kongen og 
stæderne, at segs, åtte af kontorets folk mistede halsen. 
Endelig gik Jorgen ind på at henskyde sagen under 
kongens egen afgorelse; men så kom krigen mellem Dan- 
mark og Lubeck, og kongen kom ikke til at fælde nogen 
dom. — Derimod havde kong Kristian forinden, d. 29de 
septb. 1521, udstedt en forordning for det uordenfjældske 
Norge og Lister, igennem hvilken der gik samme ånd 
som gennem hans tidligere og samtidige love for Dan- 
mark. Ingen foged eller jorddrot må tvinge bonden til 
at sælge hans varer, men bonden skal selv råde for, til 
hvem han vil sælge. Kværken prælat, provst, præst, 
foged eller jorddrot må tvinge nogen landbo eller skatte- 
bonde til at fare på fiskefangst i sine skibe, men de 
skulle have lov at fare med hvem de selv ville. Ingen 
må lade lægfolk baste eller binde, uår de forbryde sig 
mod kirkeretteu, eller for ringe sag pålægge dem så 
svære bøder, at de ikke kunne betale dem, men gores 
til trælle evindelig; ej heller må de bansætte dem uden- 
for kirkeloven. Når lægfolk anklages for forbrydelser i 
verdslige  sager,  selv i sådanne,  som  findes optagne i 


234 Kristian den anden. 

kristenretten, må gejstlige ikke være dommere, men 
sagen skal indbringes for kongens lagmand. Prælater, 
provster og præster må ikke pålægge almuen nogen 
tynge, overtold, udfærd eller andet, udover hvad kirke- 
loven og gammel sædvane kræve. Ingen jorddrot må 
vilkårlig forhoje afgiften af sine jorder, men den, som 
lejer jorden, skal nytte og beholde den, så længe han 
kan være mand for den og giver sin årlige skyld af den. 
Almuen skal kunne betale både præst og jorddrot med 
det slags penge, som han har bedst tilgang til, og som 
fra gammel tid har været brugelig; i anden mønt ere 
de ikke pligtige at gælde den årlige landskyld. — Sand- 
synligvis ere lignende bestemmelser også givne for det 
ovrige Norge, skont vi nu ikke kende dem: men man 
kan være vis på, at alle de ulovligheder, som her for- 
bydes, gik jævnlig i svang, og at der således var trang 
til forbudene. 

Vi have gentagne gange nævnt Erik Valkeiidorf, men 
des værre må vi atter nævne ham, inden vi fortsætte 
historiens udviklingsgang. — Han havde tidligere været 
provst ved Børglum domkirke, dernæst ved Roskilde, og 
var en trofast dansk mand af ualmindelige ævner og 
gaver, virksom og kraftig, alvårlig og grundhæderlig. 
Han havde været om kong Kristian fra hans ungdom 
af, havde også fulgt ham til Norge, havde her som hans 
kansler stået ham bi med råd og dåd og nydt al den 
tillid hos ham, som han ærlig fortjænte. Norge blev 
hans andet hjem, og det har ham såre meget at takke; 
der er ikke mange danske mænd, som det skylder mere. 
Efter gamle ærkebiskop Gavtes død gjorde prinsen ham 
imod hans villie til Norges ærkebiskop og fik allerede 
d. 16de avg. 1510 pave Julius til at stadfæste udnævnelsen. 
Han viste sig nu kløgtig og nidkær i gejstlige som tidligere 


Erik Yalkendorf. 235 

i verdslige sager. Han var en meget kundskabsrig mand, 
der satte pris på gode og smukke bøger og liåndskrifter. 
Norges kirkevæsen strævede lian med held at ordne, og 
sit ærkestift gav han 1519 både et nyt missale og et nyt 
breviar. Ligeledes tog han sig med varme af sin stolte 
domkirkes bygning og glemte ikke selv at skyde til af 
sin egen lomme. Også arbejdede han ivrig på at fræm- 
kalde bjærgværksdrift i landet og ikke mindre ivrig på 
at genfinde Gronland. Som ærkebiskop var han formand 
for Norges rigsråd, og, så længe han og Kristian stode 
hinanden ved siden, var der fred og tilfredshed i Norge. 
Meget af hvad han udrettede, have vi andensteds antydet. 
1515 var han endnu hojt i kongens gunst: da sendte 
denne ham til Brussel for at hente dronning Elisabet. 
Men her fik man ham til at skrive det ulykkelige brev. 
i hvilket han pålagde kongen at skille sig ved Dyveke. 
Fra det ojeblik dalede ikke alene hans stjærne hos kongen, 
men Sigbrit fattede et uudslukkeligt, et dødeligt had til 
ham. Hun blev ikke træt af at sige, at det var ham, 
der var skyld i Dyvekes dod, og hun gjorde alt, hvad hun 
kunde, for at komme ham tillivs. — Hans troskab og 
nidkærhed svækkedes dog ikke derfor. Der kom stadig 
en mængde svenske pilgrimme til Hellig -Olafs skrin i 
Trondhjem. Da krigen atter stundede til, medgav han 
disse pilgrimme en mængde breve til Sverrig, i hvilke 
han udviklede kong Kristians ret til kronen og formanede 
de ukendte læsere alvårlig til at støtte den. Af det valg- 
brev, som Sverrigs stænder 1499 havde givet kong Kristian, 
tog han ligeledes en mængde afskrifter, som han lod pil- 
grimmene sprede trindt i Sverrig. Da krigen allerede var 
udbrudt, og lensmanden i Jæmteland, den svensksindede 
Olaf Galle, havde ment, at han nok kunde forlade det 
landskab, som han var sat til at værge, sendte Erik 
Valkendorf i forening med rigshovmesteren, Nils Henriks- 


236 Kristian den anden. 

son (Gyldenlave), en hel del krigere, som de havde samlet, 
til jæmternes understøttelse, og det var ikke deres skyld, 
at disse krigere lode sig overrumple og nedhugge. 

Men 1516 satte kongen en af sine underordnede skri- 
vere, mester Hans .Hule, til foged på Akershus. Han var 
et af Sigbrits kreaturer, lige så ond og hadsk, som han 
var egennyttig og våldsom, og han skyede intet middel 
for ved sin virksomhed i mangfåldige retninger at sætte 
sig yderligere fast i kongens gunst, men i Sigbrits gunst 
ved på alle måder at krænke og fortrædige ærkebispen. 
I øvrigt forte han et ryggeslost liv, men det samme gjorde 
provsten og de øvrige præster ved Mariakirken, og iblandt 
hans elskerinder var der en kvinde, om hvem det var alle 
vitterligt, at hun samtidig var provstens elskerinde, uden 
at dog den ene blev nidkær på den anden. I sælskaber sad 
hun endog til bords imellem dem bægge. Bispen i Oslo, 
Anders Muus, var en stakkel, men han klagede over al 
denne forargelse til kongen. Inden klagen endnu var 
kommen kongen i hænde, viste han imidlertid Hans Mule 
den ene nåde efter den anden, og 1519 gav han ham en 
hidtil ukendt myndighed : han satte ham til et slags stat- 
hølder i Norge, hvem alle rigets indbyggere, af hvad stand 
de så vare, skulde være ohorige og lydige«. Han havde 
således med villien fået ævnen til at træde alle sine mange 
fjender på nakken. I våren 1521 fik han ved våld og 
trusler den skikkelige Anders Muus tvunget til at tage 
sin afsked og fik så sig selv valgt af kapitlet til biskop. 
Han fortsatte imidlertid sit levned og sin færd og havde 
fogder, der i alt lignede ham. Valkendorf klagede gang 
efter anden, når han trådte ham alt for nær, men det 
hjalp intet. Så besluttede han selv at tage ned til Køben- 
havn for personlig at fræmfore sine klager. Inden han 
i maj 1521 afrejste, glemte han dog ikke endnu engang 
at anvise kobber og arbejdslon til sin kære prægtige dom- 


Erik Valkendorf. 237 

kirke ; ti hau var gammel og meute sagtens , at det var 
uvist, om han genså den. 

Så rejste han. Hau gik ud fra en af Norges vestlige 
havne for ikke at komme til Oslo, hvor hans avindsmand, 
biskop -høvidsmanden, rådede og let kunde afskære ham 
rejsen. Men han blev overfalden af storm og uvejr, som 
kastede ham ind på Hollands kyst, og i Amsterdam stødte 
han pludselig på kongen, uden at den ene i forvejen anede 
noget om, at den anden var på rejse. I Amsterdam havde 
Sigbrit en broder og syster. Kår den sidste sagde til 
ham: <. Min syster vil have jer i tårnet, vil se jer død!» 
skal dette dog både i form og indhold kun have været 
småting imod det, som broderen kom med; og bægge 
have de selvfølgelig gydt olie til ilden hos den hæftige 
konge. 1 sin mistænksomhed så han en romningsmand 
i ærkebispen, mente, at han sagtens forinden rejsen havde 
stukket domkirkens sølv, guld og ædelstene til sig, og 
vilde haft ham fængslet, hvad dog heldigvis byens øvrig- 
hed hværken kunde eller vilde indlade sig på. Det kom 
til en samtale, i hvilken ærkebispen med varme skildrede 
al den hån og uret, han havde måttet doje. Han vilde 
gærne lade dom gå i sin sag, men, som sagerne stode, 
vilde han ikke kende anden dommer end paven: dog vilde 
hau endelig også finde sig i en kendelse af kejseren, siden 
de bægge vare ham så nær. Kongen vilde imidlertid ikke 
vide af nogen fremmed dommer; han vilde, at Danmarks 
og Norges rigsråd skulde domme; men Valkendorf mente, 
at dertil havde det ingen ret : og de skiltes, som de mød- 
tes: som uvenner. 

Kongen drog hjem, og Valkendorf drog til Utrecht, 
hvorfra han skrev til det danske rigsråd, at, hvis det 
havde fået pavens fuldmagt til at domme i sagen, vilde 
han også villig stå til rette for det, såfræmt det vilde 
give ham et sikkert lejde foruden  det,  som kongen selv 


238 Kristian den anden. 

havde lovet ham. Men imens lod kongen alt hans gods 
og alle hans indtægter beslaglægge. Han havde kun ind- 
rettet sig på en lille københavnsrejse; nu sad han her i 
Holland; alle hans penge vare slupne op, og i sygdom, 
nød og fattigdom måtte han gore det ene lille lån efter 
det andet. Men han væntede forgæves på svar fra rigs- 
rådet. Så rejste den gamle mand midt i novb. fra 
Utrecht, og ved kyndelmissetid 1522 nåede han efter en 
mojsommelig vinterrejse til Rom. Kort efter modtog 
han det attråede svar, ikke dog fra rigsrMet, men fra 
fem rigsvåder. Dette kunde ikke være ham nok, hvad 
han strags udtalte i et andet brev, der var lige så ven- 
ligt og hensynsfuldt mod kongen (se s. 229), som det var 
bittert mod « mester Didrik Slagheck, Sigbrit, mester 
Hans Mule og deres parti.« Men allerede forinden 
(1ste desb. 1521) var pave Leo død; den nye pave, den 
hæderlige Hadrian, Valkendorfs ven, hidtil biskop i Tor- 
tosa, kom forst i slutningen af avgust fra Spanien til Rom, 
og det er et sporgsmål, om den gamle, syge Valkendorf 
nogensinde fik ham i tale. Kæmpende med sygdom, nød 
og sorg døde han i Rom d. 28de novb. 1522. — »Det 
var udgangen på et liv, så hæderligt og ustraffeligt som 
få prælaters i Norden«, siger Allen, der end videre giver 
ham det skudsmål: »Han var trofast, virksom og dygtig, 
en mand med lyse tanker og en villie til at lade gerning 
følge på tanke, når han derved kunde gavne fædrelandet. 
I en tid og i en stilling, der var så rig på fristelser, 
bevarede han et ubesmittet navn og viste sig i al sin 
færd ærlig og retsindig.« 


239 


19.  Gustaf Eriksson (Vasa)*). 

Kristian den anden mente sagtens, at han havde 
kvalt svenskernes selvstændighedsdrift i de rundne blod- 
stromme; men han blev hojlig skuffet. Frihedens og 
uafhængighedens ånd var endnu ikke vegen fra sonnerne 
af Engelbrekts helte, og, inden julemessen var udsungen, 
næppe syv eller åtte uger efter det stokholmsk« blodbad, 
stode dalkarlene atter i våben mod »Kristian tyran« og 
hans "jyder". 

Det var dog ikke nærmest blodbadet, der strags og 
umiddelbart fræmkaldte frihedskampen : det havde tvært 
imod lamslået herrerne med skræk, og bønderne sagde 
allevegne, hvad sandt var, at imod dem havde kongen 
altid vist sig mild og nådig. Men på sin nedrejse til 
Danmark udstedte kong Kristian to forordninger, som 
vakte almindelig harme. Den forste, allerede udstedt i 
Nykøping d. 10de desb. 1520, bod bønderne i Småland 
og bægge Gotlandene at afgive deres buer og amborster; 
den anden, udstedt i Vadstena d. 4de jan. 1521, udskrev 
i de nordlige landskaber en ny skat i fede oksne, får og 
gæs, som skulde leveres til slottene, selvfølgelig til under- 
hold for disses besætning, og som iblandt andre Heurik 
V. iHehli'u, hovidsmanden på Vesterås, inddrev med stor 
strænghed af Vestmanland og Dalarne, skont den sidste 
skat af lignende natur havde bønderne endnu på mange 
steder ikke kunnet svare, så de altså samtidig fik to 
yderst byrdefulde skatter at udrede. 

Mod det forste bud rejste smålæudingerne sig allerede 


'") Yasauavnet brugte hværkeii Gustaf selv eller hans forfædre. Der 
skyldes sagtens familiegodset Vasa i Upland, skont nogle ville 
aflede det af skjoldemærket : en vase o: et risknippe til at fylde 
løbegrave med. (Vasen var tidligere sort, men Gustaf malede 
den gul, hvorfor den tit siden blev tagen for et neg.) 


240 Kristiau den anden. 

inden jul med stor harme*): de lode budkavlen gå, be- 
satte veje og stier, afkastede broer og byggede bråder, 
nedhuggede fogder og skrivere og hvem de ellers kunde 
overkomme af lensmandens svende, og afbrode al forbin- 
delse mellem kongen og Soreii Norby, hvilken sidste holdt 
ting på ting med dem og havde moje med at få dem 
talte til rette. Men det varede aldrisf mange dage, inden 
de rejste sig påny, plyndrede kongsgårde og adelsgårde 
og de kongelige magasiner, vilde dræbe Norby, tage Kalmar 
ved overrumpling og alle mand drage mod kongen og hans 
mænd; så Norby havde brug for al sin årvågenhed og 
snarrådighed, al sin kraft, hvis ikke hele Sydsverrig skulde 
stå i lys lue. — Virkningerne af den anden forordning 
skulle vi nu se, men må dog ikke glemme, at der rådede 
stadig strid og splid i den regering, som kongen havde 
indsat i Stokholm, og at det ikke varede længe, inden 
dens hoved, Didrik Slagheck^ gjorde sig lige så hadet ved 
sin blodtørstige grusomhed og sit skrydende hovmod, som 
foragtet ved sin uduelighed og uredelighed. 

Gustaf Eriksson (Vasa) blev fodt under sin mo- 
ders besog hos hendes moder på Lindholms slot i Ros- 
lagen kristihimmelfartsdag d. 12te maj 1496 (eller 1491?). 
Han var af en gammel navnkundig æt, hvilken vi jævnlig 
have haft lejlighed til at nævne som dansksindet, og om 


*) Et sådant bud var dog ikke helt uden forbillede: d. 24de 
marts 1437 vedtoge Karl Knutsson og hans rigsråd i Stræng- 
næs: »Bonderna tinge icke bæra armborst, pansar eller andra 
vapen, nær de voro på væg till kyrka eller ting. till stad eller 
gæstabud'. Og det gjaldt alle Sverrigs bønder. Det selv- 
samme bød en ny forordning af 1441, ja, den sagde endog, at 
ingen uden kongens æmbedsmænd og råd måtte bære våben, 
når de kom i kirke eller til købstad. Sandt nok, det var ikke 
selve våbnene, der blevc fratagne dem, kun retten til at bære 
dem, når de selv lystede. 


Gustaf Vasa: hans bai'ndom. 241 

hvis sonner det med foje er sagt, at de vare oofta ælskade. 
stundum hatade, sælian glomda.i) Gustaf selv var eu 
sonnesons sou af gamle Krister Nilsson, der tilsidst måtte 
bukke under i kampen mod Karl Knutsson. Om Gustafs 
farfader, rigsråd Johan Kristersson til Kydboholm, er der 
kun det at mærke, at han 1457 var en af dem, som ind- 
kaldte Kristian den forste: men så blev han gift med 
Brita Gustafsdotter (Sture), en syster til den ældre hr. 
Sten, og dermed indtrådte omslaget for ham selv og hele 
slægten. Om Gustafs fader, rigsråd Erik Johansson til 
Eydboholm. hedder det, at han var en dustig og kort- 
villig herre, men af ett ganska hæftigt sinuelag, » i øvrigt 
noget indskrænket, tilfojes der. Gustafs moder var den 
fromme men tungsindige Cecilia Månsdotter (Oxenstjerua) 
af Eka , som atter var en datter af Mågens Karlsson 
(Oxenstjerna) og Sigrid Eskildsdotter (Bauérj, men en ældre 
halvsyster til Kristina Gyllenstjerna, hvem vi kende som 
den yngre Sten Stures hojsindede og heltemodige hustru. 
Gustaf var, siger sagnet, født med et tegn som en 
hjælm på hovedet (en «sejrshue.>) og med et rødt kors på 
brystet. Heri så man et varsel om, at han vilde blive 
en stor og mærkelig mand. Indtil sit attende år op- 
fostredes han hos sin faders morbroder, gamle rigsfor- 
stander Sten Sture, og efter dennes død levede han hos 
sine forældre, snart på Alaud, snart på Eydboholm eller 
Kæfsnæs, indtil han tretten år gammel kom i Upsala 
trivialskole. Her blev han dog ikke længe, ti læreren, 
den danske mester Iver, fik høre, at han engang havde 
sagt til sine kammerater: "Se, hvad jag vill gora; jag 
vill draga upp i Dalarne, få dalkarlarna ut och slå juten 
på næsone!'« og for denne oprørske ytring gav han sin 
adelige lærling strambukser. Gustaf modtog uden kny 
denne straf, men trak så sin lille kårde, huggede den 
igennem ("Alexandri doctrinales" ?), som han netop skulde 

Danmarks historie 14S1 — 1536. lij 


242 Kristian den anden. 

læse i, sagde skolen farvel med en ed («jag tor gifva dig 
og din skola tusan!«)  og  kom  der aldrig mere.   Siden 
læste han frit med egne lærere ved Upsala akademi, men • 
glemte ikke at se sig om i egnen  eller at deltage i de 
hyppige ulvejagter. 

1514 trådte han i tjæneste hos sin moders svåger, 
den yngre Sten Sture, ved hvis hof han særlig skal have 
folt sig tiltalt af gamle Hemming Gadd, som dog ikke 
længer stod i Sturernes gunst, men af hvem han kunde 
lære meget i mange retninger, forst og fræmst et grun- 
digt had til Danmark. 1517 prøvede han forste gang 
sine våben: det var ved Vædla, hvor han ved sin raskhed 
skal have bidraget væsentlig til sejren. 1518 bar han 
hovedbanneret i slaget ved Brænnkyrka og udmærkede sig 
atter. Men endnu samme host var han en af de segs 
gisler, som Kristian den anden førte med sig til Danmark. 
Her kom han i forvaring hos sin mormoders slægtning, 
lensmanden på Kallø, den ædle Erik Erikson Banner til 
Asdal og Kokkedal (dod 1554), som havde stillet en borgen 
af sej sten hundrede gylden for at få lov til at tage vare 
på ham. På Kallø sad han altså i et forholdsvis meget 
mildt fængsel, men dog altid et fængsel, om han end 
havde lov til at gå på jagt i den nærmeste omegn. Men 
i hele Danmark rustede man sig atter stærkt til den fore- 
stående nye svenskekrig, og af riddere og svende, som 
kom til Kallø, måtte han jævnlig høre, hvorledes man 
nu tænkte at lænkebinde hans fædreland og udskifte dets 
godser. Så tog han i høsten 1519 forklædt flugten ad 
Liibeck til og undgik med nød og næppe de forfølgere, 
der vare sendte på spor efter ham. I Liibeck, som han 
nåede mikkelsaften, og hvor han blev gæstfrit optagen 
hos den rige Kurt Konig, havde man nær efterkommet 
kongens og Banners krav på hans udlevering, men en af 
rådsherrerne, Nikolaus Broms, fik det dog afværget.  Man 


Gustaf Vasa på Kallø, i Ltlbeck og i Kalmar. 243 

stod jo på en spændt fod med Danmark, og ingen vidste, 
hvad det kunde blive til. »Hvem ved, hvad han kan 
udføre!') sagde man og beholdt ham. Efter åtte måneders 
ophold i Liibeck fik han en rask skipper, Heinrich Miiller 
fra Warnemiinde, til at føre sig på en lille skude over 
Østersøen og var heldig nok til at undgå de danske 
krydsere, så han d. 31ste maj 1520 steg lykkelig og hem- 
melig i land på Stense næs ved Kalmar. 

• Det var en yndig majdag, 
da i de sven.ske skær 
løb ind en kobmandsskude, 
med stærk, skont liden hær. 
en bær på ét par arme- — 

sang P. L. Moller; men dette par var Gustaf Vasas, i 
hvem der slog et frit og stolt hjærte under et mildt 
men dristigt og gennemborende ojenpar, under «en pande 
hoj og klar.o 

Fru .4iiiia Bjelke var nys bleven enke efter Johan 
Månsson. Han havde nægtet at overgive Kalmar til 
Kristian den anden, og hun holdt nu slottet med mands 
mod og kraft. Gustaf trådte strags i hendes tjæneste. 
Men forgæves prædikede han længe for det velvillige men 
modfaldne borgerskab, og slottets tyske besætning truede 
ham med døden, da han opfordrede den til tappert for- 
svar. Det var kun ved borgernes hjælp, at fru Anna 
med moje frelste hans liv. Han forlod altså Kalmar, 
samme dag som fru Anna måtte overgive slottet til 
Soren Norby. Han flygtede nu op igennem Småland, 
gennem en egn, hvis indbyggere på egen hånd havde 
sluttet fred de danske blekingboere. Forgæves advarede 
han på sognemoder de ligegyldige bønder og de selvkære 
herremænd for «det gæstebud, som komme vil.- Af bon- 
den fik han til svar: "Ej tryter oss sill og salt, så længe 
vi lyda konungen«; ja, tilsidst var der endog dem, som 

16* 


244 Kristian den anden. 

langede efter ham med bue og pil. Heller ikke i øster- 
gøtland og Sødermauland kunde hans ord trænge igen- 
nem, og som et jaget vildt måtte han ad uvejsomme stier 
tiygte fra sted til andet. Sin syster Margreta og hendes 
husbonde, Joakim Brahe, gæstede han på Tærna, men 
advarede dem forgæves mod at drage op til kong Kristians 
kroning, til hvilken de vare indbudne. Han måtte da 
gå videre, til sin fædernegård Ræfsna^s, hvor han en tid 
hemmelig opholdt sig. I Mariefred traf han den næsten 
hundredårige ærkebiskop Jakob Ulfsson, som med varme 
bad ham gore brug af det glemselslefte, der udtrykkelig 
var tilsagt ham ved Stokholms overgivelse. Men han lod 
sig ikke rokke. Da fik han pludselig efterretning om det 
stokhglmske blodbad, ved hvilket både hans fader, hans 
svåger og flere af hans slægtninger havde måttet bløde 
under bøddeløksen, samt at der var udsat en pris på 
hans eget hoved. Så flygtede han d. 25te novb. gennem 
Vestmanland op ad Dalarne til. Men selv i Dalarne 
var hans ærende de fribårne bønder "for nytt.» Atter 
her måtte han flygte fra sted til andet, og som ved en 
række af undere undgik han næsten hvær dag en over- 
hængende livsfare. Allevegne fandt han jo vel ædle og 
hojhjærtede mænd og kvinder, som med egen livsfare 
skjulte ham for de spejdere, som vilde tjæne sig blod- 
pengene, der vare satte som pris på hans hoved; men, 
skont han både i Rættvik og Mora talte til bønderne, var 
der ingen, som havde lyst til at gribe våbnene, og så 
underligt skulde det gå, at en dansk mand, som havde 
stået i Stures tjæneste og nu var gift deroppe, Rasmus 
Jyde kaldtes han, skulde være den forste, der drog svær- 
det for Gustaf og hans sag. Man lyttede gærue til hans 
mandige tale, men kunde ikke tro hans fortællinger fra 
Stokholm, hvor ikke alene så mange af hans frænder og 
venner vare henrettede, men hans svster, moder, moster 


Gustaf rejser dalkarleue. 245 

Og mormoder fængslede. Man turde heller ikke tro, at 
det kunde hjælpe at rejse sig mod den mægtige konge, 
og det under en fører, som man ikke kendte. Nær havde 
da helten forsaget, og han havde alt nået tæt til Norges 
grænse for at sige sit ulykkelige jfædreland farvel, da 
moraboerne opskræmmedes ved nye og livlige udmalinger 
af bøddelfærdeu i Stokholm, og — da man fik budskabet 
om de to nye forordninger sorgelig stadfæstet ved Henrik 
V. Mehlens skatteopkrævere. Da lød varselsråbet: "Nu 
tilstunder kong Kristians eriksgata! Ellers dser kun den 
milde sol vej for sveakongen på hans stolte hyldingsrejse 
gennem rigets landskaber, men bøddelkongen- vil mærke 
sin vej med galger og stejler. Alle våben ville blive den 
svenske bonde fratagne, og, far han lov til at beholde 
sine lemmer, fræmtidig skal en kæp være alt hans våben 
og værge. Men det kan vel hænde, at enhvær bonde får 
lov at miste en hånd og en fod, ti med én hånd kan 
han godt holde ploven, og med et træben duer han kun 
lidet til at gore opror.-. Og man troede dette ugleskrig, 
og man folte virkningerne af den nye skatteudskrivning. 
Da rejste sig i de nordlige Dalarne som en brusende 
stormvind; på den vingede ski hentede man Gustaf til- 
bage, og strags efter nyår 1521 vajede hans fane kækt i 
spidsen for hundreder, snart for tusinder af kamplystne 
krigere. De anseteste og myndigste bønder i dalsognene 
valgte ham enstemmig til »sin och menige Sveriges rikes 
herre och hofvitsmau" og svore ham troskab og lydighed 
som sådan. »Det var ett riksforeståndareval på eget 
bevågs siger Geijer; men med det tog frihedskampen ved. 
Gustaf savnede penge, klæder og levnedsmidler til 
folkene, men han kendte udveje: mandagen d. 28de jan. 
gik han til Falun, inddrev de kongelige afgifter her og i 
de omliggende sogne, plyndrede desuden de tyske køb- 
mænds boder og  varelagere.   Da han  anden gang kom 


246 Kristian den anden. 

(sondagen d. 3die febr.?), med den dobbelte styrke, gik 
bjærgværksmændene gærne med ham. — I de sydlige 
dalsogne holdt man sig dog endnu til kong Kristian: på 
landstinget i Tuna gentog man d. 6te og d. 25te jan. 
arvehyldingen til kongen og hans efterkommere; men 
den nys udskrevne tunge skat og Henrik v. Mehlens 
skattefogder gjorde vidundere: man gik nu ikke alene 
over til Gustaf («den 6te marts var det Gustafs folk, 
der holdt landsting i Tuna"); men man opfordrede vest- 
manlændingerne og nerikeboerne til det samme, og ingen- 
steds forgæves. Hele Gestrikland med hovedstaden Getle 
gik ligeledes over til ham , hvorimod helsingerne vare 
gjorte tvivlrådige ved breve fra Gustaf Trolle, og forgæves 
holdt Gustaf Vasa mode med dem ved Norrala kongs- 
gård. Ellers tyede fra hele riget enhvær til ham, adel, 
borger og bonde, som ikke troede sig sikker i hjemmet 
og derfor havde vanket om i odeskovene. 

Mens Gustaf var i Helsingland, havde han betroet 
anforslen over sine dalkarle til et par af sine mænd, 
Peder Sreiissoii af Viberboda og Olof Itoiide. Men en broget 
hær på segs tusinde (?) hestfolk og fodfolk: danskere, 
svenskere, tyskere, skotter og franskmænd, drog op imod 
Dalarne for at gore det af med «romningsmanden og 
skovtyven 9, som man kaldte ham. Det var i forstningen 
af april. Hæren fortes af ærkebiskop Uustaf Trolle samt 
bisperne Didrik Siagheck og Jens Audersoii, til hvilke endnu 
kom Henrik v. Mehlen og Knut Bengtsson (Sparre). Den 
lejrede sig på Dalelvens sydside, ved B runbæck færge, 
men på nordsiden stod Peder Svensson med en hær af 
dalkarle for at vågte landsdelens gamle grænseskel. Dal- 
karlenes vingede pile floj rask over elven, og man folte 
sig ikke rigtig hyggelig ved deres mængde. Sagnet lader 
Jens Anderson sporge en af de svenskere, som fulgte 
ham: »Hvor mange våbenføre mænd kan vel den stump 


Uafhæugighedskampeus begyndelse. 247 

land bringe på benene?« <<En tyve tusinde dalkarle?" 
"Men hvoraf leve de da?» »Til kræs ere de ikke vante: 
som tiest drikke de kun vand, og, tvinger nøden dem, 
æde de barkebrad for rugbrød." Da udbrød bispen: »Folk, 
som æde bark og drikke vand, dem kuer ingen fanden 
og mindre nogen anden!« Og han rådede til et tilbage- 
tåg, som man også skal have gjort sig rede til. Men 
Peder Svensson mærkede det, gik i nattens stilhed med 
en del af sine folk over Dalelveu ved Utsunda færge, lod 
resten gå over ved Brunbæck færge og overfaldt på Sonn- 
bohed fjenden både fra hojre og venstre side. Kampen 
blev hård, men tilsidst joges bispehæren på flugt, 1 
(I pilkriget " , som det kaldes, faldt mangfaldige for dal- 
karlenes køller og pile, eller de joges ud i elven, hvor 
de druknede; resten flygtede og med dem de tre bisper, 
som alle reddede livet. 

• Så korde de jntar i Bninbæcks elf, 
så vattnet dem porlade om: 
de sorjde derijfver, att Kristjern sjelf 
ban ej der tillika omkom.« 

Det var Gustafs forste sejr i åben mark. Kort efter, 
d. 26te apr. , led han imidlertid sit forste nederlag, da 
en af hans hovidsmænd, den tapre men skødesløse Peder 
Uggla, ved Keping lod sig og sine bønder overraske al 
den danske foged Anders Pedersou i Orebro. Selv drukken 
havde Uggla midt om dagen lagt sig <å lakansæng« og 
ladet sine drukne stridsmænd ligeledes søge hvile, så det 
blev en let sag for Anders, der havde hentet sig tre hun- 
drede ryttere i Vesterås, at anrette et frygteligt blodbad*). 
— Og ved Vesterås (d. 29de apr.) var den allerede vundne 


Anders Pedersen blev segs ar senere dræbt på Strø af nogle 
bønder, som således vilde tage blodhævn for sine frænder, der 
vare faldne ved Køping. 


248 Kristian den anden. 

sejr på et hængende hår blevet til et nyt nederlag. 
Reiiiwnid t. Heidersdorf førte her danskerne, men havde 
ingen lyst til strags at angribe den store overmagt af 
svenskere, der stode ved Badeliindsås. Han fik imidlertid 
et bestemt pålæg af Didrik Slagheck, og der hjalp ingen 
modforestillinger. Altså sprængte han med sin lille rytter- 
skare mod fjendernes mængde, og der opstod en frygtelig 
kamp, i hvilken hestene spiddedes på de lange lanser, 
som Gustaf selv havde lært sine Folk at smedde og bruge. 
Da en tre, fire hundrede ryttere dækkede marken, måtte 
de øvrige flygte, og, skarpt forfulgte af Gustaf, rede de 
sit eget fodfolk ned, der ikke havde deltaget i kampen. 
De slap dog ind i slottet, men bønderne, som havde taget 
selve byen, spredte sig for tidlig i vin- og ølkældrene. 
Dette mærkede danskerne og gjorde et udfald. Der blev 
nu kæmpet hvast på byens torv, men i det yderste oje- 
lilik kom Gustafs krigsøverster til, Lars Olsson og Lars 
Eriksson. De fejede ikke alene i en hast både torv og 
gader, men gjorde en del groft skyts til bytte, det forste, 
som Gustaf Vasa ejede. Så kom han selv og lænkede fuld- 
stændig lykken til sit banner, men med egen hånd søn- 
der huggede han en mængde vinfade og lod alle forråd af 
stærke drikke, vin, mjod og ol, løbe i rendestenen. — 
Dog holdt den tapre Knut Hengtsson endnu det meste af 
et år Vesterås slot, indtil han, svøbt i sin ulveskinds- 
pels, fik et skud, for hvilket han styrtede hovedkuls fra 
slotsmuren ned i åen. 

Imens havde folket rejst sig i alle de nærmeste land- 
skaber: Vestmauland, Sødermanland og Nerike; ja, selv 
i Værmland og Dalsland havde det i marts rejst sig 
under lagmanden Nils Olsson (Vinge), og det uden nogen som 
helst påvirkning fra Dalarne. Allevegne omringede man 
slottene, indtog og nedbrændte dem og slog de danske 
fogeder ihjæl.   Mens  Nils Olsson  drog ind i Vestergøt- 


Uafhængighedskampeus begyndelse. 249 

land, hvor den ængstede Ture Jonsson, statholderen, svor 
ved sin »ære og kristendom » , at han altid skulde blive 
kongen huld og tro og altid findes rede til at ofre »liv 
og velfærd" for ham, «så sandt hjælpe mig Gud og hellig 
Anna«, og dog strags efter trådte i Gustafs tjæneste "for 
ikke at miste alt, hvad han ejede og havde, og blive en 
fattig mand alle sine dage,» — gik Gustaf selv ind i 
Upland, og hans folk fejrede allerede eriksmessen (d. 18de 
maj) i Upsala. Det var den tapre Lars Olsson (Bjomram) 
og hans stalbroder Lars Eriksson, som svarede Upsala 
kanniker, der bade dem, at de vilde lade byen i fred, 
indtil eriksmessen var fejret, at de mente, at netop ind- 
fødte svenske mænd burde bære den hellige Eriks skrin 
på hans festdag, og at de derfor også vilde gore det. 
Ærkebispens foged, Itengt Bjugg, mente dog, at der var 
ingen fare, og, for at vise, hvor tryg han var, gjorde han 
i haven et stort gæstebud med drik og dans. Men strags 
efter midnat kom svenskerne. Bengt værgede sig dog i 
den brændende bispegård, til badstuen blev ham alt for 
hed. Da slog han sig igennem fjendernes mængde med 
store tab, selv såret til døden. 

Nu kom Gustaf selv til Upsala, men de fleste af 
sine folk havde han givet hjemlov, så han kun havde 
hundrede ryttere og segs hundrede fodfolk hos sig. Han 
skrev til Gustaf Trolle og manede ham alvårlig til at stille 
sig på uafhængighedens side, men ærkebispen svarede 
kun, at han selv vilde bringe svaret. Og det gjorde han. 
Det var hans mening, at han vilde tage sit ærkesæde 
tilbage, og det lykkedes ham foreløbig, ti han forte en 
hær af fem hundrede tyske ryttere og tre tusinde knægte 
med sig. Gustaf, som nær var bleven overrumplet, måtte 
trække sig tilbage, forfulgt af Trolles ryttere, som den 
raske Steffen Henriksen førte. Steften var ikke alene en 
snild og snedig  partigænger,  men en  kraftig og øvet 


250 Kristian den anden. 

stridsmand, og Gustaf, hvis hest en flygtende finsk 
adelsmand ved Læbyvad red omkuld i vandet, var nær 
druknet i sin tunge rustning og nær tagen til fange. 
Men hans fodknægte varsnede faren og dængede fjenden 
således til med kugler og pile, at han tilsidst måtte vende 
ryggen. Gustaf reddede sig, opbød almuen i de nær- 
meste bygder og lagde sig i baghold for ærkebispen, der 
atter trak sig tilbage til Stokholm. Advaret af Steffen, 
der havde mærket uråd, bojede han dog af fra den vej, 
han havde slået ind på, men ved Lindasunda møller over- 
raskede Lars Olsson ham ligefuldt, og det kom til en 
hidsig træfning. Lars kastede sit spyd efter ærkebispen, 
som dog ved at boje sig ned på hesten undgik at rammes 
af det, hvorimod det gennemborede den kriger, som red 
ham nærmest. Men flygte måtte han ligefuldt, og af 
hele sin styrke reddede han næppe en sjettedel. 

Gustaf Vasa fulgte ham tæt i sporet, og allerede 
ved midsommerstid lejrede han sig på Brunkeberg og 
byrjede Stokholms belejring, som han fortsatte i to år, 
når han ikke jævnlig i høsten og såtiden måtte give 
sine bønder hjemlov. Der var dog mange andre slotte 
og stæder, som ligeledes skulde vindes, så «den tiden 
hade hr. Gustaf icke mycken ro eller goda dagar, då 
han hade sitt folk i så många læger och vid så många 
belægringari). Derfor var han heller ikke mange dage 
på samme sted, men rejste nat og dag mellem sine lejre 
for at have et oje med alt. Han savnede kyndige førere, 
og han savnede skyts; hans uordnede hobe kom og gik, 
som de selv lystede, for at afløses af stadig nye hobe; 
og han savnede jævnlig penge, når der råbtes hojt på 
sold. I neiirik Slagheek havde Stokholm derimod en lige så 
tapper som pålidelig høvidsmand, hvem Steffen Henriksen 
og mange andre støde trolig ved siden. Ved et udfald 
joge de bønderne fra Stokholm til Rotebro, og fra lejren 


Uafhæugighedskampen : Stokholm. 251 

her joges de atter noget senere, så de i vild flugt spredte 
sig for alle vinde. Der havde næppe i længere tid kunnet 
blive tale om påny at indeslutte Stokholm, hvis Gustaf 
ikke i det samme havde vundet helsingerne og med dem 
atter sat sig fast ved Eotebro. Liiheckerne under- 
støttede ham visselig, som vi senere skulle se, men så 
stor var deres iver for hans sag, at de, da vinteren kom, 
ikke engang vilde låne ham to kanoner, skunt han bed 
dem et slot i pant for hvær af dem. Og dog håbede 
han med dem at kunne tilintetgore den danske flåde, 
som lå indefrussen i skærgården. — Det havde visselig 
set ilde ud med ham, hvis kong Kristian atter havde 
kunnet samle en storre hær: men dertil savnede han 
både penge og anden hjælp, og desuden var stemningen 
i Danmark for usikker. Og endda rejste han midt i 
juni til Nederlandene, hvorfra han forst vendte tilbage 
midt i septb. Han vilde tale med sin svåger kejser Karl. 
men vi sige med Alin: »orsakerna till denna resa må 
hafva varit hvilka som helst: underligt forefaller det, att 
konuug Kristian lemuade sitt rike, medan hans stællning 
i Sverige med hvarje dag blef alt svårare, och sækert 
ær, att, hvad han derunder vann, ej i någon mån upp- 
vægde, hvad han forlorade^. Hans eneste undskyldning 
må være den, at han endnu ikke havde nogen anelse om 
opstandens virkelige betydning, men agtede den for et 
simpelt rore som så mange tidligere. — Og i regerings- 
rådet i Stokholm var der stadig strid. De andre sagde, 
og vistnok med foje, at det var Dldrik Slagheck, hvis blod- 
torst og guldtorst havde givet opstanden medbor. Han 
oppebar alle penge og vilde eller kunde intet regnskab 
gore for dem; han truede stadig, hvor han kom, med 
Bkse og galge, og lod det heller ikke altid blive ved 
truslen. Da slotsherren på Vesterås, Knut Bengtsson, en 
foje stund forlod sit slot, forbod han strængelig sin foged, 


252 Kristian den anden. 

Hans Fynbo, at indlade nogen som helst på det. Mester 
Didrik kom til og vilde ind, men fogden nægtede ham 
adgang. Han tiltvang sig den dog og lod strags fogden 
og segs af hans folk halshugge. Dette som et eksempel 
af flere. Tilsidst blev hadet så åbenbart og almindeligt, 
at Didrik måtte gå ind på, at de andre regeringsråder på 
skromt fængslede ham. Derpå rejste han i septb. ned til 
København, og Jens Anderson og Gustaf Trolle gjorde strags 
efter ligeså. — Den utrættelige Soreii Xorb.v var den eneste 
som bragte nyt liv i kampen, hvær gang han fra Kalmar 
førte ny undsætning af folk og levnedsmidler til Stokholm, 
Nykøping, Stækeborg, Stækeholm, Kastelholm o. s. v., eller 
når han tog de jagter og kraveler, med hvilke Gustafs 
venner gjorde Stokholms skærgård usikker og hindrede 
stadens tilførsel. 

Imidlertid faldt det ene slot efter det andet i Gustafs 
hænder. Den utrættelige Arvid Vestgete bragte allerede i 
juni måned næsten hele -Østergøtland til lydighed; og 
den troløse Ture Jonsson havde næsten samtidig det 
samme held i Småland, hvor han havde en hel del af 
sine godser og derfor havde stor indflydelse. Men, hvad 
der havde endnu storre betydning, biskoppen i Linkoping, 
den kloge og varsomme Haus Brask, sluttede sig d. 25te 
juli, om end halvvejs nødtvungen, til Gustaf. På hans 
færd havde herrerne hidtil stirret, de verdslige med de 
gejstlige, ti både for sit levned og sin store dygtighed 
nød han i hele riget en anseelse som knap nogen anden; 
hans beslutning skulde derfor også være deres. — Da 
udskrev Gustaf herredagen i Vadstena (hvor bønderne 
skulle have tilbudt ham kronen? som han dog afslog, 
men) hvor syvti svenske adelsmænd fra Småland, Øster- 
gøtland, Vestergotland, Værmland og Dalsland d. 24de 
avg. 1521 svore ham troskab og lydighed som »menige 
Sveriges rikes hofvitsman  och  landsherre«.   Nu  kendte 


Gustaf Vasa rigsforstander. 253 

altså Gøtarike så fuldt som Svearike ham for herre, og 
i eu skyndiug fordreves danskerne både fra Vesterget- 
land og Småland. Selv til Finland blev i septb. krigen 
ført over, og Mis Arvidsson Vestgate belejrede i lang 
tid Åbo, som dog blev kækt forsvaret af den hårde junker 
Tomas. Endelig kom Soreu Xorby i maj 1522 med imd- 
sætniug, og Mis måtte flygte, men afbrændte rigtignok 
til afsked det meste af byen. — Ved slutningen af 1521 
var det kun selve rigets fæstninger, som endnu stode 
til kong Kristians rådighed. Men Berend v. Mehleu, som 
havde Stækeborg i hænde, (lod sig købe? og) overgav 
allerede d. 18de desb. sit slot til Arvid Vestgote; Ny- 
køping og Stækeholm fulgte juleaften efter; Vesterås og 
Ørebro holdt sig kun til d. 30de jan. 1522; og lidt efter 
lidt faldt de fleste øvrige slotte. — Stokholm, Kalmar, 
Borgholm, Elfsborg, Kastelholm og Åbo holdt sig dog 
endnu hele dette år og langt ind i det næste. Elfsborg 
overgav sig heller ikke, men i marts 1523 faldt Ture 
Jonsson og Lars Siggesson med en stor styrke ind i 
Viken og Borgesyssel, hvor Oslo måtte gå op i luer efter 
at være plyndret så grundig, at det bragte den henrykte 
Ture Jonssou til at udbryde: »sådant bytte, som nu skete, 
hentes aldrig i tusende år fra Sarpsborg og Oslo; den, 
som for havde én hest, har nu fire«. Og nu indså den 
gæve Jlikkel Blik, at det vilde være umuligt at holde 
Elfsborg længer. Han stak derfor ild på den og trak 
sig med besætningen tilbage til det nærliggende Bohus. 
Omtrent samtidig (i marts eller april) overgav Borgholm 
sig til Arvid Vestgote. — Foruden i Viken var krigen 
allerede ved nyårstid ført ind i Halland, Skåne og Bleking, 
dog uden held. I våren toges den op igen efter Hans 
Brasks ivrige tilskyndelse, og ingensteds mødte svenskerne 
sommelig modstand; ti da var kong Kristians skæbne 
allerede afgjort i Danmark.  Overløberen Berend v. Mehlen 


254 Kristian den anden. 

havde taget hele Bleking, som Åge Brahe havde skyndt 
sig at løbe fra, og han kunde vel, som sagerne stode, fået 
Skåne og Halland med; ti Gustaf Vasa sendte ham en 
del tyske ryttere til hjælp, sendte to fænniker knægte 
ned i Halland og stillede Vestergotlands adel til hans 
rådighed; men til Hans Brasks store ærgrelse sluttede 
han i Sølvisborg våbenstilstand med Klavs Bille og Aksel 
Ugerup. Inden den udlob, var det rette ojeblik forløbet. 
Men imens valgte det selvstændige og uafhængige Sverrig 
på rigsmødet i Strængnæs d. 6te juni 1523 «den uover- 
vindelige fyrste og herre, hr. Gustaf Eriksson, til sin rette 
og nådige konge og herren. Forgæves udstrakte gottorper- 
hertugen sin hånd også efter Sverrig; det havde fået nok 
af tyskerne. Endelig overgav Stokholm sig d. 17de juni 
til kong Gustaf. Kalmar by var allerede taget d. 27de 
maj , da nogle af borgerne åbnede dens Norreport for 
Arvid Vestgøte, mens han lod, som han angreb Sønder- 
port; og selve det stærke og vel forsynede slot overgav 
sig d. 7de juli, da Berend v. Mehlen «ved gode ord og 
listelig tale» havde bundet besætningen en hel del logn 
på ærmet. Men inden årets udgang var også hele Fin- 
land vundet. Det var i avgust, at Gustaf sendte brødrene 
Ivar og Erik Fleming derover, men Gorius Holste, som 
nu var bleven kong Gustafs ivrige mand, fulgte dem. 
Forst toges Kastelholm, så Åbo, så Kusto, så Tavastehus, 
Raseborg, Viborg og Nyslott. Kun Åbo holdt sig i tolv 
dage, efter at junker Morits havde lidt et nederlag i åben 
mark, og kun Kusto fik sin ene side skudt i grus, inden 
det gav sig. — I Finland havde i øvrigt allerede i lang 
tid den raske ?ills Grabbe ført en udrøddelseskrig mod 
danskerne. På sine småskibe sejlede han op og ned 
langs kysterne, så han var alle steder og var dog ingen- 
steds at få hold i. Selv finne havde han en spejder i 
enhvær finne,  vidste derfor rede på  alt,  sneg sig om 


Gustaf Vasa kouge: Finland; Stokholm. 255 

natten i land, hvor danskerne mindst væntede ham, til- 
bommede dorene på husene, i hvilke de lå, og inde- 
brændte dem. Således førte man dengang krig. Xu, 
d. 10de oktb. 1523, fuldendtes Finlands frigorelse ved 
indtagelsen af Viborg og Nyslott. 

Ved Stohhohns forsvar må vi imidlertid dvæle et 
ojeblik. Henrik Slagheek havde i alt kun omkring tusinde 
krigere til at værge by og slot, men tyskerne, som atter 
havde magten i byen, vare ham tilgivne, og bondehærene, 
som trindt omringede ham, savnede øvelse, orden, gode 
førere og belejringsskyts. Derimod havde Slagheek i lang 
tid et par dygtige underførere i jyden Jllkkei Blik og 
tyskeren Rurt Pfenuig, senere og indtil overgivelsen Reiu- 
wald r. Heidersdorf. Stundum havde belejrerne dog lykken 
med sig, og en af de mange kampe fortælles os således, 
måske lidt udsmykket hist og her: En af Gustafs dyg- 
tigste førere var Peder Fredag, som tidligere i så mangen 
en kamp havde lagt både sin snildhed og sin manddom 
for dagen. Nu stod han på Lofou med omkring halv- 
femte hundrede mand og fik gennem sine spejdere at 
vide, at Qenden juleaften 1521 vilde komme ud for «at 
smage på hans juletønde«. På Qældene og i skovene 
rundtom opstillede han da sej sten hornblæsere, som han 
bød at blæse af al kraft, så snart der blev blæst i hans 
egen lejr: og han redede sig nu rolig til at modtage 
sine julegæster. På den fastsatte tid kom der også en 
mængde jagter og skær både fra Stokholm med henved 
tusinde velrustede krigere. Han lod dem alle gå i land, 
men lod derpå støde i hornet, og nu svaredes der ham 
trindt fra bjærg og strand. Fjenderne, som mente, at 
der bag hvær hornblæser stod en ny fylking stridsmænd, 
bleve slagne af skræk og toge i uorden flugten. Hvad 
der da ikke havde held til at komme ombord igjen, blev 
nedhugget,  ^len sent glemte de undslupne Peder Fredags 


25G Kristian den anden. 

juletønde. — Heldigere vare en mængde andre kraftige 
udfald. Således splittedes belejringshæren ved Jærfva 
(26te jan.), ved Sætra (7de febr.), atter ved Jærfva (6te 
apr.) og ved Rotebro (Ilte apr.), og alle dens lejre bleve 
afbrændte. Disse gentagne nederlag havde til følge, at 
belejringen jævnlig måtte hæves, og i våren 1.522 var 
der hele fire uger, i hvilke der hværken nord eller syd 
for Stokholm fandtes nogen svensk lejr. Gustaf prøvede 
da at vinde med guld, hvad der faldt for brydsomt og 
kostbart at vinde med stål; men den ærlige Henrik 
Slagheck viste ham således tilbage, at han ikke lystedes 
at komme igen. Desuagtet var Slagheck i stor nød for 
penge til de grådige landsknægte, men i maj 1522 bragte 
Henrik Goye ham et hundrede og tyveto tusinde fem 
hundrede mark sølv (i værdi svarende til to hundrede 
og firtifem tusinde tønder byg) til krigsfolkets lonning, 
og Soren Norby bragte en hel flåde, ladet med levneds- 
midler. Der var da glæde i by og på slot. — Men Gustaf 
indledede underhandlinger i Liibeck. Rådet turde vel 
endnu ikke åbent støtte ham, men det så igennem fingre 
med, at hans enskilte venner blandt købmændene sendte 
ham ti store orlogsskibe med ni hundrede krigsvante 
ryttere og knægte samt allehånde varer og krigstoj. Disse 
nåede Søderkøping d. 7de juni, og i oktb. kom der åtte 
skibe til, så nu kunde han røre sig både til lands og 
til vands og forstærke belejringshæren både om Stok- 
holm og Kalmar. Hans flåde var nu stærkere end Soren 
Norbys, og Stokholm blev på alle sider tæt indesluttet. 
— I novb. kom desuagtet den utrættelige Soren Norby 
med sine ni orlogsskibe ind i skærgården , og han førte 
med sig tretiet førselsskibe, som han i Finland havde 
fået ladede med levnedsmidler. Men her stødte han på 
liibeckernes atten orlogsskibe, førte af Berend Bomhouwer 
og Herman Plonies, og det kom til en blodig kamp mod 


Stokholms belejring. 257 

den dobbelte overmagt.  Alle sine orlogsskibe frelste han, 
om de end vare ilde tilredte,  men alle de stærkt ladede 
førselsskibe, som hværkeu kunde kæmpe eller flygte, bleve 
tagne.   De segs bundrede krigsfanger (iblandt hvilke tre 
af Norbys systersonner) bleve fordelte mellem de enkelte 
lybske skibe og gemte en dag og en nat over, men derpå 
bleve de med bundne hænder og fødder kastede overbord 
og druknede  under trommers  og trompeters,  pibers og 
kanoners  lyd!   Men  de,  som  udførte  denne  rædsels- 
gerning*),  vare  med  iblandt  dem,  som fordomte  det 
stokholmske blodbad!  —  Besætningen  på slottet  måtte 
nu udholde skrækkelige savn og lidelser,  og borgerne i 
byen ikke mindre.   Til den fuldstændige næringsløshed 
kom  lidt efter lidt dyrtid på levnedsmidler og brændsel. 
Ved vintertid måtte man brænde de nedbrudte huse, og 
fødemidlerne vare lige så dårlige som knappe.   Så kom 
der hungersnød og pest,  som  anrettede  frygtelig øde- 
læggelse både på slot og i by,  og de tojleslose soldater 
bleve ustyrlige og mishandlede såvel æmbedsmænd som 
borgere.   Endelig  savnede  man  både  skyts  og  krudt. 
Men  den  heltemodige besætning og dens trofaste hov- 
ding vedbleve at holde sig, om end flere og flere af bor- 
gerne listede  sig  bort  fra  den grufuldt tomme by.   De 
holdt  sig endnu  et halft år,  til ind i juni måned.   Da 
tvang hungeren dem til at åbne stadens og slottets porte. 
Sankthansdag holdt Gustaf Vasa sit indtag i en by, hvis 
fleste  huse  vare  nedbrudte  eller  øde  og tomme,  hvis 
skattepligtige  borgere  i  fire  år  vare  sunkne  fra  tolv 


*) Mærkeligt nok synes Alin ikke at kende den; i det mindste 
nævner han den ikke med et ord. Det er i mange måder 
meget sorgeligt med sådanne huller! De tjæne kun til at fræm- 
kalde skæve og uretfærdige domme over personer og begiven- 
heder, hvis handlinger fuldtud kendes. 

Danmarks historie 1481 — 1530. 17 


258 Kristian den auclen. 

hundrede til tre hundrede,  og hvor kun udtærede skik- 
kelser, halve benrade, mødte hans ojne. 

— Kalmareningen var sprængt efter et skinliv af 
et hundrede og tretifire (eller et hundrede og tyvesegs) 
stormår. Geijer siger: oMan misstager sig likvæl, om 
man i allmænhet anser den for en tid af stort fortryck. 
Den var det stundom, men den var ænnu mer en tid af 
stort sjelfsvåldo. Det var herrernes selvrådighed, deres 
egentykke og egennytte, som var folkets egentlige ulykke, 
og som gav eningen dens banesår. Denne selvrådighed 
var" fræmelsket igennem et par hundredår under konger, 
af hvilke den ene var svagere end den anden : den måtte 
atter brydes af en række kraftige konger. Men den 
forste, som for alvår tog fat på gerningen, fik sit spir 
brudt i kampen, fordi alt var endnu så godt som ufor- 
beredt, og fordi han gik for hensynsløst, for våldsomt 
tilværks. -- Kalmareningen var sprængt, fordi, vi gen- 
tage det: "hvad en sådan forening var eller kunde blifva, 
derom formærkes ingen slags aning hvarken hos stiftarna 
eller någon annann i samtiden. I de tre eller fire slægt- 
led, som levede og dede under den såkaldte « union », vil 
man forgæves søge efter en klaret opfattelse af dens 
væsen og betydning. Men, hvad tanken ikke fattede, 
havde et liv i følelsen : uden dette var foreningen aldrig 
bleven til, uden dette havde den ikke modstået de 
hundredårige storme, ikke de brede stromme af uspart 
blod. Denne følelse har ingensinde helt kunnet fornægte 
sig og gjorde det heller ikke nu. Der er vidnesbyrd nok 
derom, og mange flere ville vi i det følgende komme til 
at nævne. — Det sønderstykkede Norden er og bliver 
en enhed, er ét; »i denne erkendelse levede og døde vor 
oldtid« (fantasitiden); i den samme levede og døde vor 
mellemtid (følelsestidenj ; men, hvad fantasien spillede på 


Kalmareniiigens sprængning: Liibeck. 259 

Og felelsen greb, det stod, som vi alle vide, sin prove 
for den rolige eftertankes tid (nytiden). Mangt et syn 
har for en nærmere åskådning vist sig at være en lygte- 
mand: mangen følelse er bortdunstet med den flygtige 
stemning, der var dens vugge; mangen betragtning er 
omstyrtet med det skæve stade, som var dens boved- 
bjornesten ; men Nordens enhed står for synet, for folelsen 
og for betragtningen i dag som i går. i dag som for 
tusinde år siden, kun mere klaret, lutret og styrket. Vi 
gentage endnu med gamle Huitfeldt: "De, som have 
våldet, at rigernes forbund er blevet brudt, de må svare 
det for Gud almægtigste!« Men vi gentage det uden 
Qærneste bitterhed. Ti med forvisningens urokkelige 
frejdighed og frimodighed tilfoje vi : 

• Og skal da tiden evig Xordeu skille? — 
Nej I  tiden må, tilsidst som Hen-en viUe! 
tredelt er Xordens stamme, 
men roden er kun én, 
og kronens løvtag samler 
tilsidst hvær stammens gren ! ■ 

Men, når dette sker, "da skal det frie, mægtige Norden 
føre til sejer folkenes sag'. 


20.  Kristian den anden og hansestæderne. 

Yi vende tilbage til Danmark. 

Liibeckerne og de evrige hauser havde Kristian den 
anden for længe siden gjort til sine uforsonlige fjender. 
De kunde umulig tilgive ham, at han vilde afryste deres 
handelsåg for således at give Danmark en selvstændig 
og velhavende borgerstand tillige med en frigjort og op- 
lyst bondestand: endnu mindre, at han ikke alene tog 
det nederlandske folkeliv til sit forbillede, men åbenbart 

17* 


260 Kristian deu anden. 

knyttede  sig til Nederlandene  for  at krydse  og under- 
grave hansestædernes planer. 

Ved en lang række kloge og klogt beregnede love 
havde han stadig arbejdet på at udvide Danmarks handel 
og frigore den for hansernes ulidelige formynderskab. 
Vi have tidligere nævnt adskillige af disse og ville senere 
nævne endnu et par. Han havde forbudt bissekræmmere 
og landprangere at strejfe omkring, bedrage bønderne 
og undergrave købstæderne. Også indskrænkede han på 
mange måder hansestædernes friheder, holdt i Bergen 
ved den dygtige Jorgcii Haiison deres kontorfolk strængt i 
ave, pålagde dem en formuesskat og droj krigsskat, og 
lod uden videre lybske og danzigske skibe opbringe og 
prisdomme, når de, til trods for alle de mange indgåede 
forpligtelser, vilde undsætte hans fjender med våben og 
levnedsmidler. Tolden forhojede han, især på fremmed 
ol, og i hesten 1516 havde de et frugtesløst tre ugers 
møde med ham i Sønderborg, hvor der kun fræmførtes 
gensidige klager, så, jo længer man underhandlede, des 
længere kom man fra hinanden. Spændingen tiltog, og 
d. 25te marts sluttede Liibeck et krigsforbund med Dit- 
marsken. Kun en åben krigserklæring stod tilbage, men 
den udeblev. Derimod indkaldte han dygtige og driftige 
fremmede købmænd, hvis formue og virksomhed skulde 
fræmme og hæve vor handel. 1517 udstedte han en 
trykt indbydelse til købmænd af alle handlende folke- 
færd: franskmænd, engelskmænd, skotter, hollændere og 
russer, som han vilde have til at nedsætte sig i Køben- 
havn, glemte heller ikke de dygtigste og anseteste 
handelsmænd af sit eget folk, og lovede selv at indskyde 
nogle hundrede tusinde gylden i det påtænkte handels- 
samfund, altsammen for at knække Liibeck og gore 
København til -Østersøens dronning. Men dette kalder 
Reimar Kock,  at »kong Kristian havde onde rådgivere 


Handelsplauer :  stridigheder med Liibeck. 2(Jl 

Og horte gærne slette råd". Han havde, men forgæves, 
arbejdet på at skaffe sine undersåtter samme ret til at 
handle i England som hanserne, skont han som vederlag 
havde tilbudt store lettelser i øresundstolden. Men ved 
en handelspagt af juli 1517 skaffede han alle sine under- 
såtter handelsfrihed i Rusland, lige med selve hanse- 
stæderne, ja endog med ret til at anlægge faktorier i 
Novgorod og Ivanogrod. Det var skotten mester David 
Kock ("David herold"), der fik denne som så mange andre 
overenskomster mæglet, en mand, der i over treti år 
(1496—1527) tjænte kongerne Hans og Kristian med 
sådan flid og troskab, at han ved sin død 1529 fik det 
skudsmål af kong Kristian: »han har tjænt forst vor 
kære hr. fader og siden os troligen og vel". 

Således kunde han endnu gå fræm i de forste krigsår 
mod Sverrig, men, da afgorelsen stundede til, da det 
drejede sig om Sverrigs endelige indtagelse, da måtte 
han enten trække sin flåde tilbage fra Stokholm og der- 
med opgive stadens erobring og med det samme Sver- 
rigs, eller han måtte for enhvær pris holde fred med 
Liibeck. Denne måtte hans farbroder, hertug Frederik, 
mægle, fordi ingen anden kunde, og den blev da også 
derefter. Ved forliget i Segeberg d. 13. maj 1520 måtte 
alt, hvad kongen siden freden i Malmø havde påbudet, 
tages tilbage, for at han kunde vinde elleve måneders 
stilstand; og dronning Elisabet, som under kongens fra- 
værelse førte regeringen, måtte d. 5te juni stadfæste 
overenskomsten. Der var intet andet at gore. — Men 
næppe var Stokholm vunden, for han tog fat, hvor han 
havde sluppet. Til et ujode i Stokholm lod han hente 
de dygtigste købmænd i Kobenhavn og Malmø: Anders 
Wolff, Albert van Gock, Hans Mikkelson og Sander 
Wentuu. De skulde rådslå med Stokholms borgmestre 
og rådmænd,  og efter moden overvejelse grundedes der 


262 Kristian deu anden. 

(1. 4de desb. 1520 et kebmandssælskab, som skulde have 
fire hovedoplag for købmandsgods : i København, Stok- 
holm, Nederlandene og Finland. Tanken var ikke alene 
den, at handel og \irksomhed gor rig, men tillige deu, 
at en livlig samfærdsel er et godt bånd imellem folkene. 
Derfor hed det i indledningen til stiftelsesbrevet, at sæl- 
skabet skulde virke til, ^at de tre riger herefter må 
blive sammen i fred og endrægtighed«. Derfor skulde 
der også i København holdes årlige møder af en borg- 
mester og rådmand fra hvær købstad i riget for i fælles- 
skab at drøfte, hvad der tjæute til handelens og køb- 
stædernes tarv"-'). Fremmede landes fræmbriugelser skulde 
indføres til de fire oplagssteder og derfra søges afsatte, 
mens jSordens mangehånde egne fræmbringelser atter 
skulde udføres didhen, hvor der måtte være mest brug 
for dem. Vejen til G ro ti I and skulde man se at finde 
påny og derfra søge land i Amerika,' for at spaniolerne 
ikke skulde være ene om det hele, og særlig skulde man 
have oje på Vestindien. Det hele var et nordisk handels- 
forbund, som skulde sønderbryde både de tyske og de 
vendiske stæders enevælde. En sådan tanke var utålelig! 
Men særlig skulde København med den gunstige be- 
liggenhed gores til en frihavn og stabelstad for den 
østersøske handel, en plan, der i sin udførelse vilde 
ødelagt Liibeck, som lå i en afsides krog, og som alle- 
rede under trykket af deu sidste krig havde fået en 
farlig medbejlerske i Hamburg. Fik han på grund af 
den svenske opstand end ikke denne sin plan gennem- 
ført, toge llibeckerue dog villien i gerningens sted, og 
de tilgave ham den aldrig. — Da Gustaf Vasa rejste 
sig,  forbød  han  påny  al  handel  på  Sverrig,  og,  da 


'') Man mindes,  hvad der 1502 vedtoges for Skåne",  mens prins 
Kristian styrede dette landskab (se s. 12oj. 


Handelsplauer :  købstadlov. 263 

lybeckerne ikke vilde rette sig efter dette forbud , lod 
han påny sine udliggere opbringe deres skibe. — D. 6te 
jan. 1522 udgav han sin såkaldte <> verdslige lov", rettere 
>'kobstadIoi- » , i hvilken han, som Paludan - Muller 
siger, ikke alene fuldførte, hvad der til ordning af handel, 
håndværk o. s. v. var begyndt i hans ældre lovarbejder, 
men fuldstændig omarbejdede købstædernes forfatning og 
retspleje. Tidligere havde de mindre kobstæder ligget 
hvær under sin lensmand og været hans foged under- 
givne. Nu lagde han alle købstæder umiddelbart under 
si}i myndighed. Over enhvær by satte han en ^■skidfus", 
der skulde være "cn mand af godt rygte, god omgængelse 
og ærlig herkomst". vSkultus havde hele dommermagten, 
også i livssager, skulde skaffe hvær mand ret i byen, 
men gore kongen regnskab. Han skulde i sin købstad, 
alt efter dens storrelse, udvælge treti (eller der omkring) 
agtede borgere, alle købmænd. Blandt disse skulde der 
atter vælges fire borgmestre og syv rådmænd til at sidde 
i retten med ham. Fra skultus og hans meddommere 
kunde dommen i Jylland indankes til Viborgs skultus 
og meddommere. Kunde sagen ikke §ndes dér, skulde 
den gå til den kammerret, som kongen vilde oprette i 
Roskilde, og til hvilken også de sager skulde gå, som 
ellers afgjordes af rigens kansler, samt alle de, som ikke 
kunde endes ved landstingene. Fra kammerretten kunde 
der kun indankes til kongen og rigsrådet. — Hvært års 
29de juni skulde der i Kobenhavn holdes mede af ud- 
sendinger fra alle købstæderne i Skåne, Sælland og de 
øvrige øer, i Viborg fra de norrejyske købstæder; på 
moderne skulde der drøftes, hvad der kunde tjæne til 
købstædernes tarv, og ens mål og vægt over hele riget 
skulde efterstræves. 

Og så var  der  Bergen  med  det  store hansekontor, 
hvor flere tusinde Ivbske købmænd, købsvende os; hånd- 


264 Kristian den anden. 

værkere ikke alene skovlede penge år ud og år ind med 
bægge næver og sugede landets fedme til sig, men hvor 
de havde for gammel vane, så tit de lystede, at overfalde 
sageslose folk, endog stadens byfoged og kongsgårdens 
besætning, at krænke kvinder, gamle og unge, og leve i 
en evig sus og dus. Her vilde nu kong Kristians høvids- 
mand, den raske og alvårlige Jorgon Hansen, holde styr 
på den hele helvedsyngel, strafte deres vildheder og våld- 
somheder, og ikke lade dem domme dem selv, men lade 
dem domme af lagmanden efter Norges riges love! 

Endelig havde kejser Karl under kong Kristians op- 
hold i Gent d. 21ste juli 1521 forlenet ham med hertug- 
dommet Holstein, derunder indbefattet Pinneberg, Stur- 
marn, Ditmarsken, Hamburg og Elbstrommen med samt 
alle de ejendomme og rettigheder, som kejserens forfædre 
havde haft både i staden og stiftet Liibeck, så at kongen, 
foruden til adskillige godser og ejendomme, ikke alene 
skulde have ret til byens borg, men overherredomme over 
selve byen og ret til en årlig skat af den på tolv hun- 
drede gylden, indtil de sejsten tusinde gylden vare fuldt 
udbetalte, som kejser Frederik (se I. s. 148) havde lovet 
Valdemar Atterdag. Og et par uger senere havde kongen 
fået kejseren til påny under straf af rigets akt at for- 
byde Liibeck al handel på Sverrig, så længe opstanden 
varede. (Et par måneder senere, d. 21ste novb., tog 
kejseren dog atter det sidste brev i sig, ja truede endog 
kongen, hvis han krænkede de rettigheder, som tilkom 
liibeckerne, ^ rrgets lydige undersåtter ». Det var jo en gen- 
tagelse af en gammel historie; se s. 91). — Det ene med 
det andet var. visselig at gå liibeckerne meget nær, ja 
tildels meget for nær, men derfor understøttede de også 
svenskerne på alle måder i deres frihedskamp, nærmest 
dog kun for at holde liv i den ; og d. 15de marts 1522 
indgik Liibeck et angrebs- og forsvarsforbund med Danzig, 


Kejserens lensbrev; krig med Liibeck. 265 

ved hvilket de hægge forpligtede sig til at yde Sverig 
tilførsel, bekæmpe sundets spærring og særlig bekæmpe 
oprettelsen af de stabelpladser, der vare vedtagne på han- 
delsmødet i Stokholm. Ue samme fyrster, som mæglede 
forliget i Bordesholm , mæglede både for og siden for- 
gæves mellem kongen og Liibeck. Som kurfyrst Joakim 
sagde: "der var intet udkomme med Liibeck: det for- 
kastede selv de billigste forslag. ■> 

Liibeck havde da også, mens det endnu underhand- 
lede, og uden foregående krigserklæring, allerede d. 3die 
avg. 1522 sendt en flåde i soen under borgmester Uermau 
Kalfl*. Da den havde forenet sig med rostockernes og 
stralsundernes skibe og med de ti skibe, som Liibeck i 
våren havde lånt Gustaf Vasa, men som nu fortes af 
svenske hovidsraænd (Lars Sigesson og Berend v. Mehlen), 
— talte flåden i alt tretifire storre og mindre orloggere. 
De gik til Bornholm, hvor der ikke var at tænke på 
modstand mod en sådan overmagt, og d. IGde avg. ind- 
toge de med storm Hammershus, hvis besætning de uden 
skånsel dels nedhuggede, dels druknede i et stort brj'gger- 
kar (!), og hærgede i ovrigt rædsomt på den ulykkelige o, 
der atter måtte ud med nogle tusinde lod sølv og nogle 
hundrede oksne. Herfra gik de til Helsingør, som de 
d. 23die avg. plyndrede og opbrændte, hvorimod de lode 
Krogen ligge urørt. De prøvede nu en landgang ved 
Helsingborg, men bleve således modtagne af Otte knimpen 
og Johan Weze, der havde samlet den skånske adel, at de 
efter segs timers hvas kamp ved Råljung opgave forsøget. 
Inden de gik til Helsingør, havde de ligget tre dage i 
Refshaledybet, og nu kom de igen, men, da de så kongen 
stå med ti tusinde mand ved Solbjærg og fandt havne- 
indløbet spækket med skyts, tabte de al lyst til at gå i 
land og lettede d. 30de avg. atter anker uden at få gæstet 
København.   Derimod hjemsøgte de forst Mon (hvor de 


266 Kristian den auden. 

imidlertid lode det stærke Stege slot i fred) og dernæst 
Ærø med bål og plyndring. Danzigerne, som havde 
smølet, stødte så endelig til dem, og den samlede flåde 
talte således over firti skibe. Ligefuldt skyndte de sig 
hvær til sit af angst for Soren Norby, der nærmede sig 
med nogle få skibe, hvis tal det lette rygte havde fir- 
doblet. Den danske flåde var dog netop i de senere år 
bleven forsomt. Dertil havde de stadige krige i Sverrig 
været den tvingende grund. Det havde ikke været muligt 
på samme tid at holde en stor landhær på benene og 
sorge på tilborlig måde for flåden. — Hele liibeckernes 
tåg havde været et plyudringståg, som så mange af den 
tids krige, men det ydede dog Gustaf Vasa en god støtte 
ved at holde hans fjende bunden i hjemmet; og med 
enhvær anden fjende af kong Kristian vare liibeckerne 
ligeledes til enhvær tid rede at gore fælles sag. 


21.  Kristian den anden, gejstligheden og adelen. 

Også mQå gejstligheden havde kong Kristian brudt. 
Han, der allerede som prins havde vovet at lægge hånd 
på den kloge og mægtige biskop Karl af Hamar, og i 
fire år med stor sindsro havde båret på det ban, som i 
den anledning lystes over ham; af ham kunde man vænte 
sig dristige ting, når han blev konge. Og de udebleve 
da heller ikke. 

Odense havde en biskop , som vi allerede tit have 
nævnt: Jeiis Anderson Bældeiiak (o: Skaldenakke), son af en 
fattig skomager i Brøndum. Efter at have taget magi- 
stergraden her hjemme, havde Jens studeret den kano- 
niske ret så vel i Koln som i Kom, og han blev så dreven 
i den som ini?en samtidig- dansk mand.  Men han var ikke 


Jeus Audersou (Bældenak). 267 

alene et hurtigt hoved og flittig: ved sin skæmt og vit- 
tighed satte han sig fast i kong Hans's yndest. Så var 
han en tid ansat i kongens kanselli, den slagne landevej 
for dygtige folk, der vilde fræmad, og 1498 holdt han 
på kongens vegne retterting i Norge. 1499 stod han i 
spidsen for sendefærden til Rusland, som dels skulde 
jævne tvistighederne om det astlige Finland, dels udvirke 
frigivelsen af adskillige svenske fanger. 1501 blev han 
biskop i Odense. Han var en kløgtig, træsk og vel- 
talende mand, der, som vi alt have set, var brugt i en 
mængde vigtige hværv og underhandlinger, i hvilke han 
jævnlig havde været heldig, havde han end stundum med 
stor egenrådighed overskredet sine fuldmagter. Han var 
desuden en rig og gærrig, en mægtig mand, og han var 
den storste studepranger, Danmark nogensinde har haft, 
så her må selv den driftige Henrik Krummodige træde i 
skygge for ham. Den jyske studehandel skylder ham ret 
egentlig sit opsving, da han var den forste, som førte 
staldfodrede øksne lige til Elben, hvor han med stor 
fordel sålgte dem til hollænderne. Fyns biskop trængte 
dog egentlig ikke til den indtægt, som en sådan handel 
kunde kaste af sig, ti af sin bispestol havde han årlig, 
hvad der vilde svare til hundrede tusinde kroner i vore 
penge: og han forstod godt af malke præsterne, så kon- 
gerne jævnlig måtte lægge tomme på hans nærighed. 
Men han var tillige en herskesyg, trættekær og urolig 
mand, der havde den ene strid med de adelige herrer 
efter den anden, og i somme af dem gik det blodigt nok 
til. Markvard Konnow til Hvidkilde, der havde faet flere 
holsteinske herrer til hjælp, belejrede ham således 1504 
på hans gård ørkel, og det var alt det, at han slap hel- 
skindet ud af den. I en strid med nogle Eantzauer blev 
ban ved et overfald tagen til fange og således mishandlet, 
at hans legeme  bar spor deraf til  hans dødedag.   I en 


268 Kristian den anden. 

strid med dronning Kristines høvidsmand på Næsbyhoved, 
liolsteineren Otto Porsfeld, blev denne dræbt af bispens 
folk. Andre lignende historier forbigå vi. — Også med 
kongerne havde han lagt sig ud, forst med Hans i anled- 
ning af den overenskomst, han 1503 havde sluttet i Liibeck 
(se s. 76), siden med Kristian, med hvem udeståendet i 
ovrigt var gammelt. Hertug Frederik havde, som vi vide, 
måttet betale de penge, som han og Jens Anderson i 
Liibeck egenmægtig havde forpligtet kong Hans til at 
udrede. Men inden hyldingen i »hertugdommerne" havde 
jo kong Kristian måttet gå ind på at gælde farbroderen 
dem igen; og nu holdt han sig til bispen for en sum, 
der med renter og renters renter regnedes for åtti tusinde 
gylden. Biskop Jens vilde selvfølgelig ikke ud med pen- 
gene, og også han måtte da gå i fængsel (desb. 1517): 
dog var kongen så varsom, at han, stottet af den pave- 
lige legat Arcimbold, fik ærkebiskop Birger til at tage 
ham i forvaring. Så var der i marts 1518 et kirkemøde 
i Kobenhavn, som skulde domme i sagen, men biskoppen 
var endnu langtfra bleven myg nok, og han måtte altså 
blive i fængslet. Ærkebiskoppen vilde dog ikke modtage 
ham påny, så han måtte forst gå til Vordingborg slot, 
siden til Engelsborg; og han kom ikke ud, for han efter 
endnu to års betænkning d. 23die apr. 1520 ydmygede 
sig til at bede kongen og enkedronningen om forladelse 
for fornærmelser, han havde tilfojet dem, og til at stille 
sikkerhed for den krævede sum. Han var så med kongen 
i Sverig, og hans virksomhed her have vi allerede skildret. 
Han blev biskop i Strængnæs, svensk rigsråd og medlem 
af regeringsrådet, men kunde ikke gå helt med Didrik 
Slagheck i haus blodtorst. Da han næste år vendte til- 
bage til Danmark, kom han atter i strid med kongen, 
sagtens om de åtti tusinde gylden , og blev atter sat 
fast.   Didrik Slagheck,  som  vilde  gotte  sig  over  hans 


Jens Audersou (Bældenak): Limds ærkebispestol. 269 

nød, gik til ham og spurgte, om han ikke skulde skrive 
hans testament, da det jo var klart, at han snart vilde 
komme til at lide døden; men Jens svarede: »Du kan 
skrive, at jeg håber at leve den dag, da jeg skal se dig 
både hængt og brændt !» Så blev han flyttet til Hammers- 
hus, men udfriet af liibeckerne, da disse næste år indtoge 
slottet. Derfor kunde han dog endnu ikke komme til sit 
stift, men det var jo altsammen kongens skyld. (Efter 
kongens fordrivelse kom han dog atter til stiftet, men 
solgte det 1529 for segs tusinde gylden til Knud Henrik- 
son Gyldenstjerne. 1530 blev han i en proses domt til 
"mindremand') (tremarksmand) og flyttede så til Liibeck, 
hvor han døde d. 20de jan. 1537.) 

Den gamle, fromme og nidkære Birger Giiiiuers5u, som 
siden 1497 havde været Lunds ærkebiskop, dode d. 10de 
desb. 1519. Kapitlet, som mente at have valgret, skyndte 
sig og valgte sjette dagen efter Birgers død, uden at 
agte på kongens forslagsret, ærkedegnen Åge Jqisoii Sparre 
til ærkebiskop. 31en kongen, som ikke vilde vide af dette 
valg, tvang d. 5te jan. 1520 kapitlet -til at vælge hans 
lærde og dygtige skriver, ærkedegnen i Århus, Jorgen 
llausoii Skodborg, en bondeson fra Skodborg, der i de 
senere år jævnlig havde været brugt i en mængde under- 
handlinger med fremmede magter, som han havde skilt 
sig godt fra. Kapitlet frygtede i Skodborg at fa en myg 
kongetjæner, men det tog fejl. Han vilde på ingen måde 
udlevere til kronen enten Bornholm med Hammershus 
(som Valdemar Atterdag dog kun til videre havde over- 
ladt ærkestolen) eller Ahus med tilliggende herreder; og 
det hjalp ikke, at segs bisper (Iver Munk, Lave Urne, 
Ove Bille, Styge Krumpen, Nils Stygeson og Nils Klav- 
son) rådede ham til at gore det. Han vilde hellere (oktb. 
1521) forlade ærkestolen og drage til Eom for at klage. 
(Her blev han virkelig indviet af pave Klemens, men kom 


270 Kristian deu andeu. 

lige lidt til stiftet og døde som kannik i Koln d. 15de 
desb. 1551.) — Allerede inden Skodborgs flugt havde 
kongen efter lang slingring sat den berygtede ftidrik 
Slagheck til ærkebiskop, og det er klart, at det var Sig- 
brit, med hvem Didrik skal have været i slægt, som 
afnødte ham dette valg. Skont også pave Leo, og det 
allerede d. 6te febr. 1520, havde lyksaliggjort os med 
en ærkebiskop af sit valg, en af hans yndlinger, en ung 
italiensk kardinal Paolo Æmilio dei Cesi, berygtet for sin 
skidne og skamløse havesyge, og der således var fire, 
som hvær havde sit krav på sædet, — fik Didrik Slag- 
heck dog d. 12te juli 1521 pavelig stadfæstelse på det, 
da han af kongens penge lod Cesi udbetale tre tusinde 
dukater, ja, han fik endog tilladelse til at beholde Skara 
stift tillige. D. 25te novb. holdt han så med brask og 
bram sit indtag i Lund, men fik lige så lidt bispevielsen 
her, som han havde fået den i Skara. Den gang var 
der en pavelig nuntius herinde, Giov. Franc, de Potentia, 
som iblandt andet skulde undersoge de ejendommelige 
forhold ved de to- svenske bispers henrettelse, men som 
ikke synes at have jøvet nogen som helst indflydelse på 
kongen. Og han var her endnu, da den nybagte ærke- 
biskop to måneder efter indtåget i Lund, d. 24de jan. 
1522, forst måtte gå under galgen og dernæst bestige 
bålet, som var rejst ham på Københavns Gammeltorv. 
Den dag forlod Kristian den anden byen, og Sigbrit 
lukkede alle sine skodder for. — Slagheck faldt som et 
polittisk ofter: han skulde sone for det stokholmske blod- 
bad, til hvilket særlig han havde skyndet, eller rettere: 
for de to bisper, hvis blod han havde ladet rinde efter 
at have fort kongen bag lyset med hensyn til kirke- 
loven og derved bragt ham i et pinligt forhold til pave- 
stolen. Men desuden skyldte alle de øvrige medlemmer 
af  regeringsrådet  ham  for,  at  det  nærmest var hans 


Lunds ærkebispestol (Didrik Slagheck): atiadshandel.    271 

rovgærrighed og grusomhed, der havde fræmkaldt og 
styrket den nuværende opstand og jaget hele det svenske 
folk over på Gustaf Vasas side, lige som de også skyldte 
ham for de groveste underslæb med rigets penge. Vist 
er det tillige^ at det var hans egenrådighed og hov- 
modige trods, der havde medført nederlaget ved Bade- 
lundsås og Vesterås (måske tillige det ved Brunbæck), 
da han uden at have den ringeste forstand på krigen 
havde tvunget den krigskyndige forer til at opgive hans 
faste stilling og strags angribe tjenden. — Han havde 
nys sagt, at «han regnede det ikke mere at tage en 
biskop fra halsen end en hund«; nu, så kunde han da. 
heller ikke kræve, at andre skulde regne hans eget liv 
sønderlig hojere. 

Tre uger efter Didrik Slaghecks henrettelse måtte 
Lunde domkapittel d. 17de febr. afstå Bornholm og Ahus 
tij kronen. Dets medlemmers fængsling fræmtvang denne 
afgørelse. Og segs dage senere satte kongen sin nye 
skriver, den lærde og hæderlige tyske adelsmand Hans 
Weze, på ærkesædet. Tredie gang i lobet af to år havde 
han trodset og besejret kapitlets påstand på valgret, — 
ikke at tale om, at den ene af sine ærkebisper havde han 
atter afsat for vrangvillighed og henrettet den anden. 

Og han havde plyndret afladskræm meren Arcimbold, 
der selvfølgelig havde flere venner og hjælpere i Dan- 
marks gejstlighed. Det samme havde hans farfader 
imidlertid gjort to gange, og det samme gjorde mang- 
foldige fyrster trindt omkring. Dermed er sagen nu slet 
ikke forsvaret, og det er heller ikke vor mening, ti 
enten skulde han have nægtet afladshandelen, eller, når 
han dog havde tilladt den, stå ved sit givne ord. Det 
var vistnok nærmest et polittisk skridt; vi have tidligere 
antydet dette (se s. 196); men i det par år, som havde 
gået siden tilladelsen,  var det jo dog muligt,  at hans 


272 Kristian den anden. 

ojne havde åbnet sig ikke alene for hvein Arcimbold var, 
men også for hvad han sålgte, og hvorledes han drev 
sin skamløse handel. Man må mindes, at, hvor han 
eller hans hjælpere opsloge sine boder, kunde enhvær for 
rede penge eller, hvor disse skortede, for allehånde varer 
købe sig aflad for alle sine synder, selv de aller groveste, 
ja ikke alene for de fuldbyrdede, men også for de på- 
tænkte. Man må mindes, at, hvad der købtes, var et 
trykt brev sålydende: "Jeg løser dig forst fra al kirkens 
tugt, som du måtte have fortjænt; dernæst fra al synd 
og brøde, som du måtte have begået, i hvor stor og 
grov den end måtte være: og jeg eftergiver dig al den 
straf, du ved dine synder havde fortjænt at lide i skærs- 
ilden. Jeg gor dig atter delagtig i kirkens nådemidler 
og sætter dig i den samme uskyldsstand, i hvilken du 
var umiddelbart efter dåben, så, når du dør, skulle 
helvedes porte være lukkede for dig og paradisets dor 
stå dig åben«. En sådan gudsbespottelse kunde dog 
nok åbne ojnene på en tænksom mand. 

1 adskillige andre stykker havde kong Kristian imid- 
lertid forbrudt sig endnu værre mod gejstligheden; men 
for at klare dette må vi forudskikke et par ord som 
indledning. — Iver Munk, som blev biskop i Ribe 1499 
og døde d. 9de febr. 1539, sang sin forste messe 1513! 
og dog havde paven allerede 1506 til domkirkens byg- 
ning givet alle dem aflad, som overværede samme hans 
forste messe. Men noget sådant var langtfra enestående: 
vi have allerede (se I. s. 439) bemærket, at Johan Lax- 
mand sang sin forste og sidste messe, syv år efter at 
han var bleven ærkebiskop og ikke fem måneder for sin 
død. — Mange steder i landet blev der kun holdt guds- 
tjæneste to, tre gange om året, ikke at tale om, at 
bisperne jævnlig lode præstekald  stå ledige for selv at 


Afladshandelen; gejstligheden. 273 

kunne drage indkomsterne af dem. Mågens Goye vidnede 
1527, at der var det herred ved Århus, hvor der var 
Qorten eller sejsteji sogne, men kun to eller tre præster, 
da domkirkens kanniker havde næsten alle æmhederne. 
Derfor klagede også Hans Tavson på herredagen i Koben- 
havn 1530, at bisperne åkke alene prædike selv intet, 
men de ej heller tilskikke kristelige, lærde prædikere og 
sognepræster i deres stift . . . men de tilstede grovelig 
ulærde og ugudfrygtende mænd, som praulike ... og dertil - 
med stede de én at have segs eller syv sogne ■. — Den 
pragt, bisperne udfaldede i mængden af væbnede svende, 
gore vi os knap nogen forestilling om. Erik Valkendorf 
mødte således til hojtider med hundrede og firti mand. 
Aslak Bolt rejste på visitats med to svære skibe og to 
hundrede mand. Birger Gunnerson, der ellers var en 
mild og stille mand, men på grund af sin jævne fødsel 
var ilde set af de skånske herrer, havde hundrede og treti 
væbnede mænd i sit følge og gav skæmtevis som grund: 
ujeg må jo dog udvide den hellige Lavrentius's dug og 
disk". Vi kunde gærne blive ved, men dette må være 
nok. — Om præsternes sædelighed fa vi et begreb, når 
vi høre samme ærkebiskop Birger på det strængeste for- 
byde præsterne at have friller, men se ham dog nødt 
til at tilfoje: »Ingen præst må under ti marks bøde ved 
gilder eller festlige sammenkomster føre sin frille eller 
sine bom med sig, hvis han har nogen, hvad han helst 
ikke skulde have»(!): og: ringen præst må i sit hus 
holde barselgilde under ti marks bøde ved sine borns 
fødsel eller holde sin frilles kirkegang med nogen sæl- 
skabelig hojtidelighed". Det var følgen af, at præsterne 
skulde være ugifte, være " renlivede i . Samtidig forbød 
han i øvrigt præsterne at give sig af med trolddora, 
fordi der altid er noget djævelskab forbundet dermed. 
— Og nu forstå vi harmen over kongens såkaldte »geist- 

Danmarks historie 1481 — 1536. 18 


274 Kristian den anden. 

lige  lov>^  (rettere:  landbolov)  af 26te maj 1521  (den 
udkom dog forst i slutningen af samme år). 

I den forbed han at meddele præstevielsen til nogen, 
inden han havde modtaget en sådan akademisk dannelse, 
at han kunde vide at prædike evangelium og epistel 
rettelig for sine sognemænd. Enhvær biskop skulde i 
det mindste på de store hojtidsdage selv personlig ud- 
føre gudstjænesten. Enhvær præst, som havde to kirker, 
skulde hvær sondag prædike i den ene om formiddagen, 
i den anden om eftermiddagen; men vilde en menighed 
hvær sondag have messe i bægge kirker, måtte den selv 
lonne en kapellan. Ingen diakon må indvies for det 
fyldte tyvefemte år, ingen præst for det fyldte tretiende, 
ingen klosterjomfru for det fyldte tyvefemte. Ingen 
biskop må møde med et storre følge end tolv mand, 
ingen ærkebiskop med mere end tyve. De skulle bære 
en sommelig klædedragt og ikke lade trommer og piber 
gå foran sig, »til spot for den hellige kirke ». Ingen 
abbed i de store herreklostre [Sorø, Antvorskov o. s. v,] 
må til sin jagt holde mere end to par mynder og to 
kobler støvere, men i de mindre klostre må de kun 
holde det halve tal. Klostrene skulde renses, ti både 
munke og nonner førte tit et uskikkeligt levned. Mun- 
kenes ret til at tigge indskrænkes til de fire virkelige 
tiggerordener [fransiskanere, dominikanere, karmelitter og 
avgustinere]. Enhvær præst skal strags tage bolig i sin 
menighed [hidtil havde de jævnlig slået bo i købstæderne, 
hvor man levede livligere og bedre, men havde da for- 
sømt æmbederne og ladet præstegårdene forfalde]. Præ- 
sterne må hværken købe eller arve jordegods i by eller 
på land, »uden de ville efterfølge sankt Pauli lærdom i 
hans forste brev til Timoteus, hvor han råder dem til 
at tage en hustru og leve udi den liellige ægtestand, 
som  deres  forfædre have gjort".   Ej heller må der ved 


Gejstligheden. 275 

testament gives jordegods til kirker og klostre. Dor en 
præst uden testament, må hans biskop ikke som hidtil 
tage alt hans gods til sig, men det skal gå til de rette 
arvinger. Ethvært barn skal lære sit fadervor, avemaria 
og trosordene på dansl\ så det kan forstå dem, og siden 
skal det lære at læse og skrive dansl-. Kirkerne må kun 
betingelsesvis yde mordere tilflugt, og morderens slægt 
må ikke længer agtes for hans medansvarlige, pligtig at 
yde mandebod og udsat for slægthævn. — Ja, han op- 
hævede næsten den danske kirkes afhængighed af Rom 
ved at oprette en ny hojesteret, « kammerretten », i Ros- 
kilde, fra hvilken ingen præst, klærk eller anden gejstlig 
måtte skyde sig ind under paven. De skulde "ikke, til 
stor skade og pengespild, sege sin ret udenfor riget, 
hvorfor kongen med det forste vil tilskikke fire doktorer 
og magistre, forfarne både i kirkeloven og kejserloven, 
som skulle domme i alle åndelige sager så vel over 
bisper og prælater som andre her i riget«. Ligeledes 
toges den domsmagt, de hidtil havde haft så vel i gælds- 
sager som i andre verdslige sager, fra bisper, provster 
og præster, i det den gaves til landsting, herredsting og 
rådstuting. Ti de gejstlige retter straffede gærne med 
bøder, som de selv oppebåre, eller med ban, hvorfor 
man ligeledes kunde frigore sig ved boder. Kun i ægte- 
skabssager vedbleve de gejstlige domstole. Hidtil havde 
bisperne endog kunnet indstævne sandemænd og næv- 
ninger for sig. og underkende disses domme samt i for- 
ening med 11 de bedste_ bygdemænd', fælde endelige domme, 
som ikke måtte indankes for nogen anden ret. — Han 
vendte altså fuldstændig op og ned på alle gode, gamle, 
hævdede — uskikke og ulove! 

Og en tidlang havde han jo stået på en næsten for- 
trolig fod med afladsfjenden og prælatfjenden Porl Helgesoii, 

18* 


276 Kristian den anden. 

der nogenlunde gik ud og ind hos ham, som han selv 
lystede. Han havde med gods og med gaver stottet det 
Hvidekloster, som præmonstratensernes dygtige abhed, 
Anders Kristensen i Helsingør, 1517 grundede i sankt 
Pedersstræde (hvor nu Valkendort's kollegium er) for der- 
ved at fræmkalde storre lærddom og videnskabelighed, 
storre tugt og orden blandt brødrene. Ved dette var 
den samme Povl Helgeson bleven ansat som forstander, 
og det var pålagt ham, at han daglig skulde holde en 
teologisk forelæsning ved Københavns boj skole. Men 
under mester Povls vejledning våksede jo næsten alle de 
unge mænd op, som siden bleve prælaterne så gramme. 
Og nu gik kongen oven i købet til Luther og bad ham 
sende nogle læsemestre herind. Der var altså nærmest 
tænkt på højskolen, men alt, hvad der kom fra Witten- 
berg, vilde sagtens forst og fræmst arbejde på »evan- 
geliets rette forkyndelse". Så kom da mester flartiii 
Reiuhard hertil i høsten 1520. Han kom som universi- 
tetslærer, hvad han dog næppe blev; derimod prædikede 
han jævnlig i Nikolaj kirke. Språget lagde ham imid- 
lertid uoverstigelige hindringer i vejen, og kun nogle få 
vare i stand til at forstå ham, så menigheden søgte sin 
adspredelse i forundring over den fremmede lærers store 
hæftighed og uvante lader*). Han drog da hjem igen i 
febr. 1521. Men kongen havde ligefuldt lagt sit sinde- 
lag for dagen og gjorde det ydermere, da han ikke alene 
forbød universitetet at udtale nogen fordommeise over 
Luthers lære, men allerede i maj fik Andreas Carlstadt 
herind.   Den  ustadige Carlstadt havde  dog ikke ro på 


Desuden liværvede gejstligheden en ung knøs, som prægtig 
kunde efterabe hans stemme og lader, og som nu drev omkring 
i bjen og holdt tåbelige foredrag, i hvilke der gjordes lojer 
med den fremmede prædikant, som således blev til folkesnak. 


Martin Eeiiihard: Carlstadt:  sti-andretten. 277 

sig til  at blive længer end en måned herinde,  men fra 
kongen skiltes han desuagtet i venskab. 

1 endnu hojere  grad opbragte imidlertid kong Kri- 
stians  strandret  de  norrejyske  bisper.   Den  var  en 
særegen  del af hans  såkaldte  c gejstlige lov".   Ved den 
tabte han selv i det mindste halvandet hundrede tusinde 
lod solv i årlig indtægt: men han vilde ikke se de skib- 
brudne myrdede,  for at lensmændene i storre ro kunde 
plyndre  deres gods:  ja,  selv godset  på det skib,  som 
drev i land uden levende mennesker, skulde herefter i år 
og dag henligge i den nærmeste kirke, for at ejermanden 
kunde få det, hvis han mældte sig.  Han gav da strænge 
befalinger både til mandskabets og godsets redning imod 
en fast,  læmpelig  bjærgelon,  alt eftersom  arbejdet var 
til, ja satte endog livsstraf for strandrov og lod ej alene 
forordningen særskilt  udkomme,  men lod den opslå på 
alle kirkedore i riget.   Enhvær lensmand skulde desuden 
aflægge offoiflif/f regnskab  over alt det gods,  som  var 
indstraudet i hans len. ~ Han var noget nær den forste 
af alle Evropas fyrster,  der gav sit land og sit folk en 
sådan lov.  Men bisperne, særlig Borglums og Viborgs, lede 
ligeledes  et mægtigt skår i sine indtægter,  og forgæves 
forestillede  kongen  dem  det  ukristelige i den nedarvede 
sædvane:  de havde aldrig læst noget i bibelen om vrag 
og strandret!  Han måtte altså minde dem om det femte 
og syvende bud. —   Gud give», udbryder Holberg,  «at 
denne  konge  aldrig  havde  brugt  sværdet,  men pennen 
alene,  ti alle hans love og forordninger ere sådanne,  at 
han heller derved har fortjænt tittel af Kristian den gode 
end den onde!..   Og Allen siger:  "Hans virksomhed som 
lovgiver  danner  den  side  af hans  regering,  som  man, 
om  der også  her stundum fræmtræder noget hæftigt og 
lidenskabeligt,  i  det  hele  kan  betragte  med  ublandet 


278 Kristian den anden. 

tilfredsstillelse. Han har ved disse arbejder rejst sig selv 
et mindesmærke, der vil stå urokket gennem tiderne. 
Der fræmtræder i disse love ikke sjælden træk af en 
mildhed og menneskelig deltagelse, en omsorg for de 
ulykkelige og hjælpeløse, dér gor et velgorende indtryk". 

Men adelen havde slet ikke nodig at se hen til 
det stokholmske blodbad, når den vilde lære at frygte 
og afsky kongen. Som selvhersker styrede han sine riger 
efter sin egen villie, og om rigsrådets medregering var 
der så at sige slet ikke tale. Han folte kraft i sig til 
at styre, og derfor vilde han ikke hæmmes ved alle de 
bånd og indskrænkninger, som herrernes privilegier på- 
lagde ham, når han vilde udjævne det skrigende mis- 
forhold mellem stændernes rettigheder: når han ved at 
ændre lovene vilde sorge for oplysningens udbredelse, 
næringsvejenes opkomst (handel, fiskeri, bjærgværk o. s. v.) 
samt for orden og sparsommelighed i alle statsstyreisens 
grene. I ingen af disse retninger kunde han få rigs- 
rådet med sig, da det af egennytte og magelighed var 
som fastgroet ved alt det gamle. Han gik visselig her 
efter sit eget og sine venners hoved, men i ovrigt i fuld 
samstemning med tidsånden, der allevegne krævede sær- 
rettighedernes indskrænkning ved kongemagtens udvidelse. 
— I de sidste tre, fire slægtled havde adelen arbejdet på 
at samle sine spredte godser til store sammenhængende 
ejendomme, og, ligesom den dyrkede disse med stigende 
omhu , trykkede den stadig sine fæstere med yderligere 
hovning, med vårnedskab og stavnsbånd, hvor det kunde 
lykkes den. "Bønder og trælle » bleve ikke alene enstydige 
i den daglige tale, men endog i lovspråget. Hidtil vare 
bøndergårde i almindelighed bortfæstede på århg opsigelse; 
Kristian ordnede og sikrede imidlertid fæstevæsenet: på 
kronens som på adelens gods skulde fæstet gælde for ti. 


Adel. bonde og borger. 279 

tolv år, længere eller kortere, og i den tid. man var 
bleven enig om. kunde fæsteren ikke udvises fra gården, 
når han betalte sit landgilde og sine andre ydelser og 
ikke lod gården forfalde. Med fæstegårdenes skyldsæt- 
ning havde han givet lensmanden i^med told tiltagne 
bønder" indseende: klapjagterne og anden hovning havde 
han indskrænket, særlig i høstens tid, da ingen bonde 
skulde bøde, hvis han udeblev fra jagten, "efterdi han 
skal tage vare på sin høsts bjærgning.. Ingen måtte 
heller herefter tvinges til at modtage herremandens øksne 
til staldfodring. Adelsmanden skulde ikke længer, som 
der stod i kalmarrecessen (1483), »være konge over sine 
egne bønder... men stavnsbåndet skulde løses, hvor det 
var indlistet, og bønderborn have frihed til at søge køb- 
stæderne, for der at lære handel, håndværksdrift o. s. v. 
Borgerne fik lov til at handle med øksne. Af de love, 
som han gav til købstædernes tarv, have vi allerede 
ovenfor (s. 175 flg.) nævnt flere. Men i forordningen af 
lOde febr. 1521 for Sælland og dets øgård (siden optagen 
i den almindelige kobstadlov og derved udvidet til alle 
landskaber) bod han udtrykkelig alle .bisper, prælater, 
kanniker, præstemænd, abbeder, munke, riddere, ridders- 
mænds mænd, fogder, lensmænd, bønder og menige 
almue., at aliægge den ulovlige købmandskab og handel, 
som de hidtil have drevet, købstæderne til stor skade 
og fordærv og imod disses friheder og rettigheder, givne 
dem af fræmfarne konger (men rigtignok ikl-e imod hans 
egen håndfæstning). Hidtil havde de gejstlige og verds- 
lige herrer ikke været langt fra at dele hele landets 
handel med hansestæderne. Nu skulde det være ander- 
ledes: overtrådte de forbudet, straffedes de, som havde 
len, friheder eller privilegier, med disses fortabelse, men 
alle andre på liv eller gods. Strandretten trykkede jo 
desuden ikke bisperne alene, men tillige mange af herre- 


280 Kristian den anden. 

mændene. — Alt det knude nu være ondt nok, men, 
hvad der især var oprørende: han havde vovet at byde, 
at: "slig ond, ukristelig sædvane, som hidtil i Sælland, 
Falster, Låland og Mon været haver, med stakkels bonder 
og kristne mennesker at sælge og bortgive ligesom andre 
uskellige kreaturer, skal ej efter denne dag så ydermere 
ske : men, når deres husbonde og herskab farer uredelig 
med dem og gor dem nogen ulov og uret, da må de 
flytte af det gods, som de på sidde, og ind på en andens 
gods, som bønder gore i Skåne, Fyn og Jylland, og give 
husbonden deres rette forlovspenge, for de flytte«. , Han 
var altså ikke langt fra at ophæve vårnedskabet, og 
bonder vilde han gore til mennesker! 

At han gav en lignende lov for Norge, have vi alle- 
rede meddelt side 233 — 34. 

Hans ■ gejstlige lov» udkom, som allerede sagt, d. 26te 
maj 1521, og hans i. verdslige lov» lod kun vænte på sig 
til den Gte jan. 1522; men for bægges udarbejdelse bærer 
vistnok nærmest den trofaste Hans Illikkelsdii æren, hvor- 
for heller ingen enskilt mand var adel og prælater så 
forhadt som han; dog deltoge også moder Sigbrit, rigsråd 
INils Lykke og vel endnu flere i udarbejdelsen, såsom 
kongens ypperlige danske sekretær, den unge Jæsper Brok- 
iiiaiid (født 1488, dod 1562), der også fik det hværv strags 
at lade strandretten særskilt trykke og uddele. — Men 
kongens egen ånd gennemtrængte dem alle. Det var 
altså aldeles klart, at han vilde tæmme såvel bisp som 
ridder og gore statsborgere af bymænd og bønder. En 
sådan reformator, hvem håndfæstningen ikke lagde storre 
hindringer i vejen, end at han hvært ojeblik tog syv- 
milestøvler på for at gore det ene kæmpeskridt efter det 
andet, kunde dog umulig være andre til pas end den 
fattige borger og "den uskellige bonde", hvis gavn han 
iu>?rmest søgte at ramme, men til hele fædrelandets tarv 


Eeformer;  skatter:  hertug Frederik. 281 

Og hæder. Alle de hidtil begunstigede samfundsklasser 
måtte selvfølgelig hade ham, hvis de ikke kunde lære at 
indordne sine egne lavs interesser under fædrelandets. 

En fælles grund til misnoje for alle stænder, de 
laveste med de hojeste, vare de uhyre trykkende skatter, 
som krigene med Liibeck og Sverrig nødvendiggjorde. 1 
septb. 1522 pålagdes der således alle gejstlige uden und- 
tagelse at udrede en trediedel af al deres indtægt og en 
trediedel af alt deres løsøres værd. At der samtidig 
lagdes tilsvarende skatter på borger og bonde — sagtens 
også på de verdslige herrer — , vide vi med sikkerhed, 
kun deres storrelse kendes ikke. Der siges, at der blev 
pålagt enhvær bonde to gylden årlig, og næppe have de 
andre sluppet billigere. ]Sår man mindes skatteudskriv- 
ningerne i alle de foregående år, og at det udbytte, de 
havde bragt, var for intet at regne, da Sverrig så godt 
som atter var tabt, kan man ikke undres over, at man 
fandt de nye byrder umådelig svære, ja hartad utålelige, 
og knurrede. Der skulde virkelig et meget levende fædre- 
landssind til at bære dem uden knur: men af den vare 
fandtes der kun lidt på lager. 


22.  Kristian den anden og hertug Frederik. 

Men Kristian den anden havde endnu en fjende, 
farligere end llibeckerne og slet ikke mindre bitter end 
den danske gejstlighed og adel. På Gottorp sad hertug 
f'rederik. Han var født d. 3die septb. 1471, fulgte i sit 
tiende år med sin moder til Sønderborg, men levede den 
meste tid med hende på Gottorp, indtil han d. 5te septb. 
1490 tog sit hertusdomme i besiddelse.  Han havde været 


282 Kristian den anden. 

kong Hans en nærgående broder og utro lensmand, havde 
krænket ham ved allehånde grundløse krav og hele eller 
halve beskyldninger, imens han levede, og tilsølede efter 
døden hans minde ved fræk, bevidst og bevislig logn. 
Selvfølgelig var han ikke bedre farbroder end broder. 
Det var da også ham , der gang efter anden afværgede, 
at hertugdommernes stænder i faderens levetid valgte 
Kristian til hans efterfølger. Han havde stadig skreget 
på forurettelse, fordi han ikke havde fået "bægge hertug- 
dommer i> udelte; fordi han ikke havde fået det hele 
eller halve Norge for sin part, da dette rige, påstod han, 
ifølge gammel sædvane skulde deles imellem det konge- 
lige afkom ; og fordi han af Danmark ikke i det mindste 
havde fået Låland, Falster og Møn, eller hvad han ellers 
fandt for godt at ønske sig. Det var de gængse tyske fore- 
stillinger om fyrstesonnernes ret til forsorgelse ved land- 
skaber, som spøgede hos ham, forestillinger, der havde 
vundet i styrke ved en egennyttig mistolkning af enings- 
pagten i Bergen 1450. Og disse sine krav fastholdt han 
hårdnakket, selv efter at rigsdagen i Kalundborg d. 31ste 
maj 1494 havde sagt ham, at Danmark var et frit kåre- 
rige, som ikke kunde partes eller deles imellem flere 
herrer "^^j. .Men på denne rigsdag havde foruden rigsrådet 
fire riddere fra hvært stift haft sæde samt en borgmester 
og rådmand fra hvær købstad og nogle bonder. "For 
dette svars skyld blev hertug Frederik vred" , siger 
Huitfeldt, og det er rimeligt nok. — Også i Sverrig op- 


Uet klinger derfor sælsomt, når rigsrådet i sit manifest til 
alverden i anledning af kong Kristians afsættelse siger, at det 
liar valgt hertug Frederik, fordi han "er født af kongelig 
stamme udi Danmark, er en son af samme rige«, men ■ helst 
fordi han endnu ikke haver bekommet sin f æderne 
rettighed af riget-. Det ser åbenbart ud. som nm denne 
erklæring var forestavet rigsrådet af hertugen. 


Hertug Prederik af Gottori>. 283 

trådte ban som sin broders nidsyge medbejler til kronen. 
Men aller mest krænkede ban dog denne ved at ytre 
gentagne tvivl om rigtigbeden af regnskabet og op- 
gørelsen mellem brodrene, uagtet ban dog fire uger efter 
skiftet i sin moders nærværelse skriftlig bavde erklæret, 
at broderen bavde gjort klart og rigtigt rede og regn- 
skab, og at ban derfor skulde bolde barn selv og bans 
efterkommere frie for etbvært efterkrav. 

Mod bausestæderne bavde ban bværken villet bjælpe 
broder eller broderson. Som vi mindes, erklærede ban 
'iblandt andet 1509, i ledtåg med den bolsteinske adel, 
at ban ikke vilde tage del i Danmarks krig mod Liibeck, 
da ban bavde c lovet at sidde stille« , skont ban jo ved 
delingsakten 1490 bavde forpligtet sig til ikke at indgå 
ensidige overenskomster med udlandet, og skont ban 
som lensmand skyldte sin lensberre ledingspligt. Langt 
bellere stottede ban stæderne i deres kampe mod Dan- 
marks rige. — Ej beller bavde ban villet lyde kejserens 
bud og kongens maning, at tage sit bolsteinske bertug- 
domme til len af sin broderson, så lidt som ban bavde 
villet yde denne bjælp i den nye liibeckerkrig. Men 
kongens krav støttede sig på kejserens brev af 21ste juli 
1521 , under besøget i Gent. Kejser Karl bavde beri 
sagt, at bisperne af Liibeck bavde tabt sin ret til at 
bortforlene Holstein, fordi de bavde forsomt at fa den 
fornyet i rette tid, bvorfor ban nu overdrog bortforlenings- 
retten til kong Kristian og bed bertug Frederik at tage 
bertugdommet som efterleu af denne og yde barn den 
sædvanlige lenstjæneste. Et mode desangående, som ved 
nyårstid blev boldt i Kolding, bavde ikke bragt frænderne 
hinanden nærmere, men snarere fjærnet dem end yder- 
ligere. Dot kom i juli måned 1522 til to nye moder, 
ved Helligbæk og ved Levensau, bægge, fordi kongen vilde 
have bertugens og ridderskabets hjælp imod Liibeck: men 


284 Kristian den anden. 

mod det forste gjorde hertugen indsigelse, da det stred 
imod gammel skik(!) at holde slige moder andensteds 
end- ved Levensau: og fra det sidste udeblev han og 
sendte sin son Kristian i sit sted. Ridderskabet vilde 
da heller ikke vide noget af en krig mod Liibeck, så 
meget mindre, som stridighederne med denne by ude- 
lukkende skulde vedkomme "kongeriget". 

Vel blev striden mellem- farbroder og broderson ud- 
jævnet ved forliget i BordeslioJ in d. lode avg. 1522, 
nærmest mæglet af kurfyrst Joakim af Brandenburg, som 
af den grund havde ilet herind med sin hustru, kong' 
Kristians syster fJlisabet; og vel havde hertug Frederik 
i dette forlig, støttet af forholdene, sat en mængde af 
sine krav igennem: han aftvang kongen hans nys er- 
hværvede ret til at bortforlene Holstein; han fik lov til 
at sidde stille under den lybske fejde, ja, hvis det ikke 
kom til forlig med Liibeek, måtte han træffe aftale med 
denne by om, at også Holstein og Sønderjylland fik lov 
til at sidde stille, så kongen ikke måtte angribe byen 
fra sine holsteinske slotte; men adsldllige andre sporgs- 
mål bleve henstående uafgjorte: om hertugen havde ret 
til det halve af Norge og til en del af Danmark; om det 
pengekrav, hertugen stadig havde stillet til kx)ng Hans 
(stort: hundrede tusinde gylden), havde nogen retsgrund 
eller ikke; disse og enkelte andre sporgsmål skulde forst 
afgores efter de papirer, som kongen inden mårtensdag 
bragte tilveje, og efter hvilke der inden næste års pinse 
skulde afgives en våldgiftskendelse af kurfyrst Joakim af 
Brandenburg, hertugerne Henrik og Albrekt af Mecklen- 
burg, hertug Bugislav af Pommern og biskop Henrik af 
Ratzeburg, alle fem altså tyskere. Hvad disse domte, 
skulde uryggelig stå ved magt, om de så domte, at både 
Norge og Danmark skulde deles. (Herfor vilde der nu 
ikke været nogen fare,  mener Paludan -Miillor,  da både 


Forliget i Bordesholm: sammensværgelsen i Viborg.    285 

kurfyrst Joakim og hertug Albrekt stode på kongens 
side.) — Hertugen havde altså i Bordesholm nået meget, 
og allerede d. 1ste septb. sluttede han i Ploen overens- 
komsten med Liibeck om den ham indrommede nev- 
tralitet; men han havde ikke nået alt, og der fattedes 
ham altså ligefuldt kun den ydre kaldelse for at træde 
fræm som åbenbar oprører mod sin herre og konge. Og 
denne kaldelse kom, inden endnu et halft år var rundet 
efter » forliget » i Bordesholm. 

Kong Kristian skulde have de papirer i orden, som 
der var tale om i Bordesholm, og for at skaffe dem til- 
veje lod han sin sekretær Anders Glob af brevkammeret 
på Segeberg slot udtage de dokumenter , som indeholdt 
de savnede oplysninger, og bringe dem til Sønderborg. 
Dette var selvfølgelig udenfor ordenen og gav hertugen 
anledning til de bitreste klager, da slottet vel var kon- 
gens, men arkivet var bægges fællesej endom. End videre 
sammenkaldte kongen en herredag i Kobenhavn til d. Ode 
novb., men de fleste jyske herrer udebleve. Han sam- 
menkaldte da en ny herredag i Kalundborg til åtte dage 
for jul; men de jyske herrer udebleve atter. Vind og 
vejr, sagde de forste gang, havde forbudt dem overfarten; 
anden gang brugte de ingen undskyldning. For at berøve 
dem ethvært påskud, sammenkaldte han så en landdag 
i Århus til d. 25te jan. 1523, på hvilken tillige to bor- 
gere fra hvær købstad og fire bønder fra hvært herred 
skulde møde. Men allerede fire dage for jul havde ni 
jyske herrer, som lugnagtig talte på det dobbelte antals 
vegne, fra Viborg udstedt et bittert klageskrift. En af de 
forste blandt de ni sammensvorne og »måske den egent- 
lige hovedmand", hvad den vel underrettede Johan Weze 
kalder ham, var rigsmarsken Tyge Krabbe, hvem kongen 
fra påske 1521 havde frataget Helsingborg slot og len; 
og det skulde  nu hævnes.   Dog var det  vistnok biskop 


286 Kristian den anden. 

Styse Knimpeii i Borgliim, som i samråd med biskopperne 
Jorden Friis i Viborg og Iver Munk i Ribe forst havde 
undfanget sammensværgelsen: de vare jo da også dem, 
der havde lidt storst skade ved strandretten; og det var 
åbenbart bisperne — ikke det menige, troende præsteskab, 
men det hovmodige, egennyttige og i dobbelt mening tro- 
lose bispearistokrati — , der fra forste færd havde spændt 
rendegarnet på oprørets væv. Foruden af disse fire dan- 
nedes nitallet af den afsatte biskop >ils Stjgesoii (Roseiikrautzj 
og ridderne Predlijorn Podebusk, hovidsmand på Riberhus, 
Jakob Lykke til Ostrnp og Peder Lykke samt biskop Ivers 
broder, den myndige landsdommer .Hagens Jliiiik til Vol- 
strup og Palsgård (død 3die desb. 1558). Denne sidste 
havde ifølge en samtidig tysk forfatter allerede tidligere 
underhandlet med hertug Frederik, der havde spurgt ham, 
om han kunde vænte sig herrernes tilslutning, hvis han 
vilde "antage» sig riget og dem; ti på Liibeck og de 
øvrige hansestæder var han sikker. Således, og det må 
udentvivl have været forst i november, var altså forslaget 
til et oprør stillet. Men Mågens Munk gik s'trags ind 
på det og lovede trolig at underhandle med bisper, præ- 
later og herrer i Nørrejylland. Altså blev nu det nævnte 
klageskrift til, i hvilket der siges, at kirkens friheder 
krænkedes; kættere ^med luthersk list og skalkhed ■' for- 
vendte og fordærvede troen; "tyranner, trælle og skri- 
vere« skaltede og valtede med kirkens gods; mange brave 
mænd vare uskyldig tagne af dage, så ingen herefter 
kunde vide sig sikker på livet; imod håndfæstningen var 
adelen lagt i skat »ligesom andre bønder »; udlændinger 
vare indkaldte, og isteden for til bisper, prælater, riddere 
og svende havde kongen betroet sig til »tyranner, skalke, 
troldkvinder og andre udædingsfolk," Danmarks rige til 
evig skade, trældom og fordærvelse. Men dette ville vi af- 
værge med " vor ære, liv, hals og gods . . . brugende dertil 


Sammensværgelse og oprør. 287 

hojbårne fyrste hr. Frederik, med Guds nåde hertug, 
vor nådige lierre, som af sandt dansk [?!J blod fedt er 
og sig med Gud og mennesker skikket haver som en 
kristen fyrste til denne dag . . . Men skete det så, det 
Gud forbyde, at nogen af os, gejstlig eller verdshg, træ- 
der fra os imod dette vort brev og forbund, da skulle 
vi alle straffe over hans liv, hals og gods, som over 
den, der alles vor og Danmarks riges skade og fordærv 
vil råde." 

En sådan vise kunde nu vistnok kaldes mer end 
halvkvæden, og Mågens Munk måtte strags bringe den 
til hertug Frederik. Men den var ham endnu ikke kraftig 
og tydelig nok: inden han åbenbart turde kaste sig ind 
i kampen, måtte han fræmtvinge den klare opsigelse, fra 
hvilken der ikke kunde tænkes noget tilbageskridt. Det 
varede da heller ikke længer end til brodermisse (20de jan. 
1523), for de ni sammensvorne atter holdt møde i Viborg 
og udstedte et formeligt opsigelsesbrev, i hvilket "Hans 
Nåde.> fik rigelig »at betænke i., hvorledes han i intet 
havde holdt den forskrivning, han havde givet og beseglet 
Danmarks og Norges riger, og hvorledes »den onde kvinde 
Sigbrit') havde afnialet adelen her i riget som skalke og 
forrædere og truet dem med "galge og sværd« ; altså vare 
de dog vel nodte til at opsige ham huldskab og mand- 
skab. — Dette fik endnu gå, for i den tale var der dog 
altid nogen mening, om den end var ond: men samtidig 
havde de samme ni herrer — altid i de attens navn — 
frækhed nok til at vende sig til borger og bonde, forst 
for at lade dem vide, at »bisper, prælater, riddere og 
svende » fræmdeles burde »styre, råde og regere, som de 
udi fræmfarne kongers tid gjorde«; dernæst for at sige 
dem, at også de burde føre våben og værge imod ..tyran- 
nen", så mange som vare atten år og derover, ti — 
lognen havde  de heller ikke  her  glemt —  .han  haver 


288 Kristian den anden. 

udkastet bonden udi Sælland af avl og ævne, lo og pen- 
ninger, hus og jord, uden al brode, og indsat i deres 
sted skotter, hollændere og andre udlændiske folk, hvorfor 
det vel er at frygte, at det samme skal ske her i [Jyl-] 
land, uden det snarlig afværges. " [Man havde ikke betænkt 
sig på at sætte hele "Sælland" isteden for ^'Ainage)'", og 
om "Skotterne" og de »andre udlændiske" vide ingen uden 
de ni herrer en tøddel at mælde.] Når de end videre 
tilfojede, at selv vilde de ingenlunde svigte folket, hvær- 
ken i liv eller ded, men vove liv og gods for menig- 
mands bedste, da må man vel udbryde med L. C. Muller, 
at »så snakke de ræve for de gæs!" 

Kongen skulde jo til landdagen i Århus og var da 
for tiden i Vejle. Her traf Mågens Munk ham, og, lige 
så dristig som snedig, tog han ind hos ham og blev 
venlig modtagen. Herom fortælles der end videre, nær- 
mest efter Huitfeldt, følgende historie, som dog synes 
lidet trolig, men sagtens er en hel del udpyntet: Munk 
førte klage over en anden herremand, med hvem han 
havde en retstrætte, var til bords hos kongen og talte 
med ham om mange ting, om folkestemningen, om Mågens 
Goyes trofasthed, om jagten o. s. v. Men, da han om 
aftenen gik, lod han sin handske blive efter sig og havde 
i den lagt opsigelsesbrevet, hvorpå han om natten sejlede 
skyndsomst sydpå. Brevet blev forst fundet næste mor- 
gen, og kong Kristian udbrød ved dets modtagelse: »Guds 
dros! han har bragt os den rævemynde, han lovede!« 
(For at forstå dette må man vide, at kongen ved bordet 
havde bedt den ivrige rævejæger Munk om en god ræve- 
mynde og fået løfte på den. »Guds dros», kongens sæd- 
vanlige ed, er: Guds mø, jomfru Maria.) 

Munk har næppe vovet at bringe kongen opsigelsen, 
der med sine ni seglkapsler næppe heller kunde gemmes 
i hans handske.   Sandsynligvis  har  kongen forst  mod- 


Opsigelsen: mænd, som endnu vare tro; underhandlinger. 289 

taget efterretningen om oprøret og sin afsættelse gennem 
det udspredte opråb til almuen. Han blev som lynslagen 
ved den. — Trods den frække logu både i opsigelses- 
brevet og i opråbet stode dog endnu på hans side Jyl- 
lands tre mest ansete rigsråder: den fi-omme og retsindige 
biskop Ofe Uille i Århus, den ædle, faste og rige lågens 
(loye til Klavsholm, Danmarks riges marsk, og gamle Piils 
Heeg til Eskær, tidligere rigets marsk, «kendt for sin vel- 
talenhed på vort danske modersmål', (død 19. avg. 1524). 
Desuden Oluf >ils6n (Uoseiikraiitz) til Bjornholm og Vallø, 
høvidsmand på Koldinghus ; Otte Uolgersoii (Roseiikraiitz) 
til Boller, høvidsmand på Torning; Erik Eriksoii (Bauiier) 
til Asdal, høvidsmand på Kallø, og endnu mange flere af 
Jyllands bedste mænd. — Sagtens har kongen ment, at, 
uår det kun kom til forhandling med alle stænder, kunde 
han nok gendrive de ugrundede klager og afhjælpe de 
grundede. Derfor blev han endnu nogle dage i Jylland 
og henvendte sig gennem Ove Bille til oprørerne: han 
bad dem for Guds skyld om tilgivelse, hvis han havde 
forset sig. De satte som vilkår for at underhandle med 
ham, at han trak sine (i øvrigt meget få) krigsfolk til- 
bage til Fyn. Han gik da virkelig også til Middelfart 
efter at have givet Ove Bille, Nils Klavson (den forrige 
biskop i Århus), Mågens Goye, Knud Heurikson (Gylden- 
stjerne ; provst i Viborg) og Oluf Nilson myndighed til 
at underhandle på sine vegne. Disse fem dannemænd 
trængte af almagt ind på oprørerne: det var ikke skelligt, 
sagde de, at stå imod sin rette landsherre, når han talte 
således til dem. Men de samme herrer, som nys havde 
været så myge, mens de stode i lange rækker udenfor mor 
Sigbrits port, de vare nu så kry, at det var alt det, at 
de i Sjørslev kirke vilde gå ind på en tre ugers stilstand 
(2den febr.). Og dog vare de meget glade for stilstanden: 
under den kunde de, håbede de, yderligere styrke sig og 

Danmarks historie 1481—1536. 19 


290 Kristian den anden. 

få hjælp fra hertugen og liibeckerne, til hvilke sidste', 
der dog lå i åbenbar krig med Danmark, de allerede 
dagen forinden havde henvendt sig om hjælp. Derfor 
sendte de også, til trods for overenskomsten i Sjørslev, 
breve og opfordringer især til Jylland og Fyn, til borgere 
og bønder, til herremænd og æmbedsmænd, med råd og 
bon om frafald, ja — om det så var den trofaste Soren 
ISlorby, hjemsøgte de ham med en sådan opfordring. Efter- 
kom de tilskrevne den ikke, vilde de »holde dem for landets 
utro indbyggere og straffe dem på personer og gods »! — 
Alen et nyt møde var sat til d. 9de febr. i Horsens; her 
skulde d_e underhandle med kongen selv. De kom også 
til Horsens med mindst fire hundrede ryttere, mens Peder 
Lykke lå en mils vej nordpå med fiere tusinde bønder. 
Desuagtet lode de, som de mente, kongen vilde overraske 
dem med en stor krigsmagt (han havde dog kun hundrede 
ryttere hos sig), og de droge derfor atter bort selve møde- 
dagen, inden der endnu var holdt noget møde, ja, inden 
de havde set kongen. De skøttede hværken hans tilbud 
eller hans venlige bonner, men fore fræm i harnisk med 
bral og brask, eftersatte hans drabanter, hvor de sporede 
dem — det kaldtes stilstand! — og vilde kun skifte med 
ham, som sværdene delte. 

Ti en fører havde de, som vi vide, jned lethed fundet, 
hvis han ikke snarere havde fundet dem. Allerede i for- 
vinteren havde han sendt sin son prins Kristian til et 
møde i Hamburg, hvor han aftalte med liibeckerne, ham- 
burgerne og ditmarskerne, at og hvorledes man med magt 
skulde hindre de lejetropper, som kongen lod hværve i 
Tyskland til krigen i Sverig, fra at komme over Elben. 
Ti disse tropper, mente han, kunde jo også bruges på 
halvøen, om så skulde være. Noget senere prøvede 
hertugen, efter anvisning af den unge, krigerske Johaii 
Rantzau  til Breitenburg,  på  at  købe  en  ni  hundrede 


Hertug Frederik modtager tilbudet om kronen. 291 

knægte,  som  kongen  havde  hværvet,  men  som  endnu 
ikke havde modtaget de brugelige håndpenge. 

Mågens Munk ilede fra Vejle til Kiel og derfra til 
Husum, hvor hertug Erederik dengang opholdt sig hos 
sin svigerson "lange Harmen Hover » (»oberst"), som var 
gift med den ene af hans uægte døtre, Katrine. Her 
b'ragte Munk ham altså d. 29de jan. de ni jyske herrers 
opsigelse tillige med deres tilbud om brodersonnens krone. 
"For at Gud ikke skulde straffe landet med jammer, 
plager og smitsot», havde de opsagt kong Kristian: og, 
eftersom Hans Kåde var af de gamle kongers slægt, kom 
de nu til ham. De vilde vove liv og gods, når han kun 
vilde antage sig dem : hvis ikke, fik de vel nok en bejler 
til bruden; hertug Karl af Geldern skulde da sikkert 
ikke vrage hende. — Endnu samme dag gav hertugen 
«de ærværdigste og værdige i Gud, de strænge, ærhge, 
forsigtige herrer, bisper, prælater, ridderskab, mandskab, 
stæder og menige indbyggere«, den alier ønskeligste 
besked, tænkes kunde: men så vidtløftig var samme besked, 
at det allerede heraf er klart, at den måtte være ud- 
arbejdet, inden tilbudet kom. cEort af medlidenhed over 
fædrelandets jammer >■ tog han -den svare byrde » på sig 
"i den almægtigste Guds og uadskillelige trefaldigheds 
navn", når man kun vilde hylde ham det snareste muligt! 
Det kunde jo ske enten i Ribe, Haderslev eller Løgum- 
kloster. Han vilde da »møde med nogle tusinde mand 
til hest og fod og krigsmunisjon , tjænlige til alvår og 
skæmt" ! Og så skulde de endelig se at få også det øvrige 
Danmark til at kende ham for konge, men, kunde de 
ikke dette, skulde de lige fuldt kende ham for sin svorne 
herre og være hans tro undersåtter. Hans « medlidenhed 
over fædrelandets jammer" var altså så ren og uegen- 
nyttig, at den gjorde ham villig til, om så skulde være, 
at sønderstykke Danmark,  at flække  det  ved Lillebælt! 

19* 


292 Kristian den anden. 

Haii vilde holde dein »ved deres gamle gode sæder, ret, 
lov, sædvaner, privilegier ■> o. s. v., og — så vidt gik han 
i sin elskværdige fojelighed mod herrernes krav — »efterdi 
salig kong Erik og dronning Margrete havde tvunget nogle 
af adelen at tage deres gods af kronen til len og derpå 
give brev og segl, ville vi disse breve efter rigens råds 
råd døde og tilintetgore«. 

Hele oprøret var bygget på en fortrolig aftale mellem 
ham og Llibeck. Han vilde «ikke andet befindes end et 
tro ledemod udi det romerske rige"; og ugedagen efter at 
han havde modtaget tilbudet om kronen, indgik han der- 
'for et angrebsforbund med li'ibeckerne, der allerede strags 
efter forliget i Bordesholm havde lovet ham, at de sik- 
kerlig vilde « holde med ham, så længe der var sten på 
sten i Liibeck." De vidste så dog, at kong Kristian ikke 
alene havde lovet, at han skulde jage således med her- 
tugen, at denne skulde høre hans hunde halse på Gottorp, 
men at han samtidig, efter Stokholms indtagelse, havde 
udbrudt: (.^■u har jeg taget den ene af Lubecks porte 
og skal vel også nok tage den anden«. Altså lovede de 
hertugen at komme ham til hjælp med to hundrede ryt- 
tere og to tusinde landsknægte, som de selv skulde lonne, 
samt med feltskyts, kugler, krudt og andet tilbehor; i 
nødsfald vilde de endog øge denne krigshjælp: og i lid- 
køb gave de ham strags fire tusinde mark sølv og en 
læst krudt. Derimod skulde han, så snart han blev konge, 
indsætte dem selv og alle dem af deres forbundsfæller, 
som »de ville unde det», i alle deres gamle handels- 
rettigheder: de skulde til gengæld gore sig den yderste 
flid, for at han atter kunde forene Sverrig med Danmark 
og Norge. Og dog stode de endnu i krigsforbund med 
Gustaf Vasa! — D. 30de marts indgik end videre dit- 
marskerne det forbund med hertugen, om hvilket der i 
flere uger var underhandlet ; deres nærmeste opgave skulde 


Hertug Frederiks forbund og fræmgaiig. 293 

være med fire tusinde mand at spærre overgangen over 
Elben for alle de ryttere og knægte, som kongen måtte 
have hværvet sydpå. 

Oprøret havde sin mægtige leder og forer, hvis sag 
hans nærmeste granner havde helt gjort til sin: og han 
var oven i kobet den nærmeste mand af kongeligt blod. 
Han var lige så varsom, beregnende og træsk i al sin 
færd, som han var sin konge og herre fjendsk og bitter. 
Oprørerne havde da vel ingenlunde længer nodig at fire 
for den forhadte konge. 


23.  Hertug Frederiks fræmgang; kong Kristian går i 
landflygtighed. 

D. 10de febr. forlod Kristian den anden atter Jyl- 
land, da oprørernes hær drog imod ham, og han fra 
Horsens johannitterkloster endnu engang forgæves havde 
gjort dem ydmygende fredstilbud. Han gik til Middel- 
fart og derfra videre. Havde han i Jylland, i steden for 
at underhandle, trukket tropper til sig fra Fyn, inden 
hertugen endnu kunde rykke de ovrige sammensvorne til 
hjælp, da havde han vel nok kunnet få bugt med Tyge 
Krabbe, Peder Lykke, og hvad nu de andre herrer hed, 
med samt deres sammenløbne bondehob på syv tusinde 
eller tyve tusinde mand. Men han kunde ikke enes med 
sig selv om en beslutning, og hans rådgivere vare ind- 
byrdes uenige. Kunne vi ellers tro tyskerne, gik han i 
hin februarnat vel tyve gange fræm og tilbage over 
Lillebælt fra Honborg til Middelfart. Han så, at under 
denne færd skulde hans lod kastes. — I Fyn, som han 
forlod d. 15de febr., i Sælland og i Skåne stævnede han 
allevegne til ting, og allevegne hyldede man ham påny, 
skont i Fyn var stemningen stærkt påvirket fra Jylland. 


294 Kristiau den anden. 

Især blev Sællands almue bevæget ved hans Idagemål, 
og den svor, at den ærlig vilde vove liv og blod for 
ham. ■ Hans navn måtte jo da også være den enstydigt 
med frihedens. Og dog — kaldte han ingensteds folket 
til våben! skont forrige år, da liibeckerne truede Køben- 
havn med landgang, havde han set ti tusinde væbnede 
borgere og bonder på Solbjærg bakker, havde glædet sig 
ved deres kampdygtighed og hørt, hvor ivrig de ønskede 
at føres mod fjenden. Det samme vilde nu blevet til- 
fældet. Derimod henvendte han sig med bonner om 
hjælp til frænder og venner i Tyskland, til England og 
Skotland; men alt, hvad man gav ham, var tomme 
truselsbreve til hertug P^rederik og jyderne, der dog kun 
alt for godt vidste, at ikke hvær den slår, som høder. 

Imens havde hertug J'rederik, som sagt, sluttet for- 
bund med Itibeckerne og ditmarskerne. Han havde strags 
sendt fem hundrede mand til Tønder for at støtte lens- 
manden i Kibe, Predbjorn Podebusk, hvis han skulde 
blive angreben af kongelige tropper. Han havde opbudt 
alle sine lensmænd og deres svende, indkaldt borgere 
og bønder og især drevet udskrivningen stærkt blandt 
friserne, hvor han var personlig kendt og afholdt. Han 
havde purret ved liibeckerne, hvad de nok kunde trænge 
til trods alle deres store løfter; han havde selv hværvet 
landsknægte og bestukket, hvem han kunde, af dem, som 
kongen havde hværvet; havde opsnappet, hvem han 
kunde, af fremmede fyrsters sendemænd til kongen og 
kongens til dem, havde brudt deres breve og segl og bag- 
efter lojet sig fra det; og imens — havde han gang 
efter anden forsikret kongen om sin troskab! Han skrev 
iblandt andet, at man havde skyldt ham for. at han 
vilde fordrive kongen af hans riger og lande; denne be- 
skyldning havde krænket ham, ja oprørt ham i hans 
inderste, da han vidste sig fri for alle slige onde tanker 


Heitug Frederiks logue: hans opbrud. 295 

mod sin kære herre og fætter, og da det tvært imod var 
hans attrå efter ringe ævne at tjæne ham. Derfor håber 
han også, at »Eders Nåde vil vise eders fattige, godvillige 
frænde og ven retfærdighed«. Således blev han frækt 
ved, indtil han i alle stykker havde gjort sig fuldstændig 
færdig. — Endnu d. 1ste marts holdt haus afsendiuger i 
Slesvig mode med kongens sendemænd, men da var det 
hans påstand, at han for det krav, han mente at have 
på kong Hans, vilde have hele Sønderjylland og Holstein 
for sig og sine arvinger; skulde han dø uden mandlige 
livsarvinger, faldt de tilbage til kongen og hans arvinger, 
som dog altid skulde vedblive at fore »bægge hertug- 
dommernes ■> tittel og våben: og for sin retspart i Norge 
vilde han have hele Norrejylland. Når dette indrommedes 
ham. vilde han se at mægle fred mellem kongen, Sverrig 
og Liibeck, men, vilde hværken disse eller Norrejyllaud 
have fred, så vilde han heller ikke. — Som Allen siger: 
disse krav »fore tanken tilbage til grev Gerts dage«. 

Men han oppebiede ikke engang kongens svar, ti 
han havde nu faet alt i orden. Sondagen d. 8de marts 
sendte han kongen sit fejdebrev, og d. 9de brød han 
med sin hær op fra Gottorp: segs tusinde mand, næmlig 
halvtredie tusinde landsknægte, fire hundrede ryttere, 
resten bonder og borgere. Skytset havde Liibeck stillet 
og desuden to tusinde landsknægte og to hundrede ryttere, 
førte af grev Johan v. d. Hoya. Uden hinder drog han 
forbi Flensborg og Åbenrå til Haderslev og herfra d. 13de 
marts til Kolding, hvor de ni oprorere (nu vare de blevne 
ti, da de havde fået Ore Luuge med sig) mødte ham med 
knæfald. Sin hovedstyrke lod han blive der i egnen under 
anførsel af Johan Rautzaii og sin son prins Kristian, at den 
kunde hindre overgangen fra Fyn over Lillebælt, og med 
to hundrede hofmænd, en fænnike (fem hundrede) knægte 
og fem hundrede bønder drog han igennem Vejle, Horsens, 


296 Kristian don anden. 

Århus og Randers til Viborg ting, hvor han d. 26te 
marts blev hyldet. Undervejs havde han sendt breve til 
alle dem, der endnu vare kongen tro, også til Mågens Goye, 
for at lade dem vide, at de vare ham ctilborlig tjæneste 
pligtige på Danmarks riges vegne »(!), og at, hvis de 
ikke ydede den, »skulle vi arge på eders person, hals og 
liv, gårde, gods og undergivne her udi riget og så langt, 
som vi eller nogen af vore eder eller eders overkomme 
kunne«. — Hele adelen var tilsagt at mode ved hyl- 
dingen, men den, som ikke madte, »skulde man nok 
vide at finde i hans hus og gårds ligeledes vare fuld-' 
mægtige tilsagte fra alle købstæderne og to bonder fra 
hvært herred. — Hyldingen fandt sted på en mark uden- 
for Viborg, under åben himmel, efter at Mågens Munk 
på rigsrådets vegne havde forsikret, at hertug P'rederik 
ikke var kommen for sin egen skyld, men for på rådets 
bon at frigore dem for kong Kristians tyranni. — Sam- 
tidig med hyldingen udsendtes der talrige opfordringer 
til sællandsfarer, skåninger, låliker og falstringer om at 
slutte sig til oproret, og — skrivelser til de nederlandske 
stæder, at de frit som hidtil kunde handle og købslå i 
Danmark og « hertugdommerne« med vedligeholdelse af 
alle gamle gode sædvaner og rettigheder. 

Men kong Kristian havde endnu hele Norge på sin 
side, desuden Sælland med hele déts agård samt Skåne, 
Halland og Bleking (dog vare rigtignok Gustaf Vasas 
hære faldne ind i Bleking, Skåne og Halland, i Bohus, 
Viken og Jæmteland; og særlig havde de haft fræmgang 
i Bleking og Viken). Både i Fyn og Norrejylland var 
almuen egentlig stemt for ham, i hvor meget den end i 
stunden var ægget og vildledet. Han havde trofaste 
høvidsmænd på Torning, Åbenrå og Duborg ligesom i 
Norborg og Sønderborg; også de faste slotte i Rensborg 
og Segeberg havde han i hænde,  og kunde altså herfra 


Hertug Frederik hjides i Viborg: opsigelsen til kong Kristian. 297 

træde i forbindelse med sin svåger kejser Karl. Fra 
Flensborg skreve borgmestre og råd ham uopfordret 
til: »Og skal Eders Nåde intet andet finde [hos os] uden 
troskab«). I København^ Malmø og Kalundborg havde 
han tre stærke fæstninger, hvis borgere vare ham trofast 
hengivne. »Et kraftigt opråb til borger- og bondestanden 
vilde haVe samlet tusinder under hans fane, og støttet 
af disse to stænder havde han udentvivl [?] kunnet bestå 
kampen mod prælater og adel«. [Ja, han havde kunnet 
gore det, hvis hertugen ikke havde været med.] «Hans 
sejr vilde tillige været borger- og bondestandens sejr, og 
disse stænder vilde langt tidligere, end det siden hlev 
tilfældet, have indtrådt i sine naturlige rettigheder«. 
Men opråbet udeblev — det vilde sagtens også nu være 
kommet en fire, segs uger for sent — , hvorimod op- 
sigelserne daglig strommecle ind, tilsidst endog fra Ove 
Bille, Nils Klavson, Mågens Goye, Nils Høeg, Knud 
Gyldenstjerne, Oluf Eosenkrantz, Otte Kosenkrantz og 
høvidsmanden på Honborg Erik Krummedige. Alle 
klagede de over at være nødte til et skridt, som ellers 
aldrig havde faldet dem i tanker, men alle vare de gen- 
tagne gange truede på "hals og liv, gårde og gods» af 
hertugen og hans medoprørere; alle skøde de dog hoved- 
skylden for frafaldet på Sigbrit. Således siger IHågeiis 
Ooye: »Jeg frygtede mig, at hun skulde lyve mig min 
hals af, ti hun haver for ganget derefter . . . Det skal 
Gud kende, at jeg for slig lejligheds skyld svarligen og 
ganske sorgende nødes til nu at opskrive Eders Nåde 
huldskab og mandskab og tro tjæneste, hvilket Gud ved, 
er mig ledt af alt mit hjærte, at jeg nogen tid skulde 
gore det og skrive E. N. sligt et brev til». Søuderlig 
anderledes faldt heller ikke Ove Billes eller de andres 
ord. Peder Ehbesoii (tialt) skriver: «Jeg haver hørt, at 
Sigbrit daglig råber, at hun aldrig skal lade sig noje, for 


298 Kristian den auden. 

hun fanger alle danske riddersmænds mænd fra halsen«. 
Og Erik Hruininedige siger: »Skal Sigbrit være min dommer 
og b£)dlen min retter uden al redelig årsag, da vil jeg 
værge min hals, det bedste Gud giver mig lykke til". — 
Men den sidste af jyderne, som (det var d. 28de marts) 
opsagde kong Kristian "huldskab, mandskab og tjænesten, 
var den unge Mis Broli til Gammelestrup og Vemmetofte, 
skont han havde både sin stiffader (Peder Lykke) og sin 
svigerfader (Predbjorn Podebusk) blandt oprorets alier 
forste ferere. Han sendte kongen sin opsigelse med den 
erklæring, at »jeg det ganske sorgendes gor», og tilfojer 
ikke alene: »dersom jeg havde kunnet komme af landet 
[o: Jylland] og til E. N., da vilde jeg vovet på den del, 
E. N. ikke tror«, men tillige: »mit håb er stort til E. N.s 
hojmægtighed«. Og dog havde den unge herremand 
endnu næppe haft lejlighed til at bade sig i hoifets sol- 
skin. — Derimod var der en anden mand, som i mange 
og lange tider havde nydt rigelig hofgunst, men som des 
værre også nu faldt fra uden dog at være truet på »hals 
og liv, gårde og gods«, og derved brød med en lang og 
hæderlig fortid : det var roskildebispen Lave Iriie. Sammen 
med abbeden i Sorø og prioren i Antvorskov gik han til 
Jylland og hyldede i Århus hertug Frederik. Men, kunne 
vi tro denne sidste i hans skrivelse til Liibeck, da vare 
disse tre prælater komne som udsendinger fra hele den 
sællandske adel, der strags vilde følge jyderne i køl- 
vandet, så snart hertugen viste sig i Sælland. At han 
denne gang ikke helt lob med logn, godtgjorde des værre 
få dage senere både Ileurili kruminedige og Viiiseiis Luuge, 
skont de bægge et par dage tidligere påny havde svoret 
»ved sin ære og redelighed at være kongen hulde og tro 
og vove liv og gods for ham». Og det samme godt- 
gjorde mange liere. 

Intet forsonligt skridt  kunde  længer nytte kongen, 


Opsigelser til kong Kristian: overgivne slotte. 299 

ikke når det gjaldt enkeltmand, ikke når det gjaldt hele 
samfund. Ikke engang det nyttede, at han d. 22den febr. 
gav Bornholm og Ahus tilbage til Lunde ærkestol. At 
han i sin tid havde hævdet kronens ret og taget dem 
til sig, havde fræmkaldt bitter harme hos alle prælaterne, 
selv hos dem, der havde rådet kapitlet til eftergivenhed; 
at han nu tilbagegav dem, takkede man ham slet ikke 
for: han gjorde jo kun sin pligt, mente man, og det 
ikke af pligtfølelse men af svaghed. 

Fra Viborg ilede hertug Frederik tilbage til »hertug- 
dommerne" og opholdt sig kun et par dage i Århus for 
at modtage Lave Urnes og nogle andre overløberes ed. 
Dernæst samlede han d. 14de apr. Holsteins og Sønder- 
jyllands prælater og ridderskab på Gottorp. Et hundrede 
og ti af dem gave mode og svore strags at ville være 
ham hulde og tro som eneste landsherre. (Når man har 
sagt, at tyveni ikke vilde sværge ham troskab, da er 
dette en ren misforståelse; de mødte kun ikke, fordi de 
enten allerede stode i hans hær, eller havde hans slotte 
i forvaring, eller afholdtes ved lignende hværv eller 
ved sygdom.) — Allerede d. 6te apr. havde Tanderup 
Holck efter et tappert værgemål måttet overgive Sonder- 
borg slot, og den gamle, trofaste Wolf B. I'ogwiscb kunde 
ikke meget længer holde Xorborg. Den 15de apr. over- 
gav forræderen Jiirgeu r. d. WIsch aldeles utrængt det 
stærke, med alle krigsfornødenheder vel forsynede Sege- 
berg, hvis ikke kong Kristian inden Qor^en dage »i egen 
person« (!) bragte ham undsætning. Ikkun Duborg holdt 
den ridderlige IHtlev Itruckdurtf til ind i oktb., skont 
slotsmuren var forfalden, besætningen kun ringe i tal 
og dens øvrige forsvarsmidler utilstrækkelige. 

I Fi/H var stemningen omtrent som i Nørrejylland: 
adelen  og  tre  borgere  fra  hvær  købstad  skyndte  sig 


300 Kristian den anden. 

d. 2den apr. til Vejle for at sværge oprøreren troskab. 
Grev Erik v. d. Hoya, som stod med kong Kristians trop- 
per i Middelfart, men havde sin broder Johan i den mod- 
satte lejr, bad ikke forgæves prins Kristian om lejdebrev 
for sig selv og sine fire hundrede ryttere. Han fik det 
og drog så bort med rytterne, fulgt af mange af knæg- 
tene. Men, da han vel var borte, drog prins Kristian 
d. 13de apr. trøstig til Fyn, hvor Nyborg var den eneste 
by, som gjorde ham modstand. De vanskeligheder, som 
Jakob Hanleiiherg; gjorde, inden han d. 25te apr. overgav 
slottet, byen og sig selv, vare dog ikke særdeles mange: 
men hans hundrede og tyve knægte trådte strags i her- 
tugens sold. — Nu gjaldt det altså Sælland og Køben- 
havn, og hertug Frederik tøvede ikke længer end nød- 
vendigt på sin sejrsgang. Hvorfor skulde han vel gore 
det? Han havde jo mod til at slutte et brev til Liibeck 
med følgende udråb: «Den almægtige Gud være lovet og 
takket for sin guddommelige nåde og barmhjærtighed! 
ti af ham ere alle ting upåtvivlelig blevne således styrede.« 
Der var kun penge i vejen. Liibeck var ikke nogen 
særdeles redebon betaler; men en såkaldt brandskat, som 
udskreves i »bægge hertugdommerne », vakte stor uvillie. 
De norrejyske bisper, og særlig Iver Munk, vare derimod 
meget villige til at plyndre både kirker og klostre. Samme 
hr. Iver bragte på aller forste opfordring en mængde 
sølv, guld og klenodier, som han med kyndig hånd havde 
»reddet": og i hans fodspor fulgte snart de andre. Det 
hjalp en foje st,und på finanserne, og i de forste dage af 
maj stod hertugen i Odense, omgiven af næsten alle 
rigets stormænd, iblandt dem også en mængde fra Sæl- 
land og øerne, men forst og fræmst Johan Oxe, som ikke 
glemte, at han havde sin broder Torbjørn at hævne. Opråb 
udsendtes til alle rigets indbyggere, særlig til Københavns 
borgere og alle slottenes høvidsmænd;  og d. 31ste maj 


Fjn; Sonderjylland. 301 

var man færdig til at gå fra Nyborg til Korsør, hvor den 
modtagne opfordring havde gjort Hans krafse til forræder, 
så han strags åbnede slottet. Den gæve Henrik Ooye vilde 
have modsat sig landstigningen, men hans oprørske knægte 
erklærede, at de kun vare hværvede til at værge Køben- 
havn: dette vilde de gore, men heller intet videre; og 
derved blev det. 

En eneste begivenhed skulle vi endnu medtage. Især 
i det nordlige Sonderjylland var stemningen fjendtlig mod 
den nye herre, som vilde påtvinge sig folket. Dette var 
måske tildels grunden til, at hans tojlesløse landsknægte 
brøde ind i Åbenrå, hvor de ikke alene plyndrede og ode- 
lagde, hvad ødelægges kunde, men både her og i de om- 
liggende landsbyer klyngede mændene op på den skæn- 
digste og grusomste måde, som simpel høviskhed forbyder 
at antyde, mens de våldtoge kvinderne. Altså satte borger 
og bonde sig til modværge. Men de havde ikke så snart 
grebet våbnene, for de gamle længsler vaktes, og med 
hoje råb krævede de kong Kristian tilbage. Fra alle 
herreder i Haderslev, Åbenrå og Flensborg amter strøm- 
mede bønderne til, og mandstærke droge de til Urne- 
hoved for «at sætte magt imod våld-> og atter udråbe 
bonde- og borgerkongen. Her optrådte imidlertid herreds- 
fogden i Slavsherred, iMs Heuriksou fra Hajstrupgård, en 
myndig og listig storbonde (født 1484, død 1554). Han 
gik atter herrernes ærinde og søgte af al magt at over- 
tale bønderne til at holde på hertug Frederik, ..landets 
eget barn-, som jo desuden allerede var valgt i Viborg, 
og ..den dom, som var fældet i Viborg, kunde ikke vrages 
på Urnehoved.). Hans tale var ikke uden virkning, skønt 
der faldt skarpe ord fra bægge sider, men ligefuldt måtte 
han love sin raske hvide hest, at flugten gennem Bollerslev 
lykkedes ham, skont han fik sin tykke røde flagrende 
vams oversået  med pile.   Slottenes kanoner havde imid- 


302 Kristian den anden. 

lertid, des værre! en mere slående veltalenhed end selve 
den myndige herredsfoged, og så eftertrykkelig talte de 
til bønderne, at ikke alene måtte de falde til foje, men 
om Urnehoved eller om deres myndighed på lovpolden 
blev der aldrig oftere tale. Nis Henriksen blev derimod 
rigelig lonnet af oprørskongen : han blev »frimand", og 
til Hajstrupgård fik han Vrågård næsten uden afgift. 
Hans vams med pilene i hang endnu 1786 i Bylderup 
kirke, et hojtalende vidnesbyrd om gottorpernes mod og 
gottorpernes sejr. Da var den fortæret af alderdom, men 
det samme var ingenlunde tilfældet med de dansk-fjendt- 
lige grundsætninger, den engang havde dækket. 

De mange frafald af hans nærmeste måtte nedslå 
kong Kristian. Han havde nu ikke den halve styrke af 
krigere mod hertugen og ikke den halve sestyrke mod 
liibeckerne. Han havde endnu kunnet samle borger og 
bonde, men rimeligvis kun for at lade dem slagte af far- 
broderens hværvede velvæbnede skarer, for hvilke krig i 
åringer havde været et håndværk. Nu drog han endog i 
en ulykkelig stund ud af landet. 

Vil man tolke hans færd på den mildeste måde, må 
man mene, at han vilde bringe hustru og born i sikker- 
hed for borgerkrigens rædsler, medens han gav folk her 
hjemme stunder til at sunde sig. På noget sådant tyder 
også den ytring, som man lægger ham i munden, at 
« rigens indbyggere skulle således skikke sig mod hvær- 
andre indbyrdes, at jeg skal komme til at blive deres 
dagtingniugsmand.i) Selvfølgelig søgte han dog tillige 
den bistand hos svåger og venner, som han havde ret til 
at håbe, og som han, nedtynget af sin blodskyld, sagtens 
mente at trænge til. Han tænkte da sikkert, som Valdemar 
Atterdag halvandet hundredår tidligere, at skulle vende 
tilbage med  sejren  og freden.   Og at  en  sådan  tanke 


Kong Kristian forlader Danmark. 303 

efter tidens lejlighed ikke var så helt sælsom, fræmgår 
også deraf, at jyderne allerede så tidlig som d. 25te febr. 
skreve til liibeckerne, at de endelig med sine skibe måtte 
indespærre ham i København, ti «os er hemmelig til- 
skrevet, at kongen agter at give sig ud af landet med en 
mægtig svar skat". Dengang havde han dog næppe fattet 
en sådan beslutning, men de fandt den rimelig, fordi de 
frygtede den, og måtte vel også frygte den med foje, hvis 
kejser Karl havde været ven, som han var svåger. 

Altså udrustede kong Kristian tyve småskibe, bragte 
ombord i dem, hvad han agtede for kosteligst af brev- 
skaber og klenodier (en »mægtig svar skat», som jyderne 
mente, havde han derimod ikke), og indskibede så sig selv 
med hustru, son og døtre på det storste af dem: « Løven«. 
Også mor Sigbrit fulgte ham selvfølgelig. Sagnet siger, 
at hun blev bragt ombord i en af kisterne, for at folkets 
had ikke skulde give sig luft imod hende *), og det lader 
hende end videre trøste kongen med de ord: "Bliver I 
ikke atter konge i Danmark, skal I dog sikkert blive 
borgmester i Amsterdam!"**). Flåden var kun udrustet 
med det aller nødvendigste, da han ikke vilde unddrage 
København, hvad byen snart kunne få brug for, af krigs- 
folk, skyts, levnedsmidler o. s. v. Af udlændinger fulgte 
ham den hæderlige ærkebiskop lians Weze. som senere blev 
kejser Karls hojt betroede mand (død som biskop i Kost- 


*) Da hun forrige sommer med sin pige gik ud for at se på lejr- 
samlingen ved Solbjærg, blev hun kastet i Sankt -Jorgenssø af 
et par drukne bønder, og, da hun vendte tilbage til byen, skøde 
soldaterne på hendes vågn. 

*j Efter at hun var kommen tilbage til Holland, opholdt hun sig 
i det strængeste skjul i stiftet Utrecht og i Geldern. stadig 
eftersporet af r.ine mange ikender. Men hun synes i maj 1531 
trods al forsigtighed at være bleven fængslet i Gent, og har da 
sagtens lidt døden, måske 'på bålet som heks og troldkvinde •• , 
hvad Allen finder sandsynligt. 


304 Kristian den anden. 

nitz d. 13de juni 1548),  og skotten Aleksander Kiiighorn, 

hans livlæge, men både for og siden brugt af ham i en 
mængde diplomatiske hværv. Desuden fulgte ham (strags 
eller noget senere): Dans Bogbinder, Hans nikkelson, hans 
præst mester Jens illenbo; den lærde og lovkyndige, tro- 
faste og uegennyttige Kristian Vinter, brugt af ham ved 
en mængde underhandlinger; den milde, redelige og tro- 
faste RlaTs Pederson (kongens kansler, hvis kendingsnavn 
i hans omgivelser var «vor gode kansler »; død i Mecheln 
i våren 1525); provsten i Assens Hans Hanson, både for 
og siden brugt i en mængde underhandlinger, særlig med 
pavestolen; den ivrigt luthersk-sindede borgmester Peder 
Stub i Viborg, der havde så mange og så vigtige forbin- 
delser i en stor del af Jylland; den trofaste Godskaik 
Erikson, som vi kende både fra Stokholm og Visborg; og 
mangfåldige andre brave danske mænd. De gik alle i 
frivillig landflygtighed med en elsket konge, hvis skæbne 
de trofast vilde dele; men alle vedligeholdt de en levende 
forbindelse med hjemmet, hvor tiere af dem havde efter- 
ladt hustru, horn og frænder, igennem hvilke de vedbleve 
at påvirke folket, indtil lidt efter lidt disse deres nær- 
meste bleve udjagede, da man fandt dem ('besværlige" og 
farlige. I Nederlandene sluttede strags den unge Koruelis 
Scepper sig til kongen, en flamlænding af fornem slægt, 
der havde studeret både i Paris og Lowen og vundet en 
alsidig dannelse. Han blev nu kong Kristians sekretær 
og senere hans kansler, og med lige så megen veltalenhed 
som værdighed forsvarede han i flere skrifter sin ulykke- 
lige herre mod de hadefulde og lognagtige beskyldninger, 
som hertug Frederik og liibeckerne overdængede ham med, 
for om de således kunde vaske sig selv rene. 

Det var mandagen d. 13de apr. 1523, kl. 2 efter- 
middag, at kong Kristian som flygtning forlod sin rede 
og drog ad Nederlandene til; men alle hovedstadens ind- 


Kong Kristians liugt: hans ledsagere. 305 

byggere, unge og gamle, leb ned til stranclbredclen eller 
op på stadsmuren og i byens tårne, hvorfra de med sorg- 
modige blikke fulgte kongesuækkens stribede sejl, indtil 
vinden blæste friskere op, og Skovshoved pynt unddrog 
den for deres ojne. Da forst vendte de sukkende tilbage; 
..fugle små", som de vare, havde de altid set op til ham 
som "den kongelige orn., der skulde vågte og værge 
dem. De havde fornummet, at "i lunden var fryd og 
fuglesang, så længe ornen var hjemme", og i sine hjær- 
ter svore de at blive ham tro. De fik strags, og atter 
tolv år senere, lejlighed til at godtgore, at edeu var ærlig 
ment. Men således synger den gamle folkevise, og, som 
Afzelius siger: »uti denua visa ær mer sanning æn i 
kronikorna' : 


• Bort da floj den gamle oru 
alt med sine uuger små: 
de andre fugle de bleve så vilde, 
de vidste deuuem ingen råd. 

Nu sidder høgen i egetop 

og breder ud sine vinger: 

de andre småfugle, i skoven ere, 

han monne så jammerltg tviuge. 

Nu sidder kragen på bare kvist, 
og svælter hun over sin klo; 
uglen sig skjuler i ælletruute, 
hun haver så stor uro. 

Yibeu lober i agerren 

alt med sin hijje top: 

hogen kommer der flyvende fi'æm. 

han tager og æder hende op, 

Nu sidde alle de andre småfugle 
og tie kvær som sten; 
de have mist den dejlige sang: — 
vil Gud. de få deu igen! 

Uanmaiks historie  1481 — 1536. 20 


oOn Kristian deu anden. 

Nu er der sorg udi hmde, 

hvor for der var fuglesang; 

de fattig' små fugle, dennem ynkes mig, 

for tiden gorcs deunem si lang. 

Herre Gud da hjælpe den fattige orn. 
som flyver i vildone hede! 
han ved sig hværkcn læ eller ly. 
hvor han kan bygge sin rede." 

Og vel måtte »de små» sorge, ti isteden for en stats- 
ordning, nærmest efter hollandsk skik, som kong Kristian 
havde villet fræmme: en fribåren landbostand og købstad- 
borgere med handel, skibsfart og borgerlig frihed, — sej- 
rede nu med gottorperne den tyske statsordning! herre- 
maudsvælden med trælbundne bønder og lamslåede borgere. 
På Viborg landsting havde allerede « høgene" og deres 
konge ladet kong Kristians love brænde som "Skadelige 
og fordærvelige mod politi og godt regimente". — også 
den, der forbød at sælge bønder som  " uskelligt kvæg... 

Den ædle droimiiig Elisabet fulgte ikke alene sin 
husbonde i landflygtighed, men blev trolig hos ham, skont 
han fandt en alt andet end venlig modtagelse hos hendes 
slægt, da de efter en stormfuld rejse landede på Walchern 
d. 1ste maj og få dage senere kom til Mecheln, hvor 
statholderinde Margreta holdt hof; og skont tronrøvereu 
og hans mænd lovede hende den bedste behandling, hvis 
hun vilde vende tilbage og blive i riget. Hun svarede 
(på latin): "hvor min konge er, der er også mit konge- 
rige... Da de danske stænder tilbade hende et hæderligt 
underhold i riget, svarede hun, at hun hellere vilde leve 
landflygtig med sin ægteherre end regere uden ham. Hun 
fulgte ham (juni 1523) på rejsen til England, da han 
vilde vincio hjælp hos Henrik den attende; og ifølge hans 
ønske drog hun (marts 1524) ene til  rigsdagen i Ntirn- 


Dronning Elisabet. 307 

berg, hvor hun, om muligt, skulde rejse et lån hos sin 
broder ærkehertug Ferdinand og måske desuden ved hans 
hjælp få det tilbagestående af brudeskatten udbetalt. Skont 
hun vidste, hvor hårdt det var hendes slægt imod, fulgte 
hun ham også til det lutherske Wittenberg, hvor kongen 
blandt andet syslede med (Hans Mikkelsons) oversættelse 
af det nye testament, for således at åbne kirkerensningen 
indgang i Danmark. Hun blev her fuldstændig vunden 
af Luther, og hun blev så fast og frimodig i sin tro, at 
på rigsdagen i Mirnberg lod hun sig ikke rokke det mindste 
fra den lutherske bekendelse af sin broder Ferdinand, 
hværkeu af hans varme bonner eller hans stærke trusler, 
der nogenledes gik ud på, at han ikke længer vilde kende 
hende for syster. Uden knur delte hun ned, trængsel, 
ydmygelse, ja udsigt til frihedens tab, med sin husbonde. 
— Men hendes dage vare snart talte: landflygtighedens 
mange sorger, åndelige og legemlige anstrængelser og 
hårde religiøse kampe med hendes nærmeste havde ud- 
tomt hendes kræfter. Hun måtte desuden tit savne sin 
mand, når han rastløst arbejdede på at genvinde sit rige: 
og det var intet uiundsvejr, da hun skrev til ham, mens 
han rejste fra fyrste til fyrste, og hun selv var hos svå- 
geren i Berlin: »Jeg vil fast hellere blive hos eder og 
lide, hvad jeg kan, end være borte fra eder og have alt, 
hvad jeg ellers ønsker mig»; og en anden gang: »Jeg 
længes mig ihjæl, hvis Eders Nåde ikke snart sender bud 
efter mig'i. At hun desuagtet kunde optræde med kraft, 
nste hun, da hun på modet i Neu-Brandenburg (maj 1524) 
med varme erklærede de rådslående sendemænd, at hun 
følte sig hojlig krænket ved de ærerørige sigtelser, der 
med giftig tunge udslyngedes mod hendes ægtefælle; ti 
hans ære og tarv var også hendes, og hendes sag kunde 
aldrig skilles fra hans : hun vilde aldrig forlade ham men 
hellere leve al sin  tid i  udlændighed end  give efter for 

20* 


308 Kristian deii anden. 

hans svigefulde fjenders hadske phmer. Og d. Ode juni 
1524, da stormester Albrekt vilde lade en af sine hof- 
sinder fængsle hende og hendes fx3lge på åben landevej, 
for således at vinde et sikkert pant for de penge, som 
han påstod at have tilgode hos hendes mand, da var det 
hende, som med et skarpt svar stansede våldsmanden i 
hans frække færd. — D. 19de jan. 1526 dode hun på 
slottet Zwynaerd, ikkun tyvefire og et halft år gammel, 
endnu på sit dodsleje forgæves fristet af sin kærlige men 
ivrigt papistiske faster Margreta til at vende tilbage til 
romerkirkens skød; og, da hun alt så godt som var død, 
gav munken hende kærten i hånden og salvede hende 
med den sidste olie. Hvad hun i rede penge efterlod sig, 
var kun tre hundrede hollandske gylden, og hendes kle- 
nodier vare heller ikke mange: de fleste af dem havde 
hun forinden brugt til afbetaling på sin mands gæld. — 
Hun blev jordet i Petri kirke i Geut, men en smuk pietet 
hjemførte 1883 hendes og hendes son Hans's lig, og d. 10de 
oktb. nedsattes de ved siden ad hendes husbondes i hellig 
Knuds kirke i Odense. 

Hun fødte sin mand segs born : den ældste son, lians, 
ville vi senere omtale. T\illingsonnerne naksimiliaii og 
Filip, fødte 4de juli 1519, døde strags efter dåben; dat- 
teren Dortea ville vi om lidt komme tilbage til; datteren 
kristiiie med «det hoje og stolte mod", de ualmindelige 
sjæls- og legemsgaver, født 1521, død i Tortona d. 10de 
desb. 1590, blev forst (maj 1534) gift med hertug Frans 
Sforza af Milano (født 1493, død 24de oktb. 1535), der- 
næst (10de juli 1541) med hertug Frans af Lorraine (født 
23die avg. 1517, død 12te juni 1545), ved hvem hun blev 
stammoder til det nuværende østerrigske kejserhus. — 
Dronning Elisabets sjette barn, en son, fødtes og døde i 
jan. 1523, sandsynligvis udøbt, hvorfor han heller ikke 
medregnes i hendes gravskrift. 


Dronninii' Elisabet og hendes bom: Henrik Gijye.     309 

24.  Hertug Frederiks endelige sejr i Danmark. 

Til uforgængelig ære for dem selv, til ære også for 
deres ulykkelige herre og konge, havde mange ypperlige 
mænd valgt at gå i frivillig landflygtighed med ham. 
Men derfor vare al troskab og hæderlighed dog endnu ikke 
landflygtige fra Danmark. — København og Malmø havde 
lovet den bortdragende konge, at de skulde holde sig i 
fire måneder , inden hvilken tid han håbede at . skulle 
bringe dem undsætning; men de holdt sig næsten i to 
gange fite måneder. 

Den ædle Ueitrik Goje til Gisselfeld, en af dem, der 
havde hentet dronning Elisabet hid fra Nederlandene, 
forte forsvaret i hægge byer. Det var ikke forste gang, 
han nu var i ilden, ti han havde været med både ved 
Brænnkyrka og på Fyrisvåld, og han var lige så ridderlig, 
som han var krigskyndig og kæk. Nærmest ham i an- 
forslen stode kniid Rud til Vedbygård og tyskeren Jiirgeu 
lloiniith (den samme, som havde gjort boddeltjæueste i 
Stokholm!). Besætningen talte foruden borgerne omkring 
to tusinde knægte og tre eller fire hundrede ryttere. Men 
tallet på byens indbyggere kan næppe sættes til mere 
end tolv tusinde, mænd og kvinder, oldinger og born. — 
På den strænge ridder og de ridderlige borgere frugtede 
trusler og overtalelser lige lidt: de havde svoret kong 
Kristian troskab, og sin ed vilde de holde, ikke lege med. 
Man vilde købe Henrik Goye for tyve tusinde gylden, 
men han afslog dem med foragt, skont han hele sit liv 
var i trang for penge: så fratog man ham alt hans gods 
i Sælland, både det løse og det faste, og gav det til de 
herrer, som fulgte kronrøveren: hans fæstemø, Eline 
Hennekesdatter Godov, vilde man friste til at slå op med 
ham; men han og hun vare lige trofaste, han mod sin 
herre og hun mod sin fæstemand. 


310 Kristian den anden. 

Det var d. 31ste maj 1523, at hertug Frederik steg i 
land ved Korsor, men det var d. 10de juni, at han og 
hans son prins Kristian måes\ntteåe København fra land- 
siden , medens atten lybske skibe og fem fra Danzig og 
Stralsund, indesluttede den fra søsiden. 1 virkeligheden 
var dog Johan llantzau den egentlige feltherre. Dengang 
havde hertugen uden hindring gennem tåget hele det åbne 
Sælland, og i Eoskilde havde en mængde adelsmænd og 
købstadmænd hyldet ham, de sidste dog kun skræmmede 
ved rigsrådets strænge trusler. Men alle slotshovids- 
mændene skyndte sig at følge Hans Krafse og. overgive 
hvær sit slot: Anders Bille, som dog forinden havde så 
hæderligt et navn, viste de øvrige vejen, da han overgav 
Stege slot; Vinsens Lunge overgav Krogen; Klavs Eriksou 
(ilarensberg) Kalundborg; (Mads Madson, Skriver?) Vor- 
dingborg; Lavrits Knob Nykøbing på Falster; Soren Stampe 
(d. 21ste juni) Ålholm, tvungen dertil af Johan Oxe; og 
(Mågens Falster?) Helsingborg. Alle fik de synet blændede 
af den opgående sol. De fleste af dem havde dog nys 
fået lenene, fordi kong Kristian stolede på dem, og alle 
havde de påny svoret ham troskab. Lumpnest af dem alle 
bar imidlertid Klavs Erikson sig ad: næst Københavns 
var Kalundborgs slot det stærkeste, og det var vel for- 
synet med alt. Klavs mente heller ikke, at han kunde 
få besætningen med til sit forræderi, og sendte derfor 
storste delen af dem til vagthold på de mindre vigtige 
punkter, mens han forbeholdt sig selv hovedtårnet. Folen 
kaldet. Her hissede han ved nattetid femti af hertug 
Frederiks knægte op, og med dem overfaldt han samme 
nat sin egen besætning, der, sovndrukken og spredt som 
den var, ikke kunde gore ham modstand. Den «ædle" 
ejer af Nakkebølle fik det næste år ved kroningen ridder- 
slaget for sit forræderi, og det måtte da være ham en 
salve for haus medborgeres foragt;  ti samtid og eftertid 


Slottenes overgivelse: Købeuliavns belejring. 311 

gave ham navnet Rlars Slippeslot ,  og det gaves ham selv 
af dem, der havde fristet ham til hans nidingsdåd. 

Men vi vende tilbage til København, imod hvilken 
hertugen altså nu kunde bruge hele sin styrke. Dengang 
stode byens tre porte for enden af Vester-, Oster- og 
]Siorregade (nogenledes på mitten af disse tre gaders nu- 
værende længde); stranden var allevegne langt bredere 
end nu, og hinsides slotsholmen, hvor nu Kristianshavn 
breder sig, var der ingen by; et par bække, som fra 
søerne lob, den ene igennem Farvergade og Kattesund, 
den anden gennem Pustervig, Gammelmønt og Gronne- 
gade, dannede deus grænser imod vest og nord. Så snæ- 
vert var altså dens område, og dens folkemængde var 
derefter. Dens vigtigste værn vare våldene, på hvilke 
der hist og her var anbragt såkaldte " katte " (o: fræm- 
spring, på hvilke skyts var plantet) med fjæle for, som 
man enten kunde lette op eller nedlade, alt som man 
vilde skyde eller dække sig. Men hertugen, som slog 
lejr på Serritslev mark (udenfor enden af Norregade) og 
ved Valby byggede en skanse, vovede dog ikke at storme 
byen med sine segs tusinde krigere, som lidt efter lidt 
ved nye udskrivninger våksede til åtte tusinde. Derimod 
blev hele omegnen frygtelig hærget af de vilde krigere, 
der både skulde leve og gore bytte, hvorfor renteskriver 
Klavs Gjordson lidt senere siger, at Københavns birk og 
Amager vare »afbrændte, fordærvede og ødeo, så man 
ingen indtægt kunde fa deraf, for gårdene påny bleve 
byggede. — I forstningen gjorde byfolkene hyppige ud- 
fald på det Hade land mellem vaklen og Peblingesøen, og 
fra våldkattene hilsede de belejringshæren med kugler og 
krudt, så snart den nærmede sig mere end tilbørlig. 
Derpå indlode belejrerne sig dog sjældnere: det hele var 
og blev nærmest en indeslutning, ved hvilken København 


312 Kristian deu anden. 

skulde udsultes. Men borgerne byggede sig lette, hurtig- 
sejlende jagter med en mængde årer, som jævnlig smuttede 
fræm og tilbage, forbi llibeckernes flåde, og bragte lev- 
nedsmidler både fra Sælland og Skåne, hvor man altid 
var villig til at yde byen hjælp: ja, disse jagter kunde 
endog stundum have mod og held til at tage storre skibe, 
der skulde bringe lejren levnedsmidler eller undsætning. 
Så vilde fjenden spærre indløbet ved sænkede skibe, men, 
i hvad der så var grunden, det vilde ikke lykkes ham. 
— Den trykkende pengenød såvel i belojringshæren som 
trindt i landet (hvilken vi senere nærmere skulle omtale) 
vakte dog vidt og bredt et betænkeligt røre, som udsendte 
rytterhobe nok midlertidig kunde kvæle i blod, men ikke 
dæmpe; og stemningen blandt landalmuen var langtfra 
ugunstig for en tilbagevendende kong Kristian. Det var 
den ingensteds, aller mindst i Københavns omegn. Selv 
Povl Helgeson erklærer: »Tingenes gang begynder i hoj grad 
at mishage mig, ja, jeg fortryder den del, jeg har taget 
i hint værk . . . Der er nu dem, som mene, at kong 
Kristian kun blev fordreven, for at stormændene kunde 
sorge for sin egen tarv . . . Der er fræmdeles mange, 
som mene, at det havde været bedre at tåle den enes 
tyranni end så manges ... De fleste attrå nu kong Kristians 
tilbagekomst med storre iver, end de for ønskede hans 
fordrivelse«. Og i hæren var stemningen ikke bedre. 
Både ryttere og fodfolk truede med at bryde op og hæve 
Københavns belejring, da de ingen sold kunde få, så 
Johan Kantzau måtte ikke alene bruge al sin anseelse 
og myndighed for at holde dem tilbage, men måtte endog 
gribe til med våld at tage penge og penges værd, hvor 
de vare at finde. Hvad der yderligere forværrede stem- 
ningen, var, at hertug Frederik, skont han havde lovet 
at blive i lejren, drog til Holstein for at værge dette. 
— Det så ikke uligt ud til, at det kunde gå, som kong 


Københavns belejring: kong Kristian ved Perleberg.    313 

Kristian havde spået, at han skulde vende hjem igen og 
blive de stridendes «dagtinguingsmand.- 

Ti han havde imens sogt hjælp hos ærkehertiiginde 
Margreta og igennem hende hos sin svåger kejser Karl, 
som dog kun havde breve at støtte ham med, der truede 
nok men skræmmede ingen. Også hos Henrik den attende 
af England havde han personlig men forgæves under- 
handlet om hjælp: de vare så dog uvenner fra gammel tid, 
fordi Kristian vilde hæmme hans søfolks hærgninger på 
Island og Færoerne. Derpå holdt han i juli og avgust et 
møde i Koln med adskillige tyske fyrster, som her indgik 
forbund med ham; og ved deres hjælp fik han hværvet 
tyvesegs tusinde mand, med hvilke han vilde tilbagevinde 
sit rige. Men sit tilgodehavende af brudeskatten, halv- 
andet hundrede tusinde gylden, kunde han endnu ikke 
få. Og næppe havde tropperne ved Perleberg og Domitz 
overskredet Elben, for de krævede sold. Da de hværken 
kunde fa solden eller sikkerhed for den, spredte de sig 
påuy (6te oktb. 1523) for alle vinde, og Kristian stod 
atter ene med byrden af den store gæld til alle de fyrster, 
som havde hjulpet ham med hværvingen og udrustnin- 
gen. Det var særlig hans svåger kurfyrst Joakim af 
Brandenburg og hans nære frænder : hertugerne Henrik den 
yngre og Erik den ældre af Braunschweig og stormester 
Albrekt af Preussen, men der var mange flere; og, skont 
hans morbroder kurfyrst Frederik den vise af Sachsen 
ved forliget i Jiiterbock (20de oktb.) fik disse blodigler, 
hvis handel var med menneskekød, til at nedsætte deres 
krav til det halve, var dog dette ikke alene langt mere, 
end kongen kunde betale, men vel endnu over det dob- 
belte, af hvad der med billighed kunde tilkomme dem. 
Havde han dog bare haft "den mægtig svare skat», som 
jyderne dromte om ! eller havde han bare haft brude- 
skatten! — I  ni måneder måtte han derefter flakke om i 


314 Kristian den anden. 

Tyskland, uden at enten frænder eller såkaldte venner 
vilde række ham en hjælpsom hånd. Sit opholdssted 
måtte han skjule, tit endog for sin hustru, da han svæ- 
vede i stadig fare for, at hans gældnere, som de truede, 
skulde bei'ove ham friheden, og kun ved pantsættelser og 
små lån kunde han skaffe sig det daglige ophold. 

De ængstede københavnere tik altså ingen undsæt- 
ning. — Nærmere var håbet dem fem uger senere. Fire 
af kong Kristians skibe (Løven, Peter van Hull o. s. v.), 
som han med stor moje havde fået udrustede i Veere og 
stillet under den samme Tile Giseler, som nys havde ført 
ham did fra Kobenhavn, havde undervejs taget et af ham- 
burgernes og tre af liibeckernes velladede skibe og nær- 
mede sig nu Kobenhavn. Rigtignok lå liibeckerue her 
med atten skibe, og Johan Kantzau, hertug Frederiks 
holsteinske marsk, rigshovmester Mågens Goye (Henrik 
Goyes broder) og grev Johan v. d. Hoya, tilbøde, at de 
med krigsfolk vilde gå ombord i liibeckerne, føre dem 
mod fjenden og erstatte, hvad skade de i kampen måtte 
lide: men lige angst vare kræmmerne for sine skibe og 
toge "Slemmelig og skammelig i. flugten ad hjemmet til. 
Det var d. 10de novb. Altså blev København dog und- 
sat! fra våldene tordnede glædessalver, og på tårnene blus- 
sede tændte begkranse; men glæden var kun kort, ti de 
fire skibe havde kun fødemidler med, men hværken krigs- 
folk eller — penge. 

Dagen forinden havde desuden besætningens høvids- 
mænd. som ikke kunde gælde folkene deres fire måneders 
lonning, måttet åbne underhandlinger med fjenden, og, 
da disse vare fortsatte i flere dage, kom Mågens Goye 
og Johan Kantzau d. 2Gte novb. i Roskilde til en fore- 
løbig overenskomst med Henrik Goye og Jiirgen Homuth 
om Kobenhavns og Malnios overgivelse. D. i^odie desb. 
fandt den endelige  overenskomst sted,  tiltrådt af bægge 


Kobenhavus belejring og overgivelse. 315 

byers borgmestre og rådmænd (også af Jorgen Kock), og 
helligtrekongersdag, d. 6te jan. 1524, åbnede Kf)benhavn 
sine porte for fjenden, efter dog forst at have tiltvunget 
sig de hæderligste vilkår: byen skulde beholde alle sine 
friheder og rettigheder ubeskårne ; besætningen skulde 
drage ud med krigersk hæder og oprejste faner: ingen måtte 
lide noget, for hvad han havde talt eller handlet mod 
(oprørs-)« kongen » (at borgmester Hans Mikkelsen og mor 
Sigbrit bleve undtagne fra det almindelige glemselslofte, 
synes nærmest kun et latterligt indfald, da de jo bægge 
havde fulgt den lovlige konge til Holland og vare dei 
endnu); «kong Frederiks" krigsfolk måtte kun drage 
igennem byen, ind ad den ene port og ud af den anden, 
men ingen flere måtte overnatte i den end de, som herte 
til prins Kristians personlige tjæneste; Henrik Goye skulde 
have de fire orlogsskibe, som Kristian den anden havde 
sendt byen til undsætning, for at han ved salget af dem 
kunde lonne sine krigsfolk. Så fik Mågens Goye og Johan 
Rantzau ham overtalt, at han sålgte dem til »kong Frederik' 
for segs tusinde rhinske gylden. — Johan Rantzau, sejr- 
herren, blev til tak for Københavns erobring, men i" åben 
trods mod håndfæstningen, gjort til lensmand på Krogen 
og dansk rigsråd. Henrik Goye derimod måtte pantsætte 
sine ejendomme for dermed at betale, hvad han havde 
lånt og udlagt i sin konges, sit fædrelands tjæneste. 
Siden måtte han sælge dem stykke for stykke, også det 
dejlige Gisselfeld, som han 1527 sålgte til sin svåger, sin 
modpart, Johan Oxe. Rigere var dog ingen end han i 
sin fattigdom, og stoltere skulde ingen bære sit hoved 
end den nedbojede helt. Frivillig gik nu også han i 
landflygtighed med sin konge og delte nød og trængsel 
med ham. — (Des værre kom han dog senere i uenighed 
med kong Kristian, fordi han ingen penge kunde skaffe 
til den hær.  han  havde bværvet i Tvskland for at gen- 


316 Kristian den anden. 

vinde sit rige. Henrik, som altid var i pengenød, ud- 
sonede sig da sluttelig med oprorskongen, af hvem han 
endog påny fik Vordingborg slot i len, blev 1532 rigsråd 
og dode d. 3die maj  1533 i Vordingborg.) 

Som vi have set, overgav Mal ni o sig samtidig med 
København. Også her havde jo Henrik Goye over- 
befalingen, mens den lune men dristige Jorgeii Rock var 
byens borgmester. Han var en indvandret westfaler, som 
hidtil havde været kongens møntmester (derfor kaldes 
han også Jorgeu Monter), men hvem borgerne på kongens 
forord havde valgt til borgmester fjorten dage for kongens 
flugt, da man kendte hans store dygtighed; og han havde 
med ære ført forsvaret i spidsen for et hojhjærtet og 
heltemodigt borgerskab, som slægtede sit bysbarn Hans 
Mikkelsen på og agtede alt andet for ringe, når det be- 
varede sin troskab mod borgerkongen. — Derimod havde 
Tj'g«' krabbe og Henrik Kriimmedigc rejst adelen ved med 
stærke ord at skildre den alt, hvad gottorperen var rede 
til at gore for den; men borger og bonde havde de to 
mægtige herrer ikke kunnet få med sig, i hvor meget 
de end fristede. — At Gustaf Vasa også havde lyst til 
Skåne, Halland og Bleking, have vi tidligere fortalt, men 
hværken adel eller bonde vilde skilles fra Danmark. 
Rereiid v. netileii indtog dog med lethed Bleking, som 
høvidsmanden på Solvisborg, den fejge Age Brahe, flyg- 
tede fra. Og nu opstod der et helt ejendommeligt for- 
hold derovre. Gustaf Vasa vilde hværken give slip på 
Bleking eller Viken, som han jo ligeledes havde vundet. 
Men Mehlen sluttede uden sin herres minde stilstand 
med Skånes adel. Og, medens stilstanden varede, skrev 
hertug Frederik (d. 9de juni) breve til Sverrigs adel og 
Sverrigs almue, i hvilke han bad, at man vilde kende 
ham  for Sverrigs konge og således forny kalmareningen, 


Malmos belejring og overgivelse. 317 

hvis store nytte for alle rigerne han beder dem ('gran- 
givelig overveje ». Hans bon gjorde strags efter hans 
rigsråd til sin. Hværken Sverrigs adel eller almue herte 
dem dog. Derimod konj en del af Skånes hojere adel 
d. 9de juli over til hans lejr og hyldede ham. Og d. 21ste 
juli lod han sig på Lunde landsting hylde af adelen og 
af ombud fra stæder og herreder. Gustaf, der således 
skufledes i sit håb om at vinde også hine tre landskaber, 
blev selvfolgelig vred, men den fælles frygt for Kristian 
den anden lærte dog de to herrer, at de gjorde klogest 
i at forliges og så vidt muligt holde venskab. — Adelen 
sværmede omkring Malmø for at hindre bønderne i. at 
bringe byen tilførsel, men lordagen d. 12te septb. joge 
malmøboerne dem bort, dræbte enkelte og forfulgte Hygt- 
ningerne til Skabersje, som tilhørte en af deus førere, 
den rige Holger Gregersen (Ulfstand). Her sloge nu 
herrerne lejr, og herfra vedbleve de at gore malmøboerne 
uro og skade. Derved trættedes disse og overfaldt om 
natten til d. 18de septb. Skabersjo, hvorfra de overraskede 
herrer i nattedragt måtte skynde sig at flygte på usadlede 
heste og lade så vel stovler og sporer som harnisker i 
stikken. Men "frænde er frænde værst", siger man, og 
det viste sig atter her, ti det var adelsmanden Nils Uack, 
der altid havde stået på almuens side mod sine stands- 
fæller, som ved denne lejlighed forte malmøboerue, lige- 
som han da også var tro og virksom under hele byens 
belejring. — Så sendte Gustaf Vasa adelen tre fæn niker 
tyske knægte (halvtredie tusinde mand) til hjælp, ti, som 
sagt, frygt for den fælles fjende gjorde ham foreløbig til 
hertug Frederiks ven. Og forst da byrjede Malmøs egent- 
lifje belejring, som fortsattes i de følgende måneder. Da 
den samtidig med København måtte give sig, modtoge 
ærkebiskop Åge Sparre og hans broder Albert på "kong 
Frederiks"  vegne indbyggernes troskabsed. — Malmo fik 


318 Kristian den audeii. 

de samme fredsvilkår som København, men fuldstændig 
bleve de ikke holdte, ti den gæve Nils Hack, sine stands- 
fællers afsky, blev fort til København, hvor han d, 6te 
avg. 1524 halshuggedes. 

Med Kobenhavn og Malnio vare de sidste danske 
byer faldne til foje for hertug Frederik, og — skont et 
dansk hjærte krymper sig derved — må vi herefter kalde 
ham for »kong Frederik deii forstC". Men det var forste 
gang, at Danmark blev vundet med hærskjold af Holstein- 
Gottorp. Det skal næmmes og gemmes, så det sluttelig 
nedslår den jævnlig gentagne forfængelige påstand, at 
Danmarks rige aldri<j blev nogen fjendes bytte. 

I øvrigt var hans erobring dog ingenlunde at stole 
på. Borger og bonde indså allevegne meget snart, at de 
vare komne fra dynen i halmen, fra asken i ilden. Med 
herrernes magt våksede deres hovmod — det skal aldrig 
fejle, hvor en hvilken som helst enkelt stand får hele 
overmagten. Dette hovmod var slemt nok, men der var 
andre tryk end dette. Den nye konge skulde have de 
krigere betalt, med hvilke han havde vundet riget. Der- 
for måtte der, som vi i det følgende skulle se, udskrives 
hårde skatter. Ej heller kunde han hjemsende den væb- 
nede magt, så længe han endnu daglig kunde frygte et 
angreb af den lovlige konge. Derfor måtte han ikke 
alene vedblive at udskrive skatter, men de sejrsstolte 
krigere vare ingenlunde altid så beskedne eller høviske, 
som ønskeligt kunde være; og det kom derfor til jævnlige 
sammenstød mellem dem og befolkningen. Det er også 
følgen af et oprør til gunst for en fremmed herre. Om det 
ene som det andet skulle vi snart hore noget nærmere. 

— Men Daninarl- skildres os ved denne tid af en 
samtidig forfatter som «et frugtbart,  nyttigt, herligt og 


Danmark fuldstændig erobret:  Danmarks skildring.    319 

lysteligt  rige  med frugtbare  marker,  skouiie  skove  og 
lunde;  det har tillige ypperlig kvægavl og en rigdom af 
fisk, en overflødighed af alle slags vildt i skovene og en 
stor  mængde  fuglevildt".   Dets  hovednæringsveje  vare 
agerbrug, kvægavl, fiskeri, sofart og handel.   Agerdyrk- 
ningen  blev især  dreven på eerne samt i det frugthare 
østlige Jylland,  og sædarterne vare væsentlig de samme 
som  nu.   Kvægavlen  havde derimod  sit hjem  i Skåne, 
Halland, Bleking samt i det nordlige og vestlige Jylland. 
Af kvægavlen  var  udforsien  meget stor,  vel hen ved en 
snes  tusinde staldfodrede øksne årlig:  ti både den store 
jyske og den  lille hallandske hest vare meget yndede, i 
udlandet og  udførtes  derfor i  tusindvis.   Selt af korn- 
varer sålgtes  der  en  mængde  til Tyskland  og  Holland, 
når der ikke indtrådte sådanne uår som de fire 1529—32, 
da der herskede almindelig misvækst med dyrtid, hungers- 
nød og smitsot i  følge.   I  de store ege- og bøgeskove 
var der både hjorte og andet  adelvildt i overflødighed, 
så jagten  var ikke alene en yndet forlystelse,  men den 
afgav tillige et  vigtigt bidrag til husholdningen  og en 
rig  indtægt,  over  hvilken  der  med  skinsyge  vågedes. 
Blev  en  krybskytte  dræbt,  hvad enten  det var af en 
kongelig betjænt eller  af en  anden,  så lå han  på sin 
gerning,  og det medførte intet ansvar for drabsmanden. 
Men  ved  hensynsløs  udhugning  bleve  skovene jævnlig 
mishandlede,  og især var den stærke kulbrænding deres 
ødelæggelse,  hvortil på sine steder kom saltsydning og 
tilvirkning  af  mosejærn.   Fiskeriet var  allevegne  rigt, 
men kunde ingensteds måle sig i \igtighed eller omfang 
med sildefiskeriet i Øresund, ved hvilket der i den rigtige 
fisketid alene  ved Falsterbo  og Skanør sysselsattes  om- 
kring tretisyv tusinde mennesker.   Des værre gik denne 
rigdom dog for storste delen i lommen på hansestæderne, 
som kun svarede en ringe afgift af fiskeretten.  Men og-så 


320 Kristian tleu anden. 

i Lim fjorden og under Bornholuj var der stort sildefiske. 
Desuden vare åle- og laksefiskerieriie af vigtighed , lige- 
som marsvinsfangsten i Lillebælt og Isefjord. Søfarten 
og handelen strakte sig på de fleste evropæiske lande, 
skont de visselig trykkedes svært af hansestæderne, fra 
hvis handelsåg man dog allerede i et par slægtled havde 
arbejdet på at frigore sig, et stræv, som heller ikke helt 
blev opgivet, da Kristian den anden var jaget bort, hvor- 
for Danmark også havde handelsbyer som Kobenhavn, 
Helsingør, Malnio, Odense, Flensborg, Kibe, Århus, Al- 
borg og enkelte andre, der virkelig havde nået en be- 
tydning som købstæder. (Om købstædernes forholdsvise 
storrelse og velstand får man et begreb iblandt andet 
ved den udskrivning, som fandt sted, da Kristian den 
anden 1531 landede i Norge. Da skulde København, 
Malrao, Odense og Kibe hvær stille et godt skib med 
åtti knægte foruden bådsmænd; Landskrona og Væ, Var- 
berg og Halmstad, Svendborg og Assens, Århus og 
Kanders hvær to stille et lignende skib med samme be- 
sætning; Køge og Koskilde, Næstved og Slagelse, Stege 
og Nakskov hvær to et lignende skib med segsti knægte: 
hvært skib skulde fores af en af byernes borgmestre og 
en af rådmændene og have tilstrækkeligt skyts, munisjon 
og scgs måneders proviant. Helsingør og Ålborg synes 
at være glemte i fortegnelsen. Alle de mindre byer slap 
med at sende folk og proviant.) 

Bondens tilstand var meget ulige. Selvejeren var 
i det hele fri og lykkelig: når skatterne fraregnedes, var 
han næsten som en herremand. Anderledes forholdt det 
sig med fæstebonden, hvis klasse var langt talrigere. 
Hans stilling var meget usikker og afhængig; især i 
Sælland og på dets ogård, hvor vårnedskabet var ind- 
listet og påtvunget ham , var den ussel. Hoveriet var 
mangensteds ødelæggende og blev det mere og mere, alt 


Daumark;  laudets og folkets tilstand. 321 

som hovedgårdene bleve flere og storre og bedre drevne. 
Man sålgte,  byttede eller bortgav stundum sine vårnede 
og søndersled med det samme familiebåndet.  Og dog stod 
det vel endnu dårligere til med gårdsæder, ugedagsmænd. 
innerster o. s. v. :   de  vare  nær  ved  at  være  stakkarle 
(o: stavkarle,  stakler)  allesammen,  når husbonden ikke 
var des menneskehgere.  — Købstæderne havde i det 
hele og almindelige taget en betydelig selvstændighed og 
selvstyrelse, der dog rigtignok nærmest var i storborgernes 
hænder.   De  havde imidlertid moje  med  at  værge sig 
mod adelens overgreb,  og deres uafhængighed, som alle- 
rede var bleven stærkt svækket,  blev under gottorperne 
mere og mere undergravet, da det hyppigere og hyppigere 
blev  skik  at bortforlene eller bortpante hele kobstæder 
til adelsmænd.  Husene vare kun små og lave, i alminde- 
lighed af bindingsværk,  men jævnlig havde de kun ler- 
vægge:  så godt som  alle vare de  omgivne af kålgårde. 
Gaderne vare snævre, krogede, skidne og fulde af al slags 
uhumskhed,  ikke  udelukkende lævninger efter de krea- 
turer,  som  morgen og aften dreves igennem dem til og 
fra markerne.   Ved siden ad handel, sofart og agerbrug 
dreve de håndværk,  som jo byboerne havde næsten ude- 
lukkende ret til, men håndværkerne kunde hværken glæde 
sig ved den anseelse eller indflydelse som købmændene. — 
Om adelens indbyrdes fejder,  dens faste borge,  ægte- 
skaber, pragt, overdådighed o. s. v. have vi tidligere talt: 
men det må ikke glemmes,  at der var adelsmænd,  som 
havde hojere  og ædlere formål end  at more sig og at 
hæve sig selv på bondes og borgers bekostning.  Der var 
dem, der i sandhed elskede æren,  elskede folk og fædre- 
land,  og  både i fred og i krig virkede og kæmpede for 
bægge.   Der var også dem, som elskede konst og viden- 
skab,  som  både hjemme og ude arbejdede på at vinde 
virkelig dannelse og kundskab.  Det var ikke udelukkende 

Danmarks historie 1481—1536. 21 


322 Kristian den anden. 

rejselyst, som drog eu mængde af dem til Tyskland, Eng- 
land, Frankrig, Spanien og Italien, tit var det trang til 
at vinde kundskab, og tit var det en from og gudelig 
trang, der drev dem endnu længere bort, ja lige til det 
hellige land. — Det samme gælder om fjejsfl If/heden, 
der i meget led af samme brøst som adelen, fra hvilken 
den jo tit havde sin byrd: men ligesom adelen havde 
den også sine stærke og smukke sider, sine fromme, 
lærde og kraftige mænd. Komerånden havde dog mere- 
eller mindre smittet dem alle og smittet hele folket, 
hvorom helgendyrkelsen, afladshandelen og den groveste, 
den dybeste overtro, jævnlig på en sælsom måde blandet 
med vantro, noksom bare vidnesbyrd. — I det hele var 
folket desuagtet kraftigt og flittigt, og i det store og 
almindelige sporedes der i den sidste menneskealder en 
kendelig fræmgaug i velstand og velvære trods alle de 
mange krige og alle de tunge skattebyrder, af hvilke 
det var blevet hjemsøgt. 


25.  Hertug Frederik vinder Norge. 

I Norge havde man ikke tænkt på at opsige Kristian 
den anden troskaben; men halvfemte måned for han drog 
bort, var den trofaste Erik Valkendorf, Norges ærkebiskop, 
dod i udlændighed; og Norges riges hovmester, Nils 
Ueurikssoii (CJyldcnleve) til østråt, den fornemste af rigets 
verdslige stormænd, var både gammel og svagelig, havde 
heller aldrig ovet nogen mærkelig ledende indflydelse. 
Da jyderne havde fordrevet kongen, havde Norge så fuldt 
sin skæbne i sin hånd, som det ikke havde haft den 
siden Erik Pommerinkes fordrivelse: det kunde fræmtidig 
stå ene,  om det vilde;  det kunde vedblive at holde sig 


Norge: partiei-ne i det. 323 

til Kristian den anden eller vælge sig en ny indfødt 
konge, hvis det kunde finde noget kongsæmne; det kunde 
slutte sig til Sverrig eller til Danmark, som det selv 
lystede; og, i hvad det så valgte, skulde vanskelig nogen 
kunne lægge det et halmstrå i vejen. Men det savnede 
indfødte førere, og det var dog nærmest dem, der havde 
skullet lægge afgorelsens lod i vægtskålen. Nu var det 
fortrinsvis den indvandrede danske adel, som fik dets 
skæbne i sin hånd: og den købtes lidt efter lidt, alt 
som den fik udsigt til gode len. 

Olaf Galle og hans broder Gavte, et par store jorde- 
godsejere søndenfjælds, vare nærmest svensksindede, — 
vi bruge denne betegnelse for dem, der vilde en for- 
bindelse med Sverrig; og det samme var høvidsmanden 
på Olafsborg, Nils Sreussou, ja, vi kunne gærne tilfoje, at 
biskoppen af Hamar, iHågeiis Larritssoii, droges samme vej. 
Da nu, som vi vide, Gustaf Vasa havde indtaget hele 
det nordlige Viken, havde han altså ikke så ringe ud- 
sigter til at vinde hele Norge. — Hans ^ule på Akershus 
gav sig derimod mine af at holde fast ved kong Kristian, 
hvad han da også måtte, hvis der var ringeste gnist af 
taknæmlighed hos ham; og den, hvem han i sin fra- 
værelse indsatte som befalingsmand på slottet, den raske 
nikkel Blik, var aldeles utvivlsomt kristiansksindet. — Der- 
imod skyndte Dans Eriksoii (Godov) på Bohus sig at godkende 
»kong Frederik", som allerede d. 25te apr. fra Fyn havde 
bedt det norske rigsråd sondenQælds om en sådan god- 
kendelse, da han jo dog var »ret arving til Norge ». — 
De tre partier fejdede nu vildt på hværandre, hværken 
gods eller liv blev sparet, og mangen statelig herregård, 
mangen smuk bondegård måtte gå op i flammer. 

Hans Mule var dog Gallerne for stærk. De fandt 
det derfor klogest at hylde Frederik, stævnede almuen 
på Hedemarken til ting (24de avg.)  og oplæste for den 

21* 


324 " Kristian den anden. 

Frederiks skrivelse. Almuen svarede: »Siden Danmarks 
riges indbyggere ville have Hans Nåde for herre og konge, 
ville også vi gærne være under H. N." Og Gallerne skreve 
nu herned, at de havde fået storste delen af det sønden- 
fjældske til at godkende (.kong Frederik«, mens Olaf Galle 
dog samtidig påny bad kong Gustaf om hjælp. — Men 
Hans Mule gjorde i en fart en lignende vending: han 
gik selv ned til Danmark for at hylde Frederik og var 
strags villig til at afgive Akershus, når han kun måtte 
blive godkendt og indviet som biskop i Oslo. Da han 
havde nået, hvad han for sig selv attråede, var han til- 
freds og holdt fræmtidig Akershus »kong Frederik« til 
hånd, indtil bispestolen var ham fuldkommen vis. Andet 
kunde man ikke vænte af ham, men des værre lod selv 
Mikkel Blik sig det næste år købe, da han fik Skien 
med syssel som len. — Den, der købte ham, var Heurik 
Kruminedige, hvem Frederik i avgust havde sendt derop 
med næsten kongelig myndighed, for at han skulde vinde 
ham Norge, og som også med sin vanlige snildhed ud- 
førte dette hværv uden nogensinde at tage magten til 
hjælp, I løbet af et par måneder fik han Nils Svensson 
til at sidde rolig på Olafsborg, vandt Hans Mule, vandt 
Mikkel Blik og vandt almuen, som ikke krævede noget 
bedre end fred og ro, og som var nær ved at se en 
engel i ham, da han d. 28de novb. 1523 på Hamar ting 
tilvejebragte et fuldstændigt forlig mellem den og Hans 
Mules fogder. Hvem han ikke vandt, var imidlertid Olaf 
Galle, som ikke kunde fa hævn over Hans Mule og der- 
for atter i al stilhed søgte til Gustaf Vasa. 

Til det vesten- og nordenfjældske Norge skrev Frederik 
forst d. 5te avg. 1523 med bon om at blive kendt for 
konge. Noget senere sendte han Viiiseus Lunge derop med 
samme fuldmagt, som han sondenfjælds havde givet Henrik 
Krumraedige.  Vinsens var en broderson af den berygtede 


Henrik Krummedige sondenl^ælds. Vinsens Lunge nordeuflælds.   325 

Mette Dyre. Allerede hans fader havde dog ombyttet 
Dyrernes slægtnavn med Lungernes, hvis slægt var i færd 
med at uddø, men hvis navn han vilde, bevare, da det 
var hans moders. Ved fremmede universiteter var Vinsens 
bleven doktor i filosofien, i den gejstlige og verdslige ret. 
Ved sin hjemkomst blev han 1521 professor i lovkyndig- 
hed ved Københavns universitet og strags valgt til dets 
rektor. Man satte stort håb til den indflydelse, han 
skulde have på de klassiske studiers fræm blomstring: ti 
han var en "Veltalende, forstandig og brugelig mand-. 
Han forlod dog allerede næste år universitetet for at 
blive lensmand på Krogen, aflagde efter oprørets udbrtid 
en ny troskabsed til kong Kristian, men skyndte sig 
ligefuldt at gå over til hans fjender. Nu skulde han 
vinde det nordlige Norge for oprørskongen , uden krigs- 
magt, ved sin veltalenhed, snedighed og snuhed. Og 
han vandt det uden blodsudgydelse. Strags han kom 
til Bergen, ægtede han Margrete, Nils Henrikssons ældste 
datter, som hidtil havde været hofjomfru hos dronning 
Elisabet; og ved sin s\igerfaders og adskillige andres 
(ikke mindst de lybske købmænds) hjælp fik han den 
midlertidige høvidsmand på Bergenhus, Hans Knutsson, 
til at overgive det stærke slot, hvilket det norske rigsråd 
strags overdrog ham med tilhørende len. Således havde 
han fået fast fod deroppe; hans svigerfader dode i de 
samme dage; og han var da den nærmeste arving til 
hans magt og myndighed, medens svigermoderen, den 
djærve og stolte luger Ottesdatter (Romer) , både støttede 
ham ved sin storslåede personlighed, sine mange for- 
bindelser og sin rigdom. — Skulde nogen have holdt 
ham stangen, måtte det været Norges nye ærkebiskop, 
Olaf Iiigebritssou , men han kunde det heller ikke. Olaf, 
hidtil degn ved Trondhjems domkirke, var efter Erik 
Valkendorfs  død valgt  til ærkebiskop  og gav sig strags 


32(3 Kristian deu anden. 

i juni 1523 på rejsen til Kom for at hente pavelig stad- 
fæstelse og indvielse. På nedrejsen havde han i Mecheln 
svoret kong Kristian troskab, men på hjemrejsen havde 
han i marts 1524 i Flensborg, skont nødig, rakt oprørs- 
kongen sin hånd. Hans stilling var således både falsk 
og skæv, inden han endnu havde sat sig fast i ærke- 
stolen. Han var næppe heller så rådsnar, så villiestærk, 
så virksom eller så ærgærrig, for ikke at sige samvittig- 
hedsløs, som Vinsens Lunge. 

Ved sit slebne væsen og en yderliggående påtaget 
norskhed havde Vinsens vundet både tyskere og nor- 
mænd, så de agtede ham nogenledes for lige så uund- 
værlig deroppe, som han selv mente at være. "Han 
vilde vide Korges selvstændige krone på samme hoved 
som Danmarks, men han vilde ingenlunde have det 
norske rigsråd det danske underordnet, og han vilde 
sikre rådets og rigets friheder ved en norsk håndfæst- 
ning". Han vilde ikke, at Norge skulde blive »en lade- 
gård under Danmark«. Således sikrede han jo da også 
iblandt andet bedst sin egen magt, ti nu var han selv 
norsk rigsråd. Han svor, at han vilde leve og dø som 
nor bagge og godtgore, at han var lige så norsk, som om 
han tusinde gange havde været født i Norge; og dog, 
da han d. 13de maj 1524 underrettede "kong Frederik., 
om, at han i al ro havde lagt hele Norge fra Lindesnæs 
til Vardohus under hans spir, "hvad ingen anden så 
lettelig skulde gore mig efter.., — stillede han som ufra- 
vigelig betingelse for at blive i Norge, at man til Bergen- 
hus gav ham : Ryfylke, Jæderen, Sogn, bægge Hordalandene 
samt Færøerne og det meste af Hålogaland i len. Han fik 
det vel ikke alt lige strags; lidt mindre kunde altså dog 
gore det; ti han blev; og han var, som man sagde, »mere 
konge i Norge end Frederik den forste.., som dog d. 14de 
juni i Kobenhavn blev hyldet af biskop Mågens på næsten 


Viuseus Lunge: herredagen i Bergen. 327 

hele det sondenfjældske Norges (også Olaf Galles) vegne. 
— Kort efter trådte en herredag sammen i Bergens 
sortebrodrekloster. Den talte de fem norske bisper samt 
den islandske biskop Jon Arason og åtte verdslige rigs- 
råder, iblandt hvilke atter Olaf Galle. Den opsagde 
d. 5te avg. kong Kristian huldskab og troskab, efter at 
oproret de fleste steder allerede var et år gammelt : og 
d. 23die avg. udstedte den sit hyldingsbrev til <.kong 
Frederik", når han vilde underskrive den håndfæstning, 
hvilken biskop Mågens under sin kebenhavsfærd havde 
forelagt ham i udkast. Men med det samme gjorde rigs- 
rådet, det vil da nærmest sige Vinsens Lunge, et våld- 
somt indgreb i den konges myndighed, som det kårede. 
Det fratog næmlig på egen hånd Henrik Krummedige 
alle hans ti norske len og gav dem til andre, nærmest 
dog til sine egne medlemmer; det udstødte ham af rigs- 
rådet og forviste ham af Norges rige. Han havde fra 
gammel tid mange fjender deroppe, men den bitreste 
var næsten nu Vinsens Lunge, som ikke vilde dele med 
ham æren for at have vundet Norge. Frederik mis- 
billigede dette skridt: han skyldte jo fuldt så vel Henrik 
Krummedige som Vinsens Lunge sit kongenavn. Han 
skrev til rådet, at aller mindst måtte rigsråder forgiibe 
sig på andres ejendom: og de rigsråder, som havde fået 
de len, man havde frataget Henrik Krummedige, pålagde 
han strags at give ham dem tilbage. Men ingen horte 
på hans bud, og -- han fandt sig tålmodig deri. Han* 
måtte finde sig i endnu meget, meget mere, men det 
sremme vi til en senere fortællino. Her skulle vi kun 
tilfoje, at Vinsens Lunge selv rejste ned til Danmark 
med den håndfæstning, som han nærmest selv havde 
affattet: at han traf »kong Frederik" i Kibe: og at 
denne her satte sit navn og segl under håndfæstningen 
d. 24de novb. 1524. — I ovrigt havde han som »Norges 


328 Kristian den anden. 

rette  arving »  allerede  forinden  bortgivet  flere  len  og 
egenmægtig afgjort adskillige regeringssager deroppe. 


26.  Soren Norby. 

Da næsten alle andre havde sveget Kristian den 
anden, var der dog endnu én mand, som ikke vilde mis- 
tvivle om sin konges sag, men vedblev at håbe imod alt 
håb. Fra sin faste borg på Gotland trodsede han både 
"Frederik den forste« og Gustaf Vasa og Tysklands 
mægtige hanser, ja dem alle i forening. Det var fyn- 
boen, den stolte Soren Norby, 'fedt af ringe men ærlig 
adel'. Vi kende ikke hans forældre, og den gisning, at 
han var en broder til den tapre Klavs Bille Norby*), 
hjælper os ikke til dem. Indtil videre må vi derfor nojes 
med, at han var en af de herligste helte. Norden har 
fræmbragt", lige meget hjemme på landet og på havet. 
Han var fuld af planer og tabte aldrig modet, fordi de 
ikke strags vilde lykkes ham ; han var kæk og snarrådig, 
hård som jærnet men desuagtet godmodig og varm : gik 
verden ham nok så meget imod, havde han dog gærne 
en skæmt på rede hånd. 

Som tidligere vist havde han allerede udmærket sig 
i kong Hans's krige mod Sturerne og stæderne. Siden 
-havde han et års tid været i hollandsk tjæneste, da 
Kristian den anden i maj 1514 sendte ham med skibet 
Engelen ærkehertuginde Margreta til hjælp i hendes fejde 
mod hertug Karl af Geldern : og i denne havde han 
vundet mærkelig og rigelig hæder, så i Nederlandene 
bares  hans  ry  på alles  læber.   Dernæst var han  lens- 

*) Muudtlisr meddelelse af Thiset. 


Soren Norby. 329 

mand på Haraldsborg, men fik d. 6te maj 1515 tillige 
på tre år »hans majestæts og Norges krones len Island", 
hvor han skulde hæmme smughandelen og værge de 
forsvarsløse indbyggere mod engelske og andre sørøvere, 
som i mange år havde plyndret og myrdet deroppe, 
havde bygget sig stærke skanser og syntes næsten at 
ville lægge landet under sig. Norby skulde »hvært år til 
gode gore og give hans majestæt fire læster islandsk 
fisk, gilde og gæve, og dennem føre og levere til Køben- 
havns slot": han skulde »gore rede for sagefald o. s. v. 
og beholde selv deraf det halve, men tolden må han 
selv beholde alene«, og han skulde »inden fornævnte tre 
år lade opbygge og sætte på Island på sin egen kost, 
tæring og arbejde to gode og faste blokhuse, det ene 
dér, som konninggården er, og det andet på Vespenør". 
Men Soren Norby, der selv var en rask viking i hvært 
af sine ledemod, og allerede forinden havde forbindelser 
deroppe, viste sig selvfølgelig nu atter som den rette 
mand på det rette sted, og Island havde ikke haft det 
så roligt i mange tider. Men så trængte man des værre 
andensteds til ham. 

Fra Island kom ban som høvidsmand til Gotland, 
hvilket han 1517 fik i len, »al den stund denne fejde 
mellem os og Sverrigs rige standendes vorder". Men 
allerede næste år fik han øen som pantelen på livstid. 
Her byggede han en molle til Visborg slots behov, udes- 
ligeste to huse at lægge hans majestæts fetallie udi", og 
blev derfor løst fra sin forpligtelse til at opføre de to 
blokhuse på Island. — Hans deltagelse både i denne og 
den forrige krig have vi på fiere steder omtalt, ligesom 
hans virksomhed under det stokholmske blodbad, da han 
frelste enhvær, der tyede til ham. — Da det store 
nordiske handelsforbund grundedes i Stokholm, fik han 
d. 10de desb. 1520 ordre at gå til Gronland og Amerika 


330 Kristian den anden. 

med en tlåde, og han var strags lede, når han, som han 
håbede, til påske havde fået sine skibe bødede. Men 
forinden blev der des værre atter brug for ham her 
hjemme. — Da Gustaf Vasa hævede svenskhedens banner 
mod Kristian den anden, var han, som vi alt have sagt, 
den eneste danske mand, der hævdede sin tidligere felt- 
herreære. Med sine få kræfter undsatte han snart den 
ene, snart den anden fæstning, og i en trang vending 
vidste han stadig at sno sig. Da han således juleaften 
1521 vilde undsætte Stækeborg, uden at vide, at Berend 
V. Mehlen segs dage tidligere havde overgivet den til 
Arvid Vestgote, hk den snilde Arvid ham lokket ind i 
Ettersund. Under blodig kamp nåede han så slottet, 
men, da også dette beskød ham, mærkede han uråd og 
trak sig tilbage. Det kostede atter en skarp kamp og 
et stort mandefald, inden han slog sig ud gennem det 
snævre sund, hvor der stod fjender på alle sider; men 
han reddede dog sig selv og sine skibe. 1 det han vilde 
svømme til sit eget skib, blev han eftersat af en svensker, 
der slog ham here gange med sin stålbue; men, da han 
havde nået skibet, vendte han sig om og råbte: »Jeg 
giver dig ti mands sold, når du træder i min tjæneste!« 
Den ærlige svensker lod sig dog ikke købe. — Havde 
kong Kristian haft endnu et par mænd som br. Soren, 
vilde det blevet en tung gang for Gustaf til Sverrigs 
trone: men han var vel nogenlunde ene om at kunne 
sige: "Ved den hellige Jorgen! jeg har aldrig givet 
noget slot, uden der mindst lå lige så mange slagne 
udenfor det, som jeg havde mænd i det«. 

I septb. 1521 viste kong Kristian ham en enestående 
udmærket tillid. Han havde i forvejen Gotland, Øland, 
Kalmar (med en stor del af Småland) og Kusto slot i len: 
nu gav kongen ham end videre: Åbo, Raseborg, Tavaste- 
hus  og  Kymenegård  med alt  deres  underhørende samt 


Soren Xorby i Finland og på Gotland. 331 

hele Xorrbottii. Alt dette fik han afgiftsfrit, imod at 
han påtog sig at holde fire hundrede karle til hest og 
til fods for med dem at værge de ham betroede len og 
ellers bruge dem, hvor de gjordes nådige, i kongens 
tjænestc. Som Allen siger: Kongen lagde på Soren 
Norbys skuldre omsorgen for hele krigsfe reisen i de ost- 
lige egne: men han var også bedre end nogen anden 
skikket til at bære denne byrde . 

Nu, da ulykkerne stormede ind på hans konge, viste 
han sig ret i sin fulde storhed: klar og lynsnar i planer, 
uudtommelig i hjælpekilder, hvor ingen anden kunde finde 
dem, fuld af snilde anslag, aldrig forsagt, men utrættelig 
virksom. <'Nu har Hans Nåde kun dette lille land^ [Got- 
land], sagde han, -men hjul og galge stratie den, som 
forlader ham! Jeg vover min hals!" Men, som Alin 
siger, "for lyckan rådde han ej. Det vidste han, og 
ved dag og nat brændte derfor tykke våkslys for hellig 
Jdrgens billede i slotskapellet. - Han var den forste, 
som de ni jyske oprorere (31ste jan. 1523) "bade kærlig 
og bede strængelig" at holde alle hans len, men især 
Gotland, til rigsrådets hånd: og de og "kong- Frederik 
vedbleve at overhænge ham med breve og budsendinger. 
Det samme gjorde kong Gustaf og det svenske rigsråd: 
men i år og dag vidste han ypperlig at holde den ene 
som den anden hen med snak. Så længe havde han ro. 
og, hvad han af våben og levnedsmidler trængte til, 
hentede han sig fra Konigsberg, indtil liibeckerne ved 
sine trusler skræmniede denne by fra at stotte ham. 
Leve skulde han jo dog, og med sine krydsere jog han 
allevegne omkring og tog alle de skibe fra sin konges 
fjender, som han kunde få fat på. Det var jo åben og 
ærlig krig. 

Endelig, på rigsdagen i Vadstena (jan. 1524), fik 
liibeckerne  ved  store  løfter  kong Gustaf lokket  til  at 


332 Kristian den anden. 

love at gå angrebsvis til værks imod ham: men den, 
der næst dem var særlig ivrig for dette tåg, var Hans 
Brask, vistnok ikke nærmest fordi oen herte til hans 
stift, men fordi han havde en levende følelse for Sverrigs 
helhed og ære. — Gustaf sendte da midt i maj en stærk 
flåde til Gotland. Den havde omkring åtte tusinde mand 
landgangstropper ombord, forte af Itereiid r. Rebien. Det 
åbne land var hurtig vundet, hvorpå Viborg belejredes 
både til lands og til vands. Men Norby vægrede sig 
hårdnakket; den svenske admiral Ivar Fleming blev tagen 
til fange, og flere af hans skibe med levnedsmidler, kugler 
og krudt til hæren erobredes: flere heldige udfald fore- 
toges, og en storm afsloges. De faldne lod Norby læsse 
på vågne og sendte dem ud til lejren, i det han med 
sit sædvanlige lune bad, at de en anden gang ikke vilde 
være så hidsige med at løbe panden mod port og mur, 
men se sig godt for og vel betænke, hvordan de skulde 
komme tilbage igen, så han kunde slippe for den ulejlig- 
hed at køre dem. 

Da han imidlertid indså, åt han vanskelig vilde 
kunne holde sig meget længer, sendte han d. 12te juni, 
efter samråd med den trofaste Gotskalk Erikson, sin 
fodermarsk. Otte Anderson (Uifeld), til «kongo Frederik 
og overdrog ham for et syns skyld ø og fæstning, imod 
at man fornyede hans lensbrev på livstid. Han havde 
dertil udbedt sig kong Kristians saratykke, hvilket også 
påfulgte. Således fik han liibeckerne til at drage sig ud 
af kampen, der jo nu vilde blive en kamp mod deres 
hjærtensven, gottorperen ; og Gustaf måtte i det mindste 
blive noget betænksom ved at fortsætte et angreb, som 
nu måtte synes rettet mod hans forbundsven. — Endelig 
vandt han sig en ven i den fjendtlige anfører, hvem han 
tidligere havde kendt, og som jo var en af de mange 
tyskere,  der vare blevne  overløbere fra  kong Kristian. 


S5ren Norby på Gotland; hans frieri. 333 

Man skulde dog ment, at han vilde været Gustaf troere 
end Kristian, siden han havde fået Margreta Eriksdotter 
(Vasa) til ægte, et næstsyskindebarn af Gustaf: men det 
blev ikke tilfældet: han gik ligefuldt til gilde hos Soren 
Norby: han mente jo desuden, at hans kone i en arve- 
sag var bleven forurettet af kongen, og det var nok til 
at vende sig både fra ham og folket. — Nu tvang lii- 
beckerne Gustaf til at gå ind på den såkaldte malmøreces 
(se s. 380), og Norby blev siddende i rolig besiddelse af 
sit len, som Frederik rigtignok gjorde et mislykket for- 
søg på at narre ham for. Skont han havde stadfæstet 
ham lenet på livstid, havde han i Malmo forpligtet sig 
til at tage det fra ham og give det til en mand, som 
Sverrig og Ltibeck kunde gå ind på. Han sendte derfor 
mænd til Gotland, som skulde få Norby til at gå til 
København og ved bestikkelse lokke hans krigere til fra- 
fald. Nær havde det også lykkets, men hr. Soren mær- 
kede uråd, fik atter hold på sine folk og blev på Visborg. 
Så vilde man fra Danmark og Liibeck udsulte ham, men 
det førte kun til, at han atter tog kampen op mod alle 
handelsskibe; og, uår Gustaf nlde købe både ham og 
Gotland for Sverig, holdt han kun underhandlingerne 
gående for at vinde tid og tilførsel. 

Og han prøvede endnu en anden kampvis : han kendte 
den magt, som stureuavnet øvede i Sverrig. Derfor friede 
han til Sten Stures enke, den unge, hojhjærtede Kmtina 
Gyliensyerua, som han havde lært at kende under hendes 
fangenskab i Danmark og dengang havde teet sin ridder- 
lige opmærksomhed. Et ægteskab med hende skulde være 
ham en vej til at genvinde Sverrig for sin herre, og han 
skulde så være dennes statholder, hvilket kong Kristian 
allerede havde samtykket i. Han sendte hende en ring, 
og hun var heller ikke helt ligegyldig ved hans frieri, i 
det mindste sendte hun ham ligeledes en ring, uden dog, 


334 Kristian den anden. 

som hun senere påstod, at binde sig ved noget egentligt 
løfte: hun vilde kun have sagt ham, at, hvis hun nogen- 
sinde skulde gifte sig igen, vilde han være den, som hun 
fræmfor enhvær anden vilde sætte tro og love til. — Dette 
synes at være sket ved overgangen fra 1524 til 1525. 
Men kong Gustav gjorde en brad ende på en sag, som 
selvfølgelig var ham uhyggelig, da han (dog forst i julen 
1526) lovede hende til Johan Turesson (Roos), som hun 
strags måtte ægte. (Johan Turesson var også en brav 
mand, og som hans enke døde hun i jan. 1559.) 

1 vinteren til 1525 rustede han påny, men sorgede 
samtidig for at lade de vildeste rygter boltre sig. Ingen 
kunde vide, hværken imod hvem han vilde vende sig, 
eller i hvis ærinde, i Kristians, Frederiks eller Gustafs, 
For nogen anede det, lod han i marts en af sine førere. 
Otte Stigsoii (llfeld), lande i Skåne, hvor man var hojst 
forbitret både over de skatter, kong Frederik havde ud- 
skrevet, og over de mange henrettelser, i hvilke Tyge 
Krabbe havde villet kvæle oprøret. Otte indtog med let- 
hed Ahus, derpå hele Lister og Bleking med Ronneby 
og Selvisborg (det sidste slot ved storm), ti både borger 
og bonde gik ham strags og villig tilhånde. Lensmanden 
på Helsingborg, den nys nævnte Tyge Krabbe, som på 
herredagen i Viborg 1523 var bleven udnævnt til rigets 
marsk, samlede i en fart hvad krigsfolk, han kunde,, og 
ilede med Reinwald v. Heidersdorf mod Ahus for at tage 
det tilbage: men bønderne gjorde ham al optænkelig 
skade: de både angreb ham og afskare ham hans tilfør- 
sel. Så drog Klavs Bille imod dem, nedhuggede (Ilte 
marts) en del af dem og jog de øvrige på flugt, mens 
hans fem hundrede vilde landsknægte gjorde sig lystige 
i Sølvisborg, hvor de dræbte alle de borgere, de kunde fa 
fat i, og plyndrede byen. — Imens var Soren Nørby kom- 
men til, og Tyge Krabbe lå en hel måned for Ahus (fra 9de 


Soren Norbr i Skåne. 335 

marts  til  8de apr.) uden  at  komme  et hår videre.   Så 
drog han  imod  Solvisborg,  som Soren Xorby nu boldt 
besat,  men her  gik  det ham  så skæft,  at ban  strags 
måtte  trække sig tilbage,  hæftig forfulgt af sin  raske 
modstander.   Tyge vilde holde sig i Lund, men br. Soren 
jog ham ud,  og en del af hans tropper måtte kaste sig 
ind i Malmø, en anden i Landskrona. — På landstinget i 
Lund. lod Norby  sig så  på kong Kristians vegne  hylde 
af ombud fra alle Skånes herreder.  Derpå drog han imod 
Landskrona,  som  han  strags indtog.   Når  vi  fraregne 
småbyerne Trelleborg og Falsterbo,  havde  han  altså på 
Malmo  og  Helsingborg  nær  hele  Skåne  så  fuldt  som 
Bleking i  sin  hånd;  men Helsingborg indesluttede han 
allerede  d. 18de apr..  og kong Frederiks  ranede  trone 
ravede.   I Skåne byrjede selv adelsher rerne at  gå over 
til  Norby,  for (un  de  således kunde redde  sine gårde, 
over hvilke ellers den  rode hane vilde gale:  men særlig 
skulle vi  nævne den  rige og ædle Jills Brahe til Vandås 
og Vidskofle,  der blev dreven af sit eget hjærte og gav 
alle sine mange ejendomme i de andre landskaber til pris 
for at  kunne  bevare  sin  troskab mod kong Kristian.   I 
Jylland  hævede  den lovlige konges  tilhængere  atter  så 
småt  hovederne:  i  Sælland var  stemningen  ikke  stort 
bedre end i Skåne: i Kobenhavn lagde man så lidt skjul 
på sin uvillie mod gottorpernes konge, at man ikke vilde 
tillade haus tyske marsk at føre flere end tyve mand ad 
gangen igennem byen ad Malmø  til.   Og kong Frederik 
selv  blev siddende mismodig og nedslagen på Gottorp; 
han  turde ikke  engang holde herredag i  Odense,  men 
forlagde den til Kolding. 

Imens havde Norby haft et stort Uheld: I iibeckerne 
havde d. 16de apr. i Buviken angrebet hans skibe og 
taget tre af dem, hvorpå besætningen på de ovrige åtte 
havde stukket disse i brand, da de dog ikke kunde redde 


336 Kristian deu anden. 

dem.   End  videre havde  liibeckerne hærget og brændt 
fire mile på kysten af Bleking. — 8å gik Johan Raiitzau, 
den tyske marsk, til Skåne med en fænnike knægte og et 
par  hundrede  ryttere.   Han  forenede  sig i Malmo  med 
Tyge Krabbe, og de droge samlede mod Lund , hvor junker 
Blorits Johansen af Oldenburg (en uægte son af grev Johan 
den fjortende) stod med (åtte tusinde?) bønder men kun 
få  virkelige  krigere  og  endnu færre  ryttere.   Det var 
d. 28de apr.   Det kom til en hård kamp.   Forst brugte 
man en halv time skydevåbnene, og c. kong Frederiks skyts 
dræbte  vel"  (o:  ramte godt),  siger  Huitfeldt.   Men  så 
lykkedes det Rantzaus  rytteri at  trænge ind gennem en 
åbning i bondernes vågnborg, og hans landsknægte lode 
la heller ikke længe vænte på sig.  Få bægge sider kæm- 
pedes der med kraft og mod, men tilsidst måtte de gæve 
bonder søge flugten, efter at tusinde af dem vare faldne 
og segs  hundrede  tagne  til  fange.   Deres tyske  bosse- 
skytter vilde sluttelig heller ikke gore gavn:  »de rettede 
bosserne mod  himlens stjærner og  ikke  imod fjenden.« 
Rantzaus sejr var dog temmelig dyrekøbt: af hans ryttere 
vare halvandet hundrede faldne eller sårede og af kpæg- 
tene et par hundrede;  det var nogenlunde hvær  fjærde 
eller femte mand af hans lille hær.  Lund blev da plyndret, 
og segsti c gamle, ærlige,  fromme borgere » bleve trukne 
ud af domkirken og myrdede, andre grusomheder ikke at 
nævne. — Nu  hævede  Soren  Norby Helsingborgs  belej- 
ring og  skyndte  sig  tilbage  til  Landskrona,  som  han 
nåede for Rantzau, der dog allerede den næste dag, d. 29de, 
slog lejr udenfor byen.   Han havde omkring tusinde ryt- 
tere og knægte med sig,  hvorimod Norby i det hojeste 
havde tre hundrede foruden et par tusinde bønder; men 
endnu var han så fuld af håb og mod, at han turde love 
sin konge, at, hvis denne kun kunde sende ham tusinde 
knægte og så mange skibe,  som  vare  nødvendige til at 


Soren Norby:  slagene ved Lund og Brunketofte. 337 

overfore dem, skulde han »med Guds hjælp tilbagevinde 
alle hans majestæts riger og lande ». Og han havde, som 
vi snart skulle se, grund til at vænte en sådan hjælp. 

Men imens samlede Otte Stigson en mægtig bonde- 
hær (nogle sige på tolv, andre på tyve tusinde mand) ; ti 
junker Morits var flygtet til Landskrona. Denne bonde- 
hær stod i ryggen af Rantzau, som ikke onskede at komme 
mellem en dobbelt ild. Han drog da imod den, og ved 
Brunketofte lund kom det d. 4de maj til et nyt slag. 
Rantzaus ryttere og landsknægte trængte bønderne ind i 
skoven, hvor de huggede dem ned for fode, men heller 
ikke selv hleve sparede. På bægge sider anrettedes dei- 
et frygteligt blodbad, indtil de skånske herrer fik gjort 
ende på slagtningen, imod at bonderne svore kong Frederik 
troskabsed. De forpligtede sig ikke alene til at udlevere 
Otte Stigson, hvis -de kunde få fat på ham, men »hvær 
den, som ikke vil være ens med os i dette stykke " [i at 
sværge til kong Frederik], «.hans hus skulle vi tiluagle 
og opbrænde med hustru, hjem og bornol — At dette 
slag blev tabt ved Otte Stigsons forræderi eller fejghed. 
har altid været den almindelige mening. Han havde for 
stået med ære i kugleregnen, både ved Brænnkyrka, hvor 
han fik et skud igennem munden, og andensteds. Her 
var han iblandt de forste, som lob: 

• Otte Stigson med sin blakkede hest 
— og det sagde Palle, var grande — 
jeg tror, at skoven hun er os bedst: 
han lakked flugs efter de andre- 

led det Siden i nidvisen om den skammelige ferer, der 
kort efter blev bragt ind som fange, men vidste snildelig 
at redde  sig fra galgen*)  og kort efter  trådte i  kong 


*=) Der  siges,  at Knud Pedersou Gyldenstjerne var ham fræmfbr 
aUe hadsk, da han havde afbrændt Ljuugbygård for ham: og 

Danmarks historie 1481—1536. 22 


.338 Kristian den anden. 

Frederiks tjæneste. — Johan Eantzau lagde sig nu atter 
for Landskrona, men blekingboerne indgik d. 22den maj 
på Hjortsberga landsting en ny bondefred med væreuds- 
boerne: de skulde gensidig »ved sin ære og manddom« 
af yderste magt afværge hinandens skade. 

Men Soren Norby væntede hvær dag undsætning. 
Kristian den anden havde med stor moje udrustet to 
skibe, som allerede i februar lob ud fra Veere*), det ene 
fort af kongens sekretær, den snilde mester Lambert 
Audersoii, det andet af Klavs kiiiephoff, en djærv og dygtig 
sømand, født i København (1500?), en stifson af Jorgen 
Kock. De havde krydset i Vesterhavet, under Norges 
kyst, og taget liere af hansernes skibe, som de så havde 
sålgt i Skotland, hvor de isteden havde kobt orlogsskibe 
og hværvet krigsfolk. De havde så vendt tilbage til 
Norge og gjort stadig flere skibe til bytte, men i en 
kamp mod se'gs svære (danzigske?) skibe faldt den brave 
Lambert Anderson (d. 4de'?) juni; skont gejstlig mand 
og hidtil fremmed for kampen, stod han stadig fræmst 
på dækket, hvor kuglerne peb ham om ørene, indtil den 
dræbende sluttelig ramte ham. — Kniephoff havde nu 
en flåde på ti, tolv skibe, med hvilke han vilde undsætte 


at Knud ikke alene Iiavde fået dom over ham, men fået ham 
overgivet til henrettelse. Da bUdte Otte den gærrige Knud 
ind, at han vidste det sted, hvor Kristian den anden havde 
nedgravet sit arabiske guld og en mængde kostelige klenodier. 
Den herved vundne tid nyttede hans Mile Alhed, en norsk 
præstedatter, til afc bede flere nordtyske fyrster om at gå i 
forbon for ham. Soren Norby gjorde desuden krav på den 
straffrihed, som var lovet alle hans mænd (se^s. 341). Og kong 
Frederik skænkede ham livet. Men skatten kunde man ikke 
tinde, hvorfor Knud Pedersen blev alle sine standsfællers spot. 
*) Jorgen Hansen, den forrige høvidsmand på Bergenhus, somjiu 
var borger i Kampen, havde på eget kostende udrustet et tredie, 
men det blev beslaglagt af stedets myndigheder, inden det, alle- 
rede fuldt taklet, løb ud. 


Klavs Kuiepliotf; herredag i Kolding. 339 

Soren Norby, når Robert Burton kom fra Skotland med 
de orloggere og folk, han havde lovet at bringe ham. 
For turde han ikke løbe ind i -Øresund , da han havde 
grund til at mene, at han i sundet vilde møde hele 
liibeckernes flåde. Men han væntede forgæves i en måned: 
Robert Burton havde skiftet sind og kom ikke. Således 
fik Norby ingen undsætning, skont, som vi snart skulle 
se, ikke en eneste lybsk sejler havde fundet vejen til 
Øresund.   De havde andensteds ærinde. 

Imens, i maj, havde Frederik holdt herredag i Kol- 
ding. Den var oprindelig indvarslet til Odense, men på 
grund af « oprøret« i Skåne, fandt han det sikrest at 
holde den i Kolding. Og vi have her et slående sammen- 
ligningspunkt mellem Frederik af Gottorp og Gustaf Vasa. 
1527 skulde Gustaf holdt rigsdag i Soderkoping, men på 
grund af oprøret i Dalarne flyttede han den til Vesterås. 
Gustaf vilde altså i Frederiks sted have flyttet herre- 
dagen fra Odense til København (hvad også var Johan 
Rantzaus råd), for at være begivenhedernes skueplads så 
meget nærmere, og aldrig til Kolding; men en ond sam- 
vittighed gor fejg. Han var dog smækvred; i lange skri- 
velser sagde han til rigens samlede herrer: »Det er ynke- 
ligt og jammerligt, at et kongerige, der er agtet som et 
af de mægtigste i kristenheden, der tilforn har under- 
tvunget Rom, Valland og England, hvorom man kan læse 
i de gamle krønniker, og som i de sidste år tre gange 
har vundet og undertvunget Sverrig [?], at det nu ikke 
har så megen magt, at det kan afslå en æreløs [!] mand 
som Soren Norby.« Han lod dem da også vide, at grun- 
den til rigets afmagt lå hos rigets herrer og adel, som 
kun tænkte på sin egen tarv, men forurettede og kræn- 
kede menigmand, hvilket var skyld i al den tvedragt, 
som lammede riget. I sin harme sagde han, at, hvis 
rigets råd vilde give ham en årpenge, vilde han tage den 

22* 


340 Kristian den anden. 

Og nedlægge kronen, ja, han kunde endog være til sinds 
at gjore dette, hvis man intet gav ham ; han skulde des- 
uagtet nok vide »at finde andre veje« at holde sig som 
en fyrste på [o: hcut vilde altid kunne forlige sig med 
kong Kristian, når han lod rigsrådet i stikken]. Han 
havde dog vistnok betænkt sig, hvis man rask havde 
taget ham på ordet, men det turde man ikke. 

Skont liibeckerne med hånd og mund havde lovet 
kong Frederik at lægge sig med flåden i Dresund for at 
stotte hans kamp imod Norby, havde de imidlertid ud- 
ruget en helt anden plan. Efter heltedåden i Buviken 
gik de strags til Gotland, som de mente, at de nu sag- 
tens kunde magte, og som de så vilde vinde for sin egen 
mund. Det flade laud toge de uden videre, og d. 13de 
maj stormede de Vishtj, som de svede af og plyndrede 
så grundig, at siden har byen knap været en skygge af 
sig selv. De fuldkommede Valdemar Atterdags værk, men 
man må dog ikke glemme, hvorledes handelsvejene, for- 
andrede ved Amerikas opdagelse, bragte Hamburg i skud- 
det på de ældre handelsbyers regning, ej heller den kort 
efter indforte lutherske kirkerensning*). — Efter byens 
ødelæggelse indesluttede de Vishorfj med en talrig hær, 
men  den  kække  og trofaste Otte Audersou  holdt som en 


■) Endnu stå ruinerue af Visbys fem fiivne hoje ringmur, der i en 
længde af fem tusinde og segs hundrede alen strakte sig rundt 
om byen, og ruinerne af dens firtifem krenelerede tårne, der 
vare treti til tretifem alen hojere og byggede i fire eller fem 
stokværk af bugne sten, samt ruinerne af slottet og de femten 
store, pragtfulde kirker og de mange rige klostre; ti bværken 
efterslægten eller de rundne halvlærde hundredår have haft 
kraft, til at nedbryde dem. Men af de tolv tusinde borgere 
»foruden kræmmere og håndværkere«, som gjorde byen til en 
(b'onning blandt Østersøens stæder, har den ikke én tilbage af 
hvær tyve; al dens rigdom er dens store minder og dens stolte 
ruiner, der gore den til et nordisk Pompeji. 


Visbj's ødelæggelse: Landskronas overgivelse. 341 

mand sit ord, at han aldrig skulde overgive slottet uden på 
sin herres mundtlige ordre. — Uden understottelse kunde 
Soren Norby dog ikke i længden holde Landskrona, hvis 
indespærring fra landsiden ikke alene blev tættere og 
tættere, men som nu tillige indesluttedes fra søsiden ved 
de skibe, som høvidsmanden i København, Movrits Jepsou 
(Sparre) endelig havde fået udrustet. Det lykkedes des- 
uden belejrerne ved forbindelser i byen at stifte mytteri i 
besætningen og at lokke den ene hob bonder efter den 
anden til at lobe bort, så. Norbys stilling blev dag for 
dag misligere. Hele Skåne (Dgså Åhus) underkastede sig 
inden fdje tid kong Frederiks krigere, så foruden Lands- 
krona havde Norby kun Lister og Bleking med Sølvis- 
borg og Konneby tilbage. Han kunde altså nok attrå 
en overenskomst. Men også kong Frederik og hans mænd 
hang der et sværd over hovedet: de ængstedes for, at 
liibeckerne skulde tage Visborg, inden de kunde nå at 
undsætte det. Man måtte derfor skynde sig at komme 
til enighed med Norby. Vi kende de strænge ord fra 
herredagen i Kolding: "Det er ynkeligt og jammerligt.. 
0. s. V. Men også Norby var ængstlig for Visborg, og 
han udbrød: "Gud forbyde, at Danmark skulde miste 
Gotland ved min skyld! så var det meget bedre, at jeg 
aldrig var født... — Johan Eantzau vilde gærne storme 
Landslirona, men de sællandske og skånske rigsråder 
frygtede for udfaldet af en storm og vilde derfor under- 
handle. Og endelig kom der d. 28de juni en overens- 
komst istand, ifølge hvilken Norby d. 9de juli overgav 
sin fæstning til belejringshæren. Kong Frederik vilde i 
overenskomsten haft «et forbehold eller andre raotker, 
hvorved man bliver herre over Soren Norbys liV". Det 
nåede han dog ikke: der tilsagdes Norby og alle hans 
venner og hjælpere i videste omfang fuldstændig straf- 
frihed og tilgivelse for alt, hvad der var sket; han måtte 


342 Kristian den anden. 

overgive Visborg med Gotland til kongens og rigsrådets 
hånd; men han fik Solvisborg, Eonneby og Lyckå med 
hele Lister og Bleking kvit og frit, uden afgift, som livs- 
varigt len. Landskronas indbyggere måtte dog med knæfald 
bede sejrherrerne om nåde. — D. 10de avg. aflagde han 
i Kobenhavn Frederik den forste sin troskabsed og sendte 
Kristian den anden sin opsigelse, hvilken man dog ved 
dennes hof agtede for et falsk, så sikker var man på hans 
ubrodelige troskab. Men i Skåne var der sogne, i hvilke 
der kun var blevet to eller tre bønder tilbage, ti mang- 
fåldige vare omkomne ved sværdet eller halshuggede, og 
endnu flere vare bragte til tiggerstaven ved de svære 
bøder, de måtte gælde. 

For at redde Visborg af liibeckernes klør sendte det 
danske rigsråd (kongen sad som sædvanligt på Gottorp) 
i oktb. Reinwald v. Heidersdorf derover med omkring 
åtte hundrede ryttere og landsknægte. Med ham fulgte 
Otte Krumpen, Holger Gregerson (Ulfstand), Henncke v. 
Ahlefeld (som skulde være liibeckernes lensmand på øen) 
og Soren Norby. Da Norby kom op på slottet og bød 
Otte Anderson overgive dette, gjorde han det strags. Det 
er nu nok muligt, at Otte Krumpen og Soren Norby af 
bedste ævne have søgt at overliste hinanden; beskyld- 
ningerne ere gensidige; vist er det kun, at Otte Krumpen 
overgav Norby til Ahlefeld, som satte ham i fængsel; 
at Ahlefeld havde stor lyst til at slæbe ham med sig til 
Liibeck; og at man i hansestaden glædede sig ganske 
umådelig til at skulle modtage sin gamle arrige fjende i 
bånd og lænker. Men »Gud og den hellige Jorgenn hjalp 
ham forinden ud af fængslet, i hvilket han kun havde 
siddet i fire dage; og i en lille båd slap han lykkelig 
ud til et af sine skibe, med hvilket han strags sejlede 
til sit nye len, Sølvisborg. 

På  Sølvisborg agtede han sig ligesom  tidligere på 


Yisborg: Soren Norby på Solvisborg. 343 

Visborcr for en selvstændig herre og tænkte hværken på 
at  være  kong  Frederik  eller  kong  Gustaf  underdanig. 
Her reddede han, hvem han kunde, af sine meningsfæller, 
oa det var mange,  iblandt dem  også vort skriftsprags 
navnkundige genføder, den ædle Kristen Pedersen.   Men 
Mis Brahe, som i avg. 1525 af rigsrådet var domt fra alt 
sit gods og livet,  fandt det allerede næste ar klogest at 
oå fra Sølvisborg til Mecklenburg.   Her levede han halv- 
tredie år i nod og trang.   I desb. 1528 vilde han anden 
aano- stjæle sis til at se sin hustru og sine born i hjem- 
mpt" men strandede ved Trelleborg, blev tagen til fange 
oa sat i tårnet.   Hans følgesvende lykkedes det syv uger 
senere at flygte, men selv kunde han ikke felge dem, da 
ban var bleven lam i hægge benene.   Han blev ført til 
København og d. 10de juni 1529 rettet paa Gammeltorv. 
..fordi han ikke vilde sværge to konger«, som den ærhge 
Henrik Smith kort og jævnt men slående udtrykker sig. 
Også på Sølvisborg havde ^^orby kunnet sidde i lun 
og læ  i Ivst og velvære, anset og mægtig, hvis han bare 
havde' kunnet  slemme  sin konge.   Det  kunde han  dog 
ikke  ocT han vedblev at fejde på liibeckerne.   Han havde 
altid fundet det så sundt for sin helbred, sagde han, og 
desuden  så  morsomt,  at lugte til deres  kryderposer og 
ra-e i deres kramkister.   Skibene lod han sejle igen, nar 
han havde tomt dem,  og bod dem skæmtevis være ham 
velkomne, når de bragte ham mere af samme slags,  belv 
om det ikke havde været hans konges fjender, var han 
nogenledes  nødt  dertil:  ti  på  anden  måde  kunde han 
ikke lonne sine tusinde landsknægte; og dem kunde han 
ikke slippe, hvis han vilde værge liv og frihed. - Selv- 
følo-elicr havde han da strags både Liibeck og Frederik pa 
nakken.   Men også  med kong Gustaf var han kommen 
på en spændt fod.   Gustaf havde taget et af hans skibe, 
.om  var  strandet  i  Kalmarsund.  og hvis  ladning reg- 


344 Kristian den anden. 

nedes til tyve tusinde gylden; det kom derfor til en bitter 
skriftvæksel mellem de to herrer. Desuden havde Gustaf 
ham mistænkt for, at han stod i samråd med den op- 
rorske Berend v. Mehlen i Kalmar. Endnu engang måtte 
han altså stå en torn mod kongerne og stæderne. Men 
for ret at fatte hvordan, må vi gå lidt tilbage i tiden. 

Kristian den anden havde givet Rlavs Kniephoff og et 
par andre søhaner den opgave, at de skulde gå til Bergen, 
indtage by og kongsgård og rejse almuen; derpå indtage 
Trondhjem, så Stavanger og endelig Akershus, og således 
genvinde ham hele Norge. Forst skulde de dog gå til 
Greetsiel i Frisland, hvor de skulde tage Klavs Hermelinck 
ombord, som selv havde tilbudt at møde her med sine 
landsknægte. De kom til Greetsiel med tre store og et 
mindre skib, men traf ikke Klavs Hermelinck, og han 
kom heller ikke, skont de i flere dage væntede på ham. 
Derimod udrustede hamburgerne segs svære skibe, med 
hvilke de sejlede ned ad Emsfloden og lukkede for Kniephoff. 
D. 7de oktb. 1525 kom det så til en rasende kamp mod 
den dobbelte overmagt, en kamp, der varede på niende 
time, og i hvilken de hamburgske bådsfolk udmærkede 
sig ved en endnu vildere blodtorst end deres vilde lands- 
knægte. Efter et skrækkeligt blodbad blev Kniephoff 
tagen til fange med hundrede og segstito af sine mænd. 
Han havde altid stået midt i den hedeste kamp, men, 
skont hans klæder vare senderflængede, ja endog hans 
skjorte gennemhullet, var han selv usåret, og hans hud 
var ikke engang ridset. Hamburgernes jubel var stor, 
og man har endnu fem tyske viser, som besynge slaget. 
Alle fangerne førtes til Hamburg, hvor Klavs Kniephoff 
blev domt fra livet og d. 30de oktb. henrettet, efter at 
han den foregående dag på kong Frederiks anmodning 
var spændt på pinebænken. Han havde dog selv ord for, 
at han  ikke  alene  var  en  kæk men  tillige  en  »ædel- 


Klavs Kuieplioff:  skipper Klemeut. 345 

modig » mand, som behandlede alle de fanger, han gjorde, 
med mildhed og skånsel, og i viserne, der forherlige hans 
fjender, kaldes han »den unge smukke mand, der måtte 
lade sit liv, fordi han trofast tjænte sin svorne herre." 
I de nærmest folgende måneder henrettedes endnu syvti- 
fem af hans medfanger. 

Klavs Kniephofts nederlag fik en yderligere betyd- 
ning derved, at det bragte en anden plan til at strande, 
for hvilken Soren Norby næppe heller var helt fremmed. I 
septb. lå der fem store skibe fuldt udrustede på Koben- 
havns red for at føre Otte Krumpen og Holger Ulfstand 
til Gotland, hvor de, som vi vide, ved Soren Xorbys 
hjælp skulde tage Visborg i besiddelse. Høvidsmanden 
for denne flåde var skipper Klemeut, en vendelbo, barne- 
født i Vedsted, men bosat i Ålborg, hvor han ejede gård 
og skibe og var en meget agtet og fornem mand*). Han 
drev med sine egne skibe handel både på -Østersøen 
(Liibeck, Reval og Eiga) og på Vesterhavet (England og 
Moderlandene), ja endog på Frankrig og Spanien. Han 
havde altid været kong Kristian tilgiven og tro og havde 
altid udmærket sig ved sit æventyrlige mod, hvad enten 
det så var i købmandsfærd eller orlog, han plojede Østersø, 
Kattegat eller Vesterhav. Natten til d. 8de septb., som 
man næste dag skulde afgå til Gotland, vovede Klement 
atter en ejendommelig dristig streg. Han havde vundet 
en del af bådsmandsfolket og landsknægtene på skibene, 
ved deres hjælp tog han de to storste og hurtigste af 
disse, <i Peter van Hull» og «den sorte jagt», bragte om- 
bord i dem kugler og krudt fra de tre andre skibe, hvis 
takkel og tov han ødelagde,  så de ikke så snart kunde 


'] På moderens side liørte han til slægten Kjerulf, en af de gamle 
vendsysselske storbondeætter. Selv havde han døtre, som bleve 
gifte ind i flere ansete slægter.  Om han havde sonner, er uvist. 


346 Kristian den anden. 

stikke i søen, og »gik så på sit eget æventyr til søs for 
at tjæiie kong Kristian ». Forst tog han en jagt, som 
havde dronning Sofies juveler og smykker ombord (hvilke 
d. 13de avg. vare brugte ved hendes kroning og nu skulde 
tilbage til Gottorp), og gik så ad Norge til for at oppe- 
bie Klavs KniephofF. Havde denne forening fundet sted,* 
vilde rimeligvis Norge gået tabt for Frederik den forste, 
men efter Kniephoffs nederlag måtte han nojes med at 
gore en del handelsskibe til bytte og sælge dem i Skot- 
land. Dog vare kontorfolkene i Bergen i yderste skræk 
for ham, indtil Peter van Hull (i febr.?) 1526 blev sønder- 
slået på den skotske kyst. Han havde dog andre skibe 
og skaffede sig endnu fiere, og i sommerens løb kom der 
atter skræk ikke alene over købmændene men over kong 
Frederik  og alle hans mænd. 

Ti fra flere sider arbejdedes der ivrigt på at omstyrte 
gottorperens trone. Kong Kristian havde ikke ligget ledig 
og heller ikke den trofaste Dans nikkkelsuii. Denne sidste 
havde let vundet den sværmerske, varmblodige borgmester 
i Danzig Johau Veudelaudt , der var en lige så ivrig for- 
kæmper for kirkerensningen som han selv. Planen var, 
at Wendelandt igennem kirkerensningen skulde vinde alle 
østersøstæderne for Kristian den andens sag. I Frisland 
lå der en halv snes tusinde ledige landsknægte, som skulde 
hværves af kongen. Mellem kong Gustaf og Soren Norby 
var det allerede kommet til åbenbare fjendtligheder, og 
Gustaf gjorde sig rede til at rykke mod Sølvisborg, hvor- 
for Norby fandt det klogest atter at ride sine bølgeheste. 
Med ham skulde skipper Klement forene sig, og kong 
Kristians landsknægte skulde samtidig rykke ind i Hol- 
stein. Men Luther havde endnu langtfra slået således 
igennem i østersøstæderne, ej heller i Llibeck og Ham- 
burg, som Wendelandt og Hans Mikkelsen mente, nok 
tildels hos menigmand, men ikke hos de gamle, herskende 


Johan Wendelandt : Soren Xorbys sidste kamp. 347 

råder. De kunde ingen af byerne få med sig, og deres 
plan mislykkedes fuldstændig. Kong Sigismund af Polen 
rykkede endog ind i det oprørske Danzig, tog Johan 
Wendelandt til fange og lod harm d. 17de juli henrette 
som oprører. — Fem uger senere, bartolomæusdag d. 24de 
avg. 1526, måtte så Norby, inden Klement endnu havde 
forenet sig med ham, undQr Blekings kyst holde stand 
mod en forenet dansk-svensk-lybsk flåde, ført af Jdus Olsson 
Liiljesparre ; og det blev hans sidste kamp i vore farvande. 
Hans tre storste og fire af de mindre skibe gik tabt, og 
med de øvrige styrede han til Narva, sålgte dem dér. 
men gik selv på kong Kristians bud til tsar Vasilej 
Ivanovitsj i Moskva. Han vilde have tsaren til at an- 
gribe Sverrig i Finland, men Vasilej var kort forinden 
vunden af kong Gustaf og lod Norby kaste i fængsel. 

Da slaget stod under Bleking, lå skipper Klement 
endnu i Kattegat, mellem Læssø og Randers fjord, og 
kong Frederik var så angst for ham, at han i længere tid 
blev liggende i Kalundborg, da han ikke turde sætte over 
til Jylland, skont han frygtede et indfald af Kristian den 
anden i Holstein. Da Norby var tilintetgjort, blev der 
også gjort jagt på Klement, og han måtte soge tilbage 
til Vesterhavet: men endnu næste sommer truede han 
påny Bergen. — Dagen efter Norbys nederlag tog kong 
Kristian de ti tusinde landsknægte i tjæneste, men det 
var nu for sent at rykke ind i Holstein. Desuden måtte 
Johan AVeze skrive ham til: »Under nuværende omstæn- 
digheder er det umuligt at fa penge, end ikke kan man 
få dem mod pant i de klenodier, som Eders Nådes syster. 
kurfyrstiude Elisabet, har stillet til Eders rådighed. Tyr- 
kerne stå nu kun femten mile fra "Wien; kong Ludvig 
af Ungern er d. 29de avg. falden imod dem ved Mohacz : 
paven og Frankrig have påny brudt freden med kejseren, 
så fra ham er al hjælp umulig.«  Kongen måtte da atter 


348 Kristian den anden. 

afskedige og opløse sine landsknægte. Alle de mange 
forenede anstrængelser vare blevne til intet. 

Soren Norby måtte svælte de folgende tre år i det 
russiske fængsel, da han på ingen måde vilde træde i 
tsarens tjæneste, når denne ikke vilde hjælpe hans konge. 
Endelig fik dog kejser Karl sin svågcrs trofaste tjæner 
udfriet, men forinden var han således ph^ndret af tsaren, 
at han var næsten tiggefærdig. Han drog igennem Polen 
og Tyskland til Nederlandene, som han nåede så udblottet, 
at han i Mecheln måtte sætte en guldring i pant for sin 
fortæring, og hans vært måtte lægge ud for ham hos en 
skrædder, at han kunde få sine bukser bodede. Han 
trådte nu i kejserens tjæneste, men allerede det næste år, 
1530, mens man belejrede Firenze, gjorde en falkonet- 
kugle en brad ende på den stolte krigers rastløse liv. 

Det trofaste heltemod vækker altid hoj agtelse og ær- 
bødighed , om ikke strags, så dog i tiden , når lidenska- 
berne have sat sig. Derfor besang den lærde Henrik 
Kantzau Soren Norby i et lille latinsk digt, og i sin 
prægtige bogstue på Breitenburg hængte han Norbys 
billede lige over for sin faders, hans sejrige fjendes, 
Johan Rantzaus. Og derfor kunde i Kristian den fjærdes 
tid (1634) Nils Hellevad offentlig lade trykke: «Den ædle 
og trofaste Soren Norby vilde hellere miste gods og eje 
og drage fra slægt og byrd af land og rige, end bryde 
den ed og det lofte, han havde svoret og gjort sin herre 
og konge, Kristian den anden«. Men om samme Kri- 
stian den anden kunde Nils Hellevad end videre tilføje: 
(-så at han endda ikke haver været så ond, som rygtet 
går.)>   Nej, visselig ikke! 


349 


27.  Velgorende stiftelser; Klavs Denne. 

Trindt i landet fandtes der velgorende stiftelser, 
jævnlig grundede ved enkelte mænds eller kvinders gav- 
mildhed, men i almindelighed ledede og styrede af gejst- 
ligheden og indviede til en eller anden helgen. Dog var 
det, især fra Kristian den forstes tid, blevet temaielig 
almindeligt, at kongen tog sig ret til at vælge en eller 
anden gejstlig eller verdslig herre, som skulde have til- 
sjn med de enkelte stiftelser: klostre, hospitaler o. s. v. 
Og at disse herrer ikke sjælden gjorde sig sit tilsyn så 
indbringende som muligt, se vi af Povl Helgesons ud- 
talelse: "Hospitaler findes der nok her i landet, som 
have hvært sin lensmand og stundum flere, men af syge 
finder man ikke mange, uden på de steder, som have 
mindst rente ». Desuagtet sendte både klostre og hospi- 
taler, ja selv de store herreklostre og de rige domkapitler, 
stadig sine i^bedere^ ud for at tigge fodevarer og anden 
almisse. Det skulde jo altsammen gå til »gudeligt » brug, 
og "det gudelige tiggeri« var ved tiggermunkene så at 
sige blevet en fast bestanddel af folkets religiese liv, ind- 
til Kristian den andens lovbud indskrænkede tilladelsen 
til de fire egentlige tiggerordener. — De klostre, som 
vare indviede til den hellige Hans (evangelisten Johannes) 
havde den særlige pligt at rogte og pleje de syge, og de 
havde derfor altid et sygehus i forbindelse med klosteret. 
Men så godt som enhvær købstad havde sit Helligånds- 
hus, i hvilket dels syge og vanføre, dels fattige gamle 
mennesker og hitteborn bleve plejede af helligåndsbrødrene. 
Ethvært herred gav da gærne et årligt bidrag til den 
nærmeste stiftelse, for at få ret til dér at indlægge sine 
syge, fattige og affældige, som ikke kunde forsorge sig 
selv. Ligeledes fandtes der udenfor alle de storre køb- 
stæder et hellig Jorgens hospital,  der kunde optage 


350 Kristian den anden. 

dem, som lede af uhelbredelige sygdomme, særlig af den 
spedalskhed, som var hin tids frygtelige sv^be. End videre 
byggede karmelitterklostret i Helsingør 1516 på sin egen 
grund et hospital, i hvilket fremmede sømænd, der hjem- 
søgtes af sygdom, frit skulde optages og plejes af brødrene. 
Mange lignende stiftelser var der på land og i by; vi 
skulle iblandt andet nævne de talrige badstuer; ti, i hvor 
hård og jegsyg tiden end var, når dens lidenskaber sattes 
i røre, over for den syge og fattige havde den til daglig 
brug både åbne hjærter og åbne hænder. 

Et storslået eksempel på gavmildhed og barmhjær- 
tighed var Rlavs Jeiisoii Deime (Dæne), om hvem Kørdam 
mener, at han »stammede fra Malmø". Han var en meget 
formuende mand og har sagtens været læge, i det mindste 
har han haft indsigt i lægekonsten. I sin ungdom var 
han, vi vide hværkcn hvor eller hvorledes, falden i fan- 
genskab og sad i tre år »i stærke jærnbolter, lænker og 
lås« uden håb om atter at komme ud; ti tårnets mure 
vare åtte alen(?) tykke, og rundt om det gik der en grav 
med dybt vand. Men han bad til Gud og den hellige 
Anna, at han måtte genvinde friheden, han vilde da bygge 
et kapel og et hospital for "fattige, syge og såre men- 
nesker«. Og hans bon blev hørt, men sit løfte glemte 
han ikke. Han gik til Rom og fik her et brev, som fem- 
ten kardinaler havde underskrevet, og i hvilket der lovedes 
alle dem aflad, som ved milde gaver fræmmede hans værk. 
Da han vendte hjem til Danmark, gave derfor forst kong 
Hans og dernæst Kristian den anden ham beskyttelses- 
og anbefalingsbreve, og alle rigets biskopper gave ham 
tilladelse til at indsamle almisser i deres stifter, men den 
unge, milde dronning Elisabet udstedte Ilte marts 1516 
en opfordring til alle rigernes undersåtter, at understøtte 
ham med bidrag til det kapel og gæstehus, han alt havde 
begyndt  at  bygge.  —  Udenfor Københavns  østerport. 


Klavs Deune. 351 

umtrent på den nuværende sankt Annaplads, byggede 
han altså hellig Annas kapel og sygehus for »de fattige, 
syge og såre mennesker, som pleje at ligge på gader og 
stræder i København og ej kunne fange herberg for deres 
sygdora, de onde pokker, og anden Guds plage«. Xogle 
»urettens sonner« antastede hans og hospitalets ejen- 
domme, men pave Leo bod d. 7de juni 1516 ærkebispen 
i Lund, bispen i Roskilde og degnen i København at skaffe 
ham ret. — Han blev selv sit huses forstander, stiftelsen 
kom i god gang, og i alle de tre nordiske riger udsendtes 
»sankt Annas bud» for at indsamle milde gaver. Men 
så blev Kristian den anden fordreven, og København blev 
belejret: de syge måtte forlade sygehuset, og bygningen 
ødelagdes. Klavs Denne vilde da gå til Sverrig med alle 
sine syge, til sin ejendom Eskilstorp (i Småland?), som 
han vilde indrette til et nyt hospital. Han måtte gennem 
Skåne og Bleking, men også her rasede krigen, da det 
jo var Gustaf Vasas tanke at vinde disse landskaber. 
Også Gustaf vandt han dog for sit forehavende og fik 
tilladelse til at samle almisser trindt i Sverrig, når han 
vilde opfore et stort hospital for svenske på Eskilstorp. Og 
trods alle vanskeligheder og mojsommeligheder vandt han 
lykkelig did med sin syge skare og grundlagde sin nye 
stiftelse med frejdigt håb og mod. Men tiggermunkene 
bleve misundelige over den fræmgang, sankt Annas bud 
havde; de rettede adskillige beskyldninger imod ham, 
iblandt andet den, at han havde rejst almuen mod Frederik 
den forste, skont det var Age Brahe, der havde ladt den 
i stikken, så den rådløs og værgeløs gik med svenskerne. 
Det godtgjordes da også, at, da fire mænd af Bregne 
herred, hvor hospitalet også havde ejendom, vare ind- 
kaldte til Frederiks hylding, men ikke havde villet afrejse, 
fordi man kun havde givet hvær af dem en klipping i 
rejsepenge,  da gav Klavs  dem  fire mark  dansk af sin 


352 Kristian den anden. 

egen lomme og styrkede derved almuens troskab mod 
Danmark. Munkene i Selvisborg digtede endnu flere 
logne om ham, som ligeledes gendreves, og hans budde 
overfaldtes og fængsledes af dem på alfarvej. 

Da freden vendte tilbage, vågnede derfor påny hans 
kærlighed til Kobenhavn. Han drog atter did, og på 
den gamle plads byggede han et nyt hospital for femti 
syge, byggede det helt af grundmur og forsynede det 
med badstue og andre lignende bekvæmmeligheder. De 
syge optoges uden betaling, men hospitalet arvede dem, 
når de døde; kvinder antoges til at pleje både dem og 
hittebornene; der vågedes omhyggelig over orden og ren- 
lighed, og hvær lordag fik de syge således rene lagener: 
de fik samme kost som forstanderen, men, kunde de ikke 
tåle den, gaves der dem anden mad, også vin, hvedebrød 
og frugt; en præst sorgede for deres åndelige røgt. I en 
særskilt bygning gaves der fattige pilgrimme mad, drikke 
og natteleje uden betaling, men kun for én nat ad gangen, 
hvis de da ikke tilHge vare syge. — Kæppe havde han 
fået denne nye hellig Annas stiftelse i gang, for han på 
menighedens bon og med ærkebiskop Age Jepsons sam- 
tykke indrettede en aldeles tilsvarende i Ahus, «Gud 
fader, son og hellig ånd til lov, hæder og ære, værdige 
fru sankt Anna til ihukommelse og amindelse, fattige, 
syge og såre mennesker til hjælp, trøst og evig bi- 
standelse". 

Men så kom den lutherske kirkerensning med alle 
sine storme; man fattede mistillid til og uvillie imod 
alle de stiftelser, som bare fortidens religiøse præg; 
stiftelsen på sankt Annaplads fik ikke længer det til- 
skud fra rige og goddædige mennesker, som Klavs Denne 
havde måttet gore regning på; ti nu havde man jo fået 
at vide, at man ved milde gaver hværken kunde købe 
sig  syndsforladelse  eller himmerig.   Det hjalp  da  kun 


Klavs Denne. 353 

lidt,  at  biskop Iiigemar  af Vexiø  d. 10de uovb. 1527 
lovede alle sit stifts indbyggere firti dages aflad, når de 
kom hospitalet til hjælp.   Selv kunde Klavs Denne ikke 
ene bære sine stiftelser,  og det gik stærkt tilbage med 
dem.   Så undersøgte øvrigheden i novb. 1528 den koben- 
havnske stiftelse,  men,  efter at Klavs var gået til side. 
vidnede alle de syge enstemmig  «ved sine helgens sand- 
hed",  at,  så længe Klavs Denne endnu havde formue, 
"holdt han et ærligt og tilborligt hospital,  som noget i 
Danmark kunde findes, med god kost og rene sænge og 
en forstandig legemssalve og lægedom, de syge og fattige 
til hjælp  og husvalelse.   Endnu,  siden  hospitalet blev 
forarmet,  spises \\ ikke værre  end af hans egen gryde" 
og tønde.   Kommer da nogen færsk ret,  som ikke kan 
nå til alle,  da få vi den,  og han mister selv«.   Derfor 
vilde  de på  ingen måde  skilles ved ham,  ikke flyttes 
til  sankt Jorgeus  gård  eller  andensteds:  og,  da han 
atter blev  kaldt ind,  lovede han på evangeUebogen,  at 
«alle dem,  hanuem ville være lydige og følgagtige,  vil 
han være deres  ydmyge  tjæner med liv og gods til sin 
dødsstund".   Hospitalet i København måtte dog gå ind: 
de syge flyttede  han nok til Åhus,  hvor hans hospital 
stod lidt længer ved magt.   Da også det var nedlagt: 
da han fra en formuende var bleven en fattig mand og 
alle hans stiftelser faldne sammen;  da svigtede han dog 
endnu ikke det kald,  som var givet ham,  men gik ved 
juletid 1529 som fattiglæge til Malmø, hvor der samme 
år var stiftet et hospital for fattige og syge folk af de 
gårde,  som  havde tilhort det nedlagte gråbrødrekloster. 
Her finde vi ham endnu 1533, og her sluttedes rimelig- 
\'is hans dage. 


Danmarks historie 1481 — 1536. 23 


354 


3.  «Frederik den f6rste». 


28.   "Frederik den forstes " håndfæstninger; 
hans styrelse. 

JJa Kristian den anden blev udjaget, synes der kun at 
have siddet et par og tyve herrer i rigsrådet, men, »efter- 
som den sejrrige holsteiner drog fræm, og den ene efter 
den anden sluttede sig til ham » , lonnedes alle de ind- 
flydelsesrigeste verdslige stormænd med optagelse i rådet 
(således: Mågens Munk, Knud P. Gyldenstjerne, Otte Krum- 
pen, Johan Urne, Age Sparre, Æske Bille, Truid Ulfstand 
o. fl.) , og allerede inden håndfæstningens underskrivelse 
talte det omkring femti medlemmer, hvorved det fik en 
storrelse og betydning, som det aldrig tidligere havde 
kendt. Ti ved slægtskab, svågerskab, ikke at tale om 
fælles tarv, vare medlemmerne af det hojadelige samfund 
så noje knyttede til hværandre, at det faldt hårdt at 
bryde deres modstand. De fik desuden andre og flere 
benådninger: således blev Tyge Krabbe rigsmarsk og fik 
Helsingborg slot tilbage; Mågens Munk, Predbjorn Pode- 
busk, Johan Oxe, Knud Pederson Gyldenstjerne og Henrik 
Krummedige fik nye og gode len. Frederik var end videre 
for klog, til at han ikke skulde søge på lignende måde 
at drage kong Kristians venner over til sig; derfor gjorde 
han Mågens Goye til rigshovmester og uddelte smukke 
len til Oluf Nilson Rosenkrantz  og adskillige andre. — 


Nye rigsråder; dansk håndfæstning. 355 

Danmark var altså prisgivet et adeligt fåvælde, hvis fører 
i navn, men ikke i gavn, kaldtes konge. Men denne 
konge havde mod til at slå en sølvmønt til minde om 
oprørets og forræderiets held, og på denne at sætte som 
sit valgsprog: «Når Gud er fører, sejre krigerne!" 

Allerede ved hyldingen i Viborg havde Frederik givet 
en foreløbig forskrivning, men hans danske håndfæst- 
n i /I g blev endelig vedtaget på et almindeligt herremede 
i Koskilde d. 3die avg. 1523, altså mens hans hær endnu 
lå for Kobenhavn og Malmø. Kristian den andens hånd- 
fæstning var lagt til grund for den, og han stadfæstede 
ikke alene næsten alle gejstlighedens og adelens tidligere 
forrettigheder, men udvidede dem i flere retninger yder- 
ligere. Der står således i hans håndfæstning: ^Jtem 
skulle vi ingen udlændske annamme udi rigens råd eller 
antvorde dennem slot eller len eller land, men styre, 
råde og regere Danmark med rigets ædlinger, gode mænd, 
som fødte ere af riddere og svende«. End videre: "Ingen 
skal udvælges til noget bispedomme her i riget uden den, 
som indfødt er af riddere og svende, ej heller til noget 
prælatedora uden rigets indfødte mænd af riddere og 
svende, eller doktores i den hellige skrift eller i kirke- 
loven, eller værdige lærde mænd, som dertil duelige og 
nyttige ere, dog at de danskfødte ere«. Fræmdeles: «Vi 
ville aldrig tilstede nogen kætter, Luthers disipler eller 
andre at prædike lonlig eller åbenbarlig mod den hellige 
romerske kirke eller mod den heUigste fader paven, men, 
hvor slige findes i vort rige, ville vi lade dem straffe på 
liv og godS'). Slet så hensynsfuld var man dog ikke 
allevegne mod «den helligste fader », ti, når han vil ind- 
trænge nogen af sine « kurtisaner » i hojere gejstlige 
æmbeder, må kongen ikke give sit minde til, at slige 
udlændinger få noget prælatedom, kirke, eller kirkeligt 
len i Danmark, men skal, så vidt det står i hans magt, 


356 ' "Frederik den furste'. 

afværge, at danske mænd fortrædiges af dem, ej heller 
må han tillade, at nogen sag drages til Rom, for den 
her hjemme er behandlet af en gejstlig domstol. End 
videre hedder det: »Vi ville aldrig pålægge, gore eller 
give nogen ny lov, skik eller ordinans, uden det sker 
med rigsrådets råd, og landet vil vedtage den». End 
videre: »Al den nye lov, kong Kristian gjorde, skal være 
død og magtesløs s ti kongen må ikke blande sig i for- 
holdet mellem jorddrot og fæster, men jorddrotten skal 
have «fri rådighed til at sætte sine bønder til og fra 
fæstet efter landets sædvane og efter loven« [?]. »Hvilke 
gamle fortidsbreve kronen haver på gods og den ejen- 
dom, som kirkens prælater, riddere og gode mænd nu 
have i værge, de skulle være aldeles dode og magtesløse 
og aldrig efter denne dag komme de nuværende besiddere 
eller nogen anden til skade«; så kronen måtte hojtidelig 
give afkald på alt, hvad der for tiden var kommet ud 
af dens våld, det være enten ved overgreb af kirken og 
adelen eller ved dens egen uagtsomhed. »Item skulle 
kirkens prælater og ridderskabet nyde, bruge og be- 
holde [!] sagefald med alle sine tjænere [o: bønder], ligervis 
som adelen haver i hertugriget til Slesvig«. Dette er jo 
vel ikke slet det samme som adelens »hals- og hånds- 
ret« over bønderne (o: fuld øvrighedsmyndighed, domsret 
selv i livssager), men det forstodes dog strags således, 
hvorfor også Tyge- Krabbe, der havde deltaget i hånd- 
fæstningens affattelse, lokkede den skånske adel tih fra- 
fald ved at fortælle den, hvorledes «Hans Nåde har undt 
hele ridderskabet over alt Danmarks rige hals og hånd 
over deres egne tjænere«. Desuden udviklede hals- og 
håndsretten sig hurtig af det givne: på herredagen i 
Kolding (1525) krævede således herrerne, at, inden en 
bonde blev straffet, skulde man sporge jorddrotten, «om 
han selv vilde straffe ham » ;  og på herredagen i Odense 


Deu danske håndfæstning. 357 

svarede adelen  kongen,  at den nok skulde handle med 
sine .^undersåtter.. ,  som den vilde være Gud og kongen 
bekendt,   "dog således,  at enhvær prælat og god mand 
[o: adelsmand] bliver fuldt mægtig at straffe sine tjænere 
tilborlig,  som  de  selv  ville  forsvare...   Huitfeldt  har 
derfor ikke  sønderlig uret,  når han henrykt udbryder: 
..Adelen gav han over deres egne bønder og tjænere hals 
og hånd, boslod og alle firtimarkssager, så frit som adel.ni 
udi det fyrstendomme Sleåvig ;har ; hvilket er en drabelig 
frihed,  deslige ingen- konger udi Danmark have udgivet, 
hvorfor denne konges ihukommelse bor hellig og uglemt 
at være hos os [adelen] og vore efterkommere...  Og ?sils 
Hellevad skriver:  ..Konning Frederik holdt ikke hus her 
i riget, men [!] på Gottorp . . . Han gav den danske adel 
efter dens begæring frihed,  magt og myndighed at op- 
tage  alle  firtimarkssager  med  hals  og  hånd  af  deres 
undersåtter,  med mange tiere privilegier;  ophojede dem 
også og gjorde dem lige med grever og friherrer i Tysk- 
land,  så de lode sig skrive og kalde slotsherrer og ikke 
kongens hevidsmænd  og fogder.   De gave ham af riget 
en årlig genant,  næmlig en tonde guld, hvilken de ud- 
sendte ham  til  omslaget  i Kiel;  men  selv beholdt  de 
slotte  og  borge og  handlede med bønderne,  hvorledes 
dennem lystede... — At han til jævnshold boede på Got- 
torp,  er sikkert nok,  ligesom at han meget sjæklen og 
kun på kort tid kom  til det såkaldte kongerige.   Han 
mødte ikke engang på alle de mangfåldige herredage, og 
i alminclelighed overlod han til andre at holde retterting 
og at give agt på lensmændenes æmbedsførelse.   Derfor 
tilrev rigsrådet  sig mere  og mere magten,  og det var 
egentlig dette,  som  stod for styret,  selv når -.kongen-. 
var  tilstede,  fordi  kun  det,  og ikke han,  var inde i 
sagerne.   Hans indtægter vare hans hovedinteresse,  og 
glad var han, når han tog penge ind, men gnaven, når 


358 »Frederik den forstC". 

han skulde give dem ud. Det var hans stadige klage, 
at man ikke var villig nok til ved overordentlige skatte- 
pålæg at sætte ham i stand til at bære de store udgifter, 
som den idelige fejde mod kong Kristian og hans venner 
medfarte; hvorimod rigsrådet påstod, at netop under 
hans regering havde riget båret storre byrder og bragt 
storre ofre end under nogen af hans formænd. Og, at 
rigsrådet havde ret, turde fræmgå af, hvad vi s. 363—68 
skulle fortælle. Når han i sin vrantenhed erklærede, at 
han vilde nedlægge regeringen, da han ikke fandt den 
understøttelse, han havde haft ret til at vænte; eller at 
han nok skulde se at blive en krone kvit, der var bleven 
ham en utålelig byrde; da — skulde man bare have 
taget ham på ordet! Men sagen var, at han vidste, at 
rigsrådet ængstedes fuldt så meget som han selv for at 
se Kristian vende tilbage. Det var hans styrke, og der- 
for kunde han true. Både han og rigsrådet havde jo 
ved oprøret kastet broen af efter sig, ti det var klart, 
at det vilde være ude med dem bægge, hvis kong Kri- 
stian nogensinde atter kom til magten. Derfor hedder 
det også — man skulde synes til overflod — i håndfæst- 
ningen: altem love vi, hertug Frederik, ved vor kriste- 
lige ære, at vi aldrig med nogen underhandling eller i 
nogen anden måde ville lade os drage fra Danmarks 
riges råd og indbyggere, men fast og trolig blive hos 
dem i lyst og nod, og aldrig at arge på Danmarks råd 
eller indbyggere, fordi de have givet sig fra hoj bårne 
kong Kristian. Ligeledes bepligte vi rigens råd og ind- 
byggere os at blive hos hojbårne hertug Frederik og 
hans nådes arvinger i al skade og fejde, som af samme 
sag komme kan». — Endnu skulle vi af håndfæstningen 
kun fræmhæve dette ene, at den giver det menige rigs- 
råd fuldmagt til med kongens samtykke at formere og 
formindske håndfæstningen efter hvær landsdels lejlighed. 


Den danske håndfæstning: den norske håndfæstning.   359 

Det er , som vi med Paludan - Miiller skulle bemærke. 
rigsrådet, der får denne magt, og kongen, der kun 
samtykker, ikke omvendt; og en sådan ændring i hånd- 
fæstningen afhænger ikke af stændernes indnlligelse. 

Den norske håndfæstning stemte i alt væsent- 
ligt med den danske. Den var jo nærmest Vinsens Lunges 
arbejde, og, da han sagde om sine landsmænd, at de 
kun « agtede Norge for en ladegård, af hvilken de vilde 
drage det storste mulige udbytte«, måtte han selvfølgelig 
sorge for, at håndfæstningen ikke kom til at bære mærker 
af noget sådant. Han havde sine fædrenegodser og sit 
len Krogen i Danmark; derfor vilde han nok se Norges 
krone på samme hoved som Danmarks, men han vilde 
heller ikke gå videre. Sagen var, at, når rigsrådet selv 
styrede landet, og han igen styrede rigsrådet, var det jo 
ham, der blev rigets og folkets rette herre. — De be- 
stemmelser, der stemme med den danske håndfæstnings, 
skulle vi ikke medtage, men fræmhæve de vigtigste af 
uoverensstemmelserne. Den norske giver da ikke som 
den danske adelsmænd fortrinsret til bispedommer og 
prælaturer, derimod fastsætter den, at « prælater og dom- 
herrer i Norge skulle have frit valg til at kåre ærke- 
bispen, bisper og prælater, i overensstemmelse med kirke- 
loven n; dog undtages de prælaturer og kannikedommer, 
som kongen har patronatsret til. Kun ædlinger, der ere 
indfødte i riget eller indgiftede, må få slot og len. Intet 
provsti eller lagmandsdomme må uden rigsrådets nllie 
og samtykke overdrages til andre end indfodte. Ingen 
rigsrådsplads må besættes af kongen alene, men kun med 
deltagelse af rigsrådet og med dettes minde. Kongen 
må kun i yderste ned, når riget trues af et farligt ind- 
fald, bortpante rigets slotte, fæstninger og len, og selv 
da kun med rigsrådets samtykke.  Kongen må ikke byrje 


3(50 "Fredeiik den turste". 

krig, ej heller inddrage nogen fremmed krigsmagt i riget, 
uden faren skulde komme så pludselig på, at der ikke er 
tid til at få rigsrådet samlet. Orkenøerne og Shetlands- 
oerne skal han med rigsrådets og Norges indbyggeres 
hjælp igen indløse. Kroningen skal foregå i Trondhjem 
eller andensteds i riget, som kongen og rigsrådet finde 
bedst og belejligst. Titlen »ret arving til Norge » må 
kongen herefter ikke bruge, da Norge skal være et frit 
kårerige, og han må ikke kræve, at man i hans levetid 
skal vælge enten hans son eller nogen anden til tron- 
arving. Ingen rigsråd må stævnes udenfor riget, uden 
at de parter, som trætte, selv forene sig derom, eller 
hvis nogen tykkes, at han ikke kan få ret hos det 
norske rigsråd. Ingen i Norge skal have sit gods frit 
med kongelig rente og rettighed [o: med sagefaldsbøder], 
kronen til skade og tab, uden de sædegårde, som kirken 
og ridderskabet have. Ingen fremmede købmænd må 
under skibs og godses fortabelse fare til Nordlandene for 
dér at drive købmandsskab og fiske, men prælater og 
ridderskab må frit handle med udenlandske købmænd. 
Når herredag skal holdes i Norge, skal kongen udskrive 
den et helt eller halft år forinden. 

"De norske rigsråder vare såre tilfredse med denne 
håndfæstning, der indeholdt så mange herlige bestem- 
melser", rigtignok mere til at værne om deres end om 
folkets ret. Men, som Allen siger, « rettigheder , der 
skrives på papir eller pergament, have kun lidet at be- 
tyde, når der ikke er en levende ånd i folket". Og en 
sådan savnedes des værre. Desuden holdtes der næsten 
ingen herredage i Norge. Kongen havde ikke stor op- 
fordring til at sammenkalde dem, da de kun vilde give 
ham bryderi. Ærkebispen kunde have gjort det, men 
gjorde det i lang tid ikke. Derfor vedblev alt at gå i 
den gamle skure.   Prins Kristian kaldte sig trøstig: i sin 


Den norske håndfæstning; norske forhold. 361 

faders levetid »ret arving til Norge », og senere gjorde 
hans brødre det med. Inden få år vare rundne, sade 
tre danske adelsmænd inde med Norges tre hovedfæst- 
ninger, og det uden at være cdndgiftedo" : Bohus, Akers- 
hus og Bergenhus. Andre bestemmelser i håndfæstningen 
ikke at omtale. Det var dog ikke kongens magt, der 
var stor i Norge: det var stormændenes. Enhvær af 
dem var noget så nær konge i hele sin bygd, og Yinsens 
Lunge var overkonge. 

Vi skulle kortelig påvise dette. — Henrik Krumme- 
diges sag skulle vi ikke vende tilbage til. Men d, 24de 
septb. 1524 druknede Hans JMule udenfor Vestervig, da 
han vilde drage ned til kongen. Altså skulde Akershus 
have en ny hovidsmand og Oslo stift en ny biskop. Olaf 
Galle var fræk nok til at soge høvidsmandsposten, og 
han forordedes med stor varme både af Yiuseiis Lunge, der 
ligefræm havde givet ham sit ord (han var jo en af 
Henrik Krummediges svorne fjender), og af hele det 
norske rigsråd. Men dette var dog kong Frederik for " 
stift: han vilde ikke udlevere Norges hovedfæstning til 
en af Gustaf Vasas venner. Da hr. Vinsens var hernede 
med håndfæstningen, søgte han ved samme lejlighed ad 
alle veje at sætte Olaf Galles valg igojinem, men al hans 
veltalenhed var spildt. Han måtte i jan. 1525 vende til- 
bage med uforrettet sag. Men, da han kom til Norge, 
lokkede han ved svig besætningen til at åbne sig Akers- 
hus og indsatte nu med uhørt trods Olaf Galle både som 
høvidsmand her og som kongelig statholder i det sønden- 
fjældske. Og kongen bojede sig for hans trods og lod 
Mikkel Blik falde, hvem han tilsidst selv havde tiltænkt 
lenet, og hvorom han havde sendt Vinsens et skriftligt 
bud. — Han b(ijede sig ligeledes, da Vinsens Lunge tog et 
par len fra Peder Hanson (Basse), som lige nylig vare 
givne  denne,  og  overdrog dem  til Gavte Galle.  — Så 


362 "Frederik den forste«. 

var der bispestolen. Denne havde Frederik tiltænkt sin 
sekretær, Iver Juel, en adelsmand, som havde taget 
magistergraden i Koln og siden studeret tre år i Rom; 
men Vinsens Lunge vilde have Hans Reff til biskop, lige- 
ledes en velstuderet dansk mand, som havde været 
kansler hos dronning Kristine, men nu var degn i Bergen 
og kannik i Trondhjem. Og atter her satte han efter 
megen kamp sin krig igennem, støttet af ærkebiskop 
Olaf, som han helt havde fået i sin lomme. Så vilde 
kongen i det mindste haft Iver Juel til provst i Bergen, 
et af de æmbeder, som han havde patronatsret til; men 
også dette fik Vinsens ved ærkebispens hjælp forpurret. 

Intet viser os dog tydeligere kongens afmagt og hans 
kærlighed til liibeckerne end følgende : Da Vinsens Lunge 
forste gang kom til Norge, sluttede han sig strags, som 
vi vide, meget nær til liibeckerne. De skulde hjælpe 
ham med at vinde Bergenhus. Stolende på hans store 
velvillie brøde de derfor natten til d. 9de novb. 1523 
fra bryggen ind i selve byen for at hjemsøge sine 
handelsmedbejlere, særlig skotter, tildels dog også nor- 
mænd og tyskere. De mishandlede de sovende mænd, 
kvinder og horn, deriblandt to rådmænd (en borger 
dræbte de i sængeiji), slæbte dem afsted i blok og jærn, 
søndersloge bohavet, nedbrændte husene, opbrøde kirker 
og klostre, hvor borgerne havde gemt sine penge og 
kostbarheder, og plyndrede dem i det hele for firti 
tusinde mark. Til alt- dette tav Vinsens Lunge, ja han 
gav vel endog ransmændene medhold, fordi han ikke 
turde bryde med dem. De skadelidte klagede til kongen 
og det danske rigsråd, som opfordrede det norske rigs- 
råd til en stræng undersøgelse ; men rigsrådet turde ikke 
for Vinsens Lunge, der ikke vilde have rørt ved en sag, 
som måtte komme hans lybske venner dyrt at stå, og 
i hvilken han  selv havde  forløbet  siff.   Der skete altså 


Norske forhold: liibeckerne i Bergen. 363 

intetj men (-forbryderne gik med oprejst pande, og ingen 
krummede et hår på deres hoved«. Forst da det var 
på hæld med Vinsens Lunges magt, lykkedes det skot- 
terne på herredagen i Oslo 1529 at få våldsmændene 
domte til at give fuld erstatning. Liibeckerne bragte så 
1530 sagen for kongens egen domstol, men han udsatte 
afgorelsen til næste år. Liibeckerne, som imens havde 
fået den mægtige Johan Kantzau og flere andre af kongens 
tyske omgivelser på sin side, vedble ve trøstig at arbejde. 
Det vilde være aldeles umuligt, sagde de, at få køb- 
mændene på bryggen til at opfylde herredagsdommen 
fra Oslo, men, h^is denne ikke hævedes, kunde det let 
komme til et oprør, som man vanskelig kunde blive 
herre over. Og nu besluttede Frederik at optræde som 
^mægler« (således kaldte han sig selv) og bød den 
nuværende hovidsmand på Bergenhus, Æske Bille, h\is 
de slet ikke vilde slå sig til tåls med mindre, at tilbyde 
de skadelidte ét tusinde mark, som han da håbede at få 
Liibeck til at gå ind på. Heller ikke dette førte dog 
til noget, og d. 18de desb. 1532 måtte borgerne på egne, 
hustruers, horns og arvingers vegne frafalde ethvært krav, 
som herredagsdommen gav dem på våldsmændene, imod 
at man — eftergav dem den skat (omkring elleve hun- 
drede og femti mark lybsk), som de ellers skulde svaret 
i anledning af Kristian den andens indfald i Norge I 

Det er selvfølgelig en kostbar adspredelse at gore 
oprør, og de, som mente, at de skulde slippe billigere. 
når de slap for Kristian den anden, måtte snart fole, at 
de havde gjort regning uden vært. Pengenøden var 
strags så stor, at der måtte gores de alier storste an- 
strængelser, hvis ikke det hele skulde gå tilbage igen. 
Allerede d. 13de juli 1523 pålagde hertug Frederik med 
sit rigsråds  samtykke hele rigets bondestand en såkaldt 


364 "Frederik den torste«. 

^ øl V Hk at, og fem uger senere, d. 18de avg. , pålagde 
han alle andre jordejere og lensnydere (gejstlighed og 
købstadborgere) en i ndkoinstskat. Bægge disse skatter 
vare uhyre tunge og trykkende: hvær bonde måtte nogen- 
lunde gælde halvtredie tønde rugs værdi i rede sølv, og 
hvær ikkebonde omkring tyvesyv hundreddele af al sin 
indkomst. Men det gjaldt jo om at drive oprøret igen- 
nem, og derfor måtte selv de ellers skattefrie stænder 
gå ind på så uhort en skattebyrde. De « havde taget 
sig en konge efter sin villie og måtte nu betale for ham, 
om de ellers vilde beholde hani". Det kneb dog hårdt, 
og, hvad man allerede vilde haft ind i høst, måtte man 
mangensteds vænte på til hen i våren. — Det blev dog 
ikke herved: man vilde forbedre mønten, man vilde af- 
skaffe de såkaldte kl i j)}) i nejer, den dårlige mønt, som 
Kristian den anden ligesom mangfåldige andre fyrster 
tilsidst havde set sig nødt til at slå; og det skulde ske 
på en studs. En forordning af 10de avg. bød derfor, at 
enhvær inden tre uger skulde indbringe sine klippinger 
i mønten, der skulde modtage dem, ikke for en fast 
pris, men for hvad de virkelig kunde være værd; ti alle 
vare de ikke ens slette. Det var atter en uhyre formue- 
skat, ti klippingerne havde i almindelighed næppe det 
halve værd, af hvad de lede på; og denne skat ramte 
især fattigfolk, der havde flest af dem, og som oven i 
købet fattede den ret naturlige mistanke, at man vilåe 
snyde dem. Det ene med det andet fræmkaldte en storm 
af harme i hele landet, og mange steder (i Sælland og 
Låland, men isøér i Skåne og Jylland) tog man til at 
rejse sig, at nedbryde og brænde kronens, kirkens og 
adelens gårde. Hertugen og hans rigsråd måtte fore- 
løbig give efter: forst prøvede de et par gange, om det 
kunde hjælpe at prutte, og, da dette ikke hjalp, måtte 
de tillade enhvær at bruge klippinger i handel og vandel 


Skatteudskrivninger: klippinger; rigsdag i København.  365 

som hidtil. Da København og Malme vare tagne, og 
man endnu havde de tyske landsknægte til sin rådighed, 
gennemførte man imidlertid møntforandringen og fandt 
egentlig nu kun skarp modstand i Skåne. Det var biskop 
Jens Anderson, som påtog sig det brydsomme hværv at 
inddrage klippingerne, dog næppe for intet, og Jorgen 
Kock slog den nye mønt. 

Men så kom den lange rigsdag i København.   Den 
varede fra maj til septb. 1524,  og kong Frederik over- 
værede den selv.   Næsten hele det danske rigsråd havde 
givet møde (af det norske kun biskop Mågens i Hamar), 
desuden en mængde af den danske adel og borgmestre, 
rådmænd og borgere fra alle rigets købstæder samt firo 
bønder fra hvært herred i Sælland, Låland, Falster, Møn, 
Skåne, Halland og Lister, men ikke fra Bleking og Born- 
holm,  som man endnu ikke var  herre over,  og heller 
ikke  fra Jylland  og  Fyn,  hvor  man,  som  det  synes, 
mente,  at man ikke havde nødig påny  at forsikre sig 
om  almuens troskab.   Desuden havde der modt ombud 
fra Liibeck,  Rostock,  Stralsund, Wismar,  Danzig, Ham- 
burg og Luneborg, noget senere også fra de nederlandske 
stæder.   Man havde tillige væntet Gustaf Vasa selv eller 
dog sendemænd fra ham, men man væntede forgæves. — 
Her  erklærede  alle  stænder  d. 25te juni  påny,  at  de 
vilde være kong Frederik hulde og tro, og vove liv og 
gods  for  at  afværge,  at  kong Kristian atter kom til 
magten.   D. 28de juni udstedte rigsrådet end videre en 
erklæring,  at  de  alle vilde holde sig lydige mod den 
helligste fader paven og romerkirken, og stå hårdelig og 
kristelig mod det åbenbare kætteri, som prædikes, skrives 
og læres af de forløbne munke Mårten Luther og hans 
disipler,  hvilke  de  tilborlig vilde  straffe på person  og 
gods med tårn,  fængsel og al anden tilborlig straf ^efter 
kirkeloven  og kejserloven;  og denne erklæring tiltrådtes 


366 "Frederik den forste», 

attende dagen efter af en mængde udenråds adel. Endelig 
bevilgede rigsrådet d. 21ste juli en almindelig landehjælp, 
>'ko)igeskatteH n, som, da man håbede, at Norge vilde 
gå med, regnedes til hundrede tusinde gylden. Kongen 
erklærede ligefræm, at han ikke vilde lade sig krone, for 
disse penge vare bevilgede, så der kunde ikke være tale 
om at prutte. Alle stænder bleve her medtagne. Jord- 
egne bønder, kronens, kirkens og adelens fæstere skulde 
lægges i lægd på tyve mand, der tilsammen svarede treti 
mark; enhvær kobstad skulde yde dobbelt byskat; en- 
hvær, som havde len i pant, afgift eller tjæneste, skulde 
svare trediedelen af lenets visse indtægt; enhvær sogne- 
kirke med fast indtægt ydede femten mark og bisperne 
"Velvillig" fjærdedelen af bispegårdenes visse rente. — På 
herredagen i Bergen gik normændene virkelig med, for 
at de store udgifter kunde dækkes, som oprørskrigen 
havde medført. Også her lagdes landet i lægd, og, som 
det synes, måtte hvært lægd på fire mand give fem mark 
sølv. Men i Skåne fræmkaldte denne nye trykkende skat 
atter et røre, som Tyge Krabbe måtte kvæle i blod. — 
På herredagen i København avg. 1525 vedtoges det, at 
enhvær jordegodsejer og lensnyder skulde i forhold til sin 
indtægt stille svært- eller letvæbnede ryttere til landets 
forsvar; at (hvad herredagen i Kolding ikke havde villet 
gå ind på) der skulde hværves fremmede landsknægte til 
fordeling i købstæderne, hvis borgere man ikke ret havde 
lid til; at man skulde afbryde de fæstningsværker, som 
købstæderne ifølge tidligere kongers bud selv havde op- 
ført og vedligeholdt, men derimod opføre eller udbedre 
fjorten fæstninger trindt i landet; og at enhvær bonde, 
foruden at deltage i befæstningsarbejdet, hertil skulde 
yde en ny skat på sej sten skilling. — Det blev dog ikke 
herved: på herredagen i Odense udskreves 4de desb. 1526 
af hvær bonde tyve skilling til landehjælp ; desuden skulde 


Sfeatteudskrivninger. 367 

alle de kirkeklokker, som kunde undværes, afgives, for at 
man kunde stobe kanoner af dem; og over hele landet 
skulde tvært lægd af tolv bender stille en fuldrustet 
mand til rigets forsvar. (I Gamtofte svarede almuen 
imidlertid lensmanden, Æske Bille, at den ikke vilde lade 
sig lægge i mandtal efter rigsrådets bydende; kong Kri- 
stian den audeu var deres rette herre; de vidste, at han 
var undervejs og vilde snart komme ind i landet igen.) 
Men samme år var der pålagt en ny told til prinsesse 
Dorteas brudeskat og medgift. Derfor sagdes der også: 
M aldrig var der for så ret tid for kong Kristian at komme 
igen-). — Nye krav om " landehjælp » kom både 1527, 
1530 og tiere og kunde vanskelig afslås. Således 1531, 
da kong Kristian var landet i >sorge, og selv prælaterne 
måtte tillade, at der udskreves en ny »sølvskat », ifølge 
hvilken kongens fogder skulde tage «det alier meste sølv, 
som stander til fangendes af alle sognekirker " , så hvær 
kirke kun beholdt »et bæger, en disk og en liden sølv- 
buddike, hvori sakramentet kunde bæres til de syge«. 
Hvad der 1532 krævedes af de danske købstæder, have 
\i allerede tildels vist (se s. 320); at de norske heller 
ikke dengang gik fri, så vi nys af de elleve hundrede 
og femti mark, som man måtte eftergive de plyndrede i 
Bergen; men det øvrige folk slap heller ikke. — Som 
sagt, det er en meget kostbar adspredelse at gore oprør I 
men det går jævnlig mest ud over dem, som mindst 
have fortjænt det. 

Sønderjylland og Holstein bleve heller ikke glemte 
ved skatteudskrivningerne: ved selve oprørets udbrud på- 
lagdes der dem en almindelig formueskat , som ind- 
bragte femti tusinde gylden; strags efter kom der en 
'^ brandskat » , som var endnu drojere; derpå måtte 
prælaternes og adelens bønder hvær give to gylden. Så 
pålagdes det gejstligheden at svare halvdelen af alle dens 


368 "Frederik den forste«. 

indtægter og alle tjænestekarle at yde et halft års Ion. 
— På landdagen i Rensborg (maj 1525) udskreves der 
atter to gylden af hvær plov jord; og på landdagen i 
Kiel (febr. 1526) udskreves der af bisper, prælater, ridder- 
skab og stæder hele hundrede tusinde mark lybsk, af 
hvilke gejstligheden ved hårde trusler nødtes til at over- 
tage over halvdelen. Kongens ordførere lode den næmlig 
(på hans ordre?) vide, at, hvis den ikke gjorde, som han 
vilde, gik kongen over til lutherdommen, og da var det 
ude med dens friheder og privilegier; det kunde endog 
godt være, at den tabte tienden, som almuen jo på mange 
steder var uvillig til at yde. 

Men Frederik var ilde stedt med hensyn til gods- 
ejere og bønder. Han vilde så gærne være ven med 
bægge parter, og især i førstningen trængte han til dem 
bægge, hvis han ikke med skam og skændsel skulde 
jages fra den trone igen, som han havde ranet. Hvad 
han og rigsrådet ved hyldingen i Viborg enedes om, vide 
vi (se s. 306). Syv uger senere, d. 14de maj 1523, gav 
han desuagtet i Odense en forordning, som byder, at 
ingen bryde (o: fæster) må udvises af sin gård, så 
længe han holder bygningerne vel vedlige, betaler afgifter 
i rette tid,- er ejeren hørig og lydig, ikke skamhugger 
skovene og ikke overlader noget af gårdens tilliggende 
til andre. Her indføres altså på en måde livsfæste; men 
det må vel mindes, at denne forordning udstedtes, da 
han stod i Fyn, rede til at gå over til Sælland, hvor 
han så vidt muligt måtte stræve at vinde den almue, 
hvis vårnedskab kong Kristian havde hævet. — Så kom 
den endelige håndfæstning, og, hvordan den delte herrer 
og bønder imellem, vide vi ligeledes, samt at den slog 
en tyk streg over forordningen af 14de maj. Og dog, 
af selvsamme dag som håndfæstningen (3die avg. 1523) 


Landbolove. 369 

var der eu anden forordning, som sagde, at i anledning 
af Kristian den andens "gejstlige lov- var der mange 
bønder i Sælland, som havde opsagt sine gårde til lovlig 
tid og givet ferlovspenge : disse bleve nu atter sagsøgte 
og delte til stavn af samme herskaber, som havde mod- 
taget førlovspengene : men det var utilborligt og kunde 
ikke tilstedes, hvorfor ingen måtte fortrædige eller retlig 
forfølge sådanne bønder, inden sagen påny havde været 
for konge og rigsråd. Altså skulde stavnsbåndet jo dog 
være løsnet. — Og attende dagen efter stæmplede en 
ny forordning det som uret mod bonder og borgere, en 
uret, der ikke måtte tåles, at adskillige jordegodsejere 
vilde forbyde sine bønder at sælge deres varer i køb- 
stæderne, inden de havde tilbudt herskabet dem. Det 
var atter en forordning i Kristian den andens ånd, men 
rigsrådet modsatte sig den også, og det er et sporgsmål. 
om den nogensinde trådte i kraft. — Segs uger senere, 
d. 17de septb., da der var kommet et misligt røre mellem 
bønderne i anledning af den hårde - sølvskat », da Koben- 
havn endnu ikke var taget, hvorimod Kristian den anden 
samlede den store hær i Tyskland, da udstedte han endog 
fra Nykøbing på Falster et åbent brev til menige ind- 
byggere i Sælland, Låland, Falster og Møn, hvori han 
skriver, at "vi have faet at vide, hvad vi tilforn ikk^^ 
ret havde forstået, at I sælges og købes som andre uskel- 
lige kreaturer af det gods, I ere fødte på, hvilket i lang 
tid haver været sæd i Sælland og her i smålandene: dette 
^ille vi herefter ikke tillade at ske, men forhandle med 
rigsrådet, at I herefter skulle blive ved slig frihed som 
vore kære undersåtter i Nørrejylland, Fyn, Langeland 
og Skåne«. Dette brev blev sendt omkring til alle lens- 
mændene, at de skulde læse det for almuen, men — 
samme dag sendtes der et andet brev til Sællands rigs- 
råder, hvori de spurgtes, om de \idste noget bedre middel 

Danmarks historie 1481 — 1536. O-l 


370 'Frederik den furstc". 

til at berolige almuen, for så skulde hint forste brev 
ikke læses. Det blev da heller ikke læst, men — det 
»bedre middel« blev lige lidt fundet. Umiddelbart efter 
spredte sig jo desuden kong Kristians hær ved Perleberg, 
så sværdet hang ikke længer så truende hertug Frederik 
dg hans rigsråd over hovedet. — Vi skulle endnu kun 
minde om den hårde tiltale, han gav herrerne i Kolding 
(se s. 339). — På herredagen i Odense 1526 ophævede 
han alle håndværkslav og gilder i hele Danmark, og gav 
enhvær håndværker frihed til at nedsætte sig i hvilken 
by han lystede; landkob forbedes både præster og bønder, 
men ikke adelen, og der sattes fast pris på alle varer (!). 
Denne forordning blev dog som flere af de andre kun et 
(lodt bogstav. — Hvordan han i ovrigt vilde forlige de 
nys nævnte forordninger med sin kongeforsikring og sin 
håndfæstning, måtte være hans sag; men vist er det, at 
det er ikke så let en sag, som mange mene, at bære 
kappen på bægge skuldre. — For ikke at synes uret- 
færdige skulle vi dog tilfoje, at Frederik jævnlig opholdt 
sig i det vestlige Sonderjyllands marskegne, hvor dige- 
arbejderne særlig interesserede ham; og at han her om- 
giks jævnt og gærne med den frisiske bonde, som til 
gengæld holdt af ham. Det er derfor muligt, at han 
også havde undt det danske menige folk storre frihed 
og storre velvære, end der blev det til del: men dels 
vare jo han og herrerne således sammenfiltrede under 
oprørets forbrydelse, at den ene siden vanskelig kunde 
frigore sig fra den anden; dels var og blev han al sin 
tid fremmed for Danmark, som han hværken forstod 
eller kendte. I forstningeu fandt han da også for godt 
at skrive til det danske rigsråd på tysk, mon dette 
syntes de danske herrer dog ikke om, og, da han havde 
gjort det nogle gange, bade de ham, når han herefter 
skrev om rigets sager og ærender,  »at det da måtte ske 


Landbolove; lutherdommen. 371 

på det danske mål efter god gammel sædvane i dette 
rige.>. Og han måtte boje sig, skont der endnu under 
herredagen 1530 kom et tysk brev fra ham. 

Lutherdommens understøttelse, og håndhævelse 
til trods for håndfæstningen og til trods for rigsrådets 
erklæring på rigsdagen i København (se s. 365) gemme 
vi til en anden gang. Her skulle vi kun bemærke, at 
det forste sikre tegn på, at kong Frederik polittisk 
sluttede sig til kirkerensningens venner, gav han 1526, 
da han giftede sin ældste datter Dortea med den forhen- 
værende stormester Albrekt, der pludselig var bleven en- 
af lutherdommens forkæmpere for fra stormester af at 
kunne blive hertug af Preussen. — Samtidig begyndte han 
som overbiskop at stadfæste valget af bisper, der ikke 
måtte lade sit valg stadfæste af paven, men skulde lade 
den sum, de ellers måtte yde denne, Myde ind i kongens 
kasse. Den forste blev Åge Sparre, hvem han 19de avg. 
1526 stadfæstede som Lunds ærkebisp og modtog her- 
for et tusinde gylden, hvad dog måtte kaldes billigt 
imod det, som hidtil var givet paven. Det varede ikke 
et halft år, inden Knud Cvldensljeriie på samme måde tik 
Odense bispestol. Det således indtagne stade forte ham 
siden, 1528, til afslutningen af flere forbund med de 
-evangeliske" fyrster i Tyskland, såsom landgreve Filip 
af Hessen (4de apr.) og kurfyrst Johan af Sachsen, hvilke 
forbund han dog måtte slutte i egenskab af hertug, da det 
papistiske tiertal i rigsrådet ikke vilde tillade Danmarks 
konge at opbyde den danske adel i fremmed tjæneste eller 
at indgå sådanne forbund og forpligtelser, som oven i 
købet let kunde fore til en krig med kejseren, til hvem 
forholdet allerede forinden måtte synes temmelig misligt. 
Desuagtet sluttede han 20de jan. 1532 i Liibeck et forbund 
på segs år med de tyske fyrster, som modsatte sig hertug 

24- 


372 'Fredorik den fiirste-. 

Ferdinands valg til romersk konge: de forbundne skulde 
gensidig stotte hinanden med tusinde landsknægte og to 
hundrede ryttere. Og senere indgik han endnu et segs- 
årigt ængere forbund med landgreve Filip, afsluttet imod 
hvem som helst. Han skulde ifolge dette hjælpe land- 
greven med fire hundrede sværtvæbnede ryttere, og denne 
ham med tre hundrede. 

For at vinde koboiha vuerne overlod han dem 
(septb. 1524) Kosbæk mølle med have og overdrev: og 
d. 27de avg. 1525 overlod han dem endvidere mod en 
årlig afgift af tyve lødige mark Serritslev bys marker og 
græsgange (segs bol i byen, som Roskilde biskop ejede, 
måtte de dog afkøbe denne for atten hundrede mark). 
Under hele den lange belejring havde han jo her haft 
sin lejr opslået, og Serritslev var således bleven fuld- 
stændig øde*). Næste år overdrog han ligeledes byen 
en vandmølle i dens sydvesthge hjorne mod en årlig 
afgift af sejsten mark. Flere lignende skridt gjorde han 
for at vinde borgerne i København og Malmo, og vi skulle 
blandt andre minde om, at de mange gårde og hus<\ 
som Fruekirkes kapittel ejede i byen, måtte dette d. 12te 
septb. 1524 afstå til lejerne som fuld ejendom mod en 
fast årlig afgift, imod at de oaf yderste ævne afværge 
og modstå Luthers kætteri og vildfarelse-. — Men det 
vigtigste var dog, da han ved brev af 28de novb. 152G 
fastsatte, at hvær af disse byer skulde fræmtidig have 
fire borgmestre og tolv rådmænd, som valgtes af ^^menuj- 
herlernen selv, men svore kongen troskab. Man havde 
dog et sikkert indtryk af, at disse gaver ingenlunde havde 


Endnu et par Imndredår senere sagde do andre kobenhavnon 
skæmtevis til beboerne af den nordlige ende af JS'orrcfrade 
• Hvad, ville I serritslevmænd også tale med!« 


København:  Sonderjylland. 373 

sin gTLind i velvillie, men at man skulde kobes ved dem, 
og fandt derfor heller ingen sonderlig- grund til at fele 
sig bunden ved takuæmlighed. Og dog hed det så smukt 
både i den ene og den anden bevilling, at den blev 
given "for den troskab og villighed, København siden 
byens overgivelse har vist os og riget«. — På herre- 
dagen i Odense blev det end videre vedtaget {30de novb. 
1526), at våldene om København imod nord og vest 
skulde flyttes nogle hundrede alen længere ud og for- 
synes med segs- runde tårne eller skanser. Hvor grunden 
var for sumpet til at bære murværk, og hvor der derfor 
hidtil havde stået plankeværk af eg, skulde der nu op- 
fares jordvålde, og bouderne i de nærmeste herreder 
skulde hvær gore en dags arbejde med heste og vågn 
for at tilkore jord og græstorv. 

D. 6te maj 1524 stadfæstede -kongo Frederik de 
privilegier, som de uschlesiciglwlsteinske^ riddere og præ- 
later gjorde krav på. Ved den lejlighed sønderrev han med 
letfærdig hånd det ældgamle retsbånd mellem Sønder- 
jylland og det øvrige Danmark. Han bod næmlig, at 
fræmtidig måtte ingen sag indstævnes fra Urnehoved 
hværken til Viborg landsting eller til kongens retterting 
(trods dette hans forbud vedblev det dog stuudum at ske 
i det meste af et par menneskealdre). Han lovede, at 
herefter skulde sonderjyderne aldrig dommes af »danskere 
eller andre udlændinger.. (!), og han bestemte, at herefter 
skulde "hertugdommernes fælles årlige landdag holdes i 
Flensborg... End videre bød han, at herefter måtte 
bønder og fæstere ikke sidde i rette over prælater og 
adelsmænd, ikke domme dem på liv og gods eller på 
nogen måde <> forfølge ■> dem med dansk proses, hvorimod 
prælater og ridderskab skulde have »hals og hånd og 
højeste ret I. over sine fæstere og alle sine undergivne. 


374 Frederik don fiirste". 

1 Sønderjylland gennembrød i øvrigt Vesterhavet 
d. 2den novb. 1532 ved en sydveststorm digerne og fræm- 
kaldtc store ødelæggelser lige fra Ditmarsken til Kibe. 
Flere tusinde mennesker druknede i vandfloden, ikke at 
tale om kreaturer. I Ejdersted skulle over elleve hun- 
drede mennesker være druknede, i Strand og på Pel- 
vorm femten hundrede. I Tonder gik vandet tre alen 
op ])å kirkemuren, og i Kibe fangede man fisk i kirke- 
gangene, da vandet atter trak sig tilbage, ligesom i den 
»omgang" (buegang), der indesluttede sortebrødreklostrets 
indre gård. 


29.   "Frederik den forstem 02: udlandet 


o 


Strags efter oprorets udbrud var der en mængde 
fremmede fyrster, som syntes at tage sig varmt af kong 
Kristians sag. Hertugerne Henrik af Braunschweig og 
Magnus af Lauenburg fik således et møde bragt i stand, 
ved hvilket sendemænd både fra Kristian og Frederik 
indfandt sig, og hvor der som grundlag for underhand- 
lingerne foresloges, at Frederik skulde lade sig noje med, 
hvad han havde for oprøret, liibeckerne genindsættes i 
alle sine tidligere handelsrettigheder, en tiårig stilstand 
sluttes med Sverrig, men kong Kristian, når lian atter til- 
trådte Danmarks styrelse, have et o regimente » (0: regent- 
skab) ved sin side og aldeles fjærne Sigbrit fra sig. — 
Disse underhandlinger sneglede sig imidlertid hen, til 
de døde af sig selv, da man selvfølgelig væntede langt 
kraftigere virkninger af det møde, som kejser Karl vilde 
haft åbnet i Hamburg d. 2den novb. 1523, men som des 
værre forst trådte sammen d. 24de april 1524. Der var 
ved dette mode sendemænd fra kejseren, fra ærkehertuginde 


Uiulei-handliiiger om kong Kristians genindsættelse.    375 

Margreta, fra Eugland, paven, kurfyrsterne af Sachsen og 
Brandenburg samt fra Llibeck, Hamburg og Ditmarsken, 
selvfelgelig tillige fra kong Kristian (Kristian Vinter, 
Hans Hanson, Johan Weze) og fra kong Frederik (Ove 
Bille, Nils Hoeg, Peder Lykke, Goske Ahlefeld, den tyske 
kansler Wolfgang v. Utenhof o. fi.). Kejseren mente, at 
han kunde påhijde forlig, ti holsteinerne og liibeckerne 
vare jo umiddelbart hans undersåtter, og — jyderne vare 
det middelbart (!). Han truede altså med rigens akt og 
med pavens banstråle; han vilde have kong Kristian 
genindsat i alle hans tre riger, helst med mindelighed, 
hvis det kunde lykkes, men ellers med våbenmagt, »for 
hvilket mål han var rede til at ofre alle sine skatte "(!): 
og Henrik den attende var ikke langt fra at tale i de 
samme hoje toner. Det varede dog ikke længe, inden 
man — og det tildels på grund af det forhold, hvori 
Kristian var trådt til Luther — satte sit mål et godt 
stykke lavere: man holdt nu på, at kongen helt skulde 
opgive regeringen og have en årpenge, dronning Elisabet 
have sin morgengave, og den lille prins Hans under for- 
mynderskab være konge, enten nu strags eller efter kong 
Frederiks død. Møderne fortsattes i Neu- Brandenburg 
(hvor både kong Kristian og dronning Elisabet over- 
værede dem), i Llibeck, i København, atter i Liibeck, 
i Stettin, og påny i Liibeck, hvor det sidste møde holdtes 
d. 19de juni 1525. Men til nogen endelig overenskomst 
nåede man ikke; der var slet intet, som man enedes 
om; alle de skonne kræfter vare fuldstændig spildte, og 
enhvær fare, som fra forst af truede tronrøveren, og 
som stundum kunde synes overhængende nok, drev virk- 
ningsløst over. 

At I iiheckerne i dyre domme gjorde sig den dobbelt- 
krone betalt, som de havde været med til at smedde kong 


376 « Frederik den forste". 

Frederik, f'olger af sig selv. Han liavde dog lige så fuldt 
hjulpet dem, som de ham, og hværken ifølge forbundet 
af 5te febr. 1523 eller alle de senere overenskomster havde 
de skygge af ret til at kræv© andet end stadfæstelse af 
sine gamle handelsrettigheder. Denne stadfæstelse fik 
de fuldtud både for Danmarks og Norges men særlig for 
Bergens vedkommende på rigsdagen i København, da 
kongen og rigsrådet d. Ilte septb. 1524 udstedte et brev, 
som gengav Liibeck, Rostock, Stralsund, AVismar, Danzig, 
Hamburg og Liineburg alle de ødelæggende friheder og 
rettigheder, som de tidligere havde nydt, men som Kri- 
stian den anden havde ophævet. Ja, de fik dem endog 
i flere stykker udvidede; de fik således ret til at handle 
med bisper, prælater, adel og borgere i alle de stæder, 
i hvilke deres købmænd lå, og de fik ret til at drive al 
slags småhandel med borgere og bønder. Men kongen 
— han må ikke lade salte flere sild til sit eget behov 
end cefter gammel sædvane«! Tre dage senere, d. 14de 
septb., fik rostockerne ligeledes en ny stadfæstelse på de 
gamle privilegier, ved hvilke de udsugede Oslo og Tøns- 
berg. Også dem havde jo Kristian den anden hævet 1508, 
da han som prins styrede Norge (se s. 126), men nu satte 
Frederik dem i kraft påny. Som Allen siger: »alt, hvad 
hansestænderne under tidligere tvistigheder havde gjort 
påstand på eller ad omveje og under allehånde påskud 
og tvungne fortolkninger tragtet efter at opnå, var nu 
indrommet dem. Alt, hvad Kristian den anden havde 
kæmpet for, var opgivet«. 

Disse friheder og rettigheder gentoges i malmø- 
recessen, ved hvilken Liibeck end videre på et åremål, 
som nærmere skulde aftales, fik fire hundrede gylden 
årlig af Gotlands indtægter. Allerede i slutningen af 
samme år stillede liibeckerne dog nye krav, og F'rederik, 
hvis halve hjærte deres by var, kunde intet nægte dem, 


Liibeckernes krav. 377 

så meget mindre som han kun underhandlede med dem 
ved sine hoJsteiiiske (ikke ved sine danske) råder, og han 
desuden østpå truedes af Soren Norby, sydfra af Kristian 
den anden. De klagede over Danmarks utaknæmlighed, 
og på herredagen i Århus (febr. 1525) gjorde kong Frederik 
deres ord til sine. 6å blev på mødet i Segeberg d. 17de 
marts valget ved den såkaldte 1ste segebergske reces givet 
dem imellem de segs slotte: Tranekær, Engelsborg, Stege, 
Varberg, Solvisborg og Visborg, af hvilke de måtte have 
det ene med tilhørende len og alle dets indtægter, så 
kronen kun forbeholdt sig de særlige skatter, som måtte 
blive udskrevne af hele landet, samt i krigstid ydelsen 
af mandskab; på hvor mange år de således skulde have 
slot og len, skulde — to holsteinske og to hamhurgske 
råder afgore! Til gengæld skulde de udruste hele sin 
tlåde og lægge den i Øresund for at støtte hæren i dens 
kamp mod Norby. Men de gik ikke til sundet: «de 
kunde ikke finde -Øresund eller vidste ikke, hvor det lå», 
siger Huitfeldt. Efter at have ødelagt Xorbys skibe i 
Buviken gik de, som vi vide, til Gotland for at vinde 
oeu for sig selo, da, som de senere påstode, kun når 
den var i deres hånd, kunde der blive en ende på sø- 
røveriet. Kampen om øen have vi allerede fortalt og 
skulle da endnu kun tilfoje, at denne liibeckernes frække 
svig fik man i Danmark forst ret rede på, tre uger efter 
at Visby var brændt, og at for i storre ro at kunne 
sætte sig i besiddelse af Visborg vilde de narre kong 
Frederik til at sende hans tlåde om i Vesterhavet, hvor 
den skulde frede Norges kyster for Klavs Kniephof, hvad 
dog heldigvis "Wolfgang v. Utenhof fik afværget. — Så 
skyndte man sig at slutte forliget med Norby, og endelig 
vare liibeckerne villige til at lade Danmark beholde Got- 
land, imod at de i en årrække oppebåre alle kronens 
indtægter  af  øen,  og  imedens  udnævnte  lensmanden, 


378 »Frederik den fOrste-. 

samt at de i en række af år, som nærmere skulde aftales, 
fik Hammershus med Jiele Bornholm som len af Dan- 
mark. Denne ulykkelige ø havde de næmlig til trods for 
enhvær overenskomst endnu ihænde, siden de 1522 ind- 
toge den (so s. 265). Kongen kunde ikke modsætte sig 
dette vanærende krav uden et åbent brud med det kære 
Llibeck, og det havde han ikke hjærte til. Ved pagten 
i Ltibeck d. 19de juli 1525 satte staden altså sine krav 
igennem: fik hele Gotland på fire år, og Bornholm — 
ja, hvor længe de skulde have den, det skulde atter to 
holsteinske og to hamburgske råder afgore! Men i erstat- 
ning for Bornholm, som kongen i sin håndfæstning havde 
forpligtet sig til at tilbagegive Lunde kapittel, måtte han 
d. 25te avg. give kapitlet Varberg slot med tilhørende 
len og herreder. Ligefuldt vedbleve de af al magt at 
belejre Visborg, indtil Norby i oktb. fik slottet til at 
overgive sig til Henneke v. Ahlefeld, der fik en besæt- 
ning af halft danske, halft lybske folk. Så blev Born- 
holm d. Ilte novb. overgivet liibeckerne, som endda ikke 
vare fornojede, men fik lov til at tage en tillægsskat på 
tre tusinde mark af det udpinte Gotland. — Derpå blev 
den 2den segebergske reces vedtaget d. 5te avg. 1526. 
Sporgsmålet var, hvor længe liibeckerne burde beholde 
Bornholm. På kongens vegne foresloge de holsteinske 
råder at give dem femti år! og hamburgerne stemte i med. 
Liibeckerne spillede de forurettede: de mente, at de burde 
haft den på hundrede år! Der var jo da også meget, 
som de skulde have godtgjort, og iblandt andet kunde 
de ikke have mindre end åttito tusinde to hundrede og 
segstien mark lybsk for det sidste krigståg, ved hvilket 
de vilde snydt kongen for Gotland! 

Allen siger: »Så dyrt måtte Danmark betale den 
hjælp, det fik af Llibeck til at gore Frederik til konge 
og fordrive Kristian den anden: landafståelser for kortere 


Lubeckernos krav:  malmorecesseii. 379 

eller længere tid, eii tiårig handelstrældom og i lige så 
laug tid en ydmygende polittisk afhængighed. Kong 
Gustaf i Sverrig lod sig aldrig hilde så dybt i liibeckernes 
næt. Han tilstod dem vel store og skadelige handels- 
rettigheder, endog storre end de fik i Danmark, men 
han overlod dem aldrig nogen del af landet, og det 
varede ikke længe, inden han sonderbrod handelsåget". 

At Frederik den forste bildte sig ind, at også han 
i kraft af kalmareningen skulde sætte Nordens trilling- 
krone på sit hoved, have vi allerede kortelig omtalt (se 
s. 316). Han blev dog hurtig bedre belært af koug Gustaf. 
1 Malmø mødtes bæggo konger for personlig at afhandle 
en mængde tvivlsomme sager. De havde de fleste af 
Danmarks og Sverrigs rigsråder med sig, og end videre 
var der mødt afsendinger fra Liibeck, Rostock, Stral- 
sund, "NVismar, Danzig, Hamburg og Liineburg. Kong 
Frederik slog så småt på kalmareningens fornyelse, men, 
da han strags mærkede, at kong Gustaf ingen lyst havde 
til at nedlægge kronen, nejedes han med onsket om at 
kendes for Sverrigs (Gustafs) o overherre » 1 Han fik dog 
på stående fod et svar, der strags bragte ham til at 
tage svøftet ind. Nu skulde fra svensk side den lov- 
kloge Ture Joiissou tage ordet for Sverrigs ret, særlig til 
Gotland, men han ængstedes for, at han så skulde komme 
til at miste alle sine godser i Danmark, hvorfor han knap 
kunde få ordene fra^m, men det gik i stamihak for ham. 
Så tog gamle Anders Bille til orde. Han mente, at Ture 
Jonsson og ban som de to ældste blandt de tilstede- 
værende vare de eneste, som ret havde rede på sagerne: 
men Gustaf afbrød ham: cVeten I då icke, hr. Ånders, 
att en ung kan så langt sporja tillbaka, som en gammal 
kan minnas?" og dermed var Anders Bille afvæbnet. Så 
tik samtalen en roligere gang, og de to konger afsluttede 


380 »Frederik don forste«. 

d. Iste septb. 1524 »fZe« malmøske reces » , ved hvilken 
liibeckerne dog rigtignok fik næsten ethvært sporgsmål 
afgjort til gunst for kong Frederik. Således måtte Gustaf 
strags afstå Bleking, som han allerede havde helt i sin 
våld, og om Gotland vedtoges det, at jøen foreløbig skulde 
tilhøre den af parterne, som samme dag (1ste septb.) 
havde Visborg inde. Men, da Soren Norby endnu den- 
gang holdt Visborg, kom Gustaf således også til at give 
afkald på hele Gotland, hvor man allerede d. 27de septb. 
hyldede kong Frederik, og som Behrend v. Mehlen d. 5te 
oktb. måtte romme. — Om Gotland og Viken skulde den 
endelige afgorelse dog forst finde sted på et møde i Lii- 
beck næste sommer; men dette møde vilde Gustaf af 
fiere grunde nødig gå ind på, og han sorgede da for, at 
hans sendemænd forst kom til Liibeck, da de danske 
sendemænd forgæves havde væntet på dem i tre uger og 
derfor atter vare afrejste. Modet fandt således slet ikke 
sted. — Uagtet der umulig kunde råde noget hjærteligt 
forhold imellem de to konger, tvang angsten for. den 
fælles fjende dem dog til at holde sammen, og d. 21ste 
avg. 1528 sluttede de et forsvarsforbund i Lødose, ifølge 
hvilket, hvis Kristian den anden skulde angribe noget af 
rigerne, Sverrig skulde komme Danmark til hjælp med 
åtte hundrede mand, men Danmark med åtte hundrede 
og Norge med to hundrede hjælpe Sverrig. Var denne 
hjælp ikke tilstrækkelig, skulde den efter omstændig- 
hederne øges. Denne forpligtelse gentoges ved forbundet 
i Varberg d. 7de avg. 1530, ved hvilket det tillige blev 
bestemt, at Gustaf skulde beholde Viken endnu i segs 
år. Det gjorde han dog ikke. Skont han egentlig havde 
gjort regning på, at han altid skulde beholde det, hvorfor 
han ikke alene havde holdt Olafsborg stærkt besat, men 
1526 havde taget sig for at genopbygge Karlsborg, at ikke 
Viken,  "hvad  Gud forbyde!«   atter ved tjendehånd skal 


Malmorecessen og dens folger;  nederlænderne. 381 

blive aftvunget Sverrig, — så gjorde han sig dog, da 
Kristian den anden atter stod i Norge, ikke alene rede 
til at indfri sit ord fra Varberg, men, for ikke samtidig 
at lægge sig ud med kong Frederik, opgav han allerede 
d. 20de maj 1532 Viken, som han i fulde ni år havde 
haft i sin hånd. 

Xederlænderne havde liibeckerne håbet at se 
fnldstændig udelukkede af Østersøen , men derpå kunde 
dog lige så lidt kong Frederik og det danske rigsråd 
som kong Gustaf gå ind. Liibeckerne måtte da foreløbig 
lade denne tanke hvile, og i sommeren 1524 måtte de i 
forbindelse med den danske regering slutte en overens- 
komst med dem om gensidig handelsfrihed. Neder- 
lænderne fik således ret til at handle på Danmark, Norge 
og på <• hertugdommerne » , imod at de svarede don sæd- 
vanlige told. — Men, da Kristian den anden 1531 gik 
fra Holland til Norge, ilede liibeckerne kong Frederik til 
hjælp og påstode nu, at hollænderne havde hjulpet kong 
Kristian og derved brudt pagten af 1524, så der altså 
var god grund for Danmark og Liibeck til at falde over 
dem med forenede kræfter. Eigsrådet vilde dog ikke gå 
ind på et angrebsforbund mod hollænderne; kong Frederik 
var selvfølgelig villigere: han forbod d. Ilte jan. 1532 
hollænderne indtil midsommer at vise sig i Østersoen og 
beslaglagde fem hollandske skibe, som desuagtet kom. 
Man mente for tiden umulig at kunne undvære liibeckerne, 
og d. 2den maj 1532, samme dag som den dansk-lybske 
flåde gik fra København til Akershus, aftvang de kongen 
og rigsrådet udkastet til en forbundspagt, ifølge hvilken 
danske skibe kun måtte fore danske handelsvarer igennem 
Øresund, derimod c/A-åt fremmed stabelgods for fragt i^: 
så snart Norge var genvundet, skulde Danmark og Liibeck 
anfalde hollændernes og waterlændernes skibe, hvor som 


382 "Frederik den furste«. 

helst de traf dem, i Øresund eller i søen, såfræmt ikke 
skibsførerne forpligtede sig til hværken at fere stabel - 
gods fra vest til øst gennem sundet eller østersolandenes 
Iræmbringelser den modsatte vej. Man kunde da tilbyde 
hollænderne forlig med hensyn til de opbragte skibe, men, 
vilde de ikke strags give kob, skulde man føre krig og 
kun slutte fred med dem på det vilkår, at de fuldt under- 
kastede sig det stillede krav. — Det var den lybske køb- 
mand Jiirgeii Uulleiiweffcr, som var fader til dette udkast, 
og han ilede strags til Liibeck med det for at få det 
stadfæstet af rådet; men dette var dog betænkeligt ved 
et foi'bund, som c»jeblikkelig vilde fræmkalde en krig med 
alle Nederlandene; og d. Ode juli sluttedes i Kobenhavn 
et forlig mellem Danmark, Sverrig, Nederlandene, Liibeck, 
Hamburg, Kostock, Stralsund og Wismar, som stadfæstede 
overenskomsten af 1524. Men — to måneder senere fræm- 
kom kong Frederik og Liibeck i Amsterdam med et krav 
på en halv million gylden (tre hundred tusinde til kong 
Frederik og to hundred tusinde til Liibeck), til erstat- 
ning for den skade, hollænderne ved kong Kristians krig 
skulde have tilfojet dem. Derom underhandledes der nu 
en stund, men imidlertid var Wullenwefier bleven borg- 
mester, og han byrjede strags fejden på egen hånd: han 
sendte skibe til Bornholm, til Øresund og til Norge for 
allevegne at opbringe hollænderne. Dette gik dog for 
vidt, og noget af det sidste, man fik den døende kong 
Frederik til at underskrive, var den erklæring til hans 
kære liibeckere, at han hværken kunde eller vilde tåle 
en sådan våld på rigets stromme. Liibeck syntes hojst 
overrasket: det mente, at Danmark snarere burde hjælpe 
det mod hollænderne end gå det imod. Ligefuldt sendtes 
Melkjor Eantzau til Briissel for at træffe en overenskomst 
på Danmarks vegne med den nederlandske regering. Men 
herom skulle vi hore mere i det følaende. 


383 


30.   Norske handeler; kong Kristian sviges. 

Indtil I5j27 var Yiiiseiis Lunge <<overkonge» i Norge, 
uien adskillige forhold havde imidlertid foraudret sig. 
Efter Hans Erikson (Godov) fik Klavs Bille (1527) Bohus 
som livsvarigt pantelen. I marts 1527 blev end videre 
mågens Gj'ldenstjonie sendt ud i Vesterhavet for at holde 
styr på skipper Ivlement, men desuden havde han det 
hværv at bringe Olaf Galle levende eller død til Køben- 
havn og selv sætte sig i besiddelse af Akershus. Det 
synes ikke, at han fik fat på Olaf Galle, men udeji 
sværdslag sad han i juni som hovidsmand på Akershus.. 
Allerede dette brod Vinsens Lunges enevælde, men der kom 
det, som var værre. Et par svenske gejstlige — den ene, 
Peder Jakobsson (se s. 205), kende vi som en trofast ven 
af Sturerne — havde vakt stor uro i Dalarne, men havde 
måttet flygte til ISorge, hvorfra Gustaf Vasa ifølge malmo- 
recessen krævede dem udleverede. Og tilsidst, 152o, 
måtte ærkebiskop Olaf Ingebritsson, skont meget nodig, 
efterkomme dette krav, da han nok indså, at de derved 
gik deden imøde. Peder Jakobsson havde han endog 
ladet gribe på en af Inger Ottesdatters gårde. Dermed 
var der indtrådt et brud mellem ærkebispen og Vinsens 
Lunge, ja de fejdede endog skarpt på hinanden. Så kom 
1528 daljuukeren (o: Jons Hansson, den falske Nils Sture) 
som flygtning til Norge, hvor både fru Inger og Vinsens 
Lunge kendte ham for Sten Stures ægte ældste son, ja 
gave ham endog løfte på fru Ingers yngste datter. Også 
ham krævede kong Gustaf selvfølgelig udleveret, og Vin- 
sens måtte skynde sig at sende ham til Tyskland. Men 
hermed var Gustaf ikke nojet: på mødet i Lødøse (avg. 
1528) krævede han af Frederik, at denne skulde fratage 
Vinsens Bergenhus: og han måtte love dette. Så sendte 
han i maj  1529 Æske Bille (til Svanholm og Mågenstrup: 


384 " Krederik den fcirste ■ . 

død 1552) op til Bergen, og Vinsens måtte strags oplade 
ham det stærke Bergeuhus, da han i forvejen havde 
ulykker nok af sin åbne fejde med ærkebispen og ikke 
turde skabe sig nok en mægtig fjende. Æske var en 
svigerson af Henrik Kriimmedige, og han nojedes ikke med 
at forstærke Bergenhus — ja, han nedrev endog den 
minderige Kristkirke, bispegården med den dejlige Apostel- 
kirke og kapittelhuset, bygninger, som ved sin nærhed 
vanskeliggjorde kongsgårdens forsvar, men af hvilke især 
den forstnævnte gemte utallige minder fra Norges stor- 
hed og hæder — , han skaffede atter sin svigerfader all'e 
hans norske len og ejendomme tilbage. Således var 
nu Yinsens Lunges magt væsentlig indskrænket til det 
nordenfjældske Norge, hvor dog ærkebispen stadig gjorde 
ham den stridig, og til den indflydelse, han ved sin 
klogskab og veltalenhed vedblev at ove i rigsrådet. 

Så indlod ærkebispen sig i hemmelige underhand- 
linger med Kristian den anden, uden dog åbent at bryde 
med Frederik den forste, men han indfandt sig aldrig 
på nogen herredag, og han modarbejdede stadig rege- 
ringen, hvor han kunde gore det uden alt for tydelig at 
råbe sig. — Man kendte slet intet personlig til kong 
Frederik i Norge; i hvor tit han end havde lovet det, 
kom han aldrig selv derop, ikke engang for at lade sig 
krone: og han vandt på ingen måde folkets stemning. 
1526 skriver en af hans egne herremænd: "De ere alle 
af hjærtet kong Kristians gode bønder, både i Danmark, 
Sverrig og Norge. Sagen er den, at kong Kristian havde 
altid bønderne for ojne: de kunde komme ham til ords, 
når de vilde, medens rigens råd og alt herskab var for- 
smået og foragtet, hvilket bønderne i alle måder tyktes 
godt om ; imedens ror gode herre [Frederik] holder af sit 
råd, ridderskab og herskab, både det åndelige og verds- 
lige, som tilbørligt er".  Det var derfor også spildt arbejde, 


Forholdene i Norge:  Kristian den anden. 385 

at kong Frederik i sommeren 1529 lod sin son hertug 
Kristian gå til Norge for at prøve, om han dog ikke af 
normændene kunde blive hyldet som arveherre, siden det 
danske rigsråd så skinsygt vågede over, at der ikke måtte 
blive valgt nogen tronfølger. Han havde Styge Krumpen, 
Henrik Krummedige, Otte Krumpen og Knud P. Gylden- 
stjerne med sig, men ærkebispen afværgede hans hylding 
ved skriftlig at minde om , at Norge ikke kunde have 
anden herre end den, der blev samtykt til Danmarks 
rige. Alt, hvad prinsen fik for sin rejse, var det skrift- 
lige vidnesbyrd af rigsråderne: «Vi have ikke andet be- 
fundet, hørt eller formærket, end at Hans Nådes hoj- 
mægtighed haver skikket sig kristelig, fyrstelig, tilborlig 
og vel, deriblandt hørt og brugt vort råd og under- 
visning, det vi alle og hvær besønderlig takke Hans 
fyrstelige Nåde ganske ydmygelig gærne«. 

Alle de mange forsøg, kong Kristian hidtil havde 
gjort for at genvinde sine riger, vare strandede, de 
krigerske foretagender så fuldt som de fredelige under- 
handlinger, fordi han savnede penge til at give dem for- 
nøden styrke, og fordi hans fyrstelige frænder og venner 
vare optagne, enhvær af sine egne sager, så de vare 
mere eller mindre kølige for hans. Egentlig var hans 
svåger kejser Karl ham ikke uvillig, og han bod mere 
end én gang sine Nederlande støtte ham. Men ærke- 
hertugiude Margrete havde aldrig kunnet lide ham. Hun 
havde stadig haft et vågent oje med ethvært af hans 
skridt, hvad enten han sad stille i Lier, eller han rejste 
om i Tyskland; og det hjalp ikke, at han, dreven dertil 
af Gustaf Trolle, d. 9de febr. 1530 nedværdigede sig til at 
give kejseren en skriftlig erklæring, i hvilken han blandt 
andet sagde sig løs fra »den lutherske sekt», og lovede 
at holde sig og alle sine til »den katolske tro«.   Hun 

Danmarks historie 1481 — 1536. 25 


386 "Frederik den forste«. 

troede vistnok ikke på alvåren i hans erklæring, men i 
ethvært fald: for at holde ufreden borte fra sine Neder- 
lande og deres handel vedblev hun at være ham Qendsk. 
Hun døde imidlertid d. 30de novb. 1530, og i hendes sted 
blev nu Kristians svigerinde, dronning Elisabets yngre 
syster, enkedronning Marie af Ungern, Nederlandenes 
regentinde, og hun var langt venligere stemt imod sin 
svåger og derfor langt medgorligere. — Da kong Kristian 
desuagtet ikke kunde formå sin kejserlige svåger til anden 
understøttelse end tomme truselsbreve, hværvede han sig 
i Østfrisland og Geldern omkring syv tusinde ledige lands- 
knægte, med hvilke han brød ind i landskabet Holland, 
der ved overenskomsten af 22den febr. 1520 havde gået 
i borgen for den tilbagestående del af brudeskatten; og 
uhindret af regentinde og kejser tiltvang han sig penge, 
skibe, skyts og levnedsmidler. 

Imens var der også arbejdet på anden måde. Gustaf 
Trolle, som- havde måttet romme sit ærkesæde i Upsala 
og ty ned til Danmark, hvor han havde så megen slægt, 
svigtede strags sin lovlige konge, da han så, at oprøret 
vandt kræfter, og gik over til oprørskongen. Han kronede 
også denne i København d. 7de avg. 1524, fordi kroningen 
helst måtte udføres af en ærkebiskop, som skik hidtil 
havde været, og fordi han ved denne vilhghed håbede at 
vinde sig Lunds ærkestol, der måtte regnes for ledig, 
skont fire vare kaldede til den. Men den blev endnu i 
fulde to år stående ledig, og, da Frederik endelig, 1526, 
af egen magtfuldkommenhed besatte den, gav han den 
ikke til Trolle, men til den Age Sparre, som domkapitlet 
for hen ved syv år siden havde valgt. Dermed var for- 
holdet til kong Frederik brudt, og Trolle opsøgte strags 
igen kong Kristian , der virkelig også. tog ham til nåde. 
— Nu (1531) gennem strejfede han forklædt som bjærg- 
mand hele Norge for at undersøge og påvirke stemningen, 


Kristian den andens norgeslag. 387 

Og tre af. Norges bisper (ærkebiskoppen, bisperne Hans 
Reff i Oslo og Mågens Lavritsson i Hamar) havde han 
påny vundet for den afsatte konge, så de endog igennem 
Jorgeu HaiisoD, der ligeledes hemmelig havde vovet sig til 
Norge, sendte ham en storre hjælp, dels af deres egen, 
dels af kirkernes formue. 

Da Kristian endelig havde fået sig en flåde samlet 
på henved treti skibe, stak han d. 26te oktb. 1531 fra 
Medemblik i søen. I hele Danmark kom borger og bonde 
i glad bevægelse ved håbet om hans genkomst, især var 
dette dog tilfældet i Norrejylland (det vestlige, nordlige 
og mitterste) samt i Fyn. Han havde da også kort for- 
inden udsendt en veltalende opfordring, der lod formode, 
at han vilde lande i Danmark, hvad kong Frederik i hoj 
måde ængstedes for. Han styrede imidlertid (efter Gustaf 
Trolles råd ?) ad det sydlige Norge til og ankrede i Hesnæs 
havn på Agder d. 5te novb. Her håbede han, og det 
med grund, at han skulde genvinde sin krone. 

Men også på denne færd var han bleven hjemsøgt 
af hårde storme, som da han for halvniende år siden 
forlod sit rige ; og ti af hans skibe med samt hans krigs- 
kasse, hans sværeste skyts og en mængde af hans krigere 
vare slugte af Kattegats bølger. Da han torsdagen d. 9de 
novb. — til hvilken dag man i den ældre norske kirke 
havde henlagt « tornekronefesten » — steg i land ved Oslo, 
gik folket ham dog villig tilhånde, og d. 29de novb., 
dagen for andersmesse, modtog han i Oslo hyldingen af 
det norske rigsråd, som samtidig sendte kong Frederik 
sin opsigelse. . Og samme dag svor ærkebispen ham i 
Trondhjem en ny ed i Gustaf Trolles hånd. 1 det norske 
rigsråds tiltale til det danske rigsråd hedder det blandt 
andet: »I vide vel, hvem det våldte og afstedkom i Dan- 
mark, at Hans Nåde nødtes at give sig af riget uden 
tilborlig tiltale og dom,  hvilket vi eller den gode almue 

25* 


388 -Frederik den forste«. 

i Norge ej afvidste eller samtykte, for længe efter at 
H. N. var uddreven ... I vide og, at det var en foje hob, 
som mest magt havde [, der opsagde kong Kristian], og 
ikke alene mange, som derimod stode, men mange tusinde, 
som det tyktes ilde at være, imod hvær én, som det 
tyktes vel at være, og som endnu, som vi have spurgt, 
H. N. gærne igen i riget ville have, og måske mange 
ere, som ikke tor give sin mening tilkende af frygt for 
dem, som H. N.s storste uvenner ere». 

Men den nye slotsherre på Akershus, mågens %ldeu- 
stjeriie, en mand, der havde tvættet sig i Jordans flod 
og modtaget ridderslaget ved frelserens grav (vi kende 
ham iblandt andet fra langfredagsslaget på Fyrisvåld), 
holdt ham op med ørkesløse underhandhnger. For sit 
navns og sin æres skyld kunde han ikke strags give sig, 
men han vilde gore det, hvis han ikke fik undsætning 
inden d. 10de marts ; indtil den dag blev der så sluttet en 
våbenstilstand. Kristian var under hele dette tåg mærk- 
værdig dådløs, mærkværdig holdningslos; vi må vel gen- 
tage med Helveg, at «de mange udlændighedsår, i hvilke 
han så at sige uafladelig havde gået rundt om den samme 
tanke uden nogensinde at komme sit mål nærmere, havde 
blæst marven ud af hans knogler«. Hans svenske led- 
sagere, Gustaf Trolle, Ture Jonsson og biskop Mågens 
Haraldsson af Skara, lovede ham en mægtig støtte i Sver- 
rig, så snart han kun viste sig der, og de skreve også 
både til Dalarne og Gøtlandene, men uden fjærneste virk- 
ning. Ture Jonsson havde så dog, som Klavs Bille skrev 
til ham, »vendt din kappe så tit, at hun på både sider 
er så jammerlig slidt, at ingen redelig mand kan yder- 
mere bruge hende«; og det samme gjaldt Gustaf Trolle. 
De sejre, kongen vandt i Viken, havde ikke stort at 
sige, om han end indtog Olafsborg og (d. 13de desb.) 
Karlsborg og vakte en del uro i de svenske grænselande. 


Kristian den andens norgeståg. _    389 

Ture Jonsson opfordrede forgæves Klavs Bille på Bohus 
til overgivelse (da var det, han fik hint svar), søgte også 
forgæves at tage slottet med magt; men dagen efter fandt 
man ham liggende hovedløs på Konghelle gade, et offer 
for en af sine mange fjender. Gustaf Vasa tøvede heller 
ikke, inden han gjorde sig rede til både sondenfjælds og 
nordenQælds at efterkomme sine forpligtelser fra Varberg. 
Det måtte jo være ham klart, at kong Frederiks sag i 
dette ojeblik var hans egen. Desuden kom der sygdomme 
i Kristians hær, og misnoje opstod, så snart solden ude- 
blev. I slutningen af februar måtte han atter lægge sig 
i lejr for Akershus med to tusinde fodfolk og åtti ryttere:- 
det var nu alt, hvad han havde tilbage af sine syv tusinde 
mand. Det hjalp da kun lidt, at Norges rigsråd d, 5te 
jan. i Oslo havde kendt hans son, den unge prins Hans, 
for »Norges riges arveherre ». 

Det danske rigsråd bad Llibeck-om hjælp, og i håbet 
om således at kunne hævde sig hele østersøhandelen, var 
byen så ivrig, at den allerede i novb. sendte fire orlogs- 
skibe til Kobenhavn og lovede, at to andre skulde følge 
snart efter. Men i København var man langtfra færdig 
med sine rustninger, og vinteren var desuden så hård, 
at man ikke havde stort håb om at kunne nå Norge. 
Dog rustede man, hvad man kunde: for at "bringe penge 
tilveje indvilgede rigsrådet d. 18de desb. i, at alt, hvad 
der kunde undværes af de sællandske og skånske kirkers 
sølvtoj : monstranser, bægere og klenodier, skulde afgives 
til mønten og gores i penge til rigets forsvar; enhvær 
af bisperne måtte levere et vel udrustet, vel bemandet 
og forsvarligt skib; hvad der krævedes af købstæderne, 
have vi allerede meddelt s. 320. Raskest var dog Johan 
Rantzau, som strags fra Krogen afsendte et halft hun- 
drede mand, der endnu i jan., til trods for den islagte 
Qord, fik held til at snige sig ind på Akershus. — Imens 


390 »Frederik den . forste » . 

kæmpedes der også nordenfjælds, hvor Olaf Ingebriktsson, 
ærkebispen, fejdede på sin gamle uven, Viusens Lunge, 
der holdt fast ved kong Frederik. Olaf kunde dog så 
meget mindre overvælde Vinsens, som denne fandt en 
kraftig støtte i Æske Bille, der i maj sendte Otte Stig- 
son fra Bergenhus til Trondlijem, hvor han brandskattede, 
mens han afbrændte bispegården med hele domkapitlets 
kostelige bibliotek og et par andre af ærkebispens gårde, 
og denne selv måtte indeslutte sig på det befæstede Sten- 
viksholm. — Det var dog ved Akershus, at kampen måtte 
udkæmpes. Her havde Tile Giseler og Peder Skram alle- 
rede i marts bragt ny undsætning. Fjorden var endnu 
stadig tilfrussen, men lige fuldt lykkedes det Skrams 
snildhed at skaffe en del landsknægte og det fornødne 
krudt over isen og sneen til slottet, og på hjemvejen 
gjorde han ved Tønsberg fem af kong Kristians skibe til 
bytte. — Det var dog kun få folk, Peder Skram havde 
haft med sig, men d. 7de maj kom bispen af Odense, 
den træske Kuud ilyldeDstjeriie , sin broder til undsætning 
med syv tusinde mand på elleve danske, åtte lybske, tre 
rostockske og tre stralsundske skibe. Kristians stilling, 
som hidtil havde været meget mislig, blev nu helt for- 
tvivlet. I nogen kamp kunde han ikke indlade sig; han 
stak derfor ild på sin lejr og trak sig tilbage til en 
stærk stilling i selve Oslo, hvor han dog havde slottet 
på sin ene side og Knud Gyldenstjernes hær på den 
anden. Denne sidste stak d. 10de maj ild på søbederne, 
hvor han havde alle sine forråd, og opbrændte samtidig 
hans skibe. Allerede d. 12te maj indlod han sig da i 
underhandlinger, som imidlertid trak hen i syv uger, 
fordi kravene fra bægge sider vare for store (kong Kristian 
vilde ingen af sine kroner opgive, og hans modstandere 
vilde ikke indromme ham en fodsbred land), og fordi 
Peder Skram atter blev sendt til København for at ind- 


Kristian deu andens norgeståg; lian sviges. 391 

hente uye forholdsordrer hos kong Frederik. — Man 
rådede gang efter anden kong Kristian, at han skulde 
rejse ned til sin farbroder, der visselig vilde tage hæderlig 
imod ham og »forsorge ham med en kristelig, ærlig, 
fyrstelig underholdning, meget bedre, end de havde magt 
til at sige hani" ; og tilsidst lyttede han til dette uråd. 
De som underhandlede med ham, vare Knud Gylden- 
stjerne, Mågens Gyldenstjerne, Nils Lykke og Reinwald 
v. Hejderstorf, hvem fire fuldmægtige fra hansestæderne 
stode ved siden. Og endelig blev overenskomsten sluttet 
og lejden givet. «Den hellige trefåldighed til lov, pris 
og ære« lovede altså biskop Knud og de andre syv "ved 
vor tro, love, ære og redelighed » , at, når han kun gik 
ned til sin kære farbroder, « vilde de med al kristelig, 
ærlig, tilborlig ære, reverens og værdighed modtage, 
undfange og opholde" ham i en «fri, sikker, ubehindret 
velmagt", og de tilsagde ham «en fri, ærlig, sikker, tro- 
fast, ubrødelig og kristelig lejde . . . som ubrødelig, ube- 
dragelig, uden al argelist fuldkommelig og trolig holdes 
skal under Guds store hævn og. evige straf », hvad enten 
han så kom til enighed med sin farbroder eller ikke. 
• Døde kong Frederik, skulde Danmarks rigsråd være for- 
pligtet til at holde lejden, ja, der tilfojes: "Dersom Gud 
forset haver, at Danmarks riges råd og menighed ville 
velvillig tage Hans Nåde igen for herre og konge, da 
skal derpå ikke gores H. N. modstand. Dersom de ikke 
ville eller kunne tage H. N. igen, da skal dog mellem 
hoj bårne kong Kristian og hans hjælpere på den ene 
side, Danmarks rigsråd med de vendiske stæder og deres 
hjælpere på den anden, alting handles og sluttes til en 
kristelig og fredelig god bestand i alle måder, og Dan- 
marks riges råd derefter lade kong Kristian fri og sikker 
indsætte i Norges rige i hans frie behold, og Norges 
rigsråd da nyde og bruge sin frie kåreret,  som sædvane 


392 »Frederik den forstc". 

Og friest været haver af gammel tid". — Biskop Knud 
havde aldeles ubetinget fuldmagt af kong Frederik til at 
afslutte hvad overenskomst, han bedst kunde; men, inden 
overenskomst og lejde endnu vare forseglede, fik han 
ved den tilbagevendende Peder Skram både skriftlig og 
mundtlig den ordre, at han kun måtte træffe en aftale 
med kong Kristian, når denne overgav sig «på nåde og 
unåde«. Desuagtet hængte både han og de syv andre 
underhandlere seglene under den « sikre« lejde, og det 
samme gjorde endnu tyve andre herrer, iblandt hvilke 
vi skulle nævne Kristoffer Huitfeldt, Otte Anderson og 
Tile Giseler. Biskop Knud hængte det store kongelige 
segl under, som Jesper Brokmand havde medført, for at 
det kunde være klart, at han handlede med fuld myndig- 
hed. — Det var d. 1ste juli 1532, den dag, på hvilken 
han fyldte femtiet år, at kong Kristian, uden at ane 
den nedrige svig, således overgav sig. 

D. Ode juli lettede de og sejlede herned med ham, 
men forst d. 24de juli kastede de anker på Kobenhavns 
red. Da holdt kong Frederik netop et stort møde med 
sendemænd fra hansestæderne og Nederlandene, fra Gustaf 
Vasa og hertug Albrekt af Preussen. Adskillige forlig, 
handelspagter og forbund vare dels afsluttede eller dog i 
færd med at blive det. Ikke alene kongen og hans rigs- 
råd bleve hojlig misfornojede, da de hørte, at de atter 
skulde slippe, hvad de nu så godt havde i fælden, men 
liibeckerne, hvis afsendinger jo dog også havde deltaget 
i at besegle lej den, vare næsten de aller ivrigste for at 
få den brudt, og særlig gælder dette Jtirgen Wullen- 
weffer. Der rådsloges i flere dage, og så længe vendte 
og drejede de danske og lybske herrer på sine samvittig- 
heder, at de under et møde i HeUigåndskirken kom til 
det udslag,' at de ikke havde nødig at holde lej den, siden 
kong Kristian skulde  have  brudt betingelserne for den! 


Kristian den anden sviges og fængsles. 393 

ti biskop Knud forsikrede, at hans folk på nedrejsen 
ikke havde holdt sig., som de burde; og han selv havde 
fra Oslo sendt keiser Karl sin sons valgbrev som Norges 
arveherre, men — om dette var sket for eller efter over- 
enskomsten, derom forlyder der rigtignok intet. Sven- 
skerne og holsteinerne stemte i med, at man på ingen 
måde atter måtte løsslippe den fangne fjende. — Efter 
segs dages forløb sejlede ^man så videre med ham, for, 
som det hed, at føre ham til Flensborg, hvor man bildte 
ham ind, at kong Frederik var, og hvor han da skulde 
mødes med ham. Man gik norden om Sælland og ned 
igennem Lillebælt, og den ulykkelige fange anede intet 
om lognen og svigen, for man styrede ind ad Sønder- 
borg til. Det var d. 9de avg. ved solnedgang, at man 
lagde til ved Sønderborg, og her måtte den Ditlef Brock- 
dorf modtage ham, som for ni år siden så tappert havde 
værget Duborg for ham; men kong Frederik, der så 
skammelig brød den ed, som var afgivet på hans vegne, 
havde end videre fundet det sommeligt at lade den Ruud 
P. Cyldeiistjenie, der var mistænkt som delagtig i Dyvekes 
giftmord, og som dengang var bleven benådet, imod at 
han aldrig mere viste sig for kongens ojne, — at lade 
ham ledsage kong Kristian på skibet; og, da de havde 
nået Sønderborg, var samme Knud rå nok til at gribe 
ham i skæget og rive den gyldne vlies's ordenskæde af 
hans bryst*) for at bringe hans farbroder den. 

I Sønderborg blev han indsat, ilxke som kong Frede- 
riks men som kongerigets og « hertugdommernes » fange 
på livstid. Slotsherren, Ditlef Brockdorf, stod under et 
nævn af fire rigsråder og fire landråder, hvem han måtte 


På et ordensmøde i Barcellona d. 5te marts 1519 var han valgt 
til ridder af denne orden, som han dog forst modtog ved 
kroningen i Stokholm. 


394 "Frederik den f6rste». 

gore sin ed, og uden disses samtykke måtte fangen ikke 
Qærnes fra Sønderborg. Han blev indsat i slottets syd- 
østlige blå tårn og fik kun sin norske dværg med sig. 
I det forste halve år kunde han dog gå frit omkring på 
slottet og blokhuset, når han vilde lade være at tale 
med nogen; men, da man opdagede, at han ved hjælp 
af dværgen, en købmand i Flensborg og præsten i Lysa- 
bild, fortsatte forbindelsen med sine venner i Tyskland, 
fratog man ham alt, hvad han endnu havde af guld og 
kostbarheder, for at han ikke fræmtidig skulde kunne 
bestikke nogen. Da grevefejden udbrød, og man frygtede 
for, at han med magt kunde blive befriet, lagde man en 
stærk besætning ind i slottet, indespærrede ham fuld- 
stændig og murede doren til efter ham. Igennem et 
hul på væggen rakte man ham maden, og lyset fik han 
gennem to hoje vinduer med tykke jærnstænger for. Som 
tidligere kong Frederik måtte også hans son kong Kri- 
stian forpligte sig til Danmarks og Holsteins adel, aldrig 
at løsgive ham, ja ej engang i nødsfald at flytte ham 
andensteds hen. Dværgen afløstes af en gammel soldat, 
som i en lang årrække var Kristians eneste sælskab. Da 
han døde, græd den gamle konge af smærte.  — 

(Indtil hans fætter, Kristian den tredie, følte sig 
fuldkommen tryg på tronen, holdt man ham således af- 
spærret fra verden. Forst så gav man ham lidt storre 
frihed, og nogle år senere tillodes det ham endog at gå 
ud i byen og ride omkring på øen under bevågtning af 
de unge adelsmænd, som sendtes ham "til underhold- 
ning«. Men under den lange indespærring våksede hans 
ryghvirvler sammen; i fængselsgulvets stene blev der 
mærker af hans tunge vandring; og i marmorpladen på 
det bord, som stod midt på gulvet, blev der en fure 
langs kanterne: den var sleben af hans tommelfinger, 
som han lod følge pladen,  når han vandrede trindt om 


Kristian den andens fængsel: — 'Sorge. 395 

bordet. På vindueskarmen havde han ridset en tegning 
af Københavns slot, og andre tegninger på væggene. — 
Efter forliget i Spejer (2den juni 1544), ved hvilket kejser 
Karl fuldstændig opgav hans sag, kunde han ikke længer 
have noget håb om at genvinde rigerne for sig eller sine. 
Endelig, d. 24de juli 1546, gav han fuldt afkald på alle 
tre riger, da han på Sønderborg havde haft en samtale 
med Kristian den tredie og hertug Hans af Haderslev. 
Ligefuldt varede det endnu halvtredie år, inden han (febr. 
1549) blev løsladt af sit fængsel på Sønderborg og »med 
kongelige æresbevisninger" (!) ført til Kalundborg, hvis 
amt tillige med Samsø blev givet ham til underhold.. 
Under rejsen did havde han i Assens atter en samtale 
med Kristian den tredie og hertug Hans. I Kalundborg 
havde han frihed til at jage og fiske, og, skont man 
sikrede sig hans person, gjorde man sig dog umag for 
at blidne de sidste år af hans sorgelige livsaften. Kri- 
stian den tredie selv viste ham megen opmærksomhed og 
velvillie og besøgte ham kort for sin død, der indtraf 
nyårsdag 1559. Ved efterretningen om hans død brast 
Kristian den anden i gråd og bad til Gud, at der også 
snart måtte løses op for ham. Og Gud hørte oldingens 
bon: kun tyvefire dage overlevede han sin bortgangne 
fætter. Han døde på Kalundborg slot d. 25te jan. 1559 
og blev gravlagt hos sine forældre i Odense.) 

— Vi vende tilbage til Norge. Da Kristian den 
anden var fængslet, måtte biskop Hans Reff i Oslo med 
sit brev love »ikke med Norges råd at kåre, udvælge 
eller samtykke nogen egen konge til Norges rige, men 
med Danmarks og Norges riges råd at kejse, kåre, ud- 
vælge og samtykke den samme til herre og konge over 
Norge, som Danmarks riges råd til Danmarks rige ud- 
kårendes torder»;  og et lignende  brev måtte kort efter 


396 »Frederik den forste«. 

biskop mågens Lairitssoii i Hamar udstede. Så sendtes 
l>'ils Lykke med en uindskrænket fuldmagt fra Akershus 
til Trondhjem, for at han i forening med Viuseus Luuge 
skulde bringe det nordenfjældske Norge tilbage under 
Frederik den forstes herredomme. Vinsens havde krigs- 
magten til sin tjæneste, men desuagtet førte de kun en 
skarp brevvæksling med ærkebiskop Olaf Iiigebriktssou på 
Stenviksholm , og det trak i langdrag. Herved kededes 
man sluttelig, og sammen med Hans Reff sendtes rigs- 
råderne Truid llfstaiid og Klavs Bille derop. De skulde 
underhandle' med Norges rigsråd om, at »forbund, fred 
og enighed" skulde ligesom hidtil også fræmdeles råde 
»disse riger imellem », og de øvrige danske rigsråder for- 
pligtede sig forlods til at stadfæste, hvad hine to måtte 
aftale og vedtage. Da ærkebispen spurgte, at nye sende- 
mænd kunde væntes, skyndte han sig, inden de endnu 
vare komne, at aflægge en ny troskabsed. For sin del- 
tagelse i "Oprøret') slap han da med en bøde på femten 
tusinde mark, af hvilken han dog på grund af omstændig- 
hederne kun fik den mindste del betalt (biskop Hans Reff 
måtte bøde segs tusinde lod sølv, biskop Mågens tre 
tusinde). Næste dag, d. 7de novb. 1532, måtte alle de 
forsamlede rigsråder: Olaf Ingebriktsson, Anders Muus, 
Mågens Lavritsson, Hans Reff, Vinsens Lunge, Gavte Galle, 
Nils Lykke, Erik Ugerup og Erik Eriksson (Gyldenhorn), op- 
sige kong Kristian huldskab og troskab og bekræfte Norges 
riges forening med Danmark, dog at det beholdt alle 
sine gamle herligheder, friheder og privilegier. De to 
riger skulle leve i stadig fred, enighed og kærligt for- 
bund, så de stå hinanden bi med råd og dåd. Kommer 
der uenighed om, hvad der vedrører kongens og bægge 
rigers ære og velfærd, indstilles det til bægge rigers råds 
almindelige sammenkomst; ti et fælles dansk-norsk rigs- 
rådsmøde skal afholdes, for at det kan aftales, hvad der 


Norge beroliges. 397 

videre måtte gores nødigt til bægge rigers «fred, endræg- 
tighed og bestand... — Alt gik for sig i fred og ro, uden 
blodsudgydelse; men, da sendemændene vendte tilbage til 
Gottorp, lå kong Frederik for døden, så han ikke engang 
fik trondhjemspagten stadfæstet, hvorimod han allerede 
et par måneder forinden på egen hånd havde indkaldt en 
fælles herredag til mode i Nyborg d. 8de juni 1533, hvor 
det da sagtens var hans agt at se, om han ikke kunde få 
en af sine sonner valgt til sin eftermand i bægge riger. 


398 


4.   Kongeløset (1533—36). 


31.  Frederik den forstes ded; herredag i Kobenliavn ; 
partierne. 

r rederik den forste fik ikke lang tid til at glæde sig 
ved sin sidste udåd, ved sit og Knud Gyldenstjernes 
forræderi. Tre tjærdingår senere døde han på Gottorp 
slot, skærtorsdagen d. 10de apr. 1533. Briickmann for- 
tæller om hans lig, at «det blodte meget hæftig«, og 
Huitfeldt, som kalder ham »en mild, from og dydelig 
herre«, at «der flød en ganske stor hob vand og blod 
af ligkisten, dog hun var noksom forvaret, som det sig 
burde; hvilket blod udentvivl betydde den indvårtes krig, 
som hans død efterfulgte«. Kan være! Vist er det, at 
der randt blod i stromme efter hans båre. — Han blev 
gravlagt i Slesvig domkirke, hvor han fik et prægtigt 
marmorminde. 

Men nu var han død, og hans eftermand skulde 
vælges. 

Prins Hans, Kristian den andens ældste son og den 
eneste, der ikke døde som barn, var født i København 
d. 21ste febr. 1518. På den række møder, som kejser 
Karl fræmkaldte (se. s. 375), var der stærkt tale om at 
give ham kronen efter kong Frederiks død, og Norges 
rigsråd kendte ham jo d. 5te jan. 1532 for Norges rette 
arveherre.   Han var,  vidnes der,  en vakker og ævnerig 


Prins Hans;  Frederik den fdrstes ægteskaber. 399 

dreng, der gjorde gode fræm skridt, hvorfor også Huitfeldt 
siger, at "Om hannem var et godt formodende«; men han 
døde i Regensburg (d. 2den?) avg. 1532, netop som man 
førte hans fader til Sønderborg slot. (Han blev gravlagt i 
Gent ved sin moders side og herfra samtidig med hende 
ført til Odense.) Han var altså borte, men derfor skortede 
det ikke på personer, om h\ilke de stridige partier kunde 
fylke sig; og flere kom der siden til. 

Kong Frederik havde været to gange gift: forste 
gang med Anna af Brandenburg (se s. 144), der skænkede 
ham sonnen Kristian og datteren Dortea, men døde alle- 
rede d. 3die maj 1514, i sit tyvesyvende år, inden hendes 
husbonde fæstede kronen om sin tinding. Dernæst ægtede 
han d. 9de oktb. 1518 i Kiel Sofie af Pommern, en datter 
af hertug Bugislav den tiende. Hun var født 1498 og 
kronedes i København d. 13de avg. 1525. Sej sten dage 
senere fik hun som enkegods Låland og Falster, hvilke 
tidligere vare givne dronning Elisabet, Kong Frederik og 
rigsrådet havde rigtignok sagt, at de forte kun krig mod 
Kristian den anden, ikke mod hans hustru, hvis enke- 
gods skulde blive urart; men det var et raundsvejr, der 
blev svedt ud med så mange andre eder, og der var kun 
to rigsråder, Mågens Goye og Albert Jepson, som havde 
æresfølelse nok til at nægte gavebrevet sin underskrift, 
så længe dronning Elisabet endnu levede. Dronning Sofie 
overlevede sin husbonde i tretifem år og døde i Kiel d. 13de 
maj 1568. Med hende havde han bornene: Hans, Elisabet, 
Adolf, Anna, Dortea og Frederik. — De fire sonuer 
komme vi siden tilbage til; her skulle vi et ojeblik dvæle 
ved de fire døtre. Den ældre Portea (fodt 1504, død 
d. 13de apr. 1547) blev i juni 1526 gift med Albrekt, 
markgreve af Brandenburg- Anspach (født 17de maj 1490, 
død 20de marts 1568), tidligere stormester for de tyske 
riddere,  men  fra 8de apr. 1525 arvehertug i  Preussen 


400 Kongeløset. 

under Polens overherredomme, da han, der trådte over 
til den lutherske lære, på rigsdagen i Krakau havde fået 
ordenen ophævet for Preussens vedkommende og selv til- 
vendt sig alle dens besiddelser, som hidtil havde været 
betroede til hans, til stormesterens, varetægt. — Elisabet 
(født 14de oktb. 1524, død, under et besøg, på Gedser 
14de oktb. 1586) var forst gift med Magnus, dernæst 
med Ulrik, et par fættere, bægge hertuger af Mecklen- 
burg og biskopper af Schwerin; — Anna, dod i Flens- 
borg 4. juni 1535 som et åtteårigt barn; — den yngre 
»ortea (fodt 1528, død Ilte novb. 1575) blev 1573 gift 
med hertug Kristoffer af Mecklonburg, biskop af Ratze- 
burg, en yngre broder til den nys nævnte hertug Ulrik. 

I sin håndfæstning havde Frederik den forste måttet 
love, at han ikke vilde kræve af rigens råd eller ind- 
byggere, at nogen af hans sonner eller nogen anden i 
hans levetid skulde vælges til konge. Rigtignok havde 
rigsrådet få dage senere (10de avg.) lovet ham, at det efter 
hans død vilde vælge en af hans sønner "Og ingen anden« 
til konge, selvfølgehg til tak for den store velgerning, han 
havde gjort riget ved at hjælpe til med at udjage kong 
Kristian, og for at han så meget flittigere skulde fræmme 
den hellige kirkes, ridderskabets og alle indbyggeres tarv 
og gavn. Men endnu havde dog noget valg ikke fundet 
sted, og oprøret mod Kristian den anden havde vanskelig- 
gjort et sådant valg, da Frederik jo, tvært imod alle 
overenskomster, forst var særlig valgt i Danmark, der- 
næst særlig i Norge, og havde givet hvært af rigerne en 
særhg håndfæstning, men i bægge håndfæstninger havde 
fraskrevet sine born enhvær fortrinsret til tronen. Nu, 
da han var død, skulde et valg dog ske. 

Herredagen var indkaldt til møde i København d. 1ste 
juni 1533, og få dage senere trådte den sammen. Ni 
gejsthg« og tyveåtte verdslige rigsråder havde givet møde, 


Herredagen i Kobenhavn. 401 

men ingen fra Sønderjylland. I en fuldkommen rigtig 
opfattelse af Sønderjyllands forhold til riget havde man 
dog indbudt dets biskop og landråder, men forgæves. 
Derimod havde man ikke indbudt hertug Kristian, Dan- 
marks riges fornemste lensmand, og dog havde han dagen 
efter sin faders død skriftlig spurgt rigsrådet, om det 
ønskede hans personlige nærværelse på den herredag, hvis 
nødvendighed og betydning strags måtte stå ham klar. 
Han kom da heller ikke, men sendte to af sine råder. 
melkjor Raiitzau og Wolf Pogwisch, der skulde minde om løftet, 
at man ^ilde vælge en af kong Frederiks sonner, men i 
øvrigt i et og alt skulde varetage de selvstændige »hertug-. 
dommers" tarv. — Også hansestæderne havde sendt sine 
bud til herredagen, og iblandt dem skulle vi særlig nævne 
Jiirgen WuUeimefFer. De skulde sorge for, at stæderne be- 
holdt sine handelsrettigheder, at hollænderne fræmdeles 
bleve udelukkede af Østersøen, og at forbundspagten af 
2den maj forrige år stadfæstedes. 

En stor del af den danske adel, med Mågens Goye 
og Erik Banner i spidsen, ønskede kong Frederiks ældste 
son, hertug Kristian valgt, da han allerede havde givet 
adelen i hertugdommerne tegn nok på sin yndest, og da 
man selvfølgelig ønskede forbindelsen med Sønderjylland 
(og Holstein) fortsat ad fredelig vej. Han var fodt på 
Gottorp d. 12te avg. 1503, var altså en ung men moden 
mand i sin fulde kraft, der desuden i længere tid havde 
styret Haderslev amt. Han havde gode ævner, havde 
fra sit attende år haft Wolfgang v. Utenhof til lærer og 
Johan Rantzau til hofmester, og havde med den sidste 
set sig om i Tyskland. Ifølge Easmus Glad havde han 
ikke alene et meget smukt ydre, men i hele sin måde 
at være og træde fræm på en ynde, der vandt ham en- 
hvær, med hvem han kom i berørelse, dog egentlig ikke 
hans sparsommelige fader,  som ikke kunde  forlige sig 

Danmarks historie 1481—1336. 26 


402 Kongeløset. 

med hans ligegyldighed i pengesager, og da for så vidt 
heller ikke danskerne i almindelighed, som en bitter 
uvillie imellem dem og holsteinerne var fræmherskende, 
en uvillie, der igrunden også gjaldt hertugen og — gen- 
gældtes af ham. Det var alle vitterligt, at han, op- 
rørerens son, jævnlig havde skældt de danske herrer for 
"fortvivlede skalke, der havde forrådt sin arvekonge », og 
ved siden herad, var det sagtens småting, i hvor stærkt 
det end fræmhævedes, at han hidtil havde fort et lystigt 
og vildt (Huitfeldt siger: et "rasende-)) liv. Hertil kom 
hans vitterlige forkærlighed for lutherdommen, der lod 
befrygte, at med haus valg vilde det være ude med 
romerkirken i Danmark. Når rigets herrer havde lovet 
kong Frederik, at ^^eii af hans sonnem skulde få kronen 
efter ham, kunne vi derfor vistnok med Helveg sige, at 
dermed »var egentlig kun sagt, at den eneste iblandt 
dem, som kunde tage arven, næmlig hertug Kristian, 
ham vilde de ikke have». 

Ti gejstligheden ligesom en anden del af adelen, 
hvis forer Tyge Krabbe var, ønskede kong Frederiks 
næstældste son, prins Haus, fodt 1521, altså nu en dreng 
på tolv år. Ham håbede man at kunne holde fast ved 
papismen, for hvilken hans ældre halvbroder for længe 
siden var gået tabt. Det havde i mange år været »en 
offentlig hemmelighed 1) , at det egentlig var prins Hans, 
man tænkte sig som Danmarks tilkommende konge. Der- 
for havde en del af rigsrådet 1529, sagtens skræmmet 
ved prins Kristians frugtesløse hyldingsrejse til Norge, 
og efter at deres fader havde ligget syg i Nyborg, lige- 
fræm givet Hans løfte på tronen; derfor havde han fra 
den stund fået sin egen hofstat og var siden opdraget på 
Københavns slot, hvorfra han ved faderens dod flyttedes 
til Nyborg. Hans opdragelse lededes af en dansk adelsmand, 
rigtignok ved hjælp af en tysk hovmester, pommerinken 


Intet kongevalg på herredagen. 403 

Peter Swave, men opdrageren var Oluf Kosenkrantz til 
Vallø, en son af Danmarks riges hovmester Nils Erikson 
Rosenkrantz, men en svigerson af Mågens Munk. Hr. 
Oluf havde, som vi vide, en tid mæglet mellem Kristian 
den anden og oprørerne, men gik desuagtet strags over 
til hertug Frederik, så snart denne landede ved Korsør, 
og blev til Ion derfor gjort til rigsråd og ridder samt 
til lensmand på Kolding (som han dog allerede tidligere 
havde haft), samt på Abrahamstrup og på Nyborg, hvor- 
hen han nu tog sin myndling med sig. 

Borger og bonde stirrede med længselsfulde blikke 
mod den gamle fange i Sønderborg slotstårn, Kristiau deu 
anden, om hvem det dog er uvist, hvor vidt han anede, 
at hans tilværelse nu atter måtte bringe hele folket i 
våben. Man havde ikke kunnet tilbomme hans fængsels- 
dor så fast, at jo hans navn og mindet om ham spøgede 
trindt i landet; og til dette knyttedes der en mængde 
af allehånde muligheder, som mere end ét parti kunde 
gribe og nytte på sin vis. På herredagen havde han 
imidlertid ingen fortaler. 

Men på herredagen kom det ikke til noget konge- 
valg, fordi herrerne bedst kunde enes om, at det igrunden 
ingen hast havde med at kejse en overherre, da de ypper- 
lig kunde styre riget selv (det havde de jo mer end halv- 
vejs gjort i kong Frederiks tid); fordi desuden de norske 
rigsråder nordenfjælds havde erklæret, at de ikke kunde 
møde på det korte varsel. Der stod jo da også i kong 
Frederiks norske håndfæstning, at enhvær herre- eller 
rigsdag skulde indvarsles ved brev og vist bud »et år 
eller halft» forinden, så raderne kunde have tid til at 
forberede sig på den. — Altså vedtog man d. 18de juni, 
at en ny herredag skulde træde sammen i København 
sankthansdag 1534, og til den indbødes atter de norske 
rigsråder.   Om rigsstyrelsen i mellemtiden blev der slet 

26* 


404 Kongeløset. 

intet vedtaget. Ved herredagens opløsning forsvandt altså 
med det samme landets almindelige regering, og, indtil 
den nye herredag trådte sammen, sad igrunden enhvær 
rigsråd og enhvær prælat som konge i hele sin nærmeste 
omegn. De lærte dog at sande, at hværken lige over for 
indland eller udland kunde de undvære et fælles over- 
il o ved. 

Herredagen, som blev siddende hele juli måned ud, 
havde imidlertid adskillige andre ting at skøtte. Præ- 
laterne vilde- således tiltvinge sig en magt, der satte 
dem i stand til at kvæle enhvær kirkerensning. D. 3die 
juli vedtoges, at beskikkelsen af præster og prædikanter 
skal i ethvært stift udelukkende lægges i biskoppens 
hånd, så hværken adel, købstæder eller almue må selv 
antage nogen prædikant; drister nogen sig dog dertil, 
straffes han som våldsmand. Heri vilde hværken Mågens 
Goye, Erik Banner eller adskillige andre samtykke, men. 
forlode misfornojede rigsdagen. Atter her blev det således 
klart, hvilken uenighed der rådede mellem herrerne. 

De to hovedsporgsmål, der fandt sin endelige af- 
gørelse på herredagen, vare imidlertid forholdet til det 
danske Sønderjylland og forholdet til hollænderne, 
hvoraf det til Liibeck betingedes. — I Sønderjylland 
(og Holstein) havde hertug Kristian umiddelbart efter 
faderens død overtaget styrelsen i sit eget og sine umyn- 
dige halvbrødres navn; ti Sønderjylland agtede han ikke 
for en del af Danmarks rige, men for slægtens særeje. 
Han havde derfor strags på godt "schleswigholsteinsk« 
indkaldt en forenet »slesvigsk" og holsteinsk lauddag i 
Kiel og var af denne uden indsigelse d. 8de juni 1533 
på egne og brødres vegne hyldet som arvehertug i 
"hægge hertugdommer » , så snart han havde stadfæstet 
prælaters  og  ridderskabs privilegier  <å alle punkter og 


Forliold til Holland og Liibeck. 405 

artikler..,  dog således,  at den nye lære,  lutherdommen, 
sikredes i den stilling, som hans fader og han selv alle- 
rede havde givet den:  -Prædikanterne  skal det stå fnt 
for at prædike  såvel det gamle som  det nye,  ti i alt, 
hvad der rører troen,  skal det stå enhvær frit at tænke 
og tale, som han vil..*).   Derved var hans stilling altså 
fuldkommen  klar både i polittisk  og teologisk  retning. 
_  Men allerede inden kong Frederiks  ded var hertug 
Kristians hojre  hånd,  den snu og sejge Selkjor Rantzau, 
som vi have set, sendt til Nederlandene, hvor han d. 10de 
maj  havde faet vedtaget  udkastet til et forsvarsforbund 
mellem Nederlandene, hertug Kristian og Danmark-Norge. 
I  dette lå som i  svøb  udkastet til hele vor fræmtidige 
sasa.  Rantzau vendte efter udført gerning tilbage til sin 
herre,  og fra ham  gik han efter hyldingen i Kiel som 
hans sendemand til herredagen i København.   Her var 
allerede Jiirgen Wullenwéffer indtruffen, og det var disse 
to, som nu skulde prove kræfter. 

I det hidtil så aristokratiske Liibeck havde under 
lange og hårde kampe mellemstanden skridt for skridt 
arbejdet" sig op til polittisk ligestilling med de gamle 
herskende huse, og Jiirgen !» ulleuweffer var d. 8de marts 
1533 valgt til en af byens borgmestre. Den ær gærrige 
og våldsomme, herskesyge købmand med.de mange vide 
og store planer rev hele det lavere borgerskab med sig, 
og det varede ikke længe, inden han havde så godt som 
hele magten i sin hånd. Nu lå han, som vi vide, i 
København, nærmest for at gennemdrive stadfæstelsen 
af sit eget værk, udkastet af 2den maj 1532, der skulde 


*) Der var des værre dog made med frihed og lighed, ti hertug 
Kristian havde trængt den ganile biskop Godskalk Ahlefeld sa 
læn-e o- så hårdt, at han i landdagsbeslutningen havde fået 
indfort °at den gamle messetjæneste herefter kun måtte holdes 
i Slesvig domkirke, og selv i denne kun for lukkede dore. 


406 Kongeløset. 

binde Danmark til Llibeck og stænge Nordens lande og 
vande for hollænderne. Han havde et villigt og farligt 
værktoj til sin tjæneste, den unge og kraftige IQarkiis 
leyer, tidligere ankersmed i Hamburg, så hværvet som 
fændrik til kong Frederiks norgeståg 1532, derpå fører 
for de tropper, som Liibeck vilde sendt kejseren til hjælp 
imod tyrkerne, så fører for landsknægtene på de skibe, som 
i Vesterhavet skulde jage hollænderne. Under denne jagt 
vovede han sig i land i England og var allerede galgen 
vis, da den lunefulde kong Henrik den attende i steden 
for galgen gav ham ridderslaget og en mægtig guldkæde. 
Nu var han rigt gift i Liibeck, var borgmester og øverste 
for alle stadens hværvede tropper, en dristig og for- 
fængelig æventyrer, hvis mod trodsede alle farer ligesom 
hans ryggesløshed alle sædelige hensyn. Nys havde han 
været ved Bornholm for atter at jage hollænderne, nu lå 
han med den lybske flåde og sine krigere under Dragør. 
Rigsrådets flertal nærede en stærk mistanke til her- 
tug Kristian. Derfor Ijød det, at i Jylland skulde præ- 
later, adel, købstæder og menige almue holde sig rede 
ved nat og dag, om noget måtte påkomme, og Bibe og 
Kolding, både slottene og byerne, skulde befæstes på det 
alier stærkeste. Wullenweffer trængte af alle kræfter på 
for at få sin forbundspagt sluttet. Gang efter anden 
manede han rigsrådet, men det havde ingen stor lyst til 
at gå ind på den. Rantzau trængte ligeledes på for at 
få et forbund sluttet mellem « kongeriget« og "hertug- 
dommerne« , men fandt ikke stemningen sønderlig gun- 
stigere. Han havde dog både en trusel og en mading i 
baghånden. Han truede med Kristian den andens fri- 
givelse, da de tyske fyrster idelig trængte ind på her- 
tugen, at han skulde løslade den fangne konge, og det 
i længden vilde falde ham svært at vedblive at sige dem 
nej.   Men til denne mulighed, vidste han nok, at rådet 


Forsvarsforbund mellem "Danmark- og •hertugdommerne-.   407 

ikke turde lade det komme. Og med kejseren, af hvem 
man jo ellers kunde frygte krig, lovede han et forbund, 
når man kun vilde slutte forbund med hollænderne. Både 
her og der krydsede han altså Wullenweffer, og — truet 
og lokket gik rigsrådet allerede d. 1ste juli ind på ud- 
kastet til et forsvarsforbund på «evig tidn mellem »Dan- 
mark- og " hertugdommerne". Og fjorten dage senere 
sendte det Otte krumpeu og >Tolfgaug t. Itenhof (hertugens 
tyske kansler men samtidig tvært imod håndfæstningen 
lensmand på Hindsgavl I) til Gent for at underhandle med 
statholderinde Maria. ]Melkjor Kantzau fulgte dog med på 
hertugens vegne, og d. 9de septb. sluttedes der virkelig, 
et tretiårigt forsvarsforbund mellem Nederlandene, Dan- 
mark og «Schleswigholstein>i , i hvilket Liibeck ligefræm 
(men Sverrig og Hamburg muligvis) var opstillet som 
disse magters fælles fjende, medens hollænderne lige så 
længe fik fri fart igennem Øresund og fri handel på 
Danmark-Norge og « hertugdommerne". 

Det endelige valg var således truffet, og det hjalp 
intet, at Wullenweffer ad Here veje tilbod hertugen Dan- 
marks krone, når han ^ilde gå med Liibeck imod hol- 
lænderne. Både hertugen og Rantzau så med skæve ojne 
på Liibeck og særlig agtedes Kantzau som dets Qende, 
som hovedmand for det holsteinske aristokrati, hvis stem- 
ning for tiden var meget bitter mod fristaten, hvor nu 
småfolk imod al tidligere skik og brug vare komne til 
magten, og hvor man havde inddraget kirkegodserne, 
med hvilke mange holsteinske adelsmænd tidligere vare 
blevne forsorgede. Rantzau havde sejret på hele linien, og 
harmfuld drog Wullenweffer hjem. Men det foreløbige 
forbund af 1ste juli stadfæstedes d. 21ste novb. på en 
ny herredag i Odense, og, da denne havde erklæret, at 
enhvær, som man fræmtidig måtte vælge til at styre 
Danmarks rige,  skulde forinden samtykke i nærværende 


408 Kongeløset. 

forbundsbrev , så stadfæstede også hertug Kristian det 
på en ny oschleswigholsteinski) landdag i Kensborg d. 
5te desb. — Forbundspagten var sluttet mellem »kongen, 
rigsrådet, adel og indbyggere i Danmark på den ene 
side, hertugdommerne Slesvig og Holstein med disse 
landes adel og indbyggere på den anden«, og i pagten 
hedder det blandt andet: "den fordring og formente ret, 
som kronen og riget Danmark på den ene side, her- 
tugerne af Slesvig og Holstein på den anden, have eller 
kunne have til fyrstendommet Slesvig, skal ikke være 
tabt ved dette forbund«, — den henstilles som noget 
uafgjort. "Det danske rigsråd havde«, som Paludan- 
Miiller siger, <.købt Schleswigholsteinernes gunst og bifald 
ved en middelbar godkendelse af Sønderjyllands forening 
med Holstein som en helhed, der kunde slutte forbund 
med riget som lige med lige«. Og det var det samme 
rigsråd, som strags efter kong Frederiks død i en rigtig 
erkendelse af sin pligt havde indkaldt Sønderjyllands 
(men selvfølgelig ikke Holsteins) prælater og riddere til 
herredagen i København ! Det var allerede nu så godt 
på gled, at det umulig kunde stanse, og kun om ét af 
to kunde der fræmtidig være tale: enten var Sønder- 
jylland uigenkaldelig solgt til Holstein, eller man måtte 
formå Holsteins hertug til at modtage Danmarks krone. 
Intet under, at Povl Helgeson kunde udbryde: »Danmark 
har med sine penge købt Holstein og både udvidet og 
beriget det, og dog har det i dette Holstein en fjende, 
som efterstræver og vil sluge det». 

Men Wullenweffer var ikke den mand, der så let 
lod sig gå på. Da han hværken havde kunnet fa tag i 
rigsrådet eller i hertug Kristian, men lidt afgjort uheld 
hos dem bægge, havde han strags andre planer på rede 
hånd. Han var fra tidligere tid godt kendt i Køben- 
havn og Malmø, hvor han havde fundet både venner og 


Jiirgen WulleuwefFer, Ambrosius Bogbinder og Jorgen Kock.   409 

beslægtede ånder; og han havde nylig set, hvor skarpt 
stænder og partier stode mod hværandre. — Den danske 
borger- og bondestand havde ingen ætstor fører, men så 
nojedes man med de mindre. Københavns borgerskab 
fulgte sit bysbarn Ambrosius Bogbiuder, en son af den 
gamle Hans Bogbinder, hos hvem Kristian den anden 
som barn var i huset, og eu broder til den yngre Hans 
Bogbinder, der gik i frivillig landflygtighed med sin 
herre. Ambrosius havde, valgt af borgerskabet, fra 1529 
været en af byens borgmestre, men han var det næppe 
længer, da han 1531 synes at være bleven afsat for nogle 
hæftige udtalelser mod Frederik den forste. Sin ind- 
flydelse havde han dog ikke tabt ved afsættelsen, men 
1534 valgtes han påny til borgmester. Han var en hæftig, 
ja våldsom, men vistnok ærlig og hæderlig mand, der 
fuldtud delte slægtens polittiske anskuelser. Malmo fulgte 
også sin borgmester, den forhen omtalte Jorgeu Rock, som 
med beregnende klogskab havde draget menigheden til 
sig og var bleven hjemme, hvor han havde slået bo. 
Han kunde både vække og lede stormen, men han kunde 
også i tide drage sig ud af den, så han ikke selv led 
skibbrud. Som vi vide, havde han 1523 ledet Malmes 
modstand mod Frederik den forste, og dog gav denne 
ham d. 15de avg. 1526 «med Danmarks riges råds sam- 
tykke« dansk adelskab. Han gav ham det «af synderlig 
gunst og nåde«, hvad allerede synes mærkeligt, men 
vidner om hr. Jorgens ævne til at vinde, hvem han vilde 
vinde; endnu mærkeligere er dog den anden grund, der 
tilfojes: »så og for den villige og tro tjæneste, han os 
og riget gjort og bevist haver, beseuderlig udi fejde, 
krig og orlog mandeligen sig bevist imod vore og rigens 
fjender«. Man kunde fristes til at sporge, om han helt 
havde stukket den konge blår i ojnene, der ellers mis- 
tænksomt havde ojnene med  sig,  eller om denne fandt 


410 Kongeløset. 

for godt at spøge. — Både Ambrosius og Jorgen vilde 
se borgerne frie og velhavende, de ønskede at se byerne 
blomstre ved handel og al slags virksomhed, ja ^ de 
ønskede dem vel endog som frie og uafhængige »rigs- 
stæder.) optagne i hansestædernes samfund. Da skulde 
hværken konge, adel eller gejstlighed trykke dem, om 
de end vedblivende kendte kongen for skytsherre. 

Med disse to sluttede Wullenweffer sig sammen. Det 
var den nærmeste redningsplanke, han ojnede, men den 
var slet ikke dårlig. Han havde allerede på Markus 
Meyers anvisning tilbudt Henrik den attende Danmarks 
krone, men det var dog hojst usikkert, hvor vidt dette 
vilde føre til noget. Man måtte rejse frihedens banner! 
Med den danske borger og bonde delte jo dog Liibeck 
kærlighed til friheden, kærlighed til den lutherske kirke- 
rensning og had til de privilegerede stænder. Det var 
frihed og lighed, den danske menigmand ønskede og 
hidtil i stilhed havde kæmpet for; han vilde afryste det 
vanærende åg, som gejstlighed og adel igennem slægtled 
havde pålistet ham. Man måtte altså lade, som man 
vilde støtte ham i denne kamp, og som en borgen for, 
at det virkelig var alvårlig ment, måtte man love at 
give ham hans gamle prøvede ven, den løsladte kong 
Kristian, påny til konge. Det aristokratiske Liibeck 
havde jo rigtignok gjort alt, hvad det magtede, for at 
få ham afsat, men så meget mere var det jo i sin orden, 
at det demokratiske Liibeck atter indsatte ham. Man 
vilde få et stort og mægtigt parti i Danmark imod sig; 
man vilde komme i åben krig med hertug Kristian, med 
Nederlandene, sagtens også med Gustaf Vasa, måske med 
kejseren og adskillige nordtyske fyrster; men det fik alt- 
sammen være! Andre tyske fyrster vilde man have på 
sin side, ligeledes de vendiske stæder, ja muhgvis tillige 
kong Henrik  den  attende.   Hertug Kristian havde dog 


Forbund mellem Liibeck, Købeuhavn og Malmo. 411 

båret sig således ad, at man skyldte ham en alvårlig 
takforsidst, og kong Gustaf havde slet ikke handlet 
smukkere. Man havde sat én konge af i Norden og to 
ind; man kunde nu sætte nok én af, ti kong Gustafs 
trone stod slet ikke sonderlig fast: se kun til Dalarne 
og til Vestergotlandl men heller ikke i Småland og i 
-Østergøtland syntes man nu videre glad for ham. I 
ethvært fald — der var åbenbart ingen anden vej , hds 
man nlde stække nederlænderne og sikre sig selv ene- 
handelen på Østersøen, som man nu engang hværken 
kunde eller vilde undvære. Og til en begyndelse havde 
jo desuden Ambrosius Bogbinder og Jorgen Kock lovet 
ham, at de strags skulde åbne ham både Kobenhavn og 
Malmø, så snart han gjorde alvår af sagen. 

Således var det sælsomme forbund sluttet mellem 
Liibeck og den danske menigmand. 

Men det var langt fra, at alle andre kræfter slumrede. 

Hågeus Coje og Erik Bauner havde vistnok på herre- 
dagen i København arbejdet, hvad de kunde, for strags 
at fa en konge valgt og for at sætte hertug Kristians 
valg igennem. Men derved lode de det ikke blive. 
Mågens Goye henvendte sig i høsten ligefræm til her- 
tugen og opfordrede ham på egne og venners vegne til 
at modtage kronen. Der kan ingen tvivl være om, at 
han jo virkelig attråede den, men desuagtet gav han et 
afslag: «han -silde ingenlunde eftertragte en krone uden 
lovlig kaldelse », og chan kunde aldrig tro, at den regering 
kunde blive lykkelig, som grundlagdes ved blod og list«. 
Selvfølgelig var han aldeles vis på, at den vej, som 
Melkjor Rantzau havde slået ind på, vilde føre ham nok 
så sikkert om end noget langsommere til målet. Det 
var imidlertid Mågens Goye klart, at enhvær udsættelse 
af kongevalget var vovehg og uheldsvanger: og han lod 
sig hværken skræmme af betænkeligheder eller modstand. 


412 Kougeløset. 

Han skrev til København og til Malmo, til Skånes adel 
og da sagtens til Sællands med, og i den stille uge 1534 
havde han udenfor Kolding en ny samtale med hertugen. 
Det blev ham imidlertid klart, at han selv, Erik Banner og 
deres få venner ikke vilde kunne bryde modstanden hos 
de jyske rigsråder, og derfor kaldte han den menige 
udenråds adel til hjælp. Han havde indvarslet til et 
jysk rigsrådsmøde i hellig Sorens kirke i Rye, og lor- 
dagen d. 4de juli samledes man her. Dengang havde 
forholdene udviklet sig med en rivende våldsomhed, som 
vi i vor næste fortælling skulle påvise. Men, som for- 
holdene nu vare, måtte adel og gejstlighed nødvendig 
slutte sig sammen, hvordan det så gik gejstligheden med 
dens tiende og dens tro. Det gjaldt om alle deres kostelige 
forrettigheder, deres herredomme over land og folk, deres 
hele tilværelse. Men kun på Gottorp kunde man finde 
en fører, der var i stand til strags at tage tojlen i sin 
hånd, og med ham gik «bægge hertugdommer ». — Flere 
af rigsråderne, særlig de gejstlige, vare desuagtet imod 
Goyes forslag, og Styge Krumpen var modstandernes fører. 
Da man udenfor rådet hørte, hvorledes det gik, brød den 
menige adel ind, krævede sagen strags afgjort og spurgte, 
hvem de vrangvillige vare. Man bad den fjærne sig, da 
man nok skulde komme til enighed, og det gjorde den, 
men den havde allerede ved sin truende nærværelse ud- 
rettet, hvad den skulde. Selv bisperne faldt nu til foje: 
man valgte strags hertug Kristian til konge og valgte 
tillige de mænd, som skulde bringe ham underretning 
om valget og bede ham modtage det. Man valgte: Styge 
Krumpen (!), Oluf Munk (biskop i Ribe), Mågens Goye 
og Ove Lunge. — Fem dage senere, hellig Knuds aften, 
samledes nitten fynske adelsmænd i Hjallese kirke med 
biskop Kuud Ojidenstjerue og Johan Friis til Hesselager i 
spidsen.   Her kom man til samme beslutning som i Rye 


Hertug Kristian vælges til konge. 413 

Og valgte Johan Friis til i forening med jyderne at over- 
bringe hertugen  den fattede beslutning.   Men  omtrent 
samtidig må også Skånes adel have efterkommet Mågens 
Goves opfordring. - Jydernes og fynboernes udsendinger 
traf d. 17de juli hertugen i Preetz og gave ham sit for- 
sikringsbrev,  stolende  på,  at han vilde  stadfæste alle 
ældre "friheder og  rettigheder,  skont de havde fuldmagt 
til, hvis der i hans faders håndfæstning fandtes « artikler«, 
som  han fandt "for  meget besværlige ",  da « de samme 
artikler at  formere,  formindske  og forvandle,  eftersom 
dennem kan tykkes, det Hans Nåde lideligt og tåligt kan 
være...   Så fojelige vare de nu blevne,  eftersom der alt 
var brand i huset.   Og hertugen gik da også rask ind 
på tilbudet, skont det ikke engang i formen var dovligt«^ 
og kun  kom  fra en enkelt landsdel,  altså var lige så 
ugyldigt, som det var egenmægtigt.   Ved Horsens mod- 
tog han d. 18de avg. på en åben mark hyldingen.  Adel, 
borgere  og  almue  aflagde  knælende  og  med  oprakte 
hænder troskabseden; men den nyvalgte herre lovede, så 
snart han kom  til  »et roligt regimente«,  at give  den 
håndfæstning, som på grund af forholdene ikke nu kunde 
(.gores, bebreves og forsegles«. 

Den, som regnede folket efter hjælme og krumstave, 
kunde da nok med frejdighed påstå, at ..Kristian den tredic 
allerede nu var kendt for god af det halve Danmark. 


32.  Grevefejden (Sælland og smålandene: Skåne; Fyn). 

Vi komme nu til en af de blodigste kampe i vort 
folks historie, folgerig som knap nogen anden. Den 
havde allerede taget godt ved, inden Kristians ensidige 
og egenmægtige valg fandt sted. 


414 Kongeløset. 

Efter Hans Bogbinders anvisning sluttede Wullen- 
weffer et forbund med den unge grer Kristoffer af Olden- 
burg, domherre i Bremen og Koln, en sonneson af Kri- 
stian den forstes broder, den stridbare grev Gert; og 
efter ham blev krigen kaldt grevens fejde. Kristoffer (født 
1504, død d. 4de avg. 1566) var som en yngre son af sin 
fader, grev Johan den fjortende, æmnet til den gejstlige 
stand og var alt som dreng bleven domherre. Han blev 
også en kundskabsrig mand, en ven af lærde mænd og 
bøger, der regnede det for en adspredelse og hvile at 
læse sin græske Homer; men han slægtede dog sin far- 
fader på, kæmpede allerede med hæder i den store tyske 
bondekrig (1525) og udmærkede sig dernæst mod tyrkerne 
under Wiens belejring (1529). Senere stod han i neder- 
landsk tjæneste, forst på flåden, siden i landhæren. Sin 
fætter, den fængslede kong Kristian, havde han tidlig 
stødt på og havde altid næret stor beundring for ham. 
Nu havde han i Østfrisland hværvet en hær på tre tusinde 
landsknægte, af hvilke flere tidligere havde kæmpet under 
kong Kristian i Norge, ja vel endog, som Eberhard Oue- 
lacker, underskrevet det lejdebrev, som blev så skændig 
brudt, og som endnu stadig råbte om hævn. — Kristoffer 
mente det fra forste færd vistnok fuldkommen ærligt med 
Kristian den anden. Med sin hær sluttede han sig som 
selvstændig krigsherre til Liibeck, der dog en tid skulde 
lonne hans folk; men i forbundet var der ingen tale om 
at genindsætte Kristian den anden: han skulde kun, når 
han var udfriet af fængslet, overgives til Liibeck, at det 
kunde komme til en venskabelig (!) overenskomst med 
ham. I øvrigt var det sikkert Liibecks (WuUenweflfers) 
bagtanke selv at vinde Danmark eller dog de blomstrende 
handelsstæder ved -Øresunds bredder, således styrke sin 
handelsvælde og gore Østersøen til et lybsk indhav. Der- 
for skulde Helsingør og Helsingborg,  så snart de vare 


Grev Ki-istofFer; indfald i Holstein. 415 

vundne, og med dem øresundstolden strags overgives til 
Liibeck, som dog var rede til, når også Gotland var 
vundet, for dette ypperlige øland at opgive Helsingør og 
den halve øresundstold. — Rostock, Wismar og Stralsund 
gik villig med Liibeck; Riga, Reval og Hamburg skøde 
kun nogen pengehjælp til; de øvrige stæder vilde holde 
sig udenfor kampen. 

Liibecks store rustninger kunde ingen hemmelighed 
være, og dog var der ingen, som dromte om, at de 
gjaldt Danmark. Så hojrostet og fjendtlig havde de 
lybske statsmænd optrådt mod Gustaf Vasa, der for at 
ophjælpe sit folks selvstændige handel skulde have brudt 
en mængde indgåede forpligtelser og gjort staden den 
ene uret efter den anden. Derfor, og for at gore sig 
betalt for penge, som man påstod endnu at have tilgode 
hos ham fra uafhængighedskampen, havde man i juni 
1533 beslaglagt varer, som tilhørte ham personlig. Men 
Gustaf svarede i juli med ikke alene at beslaglægge alle 
lybske skibe og varer, som fandtes i Sverrig, men han 
ophævede uden videre alle liibeckernes blodige privilegier 
og frigjorde således sit folk for deres handelsåg. Det 
var da den almindelige mening, at det var ham, man 
nu vilde til livs. Gustaf troede det selv, og det danske 
rigsråd troede det med, ja, så sikre vare bægge i den 
sag, at det danske rigsråd på Gustafs anmodning et par 
gange måtte prøve at mægle imellem ham og den vrede 
hanse. Bindet faldt dem end ikke fra ojnene, da greven 
gik over Elben og d. 21ste maj faldt ind i Holstein, efter 
at have opfordret hertug Kristian til at løslade den fangne 
konge, og i forening med Markus Heyer ved et pludseligt 
overfald indtog Trittau og Eutin, afbrændte Segeberg by 
o. s. V. , men kunde ikke indtage slottet. Hensigten med 
dette indfald var dog nærmest at skaffe lonning til lands- 
knægtene, derved at få menigheden i Liibeck med sig, og 


416 Kongeløset. 

yderligere at afvende opmærksomheden fra Sælland, der 
helst måtte blottes for forsvarere.  Da dette tildels var nået 

— ti hertug Kristian mindede strags rigsrådet om dets 
forbundspligt — , gik greven d. 19de juni med ti skibe 
under sejl fra Travemunde og steg d. 22den juni, natten 
for sankthansaften, i land — ikke ved Sønderborg for at 
frigore kong Kristian, men — i Sælland, mellem Skovs- 
hoved og Hvidøre, mens han trøstig lod holsteinerne, 
støttede af jyder, fynboer og sællandsfarer , tage deres 
egne byer tilbage og jage Markus Meyer ind i Lubeck 
igen. — For at kunne dette hværvede hertug Kristian 
en hel del hessiske knægte og ryttere, som vare blevne 
ledige, da Hessen netop i det samme sluttede fred med 
Wiirtemberg. I den anledning måtte han på landdagen 
i Kiel (septb.) udskrive en skat på segs gylden af hvær 
plov land foruden den tyvende penge af alt gejstligt 
gods. Men næppe havde han atter fået sine byer i sin 
magt, for han under mecklenburgsk mægling indlod sig 
i fredsunderhandlinger, der førtes i Stockelsdorf, men af 
tiere grunde bleve langvarige, og d. 18de novb. afsluttede 
han freden med det tæt indesluttede Lubeck, en fred, 
ved hvilken Holstein blev friet for krigen, som fræmdeles 
kun måtte føres i og mod Danmark! At Lubeck med 
glæde gik ind på en fred, der Qærnede krigen fra dets 
egne enemærker,  undrer os ikke;  men hertug Kristian! 

— han synes at have glemt, både hvad han i Gent 
havde forpligtet sig til, og at det jo nu tillige var hans 
attrå at vinde Danmarks krone. 

Allerede sankthansaften rykkede greven ind i Ros- 
kilde og sankthansdag i Køge, hægge steder hilset med 
stor jubel. Han havde dog imens fundet stunder til at 
plyndre bispegården i Roskilde og til at plyndre og ned- 
rive både Haraldsborg og Bistrup.  To dage senere holdt 


Grevens fejde; greven i Holstein og i Sælland. 417 

han på Ulvemosen ved Havdrup et mede med sællandske 
bønder, som med glæde aflagde troskabseden til kong 
Kristian den anden, «den gamle ørnn, som påny skulde 
ave høgene. Men også i købstæderne kogte der et 
glødende had til den mægtige adel, som var godt på 
veje til at lade borgeren danse under » sporefogdens » 
pisk, ligesom bonden allerede dansede under ridefogdens. 
Desuden havde greven Jorgen Kock med sig, der af alle 
var kendt som bondens og borgerens varme ven. Dog 
vide vi fra Paludan -Muller, at »ingen adelsmand blev 
dræbt af almuen i Sælland i dette år«. Behøvedes heller 
ikke! ti alle herrerne *sålgte strags sig selv som " uskel- 
ligt» kvæg. Kærligheden til deres len og gårde talte 
hojere i deres kødklumper af hj ærter end pligt og ære. 
Povl Helgeson siger bittert men sandt: «For ikke at 
miste magten eller blot en gård eller en jordstrimmel 
vare de rede til at aflægge, hvad ed det skulde være». 

Anders Bille, der havde overbefalingen over hele krigs- 
magten i Sælland, løb strags fra Stege slot, hvor han 
endnu var høvidsmand, men som nogle dage efter hans 
flugt blev indtaget og nedbrudt af borgerne. Han løb 
til sin gård Søholm i Stevns, hvor han efter et par 
dages belejring d. 5te juli overgav sig til greven og 
trådte som hans øverste regeringsråd i hans tjæneste. 
Til Ion fik han Vordingborg slot og len, hans son Bent 
fik degnedommet i København, og hans venner og frænder 
i øvrigt bleve vel forsorgede. Men hr. Anders var jo 
da heller ikke endnu færdig med at gælde den bøde, som 
blev påtvunget ham, da han 1508 på Helsingborg slot i 
kongens og ærkebispens nærværelse dræbte Nils Hack til 
Hikkebjærg. Han var da vel nødt til at tage hensyn til 
sine trykkede omstændigheder! — Alt, hvad der hed 
rigsråd, var allerede forinden flygtet fra København, hvor 
Kristian  den  andens  venner altså  let  fik  magten;  og 

Danmarks historie 1481—1536. 27 


418 Kongeløset. 

d. 13de juli åbnede hovedstaden sine porte for greven, 
som dog forst drog derind d. 16de. Rigsråd Johan l'rne 
havde rigtignok endnu slottet inde, og det kunde vel 
have holdt en torn; men hr. Johan var ingen ven af 
blodige pander, hvorfor han strags begyndte at under- 
handle med hr. Anders på grevens vegne. D. 24de juli 
overgav han så slottet til greven med samt rigets orlogs- 
skibe og skyts, magasiner og pakhuse; og til Ion fik han 
Gudme herred i Fyn, der lå op til hans egen herregård, 
Kygård. — Nu kappedes næsten alle herrerne om at hylde 
greven og gore hyldingen i gods og penge. Aksel Goye, 
der førte befaling over tropperne' i det vestlige Sælland 
og sagtens med dem havde kunnet redde København, 
hvis han havde skyndt sig derind, da Anders Bille lod 
ham vide, at han så den fjendtlige flåde under Møn, — 
ham mærke vi ikke det aller ringeste til, for vi se ham 
virksom i grevens tjæneste. — Oluf Rosenkrantz, den unge 
prins Hans's hovmester, sendte forst femti af sine ryttere 
fra Nyborg til Sonderborg, hvis besætning jo fræmfor alt 
måtte styrkes, at den kunde passe godt på kong Kristian; 
og fulgte så selv sin myndling og Peder Swave did, alle 
klædte i bondedragt for ikke at falde i bøndernes hænder. 
Hr. Oluf ilede dog strags, som det synes, fra Sønderborg 
tilbage til Nyborg og derfra til sit kære Vallø, som han 
let sikrede sig ved at hylde greven og sende hans mænd 
våben. Det var dog kun galgenfrist, ti lidt senere måtte 
han gå i Blåtårn, indtil han udleverede selve Vallø. — 
Høvidsmanden på Korsør slot, rigsråd Knud Rud, lod sig 
overraske af Skælskør borgere. De kom som hesteprangere 
og kaldte ham ud, for at han skulde opgive dem tolden, 
men grebe ham strags ved vingebenet og toge så slottet. 
Han gik også strags i grevens tjæneste. — Ålholm, hvor 
Jiirgen v. d. Uisch var enkedronning Sofies lensmand, blev 
i  hans fraværelse  overrumplet  af Nysted  borgere;  men 


Grevefejden;  Sællands adel. 419 

jorsalafareren Johan Oxe til Nilstrup, som elleve år tid- 
ligere, da hertug Frederik gjorde oprer, havde samlet 
Lålands adel, borgere og bønder og med dem tvunget 
Soren Stampe til at overgive sig det samme Ålholm, og 
som nu havde overanførslen på Låland, Falster og de 
omliggende småøer, fik da også sit pantebrev på det rige 
Ravnsborg len stadfæstet. (Senere blev han ligefuldt be- 
lejret på Mistrup af borgere og bønder: han vilde købe 
førerne fra sig med nogle sølvbægere, men det lykkedes 
ham ikke, da deres folk mærkede svigen. Så vilde han 
jage dem bort med krudt og kugler, men, da han selv 
engang ^ilde affyre en falkonet, sprang denne og knuste 
hans ene lår, hvilket juleaften 1534 blev hans død.) — 
Om det så var den navnkundige Otte Krumpeu' lod han 
sig skræmme til at overgive sit slot Tranekær, så snart 
han så « Lange Herman » og Soren Stampe opkaste skanser, 
hvilke de dog ikke engang havde skyts til. Dog er der 
ingen rimelighed for, at også han havde sålgt sig, skont 
han nu fik Ålholm i len. Sagtens har han ladet sig 
gække ved et løgnagtigt rygte. Han var da også en 
af dem, som noget senere måtte gå til Mecklenburg i 
fængsel. — Inden juli måneds udgang vare således hele 
Sælland, Møn, Falster, Låland og Langeland i grevens 
hænder, kun ikke Nykøbing på Falster, som — holdt sig 
til d. 22den avg. , men da overgav høvidsmanden hund 
P. Gyldeustjerue dette sit slot til sin kære fætter Anders 
Bille, imod at han fik Krogen slot isteden. Hans slægt- 
ning mågeus Gytdeiistjerue havde jo da også forinden for 
sin store villighed fået et beskærmelsesbrev for alle sine 
gårde og godser i Skåne, Sællaud, Fyn og Jylland. — 
For at gore det modbydelige billede fuldstændigt skulle 
vi endnu kun tilfoje: rigens kansler og Sællauds biskop, 
den stormægtige Joakim Rouuow, Johan Urnes svåger, var 
så fuldt som nogen en  båren og svoren fjende ad den 

27* 


420 Kongeløset. 

gamle borger- og bondekonge samt ad bans forkæmper, 
greven. Han bavde derfor strags efter grevens land- 
stigning manet købenbavnerne til et kraftigt forsvar, 
men bavde derved fræmkaldt et sådant rore, at han 
måtte være glad, at det ved flugten lykkedes bam at 
undgå misbandling. Greven gav nu bans bispestol til 
(lilistaf Trolle, som var fængslet samtidig med Kristian 
den anden, men på sine venners og slægtningers forbon 
atter løsladt. Heraf blev Joakim Ronnow klog og gik 
greven til bånde som de andre, bvorfor han fik lov til 
at tilbagekøbe sit stift for to tusinde rhinske gylden og 
fire tusinde mark danske penge. Så snildt sluttede han 
dog handelen, at det ikke blev ham, men stiftet, som 
måtte betale købesummen. Gustaf Trolle blev så holdt 
skadesløs ved Fyns bispestol. <>Uden at have haft lejlig- 
hed til at udøve storre bedrifter end at brænde Bistrup 
og Haraldsborg, den roskildske bispestols gårde, og bringe 
Søholm herregård til overgivelse«, modtog altså greven 
sællandsfarernes almindelige bylding i Ringsted. 

Et par lysglimt i morket skulle vi dog ikke forbigå. 
I'eder Godske værgede således med stor tapperhed og ud- 
holdenhed de roskildske bispers slot, det lille Hjortholm 
ved Fursøen. Forst da det fjendtlige skyts aldeles bavde 
ødelagt tårnet, den ene side af slotsmuren og selve 
vægtergangen, fandt han sig af nøden tvungen til at 
dagtinge med greven og d. 1ste maj 1535 overgive ham 
sit slot, som strags blev givet til Mikkel Blik, der alle- 
rede under norgeståget påny bavde sluttet sig til kong 
Kristian; men kort efter blev det nedrevet. — Og med 
ikke mindre tapperhed men med storre held værgede 
Ejler Hardeiiberg det ligeledes biskoppelige slot Dragsholm. 
Johan V. d. Hoya stormede det fiere gange med en stor 
styrke og beskød det dernæst flere gange med sine ti 
■ kartover,  men lige frugtesløst.  Han nojedes da med at 


Grevefejden ; Peder Godske, Ejler Hardenberg, Mågens Goye.  421 

indringe og således udsulte det. Dets leje på »draget« 
vanskeliggjorde dog udførelsen, og, da Ejler gang efter 
anden lod fjenden se {det samme) slagtekvæg på vålden, 
mente grev Johan, at der heller ingen udsigt var til, 
at denne hans plan mod det vel forsynede slot skulde 
lykkes. Han drog da bort og nojedes med at tage Kalund- 
borg, hvor han indsatte Lange Herman som hovidsmand. 
Herman pravede siden gentagne gange til lands og til 
vands herfra at overrumple Dragsholm , men altid for- 
gæves, da besætningen var ham for årvågen. — Også 
.Hagens Goje blev sig selv og sin sag tro midt i ærens 
almindelige skibbrud: han lod Gunderslevholm og Kræn- 
kerup og alt sit ovrige gods i stikken for at gå til Jyl- 
land, hvor han ejede Klavsholm; og Erik Uauuer med 
enkelte andre fulgte hans fodspor. «De mistede al den 
del, de havde i Sælland, Skåne, Fyn, Låland og Falster-, 
skriver mester Anders Cyldeustjerue , som af samme grund 
mistede sit degnedomme i Roskilde og sine andre ejen- 
domme og kort efter fandt doden ved Svenstrup. 

Nu ilede greven til Skåne. Her havde Jorgen Rock 
og hans borgere allerede fjærde pinsedag (27de maj) over- 
rasket Malmohus. De havde indbudt befalingsmanden. 
Hagens Gyldenstjerne, den samme, som for halvtredie år 
siden så snildt værgede Akershus, til et mode på råd- 
huset og havde her taget ham til fange. Dernæst havde 
hr. Jorgen vidst med halv sandhed og halv logn at sovn- 
dysse de måbende rigsråder, så de lode ham beholde 
Malmø i fred, skont han strags nedbrød den ene side af 
Malmohuses mure, der truede byens sikkerhed. Men 
Truid Ulfstand og Klavs Podebusk, som sondagen efter 
pinse, d. 31ste maj, uden at ane noget ondt kom fra 
København til Malmø, tog han ligeledes til fange og 
holdt dem i ni uger.  Da så greven kom i sundet, sejlede 


422 Kongeløset. 

han ham ved Dragør imøde og fulgte ham til Køben- 
havn. — De skånske herrer skyndte sig derimod på 
Mågens Goyes opfordring at hylde hertug Kristian, og 
indbyrdes manede de hværandre til tappert modværge; 
stævnede også hværandre til Landskrona fæstning, som 
de mente bedst at kunne holde. Og her samledes de 
virkelig, men våbnene fik de foreløbig ingen brug for. 
Mens Gustaf Vasa opbød alt for at ile dem til hjælp, 
hvad dog omtrent vilde tage en Qorten dage, gave de 
overløberen Anders Bille frit lejde, for at han kunde 
komme over og tale med dem om nogle « mærkelige 
ærinder, grev Kristoffer havde givet ham i befaling«; 
og så godt og så længe snakkede han med dem, at, 
samme dag som Københavns slot overgav sig, bade de 
greven om lejde for et udvalg, de vilde sende over til 
ham. Lejden fik de, og udvalget kom til København 
med rigens marsk, hr. Tyge Krabbe, i spidsen (de andre 
udvalgte vare: Holger Ulfstand, Aksel Ugerup og Knud 
Bille); og allerede d. 30de juli aflagde det på den skånske 
adels vegne, utvunget, kong Kristian den anden troskabs- 
eden. Også Skåne blev altså vundet uden sværdslag, og 
grev Kristoffer havde intet andet at gore derovre end at 
modtage hyldingseden på Lybershoj , hvor den også blev 
afgiven d. 10de avg. , og det af de samme herrer, som 
en måned tidligere havde kejset og hyldet «kong Kristian 
den tredies. ]\Ien så lidt tillid havde han dog til disse 
herrer, at han ikke turde overnatte i Lund, men skyndte 
sig tilbage til Malmø. — Til de grevelige troppers lon- 
ning måtte Lunde domkirke ved denne lejlighed give alt, 
hvad den endnu ejede af guld og sølv og andre kostbar- 
heder, men selvfolgelig beholdt alle de «ædlei) herrer 
sine len: Tyge krabbe beholdt således Helsingborg, rigs- 
råd Truid llfstand Varberg, rigsråd Aksel llgenip Sølvis- 
borg  og  jorsalafareren  rigsråd  Holger  llfstaud  Laholm; 


Grevefejden; Skåne, Fyn. 423 

eller de fik nye isteden: rigsråd ^lågens Gjldenstjenie fik 
således Lindholm og Falsterbo (med hele fem herreder) for 
Malmøhus, samt desuden Hagenskov og Hindsgavl i Fyn: 
så, slap de end æren, pungen frelste de. 

I Fyn vare såvel borger som bonde harmfulde over 
adelens egenmægtige valghandling, og, da der et par 
dage efter kom et par grevelige hevidsmænd til dem, 
rejste svendborgerne sig d. 12te juli, afbrændte Orkel, 
bispens slot, og skånede lige så lidet Nakkebølle, Eygård 
(Johan Urnes borg) eller adskillige andre slotte. Klars 
Slippeslot, som endnu var ejer af Nakkebølle (han døde 
forst nyårsdag 1541), måtte d. 16de juli atter blive gamle 
kong Kristians mand. Svendborgerne droge så til Odense, 
hvor de fandt villige hjælpere til at storme bispegården 
og de omliggende adelsgårde. Det rige Dalum jomfru- 
kloster blev således indtaget af en skrædder i Odense, 
Henrik Skræp, Næsbyhoved slot blev brændt, og Hagenskov 
blev taget af bonden Hans Lunde. De øvrige byer og 
hele landet fulgte Svendborgs foredomme; ikkun Nyborg 
blev af slottets besætning tvungen til rolighed. "Men», 
siger Paludan -Muller, «til den danske almues ære skal 
det siges, at ikke nogen adelsmand er bragt af dage, 
end ikke i rejsningens forste hede«*). — Almuens sejr 
varede imidlertid kun en åtte, ti dage: da sendte hertug 
Kristian fra Kolding fire hundrede ryttere, to hundrede 
bøsseskytter og tre fænniker landsknægte til Fyn.  Forst 


*) Desuagtet siger Fryxell: -Alla adelsgårdar plundrades och 
brændes; deras innevånare mordades' (udhævet af mig) . . . 
• bouderna . . . forut behaudlade af sina herrar som djur, hæni- 
nades de mi med en djurisk grymhet tiUbaka- ! (ligeledes 
udhævet af mig). — Derimod er det vist, at, så snart Johan 
Kantzau fik overtaget i Fyn, lod han Henrik Skræp henrette 
og Hans Lunde stejle. 


424 Kongeloset. 

blev Odense taget; den vilde sætte sig til modværge, og 
derfor anrettedes der et stort blodbad på borgere og 
bander. Derpå satte man sig fast i Nyborg, og endnu 
inden juli måneds udgang var hele Fyn "beroliget«, det 
vil sige kneblet og lamslået. — Men i de forste dage 
af avgust steg Aksel Goye med sit rytteri i land ved 
Kærteminde, og med ham fulgte Eberhard Ouelacker, en 
af Kristian den andens gamle krigere og trofaste venner, 
en af hans bedste mænd på norgesfærden, men i ovrigt 
en tysk landsknægteøverst, der i østfrisland havde sluttet 
sig til ham. Nu fulgte han grev Kristoffer, harmfuld 
over, at man så skændig havde brudt den overenskomst 
med kongen, som han selv havde været med at afslutte. 
Odense og Svendborg måtte da påny hylde greven, og, 
om det så var Nyborg by, fik borgmester Kasmiis Rostokker 
den ved overrumpling bragt i lybeckernes våld. Disse 
afskare så vandrenderne til slottet; der kom mytteri i 
besætningen ; og den , som i Oluf Kosenkrantzes fra- 
værelse skulde holdt det, overgav det da mod frit lejde, 
hvorpå Otte Stigsou, der nu atter var bleven Kristian den 
andens mand, fik det i len af greven. — Således var 
hele Fyn påny i grevens hænder, men værre faren var 
intet af vore landskaber; det måtte den ene dag hylde 
den ene Kristian for næste dag at hylde den anden; og 
aldrig foregik et sådant bytte uden plyndring, mord og 
brand; ti adelen, helst den tyske, var langtfra så mild 
som borger og bonde. 

Det kunde synes, som om greven alt havde spillet 
vundet. Det var man også tilbojelig til at mene både 
ude og hjemme, og kong Kristians syster, Elisabet, var 
lige så overrasket som glad ved at se, hvorledes herrerne, 
som hun mente, påny faldt hendes broder til fode. Johan 
Weze havde dog et klarere syn på sagerne, i hvor langt 


Grevel'ejdeu ; Fyn, Norrejylland. 425 

han end var borte. Han skrev d. 15de septb. : "Jeg- 
kender riget for godt til at kunne tro, at rigets herrer, 
uden nødtvungne, tage imod kong Kristian. Har end 
grev Kristoffer overrumplet Danmark, ophidset nogle 
borgere og bønder og taget en eller anden by, så tror 
jeg dog aldrig, at rigets biskopper og herrer samtykke. 
For tiden gore de gode miner til dårligt spil, men de 
se kun tålmodig på tingene, indtil greven ikke har flere 
penge at lonne soldaterne med, og indtil vinteren kommer, 
da bønderne søge hjem og holde sig i sine stuer«. Alle- 
rede i septb. måtte greven, som ingen penge kunde få 
fra Lubeck, pålægge gejstligheden en hård skat: ti mark 
af hvær kirke, ti mark af hvær præst og tre mark af 
hvær sognedegn. At han kom med endnu storre krav i 
oktober, og hvad de førte til, skulle \i senere se. 


33.  Grevefej den (Norrejylland). 

Til Norrejylland sendte greven den raske skipper 
Klement. Som vi vide (se s. 345), havde han jo hjemme 
dér. Sidst vi skiltes fra ham, måtte han forlade Katte- 
gat. Han gik da til Østfrisland, men endnu samme 
høst gik han igen i søen. En storm kastede ham imid- 
lertid ind på den jyske kyst, og det var alt det, han 
frelste livet. Næste sommer var han dog atter i søen 
med tre skibe, og i avg. 1527 vare købmændene i Bergen 
angst for, at han skulde gæste dem. På Kristian den 
andens norgeståg var han atter med, og det var ham, 
som førte kongens flåde did fra Holland; men han gik 
til Tyskland, så snart hans konge havde ladet sig narre 
ned til København. Kort efter lå han i Æbeltoft vig, 
hvor Frederik den  forste lod underhandle med ham for 


426 Kongeløset. 

at afkøbe ham hans skibe. I juli næste sommer lå han på 
Gotaelven og tilbed herfra, dog næppe for alvår, Gustaf 
Vasa sin tjæneste; men, inden tilbudet endnu var mod- 
taget, slog han sig i avgust sammen med hollænderne 
og gik i Øresund på jagt efter lybske skibe. Da hol- 
lænderne vendte hjem, overvintrede han atter på Gota- 
elven og underhandlede påny med Gustaf Vasa, som 
gærne vilde haft den navnkundige sohane i sin tjæneste; 
men næppe rejste grev Kristoffer den gamle kong Kri- 
stians banner, for skipper Klement med alle sine stal- 
brødre påny sluttede sig til den sag, der ret egentlig 
var hans hj ærtesag. 

Ham var det nu, hvem greven overdrog at rejse 
norrejyderne. Han kom d. 14de septb. til Ålborg. Byen 
kom strags i hans magt, og slottet holdt sig ikke mange 
dage, eftersom Peder Lykke, en af de fem verdslige jyske 
rigsråder, som havde indledet oprøret mod Kristian den 
anden, tog flugten; hvorpå Klement med lethed fik vendel- 
boerne på benene. Sig selv og sin fortid tro, sluttede 
de sig til ham i store hobe. Den stormægtige Styge 
Knimiien, biskoppen i Børglum, skjulte sig i en bager- 
ovn, men ligefuldt fik man ham fat; og den røde hane 
gol så hojt over den ene herregård efter den anden: over 
Klarupgård, Vorgård, Birkelse, Hjermitslevgård, Sejlstrup, 
Kokkedal o. s. v. , at fiere adelsmænd fandt det rådeligst 
at slutte sig til Klement. Jeiis Markiardsou (Rodsteii) agtede 
sig ikke for god til at tage Børglumkloster i len af ham, 
så lidt som Klavs hersoii Dyre til at tage Vrejlevkloster; 
andre len gaves til borgere og bønder. Ejeren af Klarup- 
gård og Hjermitslevgård, Bagge Griis, vilde imidlertid gå 
en anden vej : han vilde støde skipper Klement sin dolk 
i siden. Men harnisket, som Klement bar under sine 
klæder, bødede af, og, da Bagge så vilde fiygte fra Al- 
borg, kastede en skomager ham en tagsten i hovedet, så 


Grevefejden; skipper Klement i Jylland. 427 

han styrtede om i et kær udenfor byen og druknede. — 
I Ty lod bonden Oluf Duus Vestervig kloster gå op i luer, 
hvorpå han lod tinglæse, at enhvær den, der ikke fulgte 
skipper Klement, kunde være sikker på galgen; og man 
fulgte ham trøstig. 

Men i Norrejylland førte Mågeus Goje og Ove Bille 
regeringen som hertug Kristians statholdere, og i dem 
så vel som i Erik Banuer havde den jyske adel for kraftige 
og selvstændige førere, til at den i noget stort tal skulde 
sejle i det kølvande, som øernes adel havde uddybet. 
Den jyske adel svarede ikke engang på Anders Billes 
venlige brev, men sidst i septb. samlede den sig i Århus, 
fik en fane braunschweigske ryttere under Jost t. Globeck 
til undsætning fra hertug Kristian, og drog nu imod 
bønderne, så tryg på sejren, at den ikke engang vilde 
oppebie fire fænniker landsknægte, som yderligere sendtes 
den til forstærkning. Adelshæren, ført af den unge rigs- 
marsk Holger Roseukrautz til Boller, stod allerede ved 
Svenstrup, en mil syd for Ålborg, segs hundrede jærn- 
mænd til hest og omtrent lige så mange fodfolk. Den 
havde ikke besat hojderyggen foran byen, den havde ikke 
engang forposter ude, ti det faldt den slet ikke ind at 
tage sig vare, da den umulig kunde tro, at bønderne 
turde vove noget angreb. »Men d. 16de oktb. 1534 var 
skipper Klement tidligere oppe end adelen". Han havde 
samme morgen forladt Ålborg og angreb nu adelshæren 
med segs tusinde slet væbnede vendelboer, hvis bedste 
våben vare køllen, leen og « vendelbopiggen » ; og de 
mejede folk som korn. De side, opblødte marker kunde 
ikke bære de jærnklædte ryttere, hvis heste enten styrtede 
eller sank i. »Slå hesten, så fange vi vel manden !» 
råbte bønderne; og de sloge. Holger Rosenkrantz faldt 
med tretten andre adelsmænd, iblandt hvilke den unge, 
hæderlige Nils Brok til Gammelestrup og den nys nævnte 


428 Kongeløset. 

Anders Gyldenstjerne; tre bleve fangne, og de øvrige 
(iblandt dem Peder Lykke og Erik Banner) måtte flygte 
til Eanders. Men, da Jost Globeck, som skulde faldt 
bønderne i flanken, så, hvordan det gik adelen, fandt 
han det ligeledes klogest og sikrest at søge Randers, 
som Peder Ebbesen (Galt) og Ove Lunge fik ordre til at be- 
fæste af alle kræfter, og hvor man strags trak alt det 
mandskab ind, man kunde. 

At skipper Element var herre både i Ålborg, Viborg 
og en del af Ribe stift, det så man klart på de brændende 
herregårde. Desuagtet sluttede nu flere herremænd sig 
til ham, således landsdommer Jeus Hvass til Kås, som 
havde været en af Frederik den forstes hojt betroede 
mænd, en af hans vigtigste hjælpere i kampen mod 
papismen. Han sluttede sig dog kun nødtvungen til 
røret, efter at hans gård var brændt, men med ham gik 
hele Salling, ja vel det meste af Viborg stift, ikke at 
tale om selve Viborg by. Medens flokke af Klements 
bønder under skipper Dermau trængte langs med vest- 
kysten lige ned til Varde (Ribe?) og undervejs brændte 
både Spøtrup, Bustrup og Kås, både kongsgården Lunde- 
næs og bispegården Lonborg, var der andre hobe, som 
på vejen ad Mariager svede både Visborggård og Dalsgård 
af så vel som Næs; og på vejen ad Randers måtte både 
Torstedlund, Norlund og Albæk, lige som på viborgvejen 
Tjele, Vinge og Klejtrup (Mågens Munks fædrenegård) 
lyse op for dem. — Skipper Klement havde selv lagt 
sig på Flintebjærg udenfor Randers, som han forgæves 
stormede, da køller og spyd ikke bede på stenmurene, 
der værgedes med heltemod af den nys nævnte Peder 
Ebbeson (død 1548). Klement savnede ikke alene groft 
skyts, men så længe hertug Kristian i Holstein førte en 
blodig og sej rig kamp mod Itibeckerne, mens Gustaf Vasa 
sysselsatte  grevens  tropper  i  Halland,  kunde hværken 


Grevefejden; skipper Klement og Joh. Kantzau i Jj'llaud.   429 

liibeckerne eller greven sende ham folk eller skyts. Der- 
med var hans fræmtrængende ad ostsiden stanset, og 
han måtte atter trække sig tilbage til Ålborg. 

Men da stockelsdorffreden var sluttet i Liibeck (18de 
novb.), drog Johan Rautzaii med en vidunderlig hurtighed 
op igennem Sijnder- og Norrejylland, og han gik dog 
langtfra den ligeste vej. Fra Kolding havde han lagt 
vejen til Varde, hvor fire hundrede bønder »rappede sig" 
og løb for ham ; derfra til Skern å, hvor atter en mængde 
bønder havde samlet sig og afbrudt broen; men hine 
sprængte han med sit skyts og istandsatte denne. Så 
gik han til Ringkøbing, »hvilken flække havde megen 
skyld i dette oprør », siger han, hvorfor den også blev 
brændt af, i hvorvel den var helt folketom, ti »der var 
hværken kvinde, mand eller barn til huse". Derfra gik 
vejen ad Holstebro, hvor atter et par tusinde bønder 
havde samlet sig, hvilke imidlertid spredte sig ved rygtet 
om hans komme. Der lå han i to nætter og lod om- 
egnens bønder sværge hertug Kristian troskab. Han gik 
nu til Skive, hvor han hørte, at både Klement, Herman 
og deres folk skulde stå i Viborg med mange tusinde 
bønder. Han gik da did, men trak undervejs tre fæn- 
niker til sig fra Eanders. I Viborg, hvor han ligeledes 
blev to nætter og lod omegnens bønder sværge, hørte 
han, at Klement var dragen til Ålborg. Han gik altså 
i tre dagsmål til Ålborg, som han indesluttede med sine 
holsteinere, støttet af Erik Banner og hans jyder. Strags 
den forste nat undersøgte han med sine øverster ved 
måneskin byens lejlighed, og han enedes med dem om 
at storme næste morgen både med ryttere og knægte. 
Under Klement strede « mange fornemme bønder af Vend- 
syssel og Himmersyssel samt fornemme borgere af Ålborg 
og Hjorringi). Der var i alt samlet en ni hundrede kamp- 
dygtige mænd.  De havde af al magt, ja endnu den aller 


430 Kongeløset. 

sidste nat, arbejdet på at styrke byens vålde, på hvilke 
de havde stillet godt skyts; og de »værgede sig mandelig ». 
Flere stormløb bleve afslagne, og ved et af disse styrtedes 
Rantzau selv fra vålden hovedkulds ned i graven; men 
han fortsatte lige ufortrøden sine angreb. Intet kunde 
modstå de stormendes raseri; det ene brystværn toges 
efter det andet, og efter et uhyre blodbad («vnnd de fiende 
worden alle erworget") indtog den ubqjelige Eantzau Al- 
borg og tog desuden skipper Klements velrustede skibe, 
tre i tallet og med godt skyts. Det var fredagen d. 18de 
desb. 1534. Og nu begyndte der et nyt blodbad, grue- 
ligere end selve kampen: Kantzau, »som ikke vidste af 
barmhjærtighed mod den danske almuesmand» (Paludan- 
Miiller), lod sine vilde tyskere myrde for fode, så to 
tusinde bonder og borgere skulle være blevne ihjælslagne 
på gåder og i huse, og rendestenene fløde allevegne med 
blod; ja, hværken kvinder eller bdrn sparedes under plyn- 
dringen, skont dette havde Rantzau dog budet. 

Skipper Klement søgte flugten til hest, men blev 
indhentet af en bonde, Jesper Nilson (Rimand) i Store- 
vorde, som førte ham tilbage til Ålborg og derfor lønnedes 
med en af kronens gårde i sin fødeby, fri for al kongelig 
tyngde, så længe han levede. Klement skal forst være 
bragt til Kolding, hvor han blev hensat i slotskælderen, 
som endnu er til i hele sin morke og uhyggelige skik- 
kelse; men syv Qærdingår senere, d. 9de septb. 1536, 
skal han være bleven radbrækket og stejlet, efter forst 
at være spottet med en blykrone, som man påsatte ham, 
fordi man regnede ham for oprører, og fordi han havde 
modtaget hyldiug i sin lovlige konges navn. Alle de 
andre hovedmænd måtte borgere og bønder udlægge, og 
de bleve ligeledes henrettede, for så vidt de ikke vare 
faldne i kampen. Oluf Duus blev 1537 af rettertinget 
på Vestervig kloster domt  til at have forbrudt gods og 


Grevefejden ; Ålborg tages, og bloddomme fældes.     431 

liv, «for hvad han haver gjort iinod kongen og sit rette 
fædrenerige som en æreløs, fortvivlet skalk og forræder- (!). 
Selv Jens Hvass, der i så lang tid havde været borger- 
skabets støtte i dets kamp mod bispen og af Frederik 
den forste var lonnet både med gaver og allehånde tillids- 
hværv, blev 153G med flere andre henrettet på Viborg 
domkirkeplads, da han [nødtvungen] « havde ført avind- 
skjold mod kongen og riget« [!], i det han som så mange 
andre hæderlige mænd havde kæmpet for den lovlige 
konge mod den nye gottorper. Dog fik hans enke og 
sonner senere lov til at beholde godset (Kås, Sostrup 
o. s. V.). Med skipper Herman havde Johan Rantzau 
allerede gjort det af i Varde. 

Efter nederlaget ved Ålborg blev den jyske almue 
let og hurtig spredt. I fasten 1535 holdtes der så en 
herredag i Viborg, på hvilken alle Jyllands stænder og 
alle rigets bisper vare samlede. Her hyldedes »Kristian 
den tredie« påny d. 8de marts, og d. 10de udskrev han 
en ^^ sølvskat » til krigsfolkets underhold? Det var en 
uhyre svær skat: enhvær sognekirke skulde på et bæger 
og en disk nær afgive alt det sølv, den ejede; enhvær 
sognekirke, enhvær sognepræst og sognedegn skulde i 
sølv erlægge sin halve indkomst; enhvær bosiddende 
borger svare fire lod sølv; hvært lægd af tyve bønder 
og landboere åtti lod sølv; hvert lægd af tyve ugedags- 
mænd firti lod sølv; de enkelte købstæder og klostre 
skattelagdes særskilt af rigsrådet, men adelen skattelagde 
sig selv. — Så gik Kristian til Ålborg, hvor Styge 
Krumpen strags måtte oplade ham Hundslund, Børglum, 
Vrejlev og -Økloster, som bispen i det almindelige r«re 
havde tilegnet sig. — Hans rejse gik videre, til Vend- 
syssel, og i kongebrevet af 17de marts fulgte dommen, 
den sorgelige dom, ved hvilken den fribårne jyske bonde 


432 Kongeløset. 

fik det knæk, som han endnu ikke helt har forvundet. 
Han benådedes vel på livet, men foruden sølvskatten, 
som han fuldt måtte tage del i, måtte han opgive sit 
odeisfrie gods. Den strænge Peder Ebbesoii fik tillige med 
Aksel Juul til Villestrup det hværv at drage omkring i 
de (( oprørske .1 herreder. I forstningen misforstode de 
hværvet, der var givet dem: de mente, at de kun skulde 
"beskrive« deres gods, som de fandt virkelig « skyldige«, 
men Kristian lod dem vide, at alt bondegods i hine 
herreder skulde »sættes for fæst» (kendes for fæstegods); 
siden måtte så vedkommende bonde godtgore, at han 
var uskyldig; ellers blev hans gård kronens. Det var 
altså egentlig ikke Peder Ebbeson og Aksel Juul, der 
bare skyld for den skånselløse vilkårlighed i bøndernes 
behandling; hele skylden må komme på den kongelige 
erobrer og hans tyske rådgivere. «De oprørske bønder« 
bleve tiltalte på landstinget og domte i »kongens nåde 
og unåde« med liv og gods. Så måtte hvært herred ud- 
give sit åbne herredsbrev, hvori de vedgik at have for- 
brudt hals og eje. Det hed heri: »Efterdi vi efterskrevne 
med den øvrige oprørske almue udi Norrejylland have os 
med liv og gods forbrudt mod den stormægtige herre, 
hr. Kristian, udvalgt konge til Danmark, have vi, for 
igen at løse vor hals for slig utroskab , brøst og for- 
seelse, opladt og afhændt fra os og vore arvinger alt 
vort bondegods og eje til kongen til evig tid, hvis ikke 
han os mildelig benåde vil«. Og det blev ikke ved ord: 
opladeisen fandt virkelig sted. De måtte erlægge bøder 
og falsmål med sølv, penge og anden formue, og siden 
stå enhvær til rette efter al tilborlighed. De jordegne 
bønder bleve da kronens trælbundne fæstere, hvis de ikke 
skænkedes bort for at skatte og skylde til den nærmeste 
herremand; og de, der ikke vare jordegne, måtte løse 
sin hals med øksne eller penge »til en usigelig summa«, 


Uommen over de jyske " oprørere ». 433 

som selve Huitfeldt siger. Der var også de jordegne 
bønder, hvis gårde ligefræm inddroges under kronen og 
siden sålgtes som forbrudt gods, og det ikke i den forste 
harme, men flere år derefter. « Skyldige«) og uskyldige 
straffedes i flæng og spræng, ti det var jo firtiui af 
Norrejyllands herreder, som vare domte strafskyldige, 
og, vilde nogen godtgore, at han ikke havde deltaget 
i frihedskampen, agtede man ingen af hans herredsmænd 
for et gyldigt vidne i hans sag, men krævede andre 
vidner. — Paludan-Miiller siger: »at blive siddende som 
fæster i sin forrige ejendomsgård, efter at have udgivet 
sin halsløsning i øksne og penge, var al den nåde, den 
jyske bonde fandt hos sejrherren". »Den sidste skilling 
blev udpint af jyderne, for at hertug Kristian kunde 
holde den store krigsmagt sammen, hvormed kampen 
om resten af riget skulde genoptages » det næste år. — 
Storre nåde fandt vurderingsmændene: Peder Ebbeson, 
som i forvejen ejede Tyrrestrup og Palsgård, fik således 
Birkelse, der nu som gejstligt gods var kommet ind 
under kronen, og blev desuden stiftsbefalingsmand i Ar- 
hus; Aksel Juul, der nu byrjede hæve sig selv og sin 
slægt fra temmelig ringe kår, blev lensmand på Alborg- 
hus. — Men roret i Jylland kuedes ikke ved «en synd- 
flod af undertrykkelser og henrettelser«.. Allerede næste 
sommer vare vestjyde og vendelbo rede til at rejse sig 
igen. De indledede endog underhandlinger med grev 
Kristoffer, og Styge Krumpen gik i al hemmelighed med 
dem. Både han og de røbedes imidlertid af hans gode 
ven Joakim Ronnow, men Kristian og hans gottorpere 
nødtes til at gribe til gode ord og løfter for at afvende 
en gentagen frihedskamp. 


Danmarks liistorie 14SI— 1536. 28 


434 ■ Kougeløset. 

34.  Grevefejden (Skåne, Halland og Bleklng). 

I det østlige Danmark var det Gustaf Vasa, som 
støttede gottorpernes sag. Dette kalder Holberg »en rar 
og mærkelig ting udi den nordiske historie, at se en 
svensk konge udi harnisk for at beskytte en dansk konges 
tronen; men i Danmark stod der jo konge mod konge, 
så Gustaf havde altid støttet en dansk konge, i hvad 
parti han end havde grebet. For at hytte sit eget skind 
måtte han imidlertid vende våbnene mod Kristian den 
andens venner, hele det menige danske folk; måtte han 
støtte adelen her, mens han hjemme var vant til at 
kæmpe imod den. Hans trone stod slet ikke fastere end 
hertug Kristians: også den var allerede given bort af 
liibeckerne ; blandt sine egne undersåtter havde han bitre 
fjender nok, og iblandt disse både sin systers mand, 
grev Johan v. d. Hoya samt adskillige andre af sit svåger- 
skab, således Berend v. Mehlen, hvorimod det æåle hoved 
for stureslægten, den syttenårige Svaute Sture, var svensk 
og trofast nok til at modstå alle lokkeiser og trusler af 
liibeckerne: hellere end at svigte sin troskab og gribe 
efter den gyldne krone, som de halvvejs jættede ham, 
gik han i fængsel hos dem. Desuden — vil man være 
fuldt ærlig, må man nok tilstå, at Gustaf tænkte mindst 
lige så meget på at vinde Skåne, Halland og Bleking 
for sig selv som for sin svåger Kristian. 

Allerede d. 2den febr. 1534 havde han i Stokholm 
sluttet et forsvarsforbund med det danske rigsråds af- 
sendinger: Truid llfstaud, iNils Lunge og Aksel Juul, hvilket 
dog ikke blev stadfæstet fra dansk side, fordi Danmark 
endnu ingen konge havde, som kunde stadfæste det. 
{« Kristian den tredies » personlige stadfæstelse under hans 
Stokholm sfærd, 15de septb. 1535, var halvvejs uvillig og 
helt utilstrækkelig,  da han ikke havde sit rigsråd med 


Grevefejden;  Skåne, Halland og Blekiug. 435 

sig.) I følge dette forbund skulde Danmark - Norge og 
Sverrig stå hinanden bi både til lands og til vands, hvis 
nogen af dem angrebes af Liibeck eller nogen anden af 
de vendiske stæder; ja, »hvis nogen som helst fjende 
anfaldt noget af rigerne med så stor en magt, at en 
mindre hjælp ikke var tilstrækkelig, skulde de andre 
riger stå det bi med al den magt, de kunde overkomme, 
både til lauds og til vands«. Lægge vi hertil, at intet 
af rigerne måtte erklære nogen magt krig uden de andres 
vidende og villie, men heller ikke sidde stille til de andres 
skade eller indgå fred uden de andres samtykke; at en- 
hvær uenighed mellem rigerne skulde afgores ved våld- 
giftsmænd, valgte halft af hvært af rigerne; at al handel 
og samfærdsel skulde gå frit mellem de tre riger; da må 
man vel sige med Paludan -Miiller, at, «så vidt menneske- 
lige ojne kunne se, vilde Nordens historie være bleven 
en anden og glædeligere, hvis stokholmsforbundet af 1534 
havde blevet grundlaget og udgangspunktet for de nordiske 
rigers gensidige pligter og rettigheder d ; ti i sandhed, vi 
have her «et godt grundlag for en sund og kraftig nordisk 
politik". Des værre for Norden, hværken nu eller senere 
skulde dog hin pagt blive enten grundlag eller rettesnor 
for dets styreres færd! 

Så snart grev Kristoffer gik i land på Sælland og 
Skåne, rustede Gustaf sig for at opfylde sine forpligtelser 
og samtidig værge sig selv; men, den gang den skånske 
adel sålgte sig som andet kvæg, var Gustaf endnu ikke 
kommen længere end til Kalmar , og han kunde derfor 
vel være tvivlrådig, hvad han nu skulde gore. Men så 
kom i det samme, d. 10de avg. , Frans Trebau, hertug 
Kristians sekretær, med bon om kraftig hjælp, og Gustaf 
betænkte sig ikke længer: han indgik samme dag et 
forsvarsforbund med hertug Kristian, rustede påny af al 
magt; lagde planen til et vinterfelttåg og sendte Trebau 

28* 


436 Kongeløset. 

med en sum penge tilbage til hertugen. Rigsråd Heurik 
Roseukrautz til Bjornholm, en broder til Oluf Kosenkrantz 
og svåger til Erik Banner, men ridder og ordensherre 
fra den tid han besegte den hellige grav, var dengang 
lensmand på Gotland. Gustaf forvissede sig om, at hr. 
Henrik trolig vilde gå med hertug Kristian; og han ind- 
ledede end videre underhandlinger med hertug Albrekt 
af Preussen, hvilke senere fik stor betydning. Af tyske 
landsknægte kunde han ingen få i sin sold, men allerede 
sidst i septb. sendte han en hær af adelens opbud og 
hværvede svenske mænd. 

Grev Kristoflers stilling blev mislig. Kunde han. 
bare sende skipper Klement nogen hjælp, var han vis 
på at vinde hele Norrejylland; men selv kunde han ingen 
hjælp få fra liibeckerne, som endnu ængstedes af got- 
torperne, og svenskernes angreb forbød ham yderligere 
at blotte det østlige Danmark. For kort tid siden havde 
han, som vi vide, lagt en hård skat på hele gejstlig- 
heden, men han måtte have flere penge og sammenkaldte 
derfor i oktb. en herredag i København, til hvilken også 
afsendinger fra købstæderne vare indvarslede. Af kirker 
og klostre krævede han »alt guld, sølv og klenodier, være 
sig monstrans, sølvbilleder, sølvkar, bægere, diske, eller 
med hvad navn det nævnes kan«, som ikke brugtes til 
den daglige gudstjæneste: og man gav ham, hvad — man 
ikke kunde finde held til at skjule. End videre krævede 
han de samlede rigsråders penge og klenodier samt